Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking)

2.2.1

Commissies, bureaus en afdelingen → Dialectologie → Dialectencommissie

344-352
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Dialectencommissie. Met bijlagen. 1930-1981. 9 omslagen.
353-356
Ingekomen stukken bij en minuten van uitgaande stukken van de Dialectencommissie. 1931, 1935-1982. 4 omslagen.
357
Stukken van de commissie ingesteld door de afdeling Letterkunde van de K.N.A.W. met als doel onderzoek te doen naar de mogelijkheid van centralisatie van het dialectonderzoek in Nederland. 1925-1933. 1 omslag. N.B. Het resultaat was de oprichting van het Dialectenbureau.
358
Verslagen van vergaderingen van de Commissie voor Prae-advies omtrent Centralisatie van Nederlands Dialectonderzoek gehouden op 13 december 1926 en 14 februari 1927. 1926-1927. 2 stukken.
359
Stukken betreffende het al dan niet toekennen van subsidies door verenigingen, gemeente- en provinciebesturen voor de financiering van de oprichting en werkzaamheden van het Dialectenbureau. 1927-1949. 1 omslag.
360-363
Correspondentie tussen de secretaris en de overige leden van de Dialectencommissie. Met bijlagen. 1929-1944, 1949-1965. 4 omslagen.
364
Correspondentie tussen de secretaris van de Dialectencommissie, en A.R. Hol te Ingen. 1930, 1932-1939. 1 omslag.
365
Circulaires van de Dialectencommissie. 1930, 1935, 1937-1940, 1945-1949, 1951. 1 omslag.
366
Conceptreglementen van de Dialectencommissie. 1931. 1 omslag.
367
Instructies voor de secretaris en penningmeester van de Dialectencommissie. 1931. 1 omslag.
368
Correspondentie tussen de Dialectencommissie en diverse gemeentenbesturen over de aanleg van een verzameling adresboeken voor de studie naar de Nederlandse en Friese naamkunde. 1931-1933. 1 omslag.
369
Voorstellen van de Dialectencommissie betreffende de werkzaamheden van het Centraal Bureau voor Nederlandse en Friesche Dialecten. 1931, 1935, z.j. 1 omslag.
370
Correspondentie tussen P.J. Meertens, secretaris van de Dialectencommissie en diverse personen over een onderzoek naar Vlaamse dialecten. 1939-1940. 1 omslag.
371-373
Tabellarische kas-, bank- en giroboeken van de Dialectencommissie. 1940-1947. 3 delen.
374
Correspondentie tussen P.J. Meertens, secretaris van de Dialectencommissie en diverse personen over het verschijnsel "glottisslag" in het dialect. 1941-1942. 1 omslag. N.B. Het betreft een soort van zachte zucht of "click", die ontstaat doordat men de stembanden sluit en dan plotseling de enigszins samengeperste lucht door het openen van de stembanden laat ontsnappen.
375
Ingekomen stukken bij doorslagen van uitgaande stukken aan het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers (V.W.O.). 1946-1954. 1 omslag.
376
Correspondentie met het Centre International Dialectologie Générale de l'Université Catholique de Louvain (België). 1952-1956, 1962. 1 omslag.
377
Receptieboek ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van de Dialectencommissie op 28 december. 1955. 1 deel.
378
Ingekomen stukken bij en doorslagen van uitgaande stukken van de Stichting Beeld- en Klankarchief te Amsterdam. 1956-1957, 1960-1964, 1968-1969. 1 omslag. N.B. De stichting had als doel het vast leggen en bewaren voor de toekomst van "vormen van menselijke motoriek, waaraan een sociale en historische waarde kan worden toegekend". P.J. Meertens was bestuurslid van de stichting. De stichting is in 1968 opgegaan in de Stichting Film en Wetenschap.
379
Stukken betreffende de oprichting van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in het Deltagebied. 1959-1964. 1 omslag.
380
Correspondentie met de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders. 1963-1964. 1 omslag.
381
Samenvatting van de verslagen van vergaderingen van de Commissie voor prae-advies omtrent Centralisatie van Nederlands Dialectonderzoek gehouden in 1926-1927 en de Dialectencommissie gehouden in 1930-1970. [1970]. 1 stuk.