Archieven & collecties

3374 archiefnummer(s)

  
Archieven & collecties Meertens Instituut

Archieven & collecties Meertens Instituut

9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  Archief inzake het onderzoek van de afdeling Landbouwhuiskunde van de landbouwhogeschool te Wageningen naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het Nederlandse platteland. Het onderzoek werd uitgevoerd door hoogleraar C.W. Willinge Prins-Visser onder huisvrouwen en richtte zich op productie, consumptie en eventueel bederf van voorraden aan conserven en op de omvang van het inmaken van groenten, fruit en vlees.
De collectie bestaat uit: enquÍte- en vragenlijsten, codelijsten, administratieve aantekeningen en ponskaarten.
16 Archief van de studiedag "Volkscultuurbeoefening in Nederland en Vlaanderen op de drempel van een nieuw millennium", 1999 - 2000 volledige inhoud
  Deze studiedag, gehouden op vrijdag 13 oktober 2000 in het Limburgs Museum te Venlo, is voortgekomen uit een samenwerking tussen het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Vlaams Centrum voor Volkscultuur, Meertens Instituut, Veldeke en het Limburgs Museum.
De collectie bestaat uit: verslagen van voorbereidende vergaderingen 1999-2000; correspondentie; financiŽle stukken; stukken betreffende sprekers en deelnemers aan workshoppen; afdrukken van enkele lezingen; documentatie.
19 Collectie boedelinventarissen (1625 - 1896), 1980 - 1990 volledige inhoud
  De collectie bestaat uit fotokopieŽn van (in-)boedelinventarissen uit de 17e, 18e en 19e eeuw afkomstig uit notariŽle en oud-rechterlijke archieven van Maassluis, Maasland, Dalfsen, Doesburg, Oirschot, Medemblik, Lichtevoorde/Groenlo, Twisk en Weesp.

Zie ook collectie nr. 194.
25 Collectie P.J. Meertens, 1929 - 1974 volledige inhoud
  P.J. Meertens (1899-1985) studeerde Neerlandistiek in Utrecht en promoveerde op Zeeuwse letterkunde in de 16e en 17e eeuw. Hij was actief in diverse organisaties van politieke, sociale en wetenschappelijke aard. In 1930 werd hij secretaris van de Dialectencommissie waarmee zijn wetenschappelijke loopbaan begon.
De collectie bestaat uit aantekeningen, literatuurlijsten en manuscripten in het kader van zijn bezigheden als onderzoeker.
Het archief van Meertens als directeur zie: archief van het Meertens Instituut nr. 39
Het persoonlijk archief van P.J. Meertens bevindt zich in de collecties van de Universiteits Bibliotheek te Amsterdam.

In 2019 is aan deze collectie toegevoegd enig materiaal geschonken door Els Hazenberg (56-58).
31 Collectie catalogus folkloristische literatuur, 1915-1970 volledige inhoud
  Hermina C.A. Grolman (1889 - 1955) leidde de afdeling Volkskunde van het Ethnologisch Instituut te Utrecht. In 1915 begon ze met de opbouw van een systematische catalogus (Centrale Volkskundige Catalogus) en heeft die bijgehouden tot 1970.
De collectie bestaat uit: 9 bakken fiches die betrekking hebben op Europa en Nederland, 3 bakken over kalendergebruiken, plaatsnamen en persoonsnamen.
37 Archief J. Pollmann, (1888) 1933 - 1972 (2000) volledige inhoud
  Jop Pollmann (1902-1972) studeerde Nederlandse Letteren aan de KU te Nijmegen. Hij promoveerde in 1935 op 'Ons eigen Volkslied', gebaseerd op zijn eigen ervaringen in de katholieke jeugdbeweging. Door zijn proefschrift en zijn inzet voor het herstel van de volkszang gold hij als volkslieddeskundige bij uitstek. Pollmann was voorzitter van de Raad voor de Nederlandse Volkszang en directeur van de stichting Ons Eigen Volk; redacteur van Bouwen : loopmare voor katholieke cultuur. Zijn uitgebreide vakbibliotheek werd in 2000 overgebracht naar het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (VCV). Zijn archief kreeg een plaats in het Meertens Instituut.
Dit bestaat uit: correspondentie, manuscripten en typoscripten, gedrukte en geschreven liedjes met en zonder muzieknotaties, knipselmappen betreffende volksliedjes, volksdans en het werk van Pollmann en overige stukken. Daarnaast bevat het archief materiaal van zijn vrouw: correspondentie 1981-1985 en een interview 1992.
49 Collectie liedboeken, -bladen en -handschriften op microfilm en microfiche (16e - 18e eeuw) volledige inhoud
  Deze films van de collectie liedboeken uit de 16e-18e eeuw zijn gebruikt bij een drietal projecten bij de afdeling volkslied van het Meertens Instituut: Fontes Hymnodiae, Melodicon en voor het Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600.
53 Collectie afbeeldingen van uithangborden en gevelstenen, 1955 - 1961 volledige inhoud
  T. den Herder was in de jaren vijftig van de 20ste eeuw lid van de gemeentelijke Commissie Heemkennis en voorzitter van de Heemkenniskring "West" te Amsterdam.
De collectie bestaat uit foto's, prenten, gedrukte en tekeningen van gevelstenen en uithangtekens van voornamelijk Amsterdam, maar ook van enkele andere steden in Nederland en het buitenland met aantekeningen en register.
59 Collectie digitalisering vragenlijsten, uitgevoerd door het NIWI, 2000 - 2005 volledige inhoud
  Teneinde de waardevolle collecties vragenlijsten op de Meertens website raadpleegbaar te maken is het plan opgevat ze gescand te presenteren. Aanvankelijk gebeurde dat in zwart wit (in een pilot), daarna in kleur om een natuurgetrouwer beeld te geven. In 2000 is door het NIWI de pilot uitgevoerd en in 2001 is overgegaan tot een grotere selectie, die in is 2005 afgerond.
De collectie bestaat uit projectomschrijving, controlelijsten en met scans. De scans zijn geplaatst op de server. Zie: archief nr. 1011:2
63 Collectie van de Adviescommissie Museum Historische Landbouwtechniek, 1977 - 1994 volledige inhoud
  De Stichting Historische Landbouwtechniek werd in 1977 opgericht door belangstellenden uit het bedrijfsleven, de Landbouwhogeschool (nu Wageningen Universiteit), het Instituut voor Milieu- en Agritechniek (IMAG-DLO) en de Landbouwvoorlichtingsdienst. In 1980 werd het museum van de Stichting in Wageningen geopend met het doel het verzamelen, restaureren en tentoonstellen van oude landbouw- en zuivelwerktuigen en gereedschappen uit de 19e en 20e eeuw [per 2008 gesloten].
De collectie bestaat uit stukken van G. Rooijakkers als lid van de commissie, notulen van vergaderingen, correspondentie, jaarverslagen en documentatie.
69 Collectie Trouwring, 1965 - 1975 volledige inhoud
  Dossier van J.J. Voskuil gemaakt in het kader van zijn onderzoek naar het dragen van de trouwring.
De collectie bestaat uit bewerkingsformulieren van vragenlijsten, typoscript en aantekeningen.
75 Collectie Emblemata, 1900-2000 volledige inhoud
  Door P.J. Meertens verzamelde reproducties van emblemata uit de 16e-18e eeuwse bundels van Vaenius, Hugo en Snijders ten behoeve van de uitgave Van De Dene tot Luiken.
De collectie bestaat uit: foto's van emblemata uit de bovengenoemde bundels, fiches van in literatuur voorkomende emblemata.
76 Collectie Kinderspel, -lied en -rijm, 1933-1938 volledige inhoud
  Maarten Zwaagdijk (1876-1954) was onderwijzer in Den Haag. Hij was lid van de subcommissie voor het kinderspel van de Volkskundecommissie. Vanaf 1934 bestudeerde hij kinderspelen en publiceerde daarover in Het Vaderland.
De collectie bestaat uit: ingekomen brieven; manuscripten, typoscripten en krantenknipsels van kinderrijmpjes en -liedjes; manuscript van Het vrije kinderspel en -lied en Touwfiguren; krantenknipsels van door Zwaagdijk gepubliceerde artikelen in Het Vaderland.
78 Collectie Dialect van Goeree, (1935) 1945 - 1969 volledige inhoud
  De in Goedereede geboren Flip den Eerzamen (1882-1968) doceerde Nederlands en was tot zijn pensionering directeur van een HBS in Rotterdam. Hij schreef over folklore en taal in de Goereese kranten Eilandennieuws en Flakkeese Nieuwsbode. Hij was medewerker aan het Woordenboek der Zeeuwse Dialecten van 1929-1964 en informant van de Centrale Commissie voor Onderzoek van het Nederlands Volkseigen van de KNAW.
De collectie bestaat uit ingekomen stukken bij en uitgaande stukken van Den Eerzamen, manuscripten betreffende taal, dialect, etymologie en folklore en plakboeken met krantenknipsels.
85 Collectie E. Blancquaert, 1925-1961 volledige inhoud
  Edgard Blancquaert (1894 - 1964) was taalkundige en dialectoloog. Hij promoveerde aan de Vrije Universiteit van Brussel op het proefschrift Het Opdorpsch Dialect. Hij was leraar aan het Koninklijke Atheneum te Gent, rector en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Gent. Hij was buitenlands lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen afdeling Letteren.
De collectie bestaat uit: correspondentie; en de publicaties Dialect-Atlas van Noord-Oost Vlaanderen en Zeeuwsch Vlaanderen en Dialect-Atlas van Klein-Brabant.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  Jacobus Johannes Antonius van Ginneken (1877-1945) was taalkundige. Hij promoveerde in 1907 in Leiden op de dissertatie Principes de linguistique. Van 1923-1945 was hij hoogleraar in de Nederlandse taal- en letterkunde, de vergelijkende Indogermaanse taalwetenschap en het Sanskriet aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij was lid van de KNAW in 1916, van de Dialectencommissie in 1926-1945 en voorzitter van de Dialectencommissie in 1934-1945.

Het archief bestaat uit correspondentie tussen voorzitter Jac. van Ginneken en secretaris P.J. Meertens van de Dialectencommissie; geŽxcerpeerde bronnen en aantekeningen betreffende verschillende taalkundige onderwerpen, grammofoonplaten en overige documentatie.
De grammofoonplaten zijn gedigitaliseerd.

De collectie is ingedeeld als volgt:
o Algemeen (inv.nr. 1-29)
o Sociologische structuur, algemeen (inv.nr. 30-33)
o Sociologische structuur, groepstalen (inv.nr. 34-51)
o Sociologische structuur, vaktalen (inv.nr. 52-64)
o Oud-Nederlands (inv.nr. 65)
o Dialect in vroeger eeuwen (inv.nr. 66-81)
o Hulpwetenschappen (inv.nr. 82-83)
o Taalgeografie (inv.nr. 84-95)
o Dialectbeschrijving (inv.nr. 96-134)
o Woordstudies (inv.nr. 135-144)
o Niet-gedrukte taalkaarten (inv.nr. 145-189)
o Gedrukte taalkaarten (inv.nr. 190)
o Geografisch hulpmateriaal (inv.nr. 191-205)
o Dialectmateriaal (inv.nr. 206-228)
o EnquÍtemateriaal (inv.nr. 229-273)
o LinguÔstiek (inv.nr. 274-294)
o Etymologie (inv.nr. 295-298)
o Etnologie (inv.nr. 299-307)
o Fonologie (inv.nr. 308-329)
o Fonetiek (inv.nr. 330-343)
o Spelling (inv.nr. 344-353)
o Grammatica (inv.nr. 354-360)
o Stilistiek (inv.nr. 361-365)
o Syntaxis (inv.nr. 366-371)
o Taalpsychologie (inv.nr. 372)
o Vormleer (inv.nr. 373-374
o Indo-Europees (inv.nr. 375-401)
o Kaukasich (inv.nr. 402-421)
o Afrikaans (inv.nr. 422-424)
o Naamkunde (inv.nr. 425)
o Letterkunde (inv.nr. 426-443)
o Letterkundeonderzoek door leerlingen (inv.nr. 444-503)
o Dissertaties en scripties leerlingen (inv.nr. 504-523)
o Voordracht en expressie (inv.nr. 524-529)
o Beroepspsychologie(inv.nr. 530-556)
o Tekstvergelijking (Imitatio) (inv.nr. 557-620)
o Religie (inv.nr. 621-628)
o Brochures en krantenknipsels (inv.nr. 629-652)
o Inventarissen en schenkingen (inv.nr. 653-660)
o Overig (661-702)

Taalkaarten van Van Ginneken zijn opgenomen als archief nr. 511.
Toegevoegd: 2021: 90:705
100 Collectie inzake het project Middeleeuwse persoonsnamen tot 1300, 1972-1991 volledige inhoud
  Het doel van het project 'Middeleeuwse persoonsnamen tot 1300' was het opzetten van een database waarvoor de oorkondenboeken van het Sticht Utrecht en Noord-Brabant en het materiaal van het Instituut voor Oudgermaanse, Friese en Skandinavische taal- en letterkunde de basis vormden. Deze database diende ook ter ondersteuning van het onderzoeksproject "Interferentie en acculturatie bij de oudere persoonsnamen" en sloot aan bij het documentatieve project "Oudgermaanse persoonsnamen". E.N. Palmboom was belast met de uitvoering. Met haar vertrek in 1992 is het project gestaakt.

De collectie bestaat uit aantekeningen over geŽxcerpeerde archiefbronnen, afdrukken van lijsten met middeleeuwse persoonsnamen en systeemkaartjes met middeleeuwse persoonsnamen.
Zie ook: archief nr. 101.
101 Collectie inzake het project Oud-Germaanse persoonsnamen, 1971 - 1981 volledige inhoud
  In de zeventiger jaren van de 20ste eeuw participeerde het Meertens Instituut in het project "Oudgermaanse persoonsnamen" van het Instituut voor Oudgermaanse, Friese en Scandinavische taal- en letterkunde van de Rijksuniversiteit Utrecht. Dit project beoogde het ontwikkelen van een computerprogramma, dat gebruikt kon worden voor bepaalde apecten van naamkundig onderzoek.
De collectie bestaat uit stukken betreffende de beschrijving en stand van zaken van het project, inputformulieren en afdrukken van computerlijsten met oud-Germaanse persoonsnamen.
120 Collectie fotokopieŽn van oorkonden betreffende Zeeuws-Vlaanderen (1360 - 1919), 1930-1960 volledige inhoud
  Mevrouw M.K.E. Gottschalk (1912-1989) schonk een verzameling fotokopieŽn van oorkonden uit de archieven van Utrecht, Brussel, Lille, Gent en Kortrijk, die zij verzamelde voor haar publicaties over Zeeland (1956-57).
De collectie bestaat uit foto's, negatieven en documentatie.
127 Collectie van de Vereniging Lokale en regionale geschiedbeoefening, (1987) 1992 - 1999 volledige inhoud
  In oktober 1992 werd door het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg de Vereniging Lokale en regionale geschiedenis opgericht. Zij kwam voort uit de Werkgemeenschap (later Sectie) lokale en regionale geschiedenis van de Stichting Historisch Onderzoek (SHO). De vereniging had als doel de bevordering van het onderzoek op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis van Nederland. Verschillende medewerkers van het Meertens Instituut participeerden hierin. In 1999 werd de vereniging opgeheven.

De collectie bestaat uit: stukken van medewerkers van het Meertens Instituut betreffende de oprichting, agenda's en verslagen met bijlagen van bestuurs- en ledenvergaderingen, ledenlijsten, ingekomen en uitgegane stukken, stukken betreffende de Eismaprijs en nieuwsbrieven van de SHO.
135 Collectie Kinderwoorden, 1969-1975 volledige inhoud
  In 1969 heeft de sectie taalkunde van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde Zuiderzeepolders op een aantal scholen in Oostelijk Flevoland een onderzoek verricht naar het woordgebruik van een kleine honderd kinderen die pas van de kleuterschool waren gekomen en een kleine tweehonderd kinderen die in de eerste klassen van de basisschool zaten. In 1973 volgde een aanvullend en vergelijkend onderzoek in Steenwijk en op Schouwen-Duiveland. Het onderzoek werd uitgevoerd door drs. Henk Heikens, van 1964 tot 1982 werkzaam op het Meertens Instituut.

De collectie bestaat uit stukken betreffende opzet en uitvoering van het onderzoek, woordenlijsten, ponskaarten en bewerkingsformulieren.

Voor de bijbehorende audiocollectie, zie: archief nr. 2003
142 Collectie Nieuwe Winkler, 1996-2002 volledige inhoud
  Johan H. Winkler (1840-1916), arts, bestudeerde de Friese taal en geschiedenis. In 1874 publiceerde hij het boek Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon, waarin hij voor een groot aantal Nederlandse en Friese dialecten in Nederland, Vlaanderen en Duitsland een vertaling optekende van de parabel van de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15:11-32). In 1996 werd dit voor Nederland herhaald door dr. Harrie Scholtmeijer, medewerker van het Meertens Instituut. Aan informanten uit dezelfde plaatsen als waar Winkler geweest was, werd de tekst van hetzelfde fragment voorgelegd (in een Nederlandse vertaling gebaseerd op die van het Nederlands Bijbel Genootschap), met de vraag deze in het eigen dialect te vertalen. Het resultaat van dit onderzoek zijn 82 nieuwe vertalingen van de parabel in hedendaagse Nederlandse dialecten. Zij zijn op de website te vinden.
De collectie bestaat uit dialecttranscripten, typoscripten en aantekeningen.
144 Archief Nederlandse liederenbank, 1990 - 2012 volledige inhoud
  De liederenbank dient ter ontsluiting van historisch liedmateriaal. Deze database met liedbeschrijvingen maakt het mogelijk na te gaan in welke bronnen een lied te vinden is.
De bank werd voor de projecten 'Melodicon van de Gouden Eeuw' en 'Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600' gebruikt.
Naast de hoofdbank met bovengenoemde naam zijn er 10 deelbanken, waarvan de bronnenbank (bibliografische beschrijvingen van alle in de bank ontsloten liedboeken) de belangrijkste is.

De collectie bestaat uit digitale bestanden, typoscripten, aantekeningen, bronnen, stageverslagen en documentatie.

zie ook archiefnr. 313, nr. 1010 en nr. 1067
voor de digitale collectie van Tunes&Tales, zie: archief nr. 1014
150 Collectie Antwerps Liedboek, 1935-1944 volledige inhoud
  Dirk Bax (1906-1976) was letterkundige en leraar Nederlands aan de Rijks-H.B.S. te Harlingen. Hij promoveerde in 1948 op het proefschrift Ontcijfering van Jeroen Bosch. Hij was hoogleraar Nederlandse cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Kaapstad.
In de dertiger jaren van de 20e eeuw werkte hij aan een niet-gerealiseerde uitgave van taalkundig en historisch commentaar bij het Antwerps Liedboeck van 1544.
De collectie bestaat uit fiches met bibliografische aantekeningen en losse aantekeningen betreffende het Antwerps Liedboek.
173 Collectie liedteksten (Van der Starre-Duffener), 1920-1940 volledige inhoud
  De collectie bestaat uit: schriftjes over de "Belevenissen van een zieke-moeder in het gereformeerd Burgerweeshuis omstreeks 1920 tot 1940 aan de Goudsche Wagenstraat 15 te Rotterdam..." en diverse liedschriften.
De collectie is afkomstig van mevrouw van der Starre-Duffener, die als kind in het Rotterdamse burgerweeshuis heeft gezeten. Over die periode vertelt ze op de videoband 'Een weeslied' (173:7).
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  Dirk Jan van der Ven (1891-1973) was een van de bekendste volkskundigen van Nederland. Hij organiseerde in 1919 het Vaderlandsch Historisch Volksfeest, was bestuurslid van de 'Vereeniging Het Nederlandsch Openluchtmuseum' en introduceerde het veldonderzoek binnen de volkskunde. Door zijn meer dan vijftig boeken, zijn vele artikelen, zijn films en zijn optredens in het land wist hij de volkskunde onder een breed publiek populair te maken.

De collectie bestaat uit het archief en de documentatiecollectie van D.J. Van der Ven. Het bevat ook materiaal afkomstig van zijn vrouw, Elise van der Ven-ten Bensel (1892-1982), die publiceerde over volksdansen.

Het archief bevat aantekeningen, typoscripten van artikelen, gedrukte artikelen en correspondentie. De aanzienlijke documentatieverzameling bevat knipsels, brochures, afbeeldingen en foto's over een veelheid van volkskundige onderwerpen.
Het fotomateriaal (inclusief glasdia's en -negatieven) is seperaat opgeborgen. De correspondenten zijn opgenomen in een register.

De boeken afkomstig uit deze collectie zijn geplaatst in de bibliotheek van het Meertens Instituut.

Zie ook: Collectie 338 (Vaderlandsch Historisch Volksfeest).
194 Collectie bewerkingen van boedelinventarissen, 1900-2000 volledige inhoud
  Bewerkingen gemaakt door medewerkers van het Meertens Instituut van boedelinventarissen uit de 17e, 18e en 19e eeuw afkomstig uit notariŽle en oud-rechterlijke archieven van Maassluis, Maasland, Doesburg, Oirschot, Medemblik, Lichtevoorde/Groenlo, Twisk en Weesp.

Zie ook collectie nr. 19.
136 Collectie Groninger Heerdencommissie, (1931) 1954-1975 volledige inhoud
  Op basis van de registers van de Groninger Heerdencommissie, die de namen van boerderijen en percelen archiveert, zijn op de topografische kaarten van Loppersum, Uithuizermeeden, Ulrum, Eenrum, 't Zandt, Bierum, Bedum, Delfzijl, Aduard, Ten Boer en Siddeburen de betreffende namen van percelen en gebouwen ingeschreven.
De collectie bestaat uit fotokopieŽn, aantekeningen en stafkaarten.
47 Collectie folkloristische bijdragen (H.G. Werner Haasloop), 1792 - 1864 volledige inhoud
  Heinrich Gottfried Werner Haasloop [Haasloop Werner] (Kleef 1792-1864) vestigde zich in 1842 in Elburg waar hij een aantal opstellen schreef over plaatselijke gewoonten in de N.W.-Veluwe. De handschriften zijn gekalligrafeerd en door hem zelf geÔllustreerd. Samen met O.G. Heldring schreef hij Wandelingen over de Veluwe, 1845.

De collectie bestaat uit manuscripten met beschouwingen over kleding en kermis; over de plaatsen Epe, Zalk en Ermelo; en tekeningen van boerderijen en wapens.
124 Collectie kinderliederen, 1850 - 1935 volledige inhoud
  Mej. C. de Vey was districtsbestuurslid van de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek. In 1936 schonk zij een collectie van 390 volks- en kinderliederen aan de Volkskundecommissie van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. De liederen waren door haar in haar woonplaats Yerseke en omgeving verzameld.

De collectie bestaat uit manuscripten.
132 Collectie Vragenlijsten uitgegeven door Nederlands Centrum voor Volkscultuur te Utrecht, 1993 - 2001 volledige inhoud
  Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur (later: Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland) hield zich bezig met folklore en de cultuur van het dagelijks leven. De vragenlijsten die het centrum verstuurde aan hun informanten zijn aan het Meertens Instituut in bewaring gegeven. Het betreft vragenlijsten over Sint Nicolaas, huwelijksgebruiken, het geloof in duivel en hel en het wonen in een huis ontworpen door architect Dudok. Er zijn ook bewoners van Dudokhuizen geinterviewd. De interviews zijn uitgetikt.
De collectie bestaat uit vragenlijsten en uitgewerkte interviews.

Voor de audiocollectie met interviews, zie: archiefnr. 2048
134 Collectie Klantenboeken van (bouw-)bedrijven, 1867-1989 volledige inhoud
  Het betreft hier klantenboeken van twee aannemers, een schilder en een rietdekker uit de omgeving van Gouda, geschonken door M. Th. M. van Ooi, voorzitter van de Federatie van Riet- en Strodekkers. Hierin wordt opgave gedaan van aard van werkzaamheden, gebruikt materiaal, prijzen en de naam van de opdrachtgever.
De collectie bestaat uit klantenboeken, fotokopiŽen en documentatie.
138 Collectie Liedteksten, 1926-1935 volledige inhoud
  Johannes Hovy (1872-1957) was musicoloog en koordirigent. Hij publiceerde in de jaren 30 enkele artikelen over oude Nederlandse liederen.
De collectie bestaat uit 37 schriftjes met lijsten en registers en andere aantekeningen betreffende 16e, 17e en 18e-eeuwse oud-Hollandsche liederen, publicaties en programmaboekjes van kooruitvoeringen.

Toegevoegd: Overzicht van 332 melodienotaties van 17e-eeuwse liederen (met varianten).
147 Collectie geluidsbanden (analoog) en audio cd's (Geluidsarchief), 1955 - volledige inhoud
  DIT NUMMER IS NIET MEER IN GEBRUIK


Vanaf het midden van de jaren vijftig van de 20e eeuw is het Instituut begonnen met de registratie van interviews en liedjes op geluidsdragers. Vanaf 1999 is met oog op een grotere toegankelijkheid en betere conservering een digitaliseringsproject gestart waarbij de gehele taal- en etnologiecollectie is betrokken. In deze Audiodatabank bevinden zich de door het instituut zelf opgenomen gesprekken en liederen, de informatie van grammofoonplaten, maar ook materiaal van derden, zoals de collectie fonetiek van de Universiteit van Amsterdam op magneetbanden en wasrollen.
Het archief bestaat uit audio- en digitale bestanden.
152 Archief van de redactie van de serie Nomina Geographica Neerlandica. Geschiedkundig onderzoek der Nederlandsche aardrijkskundige namen, 1898-1954 volledige inhoud
  Sinds de oprichting van het Koninklijk Nederlands(ch) Aardrijkskundig Genootschap (K.N.A.G.) in 1873 heeft men zich in die kring bekommerd om de spelling van Nederlandse aardrijkskundige namen; die namen vormen een belangrijk bestanddeel van onze taal, maar toch werd de spelling ervan bij elk officiŽle taalzuivering buiten beschouwing gelaten. In 1880 benoemde het bestuur van de K.N.A.G. een commissie, die zich over deze zaak moest buigen. In de periode 1884-1954 verschenen veertien delen van het tijdschrift.

Het archief bestaat uit correspondentie van de redactieleden onderling en met andere personen.
171 Archief Project Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN), 1993-2004 volledige inhoud
  Het project Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN) heeft de bedevaartcultuur in Nederland van de zesde eeuw na Christus tot heden in kaart gebracht.
Aan het project Bedevaartplaatsen in Nederland werkten mee: Peter Jan Margry en Charles Caspers.

Dit archief bestaat uit correspondentie, notulen en enige documentatie naar aanleiding van de publikaties.
De twee cassettebandjes met interviews met Peter Jan Margry bevinden zich in het geluidsarchief.

De achterliggende, inhoudelijke documentatie van het BiN-project is opgenomen onder archiefnr. 506.
Voor digitaal beeldmateriaal, zie: archief nr. 1063
177 Archief FotoMonument 2000, 1998 - 2002 volledige inhoud
  Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur in Utrecht heeft in het jaar 2000 Nederlanders gevraagd foto's van hun privť-leefsituatie in te zenden, als een beeldverslag van dat jaar. De foto's geven gezamenlijk een beeld van het dagelijks leven in Nederland (in de laatste drie maanden van het jaar 2000).
Het project is te beschouwen als een visueel vervolg op het project 'Brieven aan de Toekomst' uit 1998 (arch. nr. 198).

De collectie bestaat uit: stukken afkomstig van het bestuur van FotoMonument 2000, algemene informatie over het project en alle (ca. 3000) ingezonden foto's.
198 Collectie Brieven aan de toekomst (BadT), (1988) 1993-2003 volledige inhoud
  In een gezamenlijk project van het Nederlands Centrum van Volkscultuur (Utrecht), het Nederlands Openluchtmuseum (Arnhem) en het Meertens Instituut werd aan alle Nederlanders in 1998 de vraag gesteld of ze mee wilden werken aan de opbouw van een bijzonder archief: Brieven aan de Toekomst. Er werd gevraagd om een dag uit hun leven te beschrijven: die dag was bepaald op 15 mei 1998. Meer dan 50.000 Nederlanders uit binnen- en buitenland hebben hierop gereageerd en hebben hun belevenissen in een brief geschreven en gestuurd 'aan de toekomst'; uit een selectie zijn de 62 opmerkelijkste en meest ontroerende brieven opgenomen in de bundel Brieven aan de Toekomst; de bundel geeft daarmee een indruk van het dagelijks leven in Nederland aan het eind van dit millennium.
Op de brieven is een digitale doorzoekbare index samengesteld.

De collectie bestaat uit: Stukken afkomstig van Ineke Strouken (voorzitter), Ton Dekker (Vice-Voorzitter) en Ad de Jong (eerste secretaris) van de Stichting BadT en Hetty Garcia (coŲrdinator); alle ingezonden brieven van 15 mei 1998.

Voor het digitale archief, zie: archief nr. 1050
Voor de audiocollectie, zie: archief nr. 2041
238 Handschrift Joh. van de Kamphegge volledige inhoud
  Joh. van de Kamphegge was de schuilnaam van Johan Struik (1906-1996). Na zijn pensionering als boer verhuisde hij in 1969 naar het huis 'De Kamphegge' in Heeten. Pas op zijn 70e begon hij met schrijven.
Het handschrift behelst schetsen over het dagelijks leven vanaf 1910 in Nieuw Heeten en omgeving, in de vorm van aantekeningen en verhalen van hem of door anderen verteld.
Het origineel van dit handschrift bevindt zich in het gemeentearchief Zwolle.
239 Dossier ter voorbereiding van de uitgave van het handschrift Wilhelm Mannhardt, Volksgebruiken in de landbouw, 1867 - 1868 (1957) volledige inhoud
  Door de Nederlandsche Maatschappij voor Letterkunde te Leiden werd op initiatief van W. Mannhardt een vragenlijst met 35 vragen over landbouw en volksgebruiken verstuurd naar een zestigtal personen en instellingen in Nederland in 1867 en 1868. Deze vragen en de reacties daarop vormen het handschrift Wilhelm Mannhardt. Het origineel berust in de Deutsche Staatsbibliothek te Berlijn.
Naast kopieŽn van de brieven bevat het correspondentie omtrent de verwerving, een index op het handschrift en de kopij voor de uitgave van het handschrift.
158 Handschrift P. Zwagerman, 1967 volledige inhoud
  Fotokopie van een handschrift van Pieter Zwagerman. Het betreft herinneringen die hij op 80-jarige leeftijd schreef. De herinneringen gaan over onder meer zijn jeugd, het levensonderhoud, geloof, politiek, militaire dienst, gevangenis, concentratiekamp en oorlog - dit alles tegen een agrarische achtergrond in Noord Holland (Nieuwe Niedorp).

Het handschrift is samengevat en geheel geficheerd in de Volkskundige trefwoorden catalogus.
263 Archief Project conservering liedbladen, 1998-2003 volledige inhoud
  In het kader van "Metamorfoze" (landelijk project Conservering van Bibliotheekmateriaal 1997 - waarin Meertens Instituut en Koninklijke Bibliotheek Den Haag participeerden), zijn de verzamelingen liedbladen van Moorman, Wouters, Karremans, Spaaij, Boontjes en Thijs Mol gedigitaliseerd.
Aan dit project hebben meegewerkt: Ad Leerintveld (Koninklijke Bibliotheek), Martine de Bruin, Jan Barend van Barneveld, Hella Hendriks, Rozemarijn van Leeuwen, Annabelle Parker, Tineke Tegelaers, Cartouche Uyttenboogaard en Wouter van Wingerden.
Het archief omvat: projectaanvraag, begroting, projectbeschrijvingen, richtlijnen Metamorfoze, correspondentie, verslagen van werkzaamheden.
273 Collectie J.G.M. (Julius) Moormann, 1901-1993 volledige inhoud
  Julius Moormann (1889-1974) had een grote belangstelling voor taal, in het bijzonder voor het Bargoens en andere 'geheimtalen', zoals hij zelf de talen van dieven, veehandelaren en kramers noemde. Hij was leraar Nederlands en publiceerde veel over het veldwerk dat hij in de schoolvakanties per fiets verrichtte. Daarnaast publiceerde hij diverse artikelen over het lied en samen met Douwe Wouters enkele bundels met straatliederen.

De collectie bestaat uit stukken betreffende de schenking van een deel van zijn archief aan de bibliotheek van de Katholieke Universiteit te Nijmegen, stukken betreffende onderzoeksmateriaal, fiches en boeken betreffende dieven- en geheimtalen.
288 Collectie boeken, manuscripten en illustraties betreffende lied en muziek, 1950-2012 volledige inhoud
  In 2004 schonk mevrouw L. van der Pot-Roeffen (lied-)boeken van haar vader J.H.J.C. (Clemens) Roeffen (1914-2002). Behalve boeken bevat de verzameling manuscripten, liedbladen, prentbriefkaarten en knipsels met betrekking tot volksmuziek.

De boeken zijn beschreven in de bibliotheekcatalogus, prentbriefkaarten zijn opgenomen in het afbeeldingenarchief nr. 100.427 tot 100.435, bladmuziek in arch. nr. 380:3.
305 Collectie liedbladen, 1899-1903 volledige inhoud
  In 2005 schonk mevrouw L.M. Vader een collectie liedbladen.
De inventaris nummers :2 en :3 zijn onder gebracht in Arch. nr. 118.
308 Collectie liedblaadjes, 1850-1900 volledige inhoud
  In 2005 schonk mevrouw J.C. Prast-Ragetli de verzameling liedblaadjes van haar in 1956 overleden grootvader Klaas van der Woude. Hij was veilinghouder en heeft de verzameling vermoedelijk als een te veilen collectie gekregen.
De collectie bestaat uit gedrukte liedblaadjes.

[Zie ook HSA_lied, dossier Prast-Ragetli]
Opgenomen in Arch. nr. 118:8
310 Collectie liedteksten, 1826-1944 volledige inhoud
  In 2006 schonk mevrouw Van der Schee-Muis een stapel schriften met liedjes en gelegenheidsgedichten van haar moeder: Sara Marietje Muijs (Muis)-de Vries (1852-1944) uit Koog a/d Zaan. Naast de schriften van haar moeder zijn ook liedschriften aangetroffen van o.a. Cornelia Maria Ziekerman (Siekerman), zangsoliste en Maria Muis (1881-1965).
Het archief bestaat uit manuscripten, programmaboekjes en foto's.

Zie ook Arch.nr. 286.
321 Handschrift F.J. Parlevliet, 1909 - 1912 volledige inhoud
  Manuscript van F.J. Parlevliet (1861-?) uit 1909 tot 1912 waarin hij de belangrijkste gebeurtenissen (huwelijk, geboorte en dood) vermeldt. De gebeurtenissen worden kort vermeld en aangevuld met uitgebreide stichtelijke citaten.
322 Collectie betreffende de Belgische taalgrens, 1926-1960 volledige inhoud
  De talentelling was een onderdeel van de tienjaarlijkse volkstelling die in BelgiŽ werd gehouden vanaf 1846. Bedoeling van de telling was in het meertalige BelgiŽ na te gaan waar en door hoevelen welke taal en/of talen gesproken werden. Vanaf 1932 was de talentelling bepalend voor het taalstatuut in de gemeentes.
De laatste telling werd gehouden in 1947. De betrouwbaarheid ervan werd aan Vlaamse zijde betwijfeld. Belangrijke participanten in de discussie hierover waren het Davidsfonds, de Nederlandse hoogleraar M. Valkhoff, die met Meertens een taalgrenskaart maakte en Florimont Grammens.
De Collectie bestaat uit brieven, typoscripten, documentatie en kaarten.

zie ook 39:547
342 Collectie aantekenboekjes en brieven, 1947-2007 volledige inhoud
  Dirkje Jentje Leeuwerink (1927-2010) begon enkele jaren na WOII op initiatief van de kerk een correspondentie met de dienstplichtige Johan Bernhard Maarschalkerweerd (1927-2004). In 1956 trouwde ze met hem. Zij was lerares-coupeuse en hij chefmonteur. Zij noteerden hun bezigheden, hun telefoongesprekken, hun uitstapjes en uitgaven in schriften en agenda's.
De collectie bestaat uit brieven, kasboekjes en agenda's.
369 Archief inzake de uitgave "P.J. Meertens van het Meertens Instituut", 2002 - 2003 volledige inhoud
  In 2002 werd voorgesteld jaarlijks een uitgave te maken voor de relaties van het Meertens Instituut. Het eerste boekje in die serie nieuwjaargeschenken werd "P.J. Meertens van het Meertens Instituut", samengesteld door P.J. Margry.

Het archief bevat drukproeven, correspondentie, illustraties en de publicatie.
86 Collectie Jan Theuwissen, 1964-1989 volledige inhoud
  Jan Theuwissen (1933-2017) was als onderzoeker verbonden aan het K.C. Peeters Instituut voor Volkskunde te Antwerpen. Hij promoveerde op "Het landbouwvoertuig in de etnologie†van de Kempen". Hij participeerde in de redactie van het tijdschrift Volkskunde en publiceerde daarin en in het Volkskundig Bulletin. Hij was verantwoordelijk voor het Vlaamse aandeel voor de Volkskunde atlas en Europese volkskundeatlas (boerenwagens). Hij was directeur van de Kultuurraad voor Vlaanderen.
De collectie bevat brieven, volkskundige vragenlijsten, klantenboeken van wagenmakers, foto's, dia's en verspreidingskaarten van landbouwgereedschappen en bewerkingsfiches van zijn onderzoek.
234 Collectie Klantenboeken van een aannemersbedrijf (familie Reparon), 1751-1963 volledige inhoud
  Een collectie opdrachtenboeken en kasboeken van een timmermansbedrijf te Oudewater, actief in de 19e en 20e eeuw. Eigenaar waren drie generaties Reparon: A. Reparon, L.H.W. Reparon en A.L. Reparon. De laatste was ook verzekeringsagent. In 1953 is het bedrijf verkocht.

De collectie bestaat uit: persoonlijke bescheiden, stukken inzake het timmermansbedrijf, kasboeken en klantenboeken.
341 Collectie wenskaarten, 1954-2011 volledige inhoud
  Een verzameling kerst-, nieuwjaars- en verjaardagskaarten.
Voor een deel zijn de wenskaarten afkomstig van bedrijven en instellingen en beroepsmatig ontvangen bij de Schouwburg Deventer.

De kaarten zijn geordend op festiviteit en periode.
424 Collectie dagboeken, 1907-2006 volledige inhoud
  Mano C. Scheuer (1914 Medan - 2009 Ede) was (water)bouwkundige en werkte bij diverse bedrijven in Nederland, IndonesiŽ en Zuid-Afrika. In 1988 repatrieerde hij naar Nederland.
In ca. 100 delen beschrijft Scheuer zijn dagelijks leven vanaf 1930 in dagboekvorm, brieven en vakantieverslagen. De delen bevatten verder lezingen voor de vrijmetselaarsloge, maar ook bouwkundige tekeningen, bouwkundige berekeningen en voortgangsrapporten en sollicitatiebrieven. De beschrijvingen zijn vaak aangevuld met knipsels (voornamelijk afkomstig uit Het Vaderland) en foto's. Naast de beschrijvingen van alledag bevatten de boeken ook passages van levensbeschouwelijke aard: reÔncarnatie, meditatie, getallensymboliek, astrologie, seances. Hij heeft diverse manuscripten daarover bij uitgevers aangeboden; alleen "De uitdaging" is in 1999 in druk verschenen.

De collectie bestaat uit manuscripten, typoscripten en foto's. Alle dagboeken zijn voorzien van indexen op gebeurtenissen en personen.
203 Archief J. Daan, 1910 - 2006 volledige inhoud
  Jo Daan (1910-2006) was van 1939 tot haar pensioen in 1975 werkzaam als medewerker en hoofd van de afdeling Dialectologie van het P.J. Meertens Instituut. In 1966 deed zij onderzoek in de Verenigde Staten van Amerika naar de taal van afstammelingen van Nederlandse emigranten. Dit onderzoek resulteerde in 112 audiobanden (inmiddels op CD overgezet) met een speelduur van 77 uur.
Daan leverde bijdragen aan de belangrijkste taalatlassen uit haar tijd: ze stelde het deel over Noord-Holland voor de Reeks Nederlandse Dialectatlassen samen (1969), werkte samen met P.J. Meertens aan de Taalatlas (1963) en met M.J. Francken aan de Atlas van de Nederlandse Klankontwikkeling (1977). Daarnaast publiceerde ze een boekje over poesiealbums, een editie van Bredero's Klucht van de koe, het Nederlands van Amerikanen die afstammen van emigranten en studies over sociale taalverschillen in de zeventiende en achttiende eeuw.

De collectie bestaat uit: stukken betreffende diverse onderzoeken, manuscripten, aantekeningen en documentatie en 112 geluidsbanden.

Voor het digitale archief van J. Daan, zie: archief nr. 1005
Voor het audioarchief van J. Daan, zie: archief nr. 2001
207 Archief Studiegroep Toverij en hekserij, 1982-1994 volledige inhoud
  In de loop van 1982 werd de studiegroep Hekserij en toverij geformeerd, bestaande uit een twintigtal onderzoekers uit verschillende diciplines. Het doel van de studiegroep was publicatie van een aantal studies betreffende de heksenvervolgingen en het geloof aan toverij in Nederland; dit onderwerp was tot dan toe nauwelijks bestudeerd - dit in tegenstelling tot de situatie in het buitenland.

De collectie bestaat uit vergaderstukken van de studiegroep en haar werkgroepen, literatuurlijsten, ledenlijsten, stukken betreffende de organisatie van een congres en een verslag over de toekomst van de studiegroep.

Zie ook: Coll.nr. 547, Archief van de Stichting magie en toverij.
228 Archief Supplement op het woordenboek Zeeuwsche dialecten, 1988-1996 volledige inhoud
  Al bij de uitgave in 1964 van het Woordenboek der Zeeuwse dialecten onder redactie van Hendrika C.M. Ghijsen stond vast dat er een supplement zou moeten verschijnen.
De Stichting "De Zeeuwsche Taele", die nauw samenwerkt met de Vereeniging voor Zeeuwsch dialectonderzoek, stelde zich ten doel een fonds te vormen voor de uitgave van dit supplement. Voor de wetenschappelijke begeleiding van de uitgave heeft het contacten gezocht met verschillende wetenschappelijke instellingen. Het Meertens Instituut werd vertegenwoordigd door J. Berns. Wetenschappelijk uitvoerder was M. Adler.

Het archief bestaat uit: agenda's en notulen, enige correspondentie en voortgangsrapportages, documentatie.
252 Collectie Gemeentelijke Commissie Heemkennis Amsterdam, 1942-1971 volledige inhoud
  De burgemeester van Amsterdam benoemde op 16 januari 1942 de Commissie voor Heemkunde Amsterdam, bestaande uit 20 leden. De commissie stelde zich tot taak de kennis van en de liefde voor de hoofdstad bij alle inwoners te verlevendigen en te vergroten.
De commissie werd na de bevrijding onder de naam Gemeentelijke Commissie Heemkennis Amsterdam opnieuw door Burgemeeester en Wethouders benoemd en kreeg een eigen kantoor onder leiding van een secretaris-penningmeester; dit kantoor werd als officiŽle instantie ondergebracht bij de afdeling Onderwijs. In 1949 kreeg het werk van de commissie grote bekendheid door de oprichting van het maandblad Ons Amsterdam.
De Gemeentelijke Commissie Heemkennis werd per 1 januari 1971 opgeheven. P.J. Meertens was vanaf de beginperiode tot de opheffing ervan lid van deze commissie.

Het archief bestaat uit: ingekomen stukken bij en minuten van uitgegane stukken.
253 Collectie inzake het project 'De zingende kaart', 2000 - 2002 volledige inhoud
  De Zingende kaart brengt liederen uit de Nederlandse Liederenbank tot klinken. Het project bestaat uit twee pilotprojecten: "Souterliedekens" en "Onder de groene linde". Vanuit het bestand Onder de groene linde zijn enkele liederen volledig digitaal uitgewerkt en voorzien van illustraties voor een internetpresentatie. Pilotproject werd uitgevoerd door Simon Groot van januari 2000 tot medio 2002.

Het archief bestaat uit:
fotokopieŽn van liedteksten, muziektranscripties en overzicht van opnamen van "Mijn vader zei ...", "Vrouwtje van Stavoren", "'k wol 'n maol uut spinnen goan" met dossiers van de zangers van de liedjes met 2 cd-roms.

De bestanden van de cd-roms (253:23, 253:24) zijn verplaatst naar het digitale archief, zie: archief nr. 1084:1
212 Collectie kasboeken, 1957-2009 volledige inhoud
  Mevrouw E.R. hield van 1957 (het jaar dat zij in het huwelijk trad met H.B.) tot en met 2009 gedetailleerde kasboeken bij. Deze boeken geven een beeld van de persoonlijke bestedingen van het gezin, bestaande uit een lerares handvaardigheid, een hoofdambtenaar bij een ministerie en hun twee kinderen.

De collectie bestaat uit kasboeken, begrotingen en losse aantekeningen.
339 Collectie vakantieboeken, 1952-1965 (1986) volledige inhoud
  Gesina Hendrika (Ineke) Peters (Amsterdam 1913 - Amsterdam 2003) volgde een opleiding tot onderwijzeres handenarbeid. In 1937 huwde ze met Pieter Jan Glerum (1908-1972), waarna ze huisvrouw werd. P.J. Glerum was achtereenvolgens comissionair in effecten, medewerker van een kunsthandel en veilingmedewerker. Samen hadden ze twee kinderen (*1943 en *1947).

Ineke Peters hield vanaf 1952 tot 1986 plakboeken bij waarin ze foto's en souvenirs van haar (veelal buitenlandse) vakanties opnam.
De collectie bevat 29 vakantieplakboeken met foto's, souvenirs en anischtkaarten.
349 Collectie Nieuw cultureel woordenboek, 2002-2003 volledige inhoud
  In 2003 verscheen het 'Nieuw cultureel woordenboek : encyclopedie van de algemene ontwikkeling'. Het was een herziene versie van 'Het cultureel woordenboek' dat voor het eerst werd uitgegeven in 1992. Het boekwerk was bedoeld als een compendium voor de algemene ontwikkeling.
De onderzoekers P.J. Margry en H. Dibbits schreven diverse lemma's voor het Nieuw Cultureel Woordenboek.

De collectie bestaat uit typoscripten, knipsels en fotokopieŽn.
365 Collectie voordrachtsmateriaal, 1890 - 1930 volledige inhoud
  Collectie liedblaadjes, liedboekjes, voordrachten en een liedschrift geschonken door Mevrouw Rie Ernst uit Zaandam.
388 Collectie "De Walvischcourant", 1946-1947 volledige inhoud
  De Walvischcourant was een dagelijkse uitgave om de bemanning van de eerste moderne Nederlandse walvisvaarder "De Willem Barendsz" te informeren over gebeurtenissen op het schip en nieuws van de wal. Deze boordkrant werd uitgegeven door J.G. Kolkman.
419 Archief A.M. van Dijk, 1970 - 2010 volledige inhoud
  Mevr. Anne van Dijk-Haanebrink (1919-2012) was een vrome katholieke vrouw die vanuit haar woning aan de Neuhuyskade in Den Haag decennialang een periodiek heeft samengesteld en uitgegeven over devoties, Mariaverschijningen, zieners en mirakelfoto's. Zij liet zich daarbij mede inspireren door haar reizen door West-Europa langs velerlei kerkelijk erkende bedevaartplaatsen of heiligdommen met een omstreden c.q. door de kerk verboden karakter.

Indeling van de collectie:
A. Tijdschrift (inv. nrs. 1-12)
B. Persoonlijke stukken (inv. nrs. 13-26)
C. Overige documenten (inv. nrs. 27-30)
D. Stukken met betrekking tot de acquisitie (inv. nr. 31)
437 Collectie Westerwolds dialect , 1934 volledige inhoud
  Jans Verwer (Ter Apel 1861-Leiden 1945) begon als onderwijzer in Finsterwolde. Door zelfstudie werd hij later leraar Duits te Leiden.
Na zijn pensionering in 1926 kon hij zich toeleggen op het Westerwoldse dialect. Hij noemde zijn verzameling "Bouwstoffen voor een woordenboek van het dialect van Westerwolde"
De collectie bestaat uit aantekeningen en fiches. Verschillende blaadjes zitten aan elkaar geplakt.
441 Collectie J. Vervloet , 1976-2010 volledige inhoud
  Jelle Vervloet (*1946) was van 1988-2011 hoogleraar Historische geografie aan de Wageningse Universiteit. Hij volgde mevrouw A. Edelman-Vlam op (zie Arch. nr 439).

De collectie bestaat uit werkstukken van zijn studenten (441:1-273) en rapporten over landschapsinrichting, historische geografie, bodemkartering e.d. van o.a. Dienst Landbouwkundig onderzoek (DLO) Wageningen, Informatie KennisCentrum Natuurbeheer (IKC), beleidsnota's van provincies (441:274-330) die hij uit hoofde van zijn functie ontving.
445 Collectie Jacques Sinninghe (II), (1887) 1933-1984 volledige inhoud
  Jacques R.W. Sinninghe (1904-1988) was liefhebber en verzamelaar van volksverhalen. Van 1941 tot 1947 werkte hij in opdracht van de Volkskundecommissie op het Volkskundebureau van de KNAW voor het volksverhaalonderzoek. In 1955 was Sinninghe oprichter van de 'Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen'. Deze stichting bracht een omvangrijke verzameling bijeen uit allerlei Nederlandse maar vooral ook Vlaamse bronnen. Een deel hiervan kwam in het bezit van de Universiteit van Tilburg, die gezien het nationale en wetenschapshistorische belang van zowel verzamelaar Sinninghe als zijn collectie in 2011 heeft besloten om het materiaal in eeuwigdurende bruikleen over te brengen naar het Meertens Instituut.

De collectie bestaat uit:
- stukken betreffende Sinninghe (1-5)
- artikelen, correspondentie, typoscripten en aantekeningen die door Sinninghe zijn opgesteld (6-34)
- stukken betreffende stichtingen en conferenties (35-45)
- documentatie en publicaties van derden (46-70)
- Volksverhalen en sagen:
- teksten opgetekend door Sinninghe (71-74)
- geluidsbanden (75)
- vertaalde teksten (76)
- verhalen afkomstig van andere vertellers en verzamelaars (77-85)
- verhalen uit Vlaamse licentiaatsverhandelingen (86-237)
- niet-geclassificeerde verhalen (238-253)
- verhalen ingedeeld naar geografisch gebied (254-315)
- verhalen ingedeeeld naar thema (316-330)
- Fiches (45 kaartenbakken en overig fichemateriaal)(331-340)

De collectie sluit aan bij Archiefnr. 77, de collectie die Sinninghe in 1974 aan het Rijksarchief Zeeland overdroeg en in 1998 overgedragen werd aan het Meertens Instituut.

Voor de audiocollectie, zie: archief nr. 2012
472 Collectie Nederlands Dagboekarchief, 1850 - ... volledige inhoud
  De Stichting Nederlands Dagboekarchief verzamelt en beheert (ongepubliceerde) dagboeken uit het hele Nederlandse taalgebied en maakt deze toegankelijk voor wetenschap en onderzoekdsoeleinden.

De collectie van het Nederlands Dagboekarchief is in eigendom van het Meertens Instituut. Het bevat enkele duizenden dagboeken, merendeels uit de 20e eeuw.

Voor de digitale collectie, zie: archief nr. 1077
292 Collectie Pim Fortuyn, 1999-2005 volledige inhoud
  De moord op de politicus Pim Fortuyn op 6 mei 2002 schokte de Nederlandse samenleving diep. De emoties die daardoor loskwamen zijn door vele tienduizenden op schrift verwoord. Veel van die documenten en realia werden in de week na de moord geplaatst bij enkele spontaan gecreŽerde herdenkingsmonumenten.
Een groot deel van deze uitingen is door de autoriteiten verzameld en aan de familie Fortuyn overhandigd. Die heeft na kennisneming van het rouwbeklag besloten dit materiaal voor het nageslacht te laten bewaren en toegankelijk te houden.

De collectie bestaat uit brieven en e-mails, condoleanceregisters, kaartjes en pamfletten, affiches, foto's, tekeningen en andere memorabilia (inclusief een selectie uit de bij de herdenkingsmonumenten neergelegde objecten).

De inventaris van de collectie is als volgt opgebouwd:
o Algemene stukken (inventarisnrs. 1-5)
o Gedeponeerde (rouw-)uitingen bij de herdenkingsplaatsen in Rotterdam (inventarisnrs. 6-29)
o Gedeponeerde (rouw-)uitingen op de begraafplaats Driehuis-Westerveld (inventarisnrs. 30-59)
o Gemeentelijke condoleanceregisters (inventarisnrs. 60-217)
o Internet condoleanceregisters (inventarisnrs. 218-227)
o Overige condoleanceregisters (inventarisnrs. 228-248)
o Herdenking 2003 in het Mediapark (inventarisnrs. 249-253)
o Beeldmateriaal (inventarisnrs. 254-255)
o Krantenknipsels (inventarisnrs. 256-258)

Voor de digitale collectie foto's en de websites, zie: archief nr. 1045
381 Collectie liedblaadjes, 1947-2009 volledige inhoud
  In 2009 schok mevrouw F. Heetveld-Smit (*1949) de liedblaadjes
van haar moeder T. Dollekamp (1921- ). In een toelichting vertelt
zij bij welke gelegenheden er in haar jeugd gezongen werd.
De collectie bestaat uit liedjes, liedblaadjes, bladmuziek en
voordrachten.
176 Collectie fotoalbums met diverse onderwerpen, 1908-2001 volledige inhoud
  Albums met foto's uit 1908 tot 2001, verzameld door mevrouw Van Ginkel-de Kramer uit Goes. Het zijn klassenfoto's en opnames van uitstapjes en opvoeringen van de toneelvereniging.
De collectie bestaat uit vier albums.
193 Collectie inzake het dialect van de Vechtstreek, z.j. volledige inhoud
  Een 'Ontwerp-woordenboek van de Utrechtse Veenstreek', een verzameling woorden met vermelding van bronnen, daterend van de eerste helft van de 20e eeuw. Dit lexicografisch materiaal werd opgetekend door Christiaan Stapelkamp (1879-1961), leraar Nederlands en geschiedenis. Stapelkamp publiceerde daarnaast over de taal uit de Utrechtse Vechtstreek, over Saksische dialekten en over het Fries.
De collectie bestaat uit fiches.
202 Archief J. Winkler, 1840 - 1998 volledige inhoud
  Johan Winkler (1840-1916) was arts te Leeuwarden, letterkundige, naamkundige en dialectoloog.
Deze collectie bevat brieven aan Johan Winkler en kopieŽn van brieven van Johan Winkler aan C. Groth, C.P. Hansen, H. Jellinghaus en W.H. Mielck. De correspondentie betreft onder meer het werven van zegslieden ten behoeve van het ,,Algemeen Nederduitsch en Friesch dialecticon" (1874). Dit was een verzameling dialectvertalingen van de bijbelse gelijkenis van de verloren zoon.
204 Collectie inzake het dialect van Westfriesland, 1913-1923 volledige inhoud
  J. de Vries (Az.) was schoolhoofd te Moerbeek en vanaf 1908 hoofd der School 1 en tuinbouwonderwijzer in de polder Koegras, gemeente Den Helder.

De collectie bestaat uit manuscripten betreffende de studie van Westfries dialect, enkele verhalen in Westfries dialect en manuscripten betreffende historisch onderzoek en documentatie.
213 Archief Adviescommissie voor het vaststellen van Nederlandse Aardrijkskundige Namen, 1970-1993 volledige inhoud
  In 1970 werd de Adviescommissie voor het vaststellen van Nederlandse Aardrijkskundige Namen ingesteld. D.P. Blok, directeur van het Meertens Instituut, werd benoemd tot secretaris.
Het archief bestaat uit: correspondentie en ingevulde formulieren van inwoners bij de Stuurgroep Samenvoeging te Beek en Donk met suggesties voor een naam van de nieuw te vormen gemeente Aarle-Rixtel, Beek en Donk en Lieshout.
217 Collectie Bow, 1966-1997 volledige inhoud
  Johannes Bouwman (artistennaam Jack Bow, 1908-1996) was een Nederlandse showdanser, choreograaf, docent en acteur. Hij was vele jaren verbonden aan de Snip en Snap Revue, shows van Wim Sonneveld en Toon Hermans en aan de Hoofdstad Operette en Opera Forum. Bow was tot z'n 68ste als docent verbonden aan de Amsterdamse Kleinkunstacademie; daarna bleef hij tot zijn 80e actief als tapdansleraar. In 1988/89 speelde hij zijn laatste rol op het toneel in de komedie 'Oude nieuwe vrienden'.

Het archief bestaat uit agenda's met dagboekaantekeningen van Bouwman.
231 Collectie Van den Bremen-van Vemde, 1970-1980 volledige inhoud
  Aaltje van den Bremen-van Vemde (1913-1993) werd geboren te Wissel (gemeente Epe), waar ze bleef wonen tot 1939. Omstreeks 1968 begon ze zich bezig te houden met het plaatselijke dialect. Dit resulteerde in diverse publicaties in en over het dialect van de regio Epe. In 1982 verscheen het 'Woordenboek van het dialekt van Epe', een samenwerkingsproject tussen haarzelf, haar echtgenoot L. Van den Bremen en H. Entjes.
Tussen december 1970 en oktober 1972 publiceerde zij onder het pseudoniem ALVE herinneringen van haarzelf en anderen aan het Veluwse dorp Epe onder de titel "Hemdskneupies" in "Veluws Nieuws". Zij stond het daarover bestaande archief (handschriftelijk materiaal en krantenartikelen) ter fotokopiŽring aan het instituut af. Later publiceerde zij ook nog de feuilleton "An de kante van 't kšrrespoer".

De collectie bestaat uit: herinneringen, verantwoording van herkomst van gegevens en gepubliceerde artikelen voorzien van verwijzingen naar de verantwoording door J.A. Baarspul.
Toegevoegd: een collectie knipsels van de feuilletons deels in de collectie reeds aanwezig, geschonken door D. Labberton in 1989.
428 Foto's van personen in klederdracht, 1930-1965 volledige inhoud
  Jos Lange (1908-1983) was de eigenaar van een fotowinkel in Groningen. Daarnaast was hij ook actief als amateurfotograaf. Hij deed in de jaren 1950 mee aan wedstrijden van het fotoblad Focus en was een enthousiast lid van de Groninger amateur-fotografenvereniging Daguerre.
De collectie, een schenking van de Groninger Archieven, bestaat voornamelijk uit zwart-wit foto's van mannen, vrouwen en kinderen in klederdracht. De foto's zijn gemaakt in de periode 1930-1965 in plaatsen als Bunschoten, Kapelle, Katwijk, Marken, Middelburg, Scheveningen, Urk, Volendam en Vrouwenpolder.
271 Collectie Zeeuws toneel, 1929-1959 volledige inhoud
  Krijn Koets (1877-1959) was schrijver van toneelstukken, verzen, voordrachten en liedjes in Zeeuws dialect, vaak onder het pseudoniem Jaap uut de Wulleminapolder. Onder die schuilnaam verzorgde hij vanaf de jaren '30 ook Zeeuwse radio-uitzendingen voor de Vara.

De collectie bestaat uit een verzameling van toneelstukken van de hand van Koets, schriften met recensies en ingeplakte foto's en grammofoonplaten.
291 Collectie inzake de viering van Sint Maarten, 1946 volledige inhoud
  EnquÍtemateriaal betreffende de viering van Sint Maarten, verzameld door J.H. Kruizinga naar aanleiding van een oproep in het artikel "Heeft Folklore uw belangstelling?" (in: Op den Uitkijk van oktober 1946, nr. 1).

N.B. Zie ook collectie 36: Vragenlijsten Volkskunde, lijst 4 (1938).
484 Collectie liedboeken, 1930-2007 volledige inhoud
  In 2012 schonk mevrouw Adinda Bot-van der Lee deze collectie liedboeken, -bundels en -bladen. De boekjes komen grotendeels uit de nalatenschap van haar ouders Herman van der Lee (1919-2008) en Katharina de Vries (1921-2010), die actief waren binnen de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC), de Stem des Volks en het NIVON. Een deel van de collectie is opgenomen in de bibliotheek.

Deze collectie bevat:
Liedbundels van de Arbeiders Jeugd Centrale (A.J.C.)(inv.nr. 1);
Liedbundels en andere uitgaven van het NIVON (inv.nr. 2);
Diverse liedbundels (inv.nr. 3);
Overige materialen (inv.nr. 4).
295 Documentatie inzake de processiecultuur in de 19e eeuw, 1990-2002 volledige inhoud
  Inventaris van het archiefmateriaal en de documentatie inzake het onderzoek door Peter Jan Margry voor zijn proefschrift Teedere Quaesties. Religieuze Rituelen in Conflict. Confrontaties tussen katholieken en protestanten rond de processiecultuur in 19e-eeuws Nederland (2000).
Het archief bestaat hoofdzakelijk uit ordners met correspondentie.
313 Kaartsystemen en databank 'Liederenbank', 1990-2004 volledige inhoud
  De Nederlandse liederenbank ontsluit historisch liedmateriaal. Deze database met liedbeschrijvingen maakt het mogelijk na te gaan in welke bronnen een lied te vinden is.
De bank wordt gebruikt voor de projecten 'Melodicon van de Gouden Eeuw' en 'Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600'.
Naast de hoofdbank met bovengenoemde naam zijn er 10 deelbanken, waarvan de bronnenbank (bibliografische beschrijvingen van alle in de bank ontsloten liedboeken) de belangrijkste is.

De collectie bestaat uit digitale bestanden, typoscripten, aantekeningen, bronnen, documentatie en een kaartsysteem.

zie ook archiefnr. 144 en 297
315 Archiefconglomeraat J.A.A. Leechburch Auwers, 1938-2009 volledige inhoud
  Jan Antonius Adrianus (Jan) Leechburch Auwers (1922-2018) speelde een belangrijke rol binnen de Rooms Katholieke Partij Nederland. Daarnaast was hij actief binnen een groot aantal Rooms-Katholieke bewegingen, als de Stichting 'Vrouwe van alle Volkeren', de Stichting voor het Recht op korrekt-Katholieke Pers en publiciteit in Nederland, de Militia Jesu Christi, de Thomas More Stichting en de Titus Brandsma Stichting.
Deze collectie heeft betrekking op het persoonlijk archief van Leechburch Auwers, het archief van de 'Vrouwe van alle Volkeren'-cultus en de archieven van samenhangende religieuze en politieke organisaties.

De inventaris van de collectie is @reals volgt opgebouwd:
1. Stukken betreffende religieuze onderwerpen
1.1. J.A.A. Leechburch Auwers
1.1.1. Ingekomen en kopieŽn van uitgaande stukken (inventarisnrs. 1-61)
1.1.2. Documentatie (inventarisnrs. 62-89)
1.2. Stichting secretariaat Vrouwe van alle Volkeren (1970-1997)
1.2.1. Ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven (inventarisnrs. 90-97)
1.2.2. Stukken betreffende de devotie (inventarisnrs. 98-130)
1.2.3. Documentatie (inventarisnrs. 131-154)
1.2.4. Overige stukken (inventarisnrs. 155-161)
1.3. Haags Aktiekomitee voor de Vrouwe van alle Volkeren (1971-1989) (inventarisnrs. 162-167)
1.4. Militia Jesu Christi (1977-2000) (inventarisnrs. 168-199)
1.5. Thomas More Stichting ((1973)1979-2002) (inventarisnrs. 200-206)
1.6. Titus Brandsma Stichting (1979-2006)
1.6.1. Stukken van algemene aard (inventarisnrs. 207-237)
1.6.2. Stukken naar bijzondere onderwerpen
1.6.2.1. Tijdschrift De Brandende Lamp (inventarisnrs. 238-251)
1.6.3. Overige stukken (inventarisnrs. 252-256)
1.7. Stichting voor het Recht op korrekt-Katholieke Pers en publiciteit in Nederland (1986-1997)
1.7.1. Stukken van algemene aard (inventarisnrs. 257-267)
1.7.2. Stukken naar bijzondere onderwerpen
1.7.2.1. Tijdschrift De Katholieke Nieuwsbrief (inventarisnrs. 268-276)
1.7.2.2. Overige stukken (inventarisnrs. 277-280)
1.8. Opus Divinae Gratiae (1994-2008) (NIET OPENBAAR) (inventarisnrs. 281-291)
1.9. Stichting Instituut voor Katholieke Informatie (1997-2001) (inventarisnrs. 292-293)
2. Stukken betreffende politieke onderwerpen
2.1. Rooms Katholieke Partij Nederland (1971-1985)
2.1.1. Stukken van algemene aard (inventarisnrs. 294-298)
2.1.2. Stukken naar bijzondere onderwerpen (inventarisnrs. 299-330)
2.1.3. Overige stukken (inventarisnrs. 331-334)
2.2. Bundeling Christelijke Politiek (1994) (inventarisnrs. 335-336)
2.3. Europese Lijst Pim Fortuyn (2002-2004) (inventarisnrs. 337-338)
2.4. Leefbaar Europa (2002-2008) (inventarisnrs. 339-347)
3. Stukken van persoonlijk aard (inventarisnrs. 348-389)
317 Collectie liedteksten volledige inhoud
  Jan Willem Bonda (*1951) promoveerde in 1996 op het proefschrift
De meerstemmige Nederlandse liederen van de vijftiende en zestiende eeuw. In 2006 schonk hij deze collectie liedteksten aan het Meertens Instituut. In de inventarislijst is per item aangegeven of, en waar het is bewaard. De meeste stukken zijn opgenomen in het fotokopiearchief van de afdeling Volkslied (3978 FK) en verwerkt in de Liederenbank.
De mappen 1-15 waren voorheen genummerd A-O; deze aanduidingen komen soms terug in de beschrijvingen.
318 Documentatie inzake het rapport 'Bevindingen over P.J. Meertens', 2005 - 2006 volledige inhoud
  In het voorjaar van 2005 heeft de KNAW de Commissie van Drie inzake P.J. Meertens in het leven geroepen met als doel een oordeel uit te spreken over de houding van Meertens gedurende de Duitse bezetting van Nederland, alsmede betreffende de naamgeving van het Meertens Instituut.
De commissie, bestaande uit H.W. von der Dunk, I. de Haan en J.Th.M. Houwink ten Cate, publiceerde in 2006 haar 'Bevindingen over P. J. Meertens op grond van literatuur en geraadpleegde bronnen'. Het rapport is geschreven op basis van archiefonderzoek en interviews met personen die P.J. Meertens persoonlijk hebben gekend of die onderzoek naar hem hebben gedaan.

Deze collectie bevat persberichten, krantenknipsels en het rapport.
334 Collectie bladmuziek, 1940-1970 volledige inhoud
  De collectie bestaat uit bladmuziek van schlagers, voornamelijk uit de jaren dertig van de 20e eeuw.
430 Collectie Harrie Franken, 1918-2009 volledige inhoud
  Harrie Franken (1937-2003) was onderwijzer. Hij begon in 1968 met het verzamelen van liederen uit zijn eigen Oost-Brabantse omgeving die hij zorgvuldig documenteerde. Hij publiceerde zijn materiaal in Liederen en Dansen uit de Kempen (1978) en in de twintig delen van de Kroniek van de Kempen - een bundeling van artikelen over de Kempische historie.
In 1973 richtte Harrie Franken de muziekgroep Ut Muziek op om de liederen te kunnen uitvoeren. Voor Omroep Brabant verzorgde hij in de tachtiger jaren van de vorige eeuw jarenlang een wekelijkse rubriek rond het volkslied.

De collectie bestaat uit veldwerkaantekeningen, geluidsbanden, typoscripten met uitgetikte liedteksten, liedschriften en fotokopieŽn van liedschriften, microfiches van voornoemde materiaal. Dit alles zowel via een kaartsysteem als digitaal ontsloten. De database die door Franken aangelegd werd is opgenomen in de Liederenbank.
In 2007 is de verzameling geschonken aan MI.

Voor de digitale bestanden van 430:149, zie archief nr. 1010
Voor de audiocollectie, zie: archief nr. 2016
347 Archief Migratie en materiŽle cultuur, 2003-2011 volledige inhoud
  Het project 'Migratie en MateriŽle Cultuur : de interieurs van migranten en hun nakomelingen in de twintigste eeuwī (Migmat) was een samenwerkingsproject van het Meertens Instituut en SISWO/Instituut van Maatschappijwetenschappen. Het project onderzocht de rol van huisraad en huisinrichting bij de constructie van etnische identiteiten onder verschillende migrantengroepen.

Medewerkers: H.C. Dibbits (projectleider Meertens /uitvoerder), H.M. van der Horst (oio Meertens Instituut/NWO/ASSR), J. Messing (oio NWO/ASSR).
Amsterdam School for Social Science Research (ASSR)
PSCW, Politieke Sociale en Culturele Wetenschappen
SISWO/Instituut voor maatschappijwetenschappen

Zie ook arch. nr. 348, 352, 444, 446-455, 1069
Voor de audiocollectie, zie: archief nr. 2039
489 Collectie betreffende voornamen, 1920-1970 volledige inhoud
  A.J.A.M. (Anton) Weehuizen (1907-1970) was hoofdredacteur van de uitgeverij de GeÔllustreerde Pers. Van 1939 tot 1970 was hij verantwoordelijk voor het weekblad Margriet, dat onder zijn leiding een wekelijkse oplage van ruim 821.000 exemplaren (1965) bereikte: het grootste vrouwentijdschrift van Nederland. Naast het hoofdredacteurschap van de Margriet was Weehuizen verantwoordelijk voor de tijdschriften Revue/Nieuwe Revu, Avenue, Donald Duck en Pep. Tevens was hij adjunct-directeur van de GeÔllustreerde Pers.
Een van de liefhebberijen van Weehuizen was de verklaring van voornamen. In de loop van tientallen jaren legde hij een uitgebreide collectie aan van fiches met mannen- en vrouwennamen, hun herkomst en verklaring. De ongeveer 10.000 systeemkaarten zijn getypt op witte (mannen) en rose (vrouwen) kaarten, en voorzien van zie-verwijzingen. In de vroege jaren van de tijdschriften Margriet, De Week in Beeld en Revue werden deze gegevens door Weehuizen gebruikt voor het samenstellen van diverse rubrieken waarin namen werden verklaard.

De voornamenverzameling is in 2013 verkregen via zijn zoon, Boudewijn Weehuizen. De collectie bestaat uit fiches, alfabetisch geordend in 9 kaartendozen.
491 Collectie Woordenboek Surinaams-Nederlands, 1960 - 2010 volledige inhoud
  Jan van Donselaar (10 dec. 1928 - 12 april 2013) was bioloog aan de Universiteit van Utrecht en ook specialist op het gebied van het Surinaams-Nederlands en de talen in Suriname. Hij publiceerde het Woordenboek van het Surinaams-Nederlands (1977; uitgebreide editie 1989).
Het bronmateriaal voor dit woordenboek werd door Van Donselaar verzameld in Suriname tijdens zijn botanische onderzoeken die plaatsvonden in de jaren '60 en '70. Een veldonderzoek in 1981 leverde een schat aan nieuwe informatie op.
Vanaf begin jaren '90 verzamelde Van Donselaar systematisch gegevens over de woordenschat van de Nederlandse bevolkingsgroep in Suriname vanaf het eerste moment dat de Nederlanders zich in Suriname vestigden, in 1667, tot de afschaffing van de slavernij in 1876. Hiermee wilde hij de voorgeschiedenis van het Surinaams-Nederlands beschrijven.
In 1989 ontving Van Donselaar de De la Court-prijs (voor onbetaald wetenschappelijk onderzoek) van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Voor de inhoud van de diskettes en cd-rom (491:6), zie: archief nr. 1084:8
335 Collectie brieven, 1964-1968 volledige inhoud
  Tussen 1964 en 1968 correspondeerden Ton Hakkennes (1943-2018) en Lida Blankendaal (1944-2000) intensief met elkaar. In 1968 traden ze in het huwelijk.

De collectie bevat ongeveer 400 handgeschreven brieven.
244 Collectie bladmuziek, 1923-1963 volledige inhoud
  De weduwe van pianist Paul Engel schonk omstreeks 1980 een deel van zijn collectie bladmuziek aan kennissen. Hun dochter schonk het aan het Meertens Instituut.
440 Collectie videobanden, 1990 - 2001 volledige inhoud
  Wim Rosema (Rijksmuseum voor Volkenkunde) heeft een aantal videobanden verzameld met beelden van ceremonies en feesten, zoals huwelijkssluitingen, bezoek van Sint Nicolaas en diplomazwemmen.
439 Archief Alida Edelman-Vlam, 1890-1991 volledige inhoud
  Alida Wilhelmina Vlam, later bekend onder de naam Edelman-Vlam (1909-1999), was sociaal-geograaf en ťťn van de grondleggers van de historisch-geografische traditie in Wageningen.
Samen met haar echtgenoot Cornelis Edelman gaf ze vorm aan het interdisciplinair landschapsonderzoek in Wageningen met een combinatie van de vakgebieden bodemkunde, historische geografie, geschiedenis en toponymie. Haar onderzoek was met name gericht op de Nederlandse zandgronden.
Edelman-Vlam was secretaris van de Stichting voor Bodemkartering en lid van de Commissie voor Naamkunde en de Toponymische werkgroep van de studiekring voor de Veluwe. Ze publiceerde veel in Boor en Spade.

Het archief bestaat uit correspondentie, agenda's en notulen van de verschillende organisaties en perceelsnamenkaarten met aantekeningen.
455 Collectie "Van huis uit" (Migmat), 2003 volledige inhoud
  In 2003 startte het Meertens Instituut een onderzoeksproject 'Migratie en MateriŽle Cultuur : interieurs van twintigste-eeuwse migranten en hun nakomelingen in Nederland' (Migmat Arch. nr. 347). Naar aanleiding van dit project organiseerde het instituut i.s.m. de gemeente Tilburg en Imagine IC [Identity and Culture] in 2007 de tentoonstelling 'Van huis uit'. Aan het project werkten mee: Hester Dibbits (Meertens Instituut), Edwin Jacobs (gemeente Tilburg), fotografe Ting Chan en grafisch vormgever/fotograaf Michiel Huijsman.

De collectie bestaat uit een typoscript en foto's.

495 Collectie huishoudboekjes, 1948-2010 (2013) volledige inhoud
  Anny Damveld (1922-2010) werkte na haar opleiding aan de MULO (en voor haar huwelijk) als typiste (bij het Bijzonder Gerechtshof te Den Bosch) en in een boekwinkel. Op 8 februari 1948 trad ze in het huwelijk met Pieter van Gils. Vanaf de daaropvolgende dag begon ze met het bijhouden van het huishoudbudget. Dat gebeurde op gedetailleerde wijze. Alle uitgaven werden nauwgezet in kasboeken genoteerd.
Het (rooms-katholieke) echtpaar Van Gils-Damveld woonde in de Fahrenheitbuurt in Amsterdam en vanaf 1965 op de Rijksstraatweg te Duivendrecht. De kostwinner ing. P.C. van Gils (1922-2013) werkte tot 1964/65 als afdelingsleider bij Audium (een fabriek voor hoortoestellen) en daarna tot zijn pensioen als projectleider bij de NTS, later NOS. Het gezin bestond verder uit twee meisjes (1949, 1958) en twee jongens (1951,1954).
De kasboeken lopen tot en met 2010, het jaar waarin Anny van Gils-Damveld overleed.

De collectie bestaat uit kasboeken.
497 Collectie ansichtkaarten van kabouters en sprookjeswezens, 1900 - 1990 volledige inhoud
  Een verzamelaar van ansichtkaarten bracht vanaf 1988 enkele duizenden kaarten bijeen met met afbeeldingen van kabouters en sprookjewezens. De kaarten zijn voor een groot deel afkomstig uit Nederland, maar ook uit diverse Europese landen en de Verenigde Staten. Ze zijn grotendeels gedrukt in de 20e eeuw. Terugkerende thema's zijn Sneeuwwitje en de zeven dwergen en illustraties gebaseerd op de verhalen van J.R.R. Tolkien.
Deze collectie is in 2012 geschonken aan het Meertens Instituut.

De collectie bestaat uit ansichtkaarten en knipsels en bevat ook enkele afbeeldingen op afwijkende dragers. De rangschikking is als volgt:
o kabouterkaarten alfabetisch op auteur of uitgever (inv.nr. 1-29);
o kabouterkaarten alfabetisch op thema (inv.nr. 30-36);
o kaarten met afbeelingen van sprookjeswezens alfabetisch op thema (inv.nr. 37-42);
o kaarten met afbeelingen van wezens uit de boeken van Tolkien, alfabetisch op tekenaar of serie (inv.nr. 43-46);
o overig (inv.nr. 47).
7 Collectie D. Wouters, 1884 - 2004 volledige inhoud
  Douwe Wouters (1876-1955) was achtereenvolgens onderwijzer en schoolhoofd tot hij in 1922 werd afgekeurd vanwege doofheid. Na zijn invaliditeitspensioen heeft hij zich intensief beziggehouden met het volks- en straatlied. Samen met dr. J. Moormann stelde hij twee bloemlezingen over het straatlied samen. Ook publiceerde hij onder de titel Liederen uit de oude doos acht delen met 'minne-, moord-, geestelijke, humoristische, satirische, sentimentele, zee- en visserliederen en romancen en balladen'.
Zijn publicaties over het Nederlandse straatlied baseerde hij voornamelijk op zijn eigen collectie. Wegens NSB-activiteiten kreeg Wouters na de Tweede Wereldoorlog een publicatieverbod. In 1947 werd ruim driekwart van de collectie liedbladen (3794 stuks) door Wouters verkocht aan de Koninklijke Bibliotheek. Ongeveer 20% van de collectie (602 liedbladen) kwam terecht bij het het Nederlands Volksliedarchief van het Meertens Instituut. Zie collectie 254: Collectie liedbladen (D. Wouters).

Deze collectie bevat biografische informatie over Wouters, correspondentie en een aantal (Nederlandse en Duitse) liedbladen.
499 Collectie brieven, 1949 - 1950 volledige inhoud
  Correspondentie tussen A.M. (Aart) Boon (1915-2003) en zijn echtgenote S. Boon-Tollenaar (1918?-2011). In 1949 en 1950 was A. Boon 1e luitenant en gelegerd in Batavia. Hij hield zich daar onder andere bezig met de overkomst van dienstplichtige soldaten vanuit Nederland naar AustraliŽ en Nieuw-Zeeland. Vanuit de reis naar Batavia en zijn verblijf aldaar schreef hij een groot aantal brieven aan zijn vrouw over het dagelijks leven en hun onderlinge relatie.

De collectie bevat ongeveer 300 handgeschreven brieven uit de periode 24 april 1949 - 21 juli 1950.
502 Collectie stads- en streekbeschrijving, 1970-1988 volledige inhoud
  Willem Albert Visscher (1939-1991) werd geboren in Kampen en verhuisde op zijn 5e met zijn ouders naar Arnhem. Daar behaalde hij zijn diploma HBS-b. Op zijn 19e verhuisde hij naar Amsterdam. Hij begon aan een studie geologie, maar stapte over naar economie en behaalde daarin een kandidaatsbul. In zijn werkzame leven was Visscher actief in de verkoop van antiek en curiosa, onder andere op de Noordermarkt en de Lindengrachtmarkt in Amsterdam.
Bij zijn bezoeken aan familieleden in het land verzamelde de in historie en geografie geÔnteresseerde Visscher allerhande informatie over die streken en woonplaatsen.

De collectie bestaat uit albums met informatie betreffende de geschiedenis, de geografie en de natuur van plaatsen en gebieden in Nederland. De tekst is samengesteld door Visscher en rijkelijk geÔllustreerd met o.m. eigen foto's (voornamelijk uit de jaren 60 en 70), ansichtkaarten en materiaal overgenomen uit andere bronnen (tijdschriften en brochures).
Het oorspronkelijk in 11 multomappen verzamelde resultaat vertoont een encyclopedische vorm. De mappen zijn vermoedelijk samengesteld in de jaren 70 en 80 van de twintigste eeuw. De laatste aanpassingen zijn gedaan in 1988.
501 Collectie kasboeken, 1952-2013 volledige inhoud
  Grieta Zijp (1931-2013) werd geboren in Gramsbergen (Ov.) en groeide op in De Wilp (Gr.) in een gezin met 9 kinderen. Haar vader was daar hoofd van een christelijke lagere school. Na haar opleiding aan de kweekschool te Groningen heeft ze enkele jaren (tot haar huwelijk) voor de klas gestaan. Daarna werd ze huisvrouw.
Op 12 juni 1957 trouwde Grieta Zijp met Gerrit Kramer, eerst stuurman, later kapitein op de kleine handelsvaart. Vanaf 1967 werkte hij bij Hoogovens in IJmuiden. Samen kregen ze tussen 1959 en 1970 5 kinderen. Ze woonden achtereenvolgens in Oostmahorn, Anjum, IJmuiden, Heemskerk en Hoogeveen. Gerrit Kramer overleed in 2007, Grieta Kramer-Zijp in 2013.

Grieta Zijp heeft vanaf 1952 tot 2013 de inkomsten en uitgaven van zichzelf, en vanaf 1957 van het gezin, bijgehouden. Dat geschiedde aanvankelijk in een kasboek waarin ook een girokasboek was geÔntegreerd. Vanaf 1973 worden de girokasboeken apart bijgehouden.
De collectie geeft een goed beeld van de financiŽle huishouding van een christelijk (synodaal gereformeerd) gezin uit de middenklasse vanaf de tweede helft van de 20e eeuw.

De collectie bestaat uit:
o kasboeken (inv. nrs. 1-14)
o girokasboeken (inv. nrs. 15-24)
o diverse stukken en kasboeken (inv. nrs. 25-27)
o stukken met betrekking tot belastingen (inv. nrs. 28-36).
504 Collectie ansichtkaarten Nederlandse dorps- en stadsgezichten volledige inhoud
  L. Corbey was verzamelaar van onder meer antiek en Chinese kunst. Tijdens zijn reizen door Nederland kocht hij oudere en nieuwe (topografische) ansichtkaarten.

De collectie bevat 81 albums met gelopen en ongelopen prentbriefkaarten met voornamelijk afbeeldingen van Nederlandse dorpen, steden en molens.
187 Leidse Bibliografie Nederlandse Taalkunde, 1970 volledige inhoud
  Van 1957 tot 1966 heeft Cor van Bree gewerkt aan de Leidse Bibliografie Nederlandse Taalkunde (de voorloper van de BNTL). In 1970 verscheen een artikel in de Nieuwe Taalgids waarin hij de opzet en uitvoering van de bibliografie bespreekt.
De bibliografie zou volgens het artikel zijn vervaardigd op fiches. Deze zijn in 25-voud geproduceerd en verspreid over diverse universiteiten en instituten, waaronder het Dialectenbureau in Amsterdam (nu Meertens Instituut).

De collectie bevat het artikel in de Nieuwe Taalgids en de begeleidende brief van Cor van Bree bij de zending fiches. De fiches zelf (met de bibliografie) zijn niet aangetroffen.

De bibliografie (6 kaartenbakken met fiches) is wel te raadplegen in de Bibliotheek van de Opleiding Nederlands, P.N. van Eykhof 1, Leiden.
210 Collectie voedingsonderricht op huishoudscholen, 1978-1992 volledige inhoud
  Jozien Jobse-van Putten heeft in de periode 1984 tot 1985 interviews gehouden met dertien landbouwhuishoudleraressen over hun persoonlijke ervaringen in het voedingsonderricht.

Deze collectie bevat de gestelde vragen en de uitgewerkte interviews alsmede aantekeningen, documentatie betreffende onderwijs op huishoudscholen en voedingsvoorlichting via plattelandsvrouwenverenigingen.
218 Collectie Landbouwkeuringsformulieren, 1947-1949 volledige inhoud
  Landbouwkundige keuringsdiensten werkten met formulieren waarop de landbouwer geacht werd gegevens betreffende de teelt in te vullen.

In 1950/51 werden dergelijke formulieren - door bemiddeling van A.W. Vlam - geschonken aan de Commissie voor Naamkunde. Het bureau ontving van de Nederlandse Aardappel Keuringsdienst (N.A.K.) onder meer (poot)aardappelformulieren van de provincies Groningen, Friesland, Drente, Noord-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Deze collectieformulieren werden door de commissie verzameld vanwege de aanwezigheid van een groot aantal perceelsnamen die in het materiaal werden vermeld.

De collectie bestaat uit: ingevulde (poot)aardappel- en graanformulieren; landbouwkeuringsboekjes en -lijsten.
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  Deze collectie is in 2022 overgedragen aan het Katholiek Documentatiecentrum (KDC).

Het project Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN) heeft de bedevaartcultuur in Nederland van de zesde eeuw na Christus tot heden in een vierdelig lexicon in kaart gebracht.
De documentatie bevat in hoofdzaak de in het vierdelige lexicon opgenomen bedevaartplaatsen. Hiernaast omvat deze collectie ook een aantal afgevallen plaatsen die niet in het lexicon zijn opgenomen (na nader onderzoek is gebleken dat het in deze gevallen niet ging om een daadwerkelijke bedevaartplaats), evenals een aantal buitenlandse bedevaartplaatsen.

De collectie bevat 1280 dossiers (+ addenda) met o.a. foto's, negatieven, kopieŽn, dia's, videobanden, cassettebandjes, diskettes, DVD's, CD's, boeken, correspondentie, bid- en devotieprentjes, ansichtkaarten, tijdschriften, brochures, knipsels, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten (van het vierdelig lexicon). Daarnaast ook devotionalia zoals rozenkransen, tegeltjes en heilig bevonden zand, zalf en olie.
Het materiaal dateert van 1722-2014.

De collectie bestaat uit:
o Nederlandse bedevaartplaatsen op alfabetische volgorde (inv.nr. 1-685)
o Addenda (inv.nr. 686)
o Nederlandse afgevallen bedevaartplaatsen op alfabetische volgorde (inv. nr. 687-1212)
o Addenda (inv.nr. 1213)
o Buitenlandse bedevaartplaatsen op alfabetische volgorde (inv.nr. 1214-1269)
o Overige buitenlandse bedevaartplaatsen op werelddeel (inv.nr. 1270-1283)
o Reisinformatie buitenland (inv.nr. 1284)

Het archief van BiN is opgenomen onder archiefnr. 171.

Deze collectie is in 2022 overgedragen aan het Katholiek Documentatiecentrum (KDC).
509 Collectie Goud voor uw brief, 1962-2014 volledige inhoud
  'Goud voor uw brief' was van 1963 tot 2014 een vaste brievenrubriek in het damesweekblad Margriet. Het was vooral bedoeld voor persoonlijke belevenissen die "vrolijk, lekker gek, ontroerend of merkwaardig" waren. Elke week, 50 jaar en 3 maanden lang, werden de meest geschikte brieven geselecteerd en - vaak in enigszins aangepaste vorm - gepubliceerd in Margriet. De beste brief werd wekelijks bekroond met een gouden tientje.
De redactrice van de rubriek, Els Olden, heeft de gepubliceerde afleveringen van 'Goud voor uw brief' in plakboeken verzameld en in 2015 aan het Meertens Instituut geschonken. De boeken bevatten zo'n 15.000 geplaatste teksten, en verder nog andere door Olden geredigeerde (brieven-)rubrieken uit Margriet.

De collectie bevat plakboeken.
1003 Nederlands in BraziliŽ, 2012 - volledige inhoud
  Binnen het pilotproject Nederlands in BraziliŽ (2012) werd onderzoek gedaan naar het Zeeuws-Vlaams dat in BraziliŽ nog altijd wordt gesproken door een groep Nederlanders die afstammen van negentiende-eeuwse Zeeuwse immigranten. Waarschijnlijk krijgt dit project nog een vervolg.

De collectie is digitaal en bevat ruwe onderzoeksdata, verzameld in 2012 door Dr G.J. Postma.
Daarnaast bestaat de collectie uit documentatie (scans) behorende bij de audiocollecties die bij het Meertens Instituut zijn gearchiveerd in 1991 en uit een digitale versie van het boek dat zendingsechtpaar Ton Roos en Margje Eshuis schreven over de Zeeuwse kolonie.
Verder bestaat de collectie uit filmfragmenten voor de documentaire 'Braziliaanse Koorts'. De makers, Monique Schoutsen en Arjan van Westen, werken samen met het Meertens Instituut. Taalkundige Gertjan Postma is betrokken bij het project.

Voor de papieren collectie, zie: archief nr. 507
Voor de audiocollectie, zie: archief nr. 2025
1007 Nederlandse Volksverhalenbank/Folktale database, 1994 - volledige inhoud
  De Nederlandse Volksverhalenbank van het Meertens Instituut bevat vele verhalen uit heden en verleden. Alle genres zijn vertegenwoordigd: sprookje, sage, legende, raadsel, mop, broodjeaapverhaal en dergelijke. De oudste verhalen stammen uit de middeleeuwen, de jongste verhalen dateren - bij wijze van spreken - van gisteren. De verhalen zijn zowel in het Nederlands, het Fries als in allerhande streektalen. In 1994 is er begonnen met de opbouw van de Volksverhalenbank.

De collectie is digitaal en bestaat uit een dump van de database (json), een database dumpschema (pdf) en een geluidsopname van de presentatie van de volksverhalenbank (aiff).

Zie: archief nr: 406 en nr. 1037
1008 TINPOT - Taal, Identiteit, Netwerken en Produktgeruchten Op Twitter, 2012 volledige inhoud
  In TINPOT is een module ontwikkeld die in staat is om op basis van taalgebruik in tweets uit te maken in welke leeftijdscategorie iemand valt, of men een man of een vrouw is, hoe groot iemands netwerk is, en of iemand een opinieleider of een trendvolger is.
Veel onderzoek op het Meertens Instituut staat van oudsher in het teken van veranderlijkheid, zoals onderzoek naar dialectvariatie, jongerentaal en mondelinge overlevering van verhalen en liederen. Met de digitalisering van de samenleving wordt het steeds aantrekkelijker om analyses toe te passen op grote hoeveelheden digitale data die al voorhanden zijn. Twitter als sociaal medium herbergt een enorm reservoir aan talige data en informeert van seconde tot seconde over sociaal gedrag en meningen/oordelen.

De collectie is digitaal en bestaat uit een projectaanvraag en uit een verzameling tweets die betrekking hebben op het gerucht dat de wereld zou vergaan op 21-12-2012, wegens het aflopen van de Mayakalender.

Voor het vervolgproject TWIDENTITY, zie: archief nr. 1036
1009 Handschrift Receptenboek (1737), 2014 - 2015 volledige inhoud
  De collectie is digitaal en bestaat uit scans van het handschrift (een receptenboek uit de 18e eeuw) en de bijbehorende documentatie, o.a. een stamboom van de familie Scott en emails inzake de overdracht van de scans.

Collectie behoort bij het project TimeCapsule van Nicoline van der Sijs.
1012 Erfenis van het verlies, 2006 - 2012 volledige inhoud
  De collectie 'Erfenis van het verlies' is digitaal en bevat materiaal dat Sophie Elpers in 2006 heeft verzameld. Het materiaal werd gebruikt voor het proefschrift 'Erfenis van het verlies. De strijd om de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog' dat tussen 2009 en 2012 aan het Meertens Instituut is geschreven.

De collectie bestaat onder meer uit het proefschrift 'Erfenis van het verlies', audio-opnames van interviews met getuigen en de bijbehorende transcripties (als een interview maar weinig relevante informatie bevatte, is geen transcriptie gemaakt), metadata en het onderzoeksvoorstel uit 2009.

Voor het proefschrift zijn ook data gebruikt die zijn verzameld in het kader van het 'Erfgoed van de oorlog'-project 'Getuigen Verhalen' - Boerinnen en boerendochters in de Tweede Wereldoorlog. Zie: archief nr. 1013
1013 Boerinnen en boerendochters in de Tweede Wereldoorlog - Getuigen Verhalen, 2008 - 2013 volledige inhoud
  De collectie 'Boerinnen en boerendochters in de Tweede Wereldoorlog' bevat materiaal dat Sophie Elpers (Meertens Instituut) in 2008 en 2009 heeft verzameld in het kader van het deelproject 'Getuigen Verhalen' van het programma 'Erfgoed van de Oorlog' (Ministerie van VWS).
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland meer dan negenduizend boerderijen verwoest, vaak inclusief de inboedel. Sophie Elpers heeft boerinnen en boerendochters hierover geÔnterviewd. Het materiaal is later gebruikt voor het proefschrift 'Erfenis van het verlies. De strijd om de wederopbouw van boerderijen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog'.

De collectie is digitaal en bestaat uit video's en transcripties van en informatie over interviews met boerinnen en boerendochters over WOII, teksten van contracten, metadata, de projectaanvraag, eindverantwoording en informatie van VWS over het project 'Getuigen Verhalen'.

Een deel van de collectie is ook bij DANS opgeslagen door Sophie Elpers. Het Meertens Instituut heeft deze licentie niet (toegang via S. Elpers).

Voor het proefschrift 'Erfenis van het verlies' en de bijbehorende data, zie: archief nr. 1012

1023 Lokale identiteiten en culturele praktijken (Cultural Practices VIII), 2011 - volledige inhoud
  Dit onderzoek valt onder het oz-project Cultural Practices (VIII) en richt zich op 'taalcultuur', een concept dat uitdrukking geeft aan de verwevenheid van cultuur en taal in het uitdragen van lokale identiteit. Dit betekent dat talige elementen (taalkeuze, woordgebruik, grammatica) een inherent onderdeel zijn van culturele praktijken die specifiek met het lokale verbonden worden (feesten, gerechten, sporten etcetera).†
Als casus is gekozen voor taalcultuur in Limburg. Door middel van veldwerk wordt bestudeerd hoe inwoners en buitenstaanders Limburgse eigenheid en diverse lokale identiteiten binnen de provincie beleven en vormgeven.

De collectie is digitaal en bestaat uit ruwe onderzoeksdata van Leonie Cornips (Meertens Instituut), betreffende de viering van Carnaval in Limburg. en een projectaanvraag.
1037 FACT / FACT - SagenJager, 2012 volledige inhoud
  Binnen FACT (Folktales as Classifiable Texts) wordt software ontwikkeld om volksverhalen automatisch in te voeren in de Nederlandse Volksverhalenbank en te verrijken met metadata zoals taal, namen, trefwoorden, genres, samenvatting en catalogusnummer (of volksverhaaltypes). Op deze manier wordt de Nederlandse Volksverhalenbank een geavanceerd online erfgoedarchief en een breed inzetbaar onderzoeksinstrument. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe mogelijke classificaties en clusteringen van volksverhalen.

De SagenJager is een toeristische mobiele website, gebaseerd op gegevens uit de Nederlandse Volksverhalenbank. Met de SagenJager kunnen toeristen volksverhalenroutes wandelen of fietsen, met behulp van hun smartphone of tablet. Als pilot is gekozen voor Waterland.

De collectie is digitaal en bevat een projectaanvraag van FACT en een aanvraag voor het FACT-project SagenJager. Beide projecten maken gebruik van data uit de Volksverhalenbank, zie: archief nr. 406 en nr. 1007
1039 European Dialect Syntax (EDISYN), 2005 - 2012 volledige inhoud
  Van september 2005 tot september 2010 (N.B. in de praktijk liep dit project tot maart 2012) werd op het Meertens Instituut het project European Dialect Syntax (Edisyn) uitgevoerd. Dit project beoogde enerzijds het verzamelen en analyseren van syntactische verdubbelingsverschijnselen (bijv. vraagwoordverdubbeling, dubbele ontkenning, subjectverdubbeling, hulpwerkwoordverdubbeling) in de Nederlandse dialecten en anderzijds het opzetten van een netwerk van dialectsyntaxisprojecten in Europa, hetgeen moet leiden tot een gedistribueerde database van dialectdata ten behoeve van syntactisch onderzoek. Het project bouwt voort op het project Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (SAND) en maakt gebruik van de database die in het SAND-project is ontwikkeld.

Een van de resultaten van het project is een online zoekmachine, waarin 7 databases geclusterd zijn. Deze is toegankelijk via de website van het Meertens Instituut.

De collectie is digitaal en bevat een projectaanvraag (2003) en documentatie (vragenlijsten etc.) van veldwerk (dialectopnamen) gedaan t.b.v. dit project. Voor de bijbehorende audiocollectie, zie: archief nr. 2015
1040 Knowledge and Culture, 2013 - volledige inhoud
  Binnen het project Knowledge and culture (2013-2017) wordt onderzocht in hoeverre beperkingen worden gelegd op culturele uitingen in muziek, taal en beeldende kunst door aangeboren, niet mens-specifieke kernkennissystemen voor objectrepresentatie, getal en geometrie. Ook wordt bekeken hoe deze kernkennissystemen interageren met aangeboren systemen die specifiek zijn voor de mens zoals taal en muzikaliteit. Het project wordt gefinancierd in het kader van het Horizon-programma van NWO, dat gericht is op methodologische vernieuwing binnen de geesteswetenschappen.

De collectie is digitaal en bevat een projectaanvraag.
1042 Detraditionalisering en normalisering van nieuwe vormen van religiositeit in de hedendaagse Nederlandse samenleving, 2001 - 2006 volledige inhoud
  Het onderzoek is gericht op het proces van detraditionalisering van de Nederlandse samenleving vanaf het einde van de 19e eeuw tot heden, en de daarmee in verband staande opkomst en geleidelijke normalisering van nieuwe vormen van religiositeit. Project in samenwerking met: Afdeling Culturele Antropologie, KUN.

De collectie is digitaal en bevat een onderzoeksvoorstel van M. Ramstedt.
1045 Foto's Pim Fortuyn, 2002 volledige inhoud
  De moord op de politicus Pim Fortuyn op 6 mei 2002 schokte de Nederlandse samenleving diep. De emoties die daardoor loskwamen zijn door vele tienduizenden op verschillende manieren geuit. Veel van die documenten en realia werden in de week na de moord geplaatst bij enkele spontaan gecreŽerde herdenkingsmonumenten.
Een groot deel van deze uitingen is door de autoriteiten verzameld en aan de familie Fortuyn overhandigd. Die heeft na kennisneming van het rouwbeklag besloten dit materiaal voor het nageslacht te laten bewaren en toegankelijk te houden.

De collectie is digitaal en bestaat uit foto's van memorabilia (inclusief een selectie uit de bij de herdenkingsmonumenten neergelegde objecten) en uit een verzameling van de inhoud van verschillende condoleance-websites.

Voor het papieren archief betreffende Pim Fortuyn, zie: archief nr. 292
1046 COMPARE, 2014 - 2015 volledige inhoud
  COMPAring floor plan lay-out of REconstructed Dutch farmhouses of the 1940s and 1950s, using visualization and pattern recognition techniques.

In het project staat het herkennen en ordenen van plattegronden met behulp van innovatieve patroonherkenningssoftware, digital image processing†en visualisatietechnieken centraal. Als case dienen vragen rond de ontwikkeling van de boerderijbouw in de wederopbouwperiode. Bedoeling is de vragen m.b.v. een kwantitatieve methodiek te beantwoorden. Daartoe wordt een dataset uit het archief van het Bureau Wederopbouw Boerderijen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) gedigitaliseerd. De dataset betreft een keuze uit 7700 plattegronden van nieuwe wederopbouwboerderijen uit de periode tussen 1940 en 1955 en uit evenveel reconstructieschetsen van de in de oorlog verwoeste oude boerderijen.

De collectie is digitaal en bestaat uit een projectaanvraag en scans van plattegronden.

1050 Brieven aan de Toekomst (BadT), 1998 volledige inhoud
  De collectie is digitaal en bestaat uit digitale versies van brieven uit het Brieven aan de Toekomst-project (zie onder), met in enkele gevallen bijbehorende documentatie. De brieven zijn gekopieerd van 3 -inch diskettes. De bestandnamen corresponderen met de nummers van de brieven in het papieren archief.

Voor het papieren archief, zie: archief nr. 198
Voor de audiocollecie, zie: archief nr. 2041

Brieven aan de Toekomst:
In een gezamenlijk project van het Nederlands Centrum van Volkscultuur (Utrecht), het Nederlands Openluchtmuseum (Arnhem) en het Meertens Instituut werd aan alle Nederlanders in 1998 de vraag gesteld of ze mee wilden werken aan de opbouw van een bijzonder archief: Brieven aan de Toekomst. Er werd gevraagd om een dag uit hun leven te beschrijven: die dag was bepaald op 15 mei 1998. Meer dan 50.000 Nederlanders uit binnen- en buitenland hebben hierop gereageerd en hebben hun belevenissen in een brief geschreven en gestuurd 'aan de toekomst'.
Op de brieven is een digitale doorzoekbare index samengesteld.
1054 Gekaapte Brieven, 2011 - volledige inhoud
  In het Gekaapte Brieven-project, dat op 1 december 2011 van start ging, zijn zo'n 10.000 brieven en documenten (afkomstig van Nederlandse schepen die in de zeventiende en achttiende eeuw waren buitgemaakt door de Engelsen) met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds, een vrijwilligersproject gestart t.b.v. de ontsluiting en transcriptie van gekaapte documenten uit de 17e en 18e eeuw. Er zijn ca. 150 vrijwilligers geworven. De technische afdeling van het Meertens Instituut heeft een applicatie gemaakt voor het invoeren van metadata bij de gekaapte brieven. Internet: [URL=[/URL].

De collectie is digitaal en bestaat uit een projectaanvraag en acceptatiebrief.
1063 Beeldmateriaal Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN), 1997 - 2004 volledige inhoud
  Het project Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN) heeft de bedevaartcultuur in Nederland van de zesde eeuw na Christus tot heden in kaart gebracht. Resultaat was o.a. de 4-delige reeks Bedevaartplaatsen in Nederland.

De collectie is digitaal en bestaat uit afbeeldingen afkomstig uit de bovengenoemde reeks.

Voor het papieren BIN-archief, zie: archief nr. 171
1064 Nederlandsheid, 2012 volledige inhoud
  Dit project onderzoekt de herontdekking van 'Nederlandsheid' - het opnieuw benoemen, bevorderen en commercieel te gelde maken van wat als 'echt' of 'typisch' Nederlands wordt ervaren.

De collectie is digitaal en bestaat uit een projectaanvraag.
1065 PATHOPOEIA, 2011 - 2015 volledige inhoud
  Pathopoeia: Mapping the Intermediality of Emotional Styles on the Pulpit, on Stage, and in the Political Arena, 1750-1800.
In dit project worden emoties in religieuze, theatrale en politieke teksten uit de tweede helft van de achttiendee eeuw onderzocht.

De collectie is digitaal en bevat een projectaanvraag
1066 Van Dialect naar Regiolect, 2007 - 2011 volledige inhoud
  De volledige titel van dit project luidt: Van dialect naar regiolect: hoe deze verandering weerspiegeld wordt in productie en perceptie van de sprekers.

In dit project werd dialectverandering in het Nederlandse dialectgebied (Nederland en Vlaanderen) onderzocht. Daartoe zijn dialectopnamen gemaakt in 85 plaatsen. In elke plaats zijn minimaal twee oudere mannen en twee jongere vrouwen opgenomen. Op basis van deze data werd dialectverandering op verschillende taalkundige niveaus (lexis, klankcomponenten enz.) onderzocht. Verder werd gekeken of dialecten convergeren naar het Standaardnederlands en naar elkaar, en of dialectgroepen samengesmolten danwel gesplitst zijn.

De collectie is digitaal en bestaat uit een projectaanvraag en bewerkte geluidsbestanden.

N.B. in het audioarchief bevinden zich de originele geluidsfragmenten; zie: archief nr. 2000
1067 Automatisering Nederlands Volksliedarchief (NVA), 1999 - 2004 volledige inhoud
  Het kaartsysteem van het Nederlands Volksliedarchief is in de jaren 1999-2004 gedigitaliseerd door een groep van acht medewerkers, gecoŲrdineerd door aanvankelijk Sasja Koetsier en later Rozemarijn van Leeuwen. Waar mogelijk werden de bronnen geraadpleegd (grofweg de helft van de bronnen was aanwezig op het Meertens Instituut, in originele vorm of op afschriften). Dat resulteerde in aanmerkelijk nauwkeuriger beschrijvingen dan bij de liederen waarvan alleen een steekkaartje aanwezig was.

De collectie is digitaal en bestaat uit instructies en documentatie behorende bij dit project. De bestanden zijn geript van een cd-rom die lag opgeslagen onder archiefnummer 400:50

Voor het archief van de Nederlandse Liederenbank, zie: archief nr. 144
2000 Audiocollectie Van Dialect naar Regiolect (2007 - 2011), 2012 volledige inhoud
  Deze data zijn verzameld in het kader van het project Van dialect naar regiolect: hoe deze verandering weerspiegeld wordt in productie en perceptie van de sprekers. In dit project werd dialectverandering in het Nederlandse dialectgebied (Nederland en Vlaanderen) onderzocht. Daartoe zijn in 85 plaatsen dialectopnamen gemaakt. In elke plaats zijn minimaal twee oudere mannen en twee jongere vrouwen opgenomen.

De collectie bestaat uit deze opnamen. Voor de originele opnames (WAV) zie: 1066:2. Voor direct access zijn deze opnamen op 19-01-2012 geconverteerd naar het MP3-formaat en beschikbaar gesteld via de audioserver.

Voor de bewerkte onderzoeksdata en de projectaanvraag, zie: archief nr. 1066
2003 Audiocollectie eersteklassertjes (1969 - 1973), 2014 volledige inhoud
  In 1969 heeft taalkundige Jo Daan (voormalig hoofd van de afdeling Dialectologie van het Meertens Instituut) samen met medewerker Henk Heikens op een aantal scholen in Oostelijk Flevoland een onderzoek verricht naar het woordgebruik van kinderen. Dat gebeurde in samenwerking met de sectie taalkunde van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde Zuiderzeepolders. In totaal waren ongeveer honderd kinderen, die pas van de kleuterschool waren gekomen en een kleine tweehonderd kinderen die in de eerste klassen van de basisscholen zaten betrokken. In 1973 volgde een aanvullend en vergelijkend onderzoek in Steenwijk en op Schouwen-Duiveland.

De collectie bestaat uit gedigitaliseerde bandopnames.

Het bijbehorende papieren archief bevat uitgebreide onderzoeksdocumentatie. Zie: archief nr. 135

Zie archiefnr.: 1129
2008 Audiocollectie Fonetiek van de Universiteit van Amsterdam, (1920 - 1979), 2002 - 2007 volledige inhoud
  De cylinders, platen, banden en papierbanden in deze omvangrijke audiocollectie vormen samen de collectie Fonetiek van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De collectie bestaat uit meer dan 1700 audiodragers. Het Meertens Instituut heeft deze collectie in 2000/2001 gedigitaliseerd en de collectie wordt in 2015 aan het MI geschonken. De collectie bevat uniek materiaal op het gebied van spraakverwerving, dialecten en omroephistorie en is aangelegd door Louise Kaiser (1891-1973). Zij was de eerste vrouwelijke lector van de UvA, introduceerde allerlei nieuwe onderzoekstechnieken in de fonetische wetenschappen en werkte regelmatig samen met P.J. Meertens, voormalig directeur van het Meertens Instituut.

De collectie bestaat uit de gedigitaliseerde bestanden.

Voor de notities bij de banden, zie: archief nr. 522:14, 522:15, 522:16

zie ook: archief nr.: 1129
2009 Audiocollectie Taalgebruik Nederlands in de Verenigde Staten (1989-1998), 2006 - 2007 volledige inhoud
  De audio-opnamen in deze collectie zijn tussen 1989 en 1995 gemaakt in de VS door Jaap van Marle, voormalig directeur van het Meertens Instituut, en Caroline Smits, promovenda aan de UvA en het Meertens Instituut. Hun onderzoek naar het taalgebruik van nakomelingen van Nederlandse immigranten uit de 19e en 20e eeuw in Amerika was een aanvulling op het onderzoek van Jo Daan in de jaren '60. Het project eindigde met het vertrek van beide onderzoekers (Marle 1997, Smits 2001).

De geluidsfragmenten van Van Marle en Smits zijn beschikbaar gemaakt via de website 'De Nederlandse Dialectenbank' (voorheen Soundbites) van het Meertens Instituut en via CLARIN.

Voor de collecties behorende bij Jo Daan in Amerika, zie: archief nrs. 203, 1005 en 1002.
Voor de collectie Onderzoek Amerikaans Nederlands, 1986 - 1998, zie: archief nr. 279

N.B. de projectdocumentatie behorende bij dit project is niet aanwezig op het Meertens Instituut maar is wel gedeponeerd bij DANS, onder de titel 'Taalgebruik Nederlands in de Verenigde Staten' (Persistent identifier: urn:nbn:nl:ui:13-dxx-f95)
2012 Audiocollectie J.R.W. Sinninghe (1904-1988), 2011 - 2012 volledige inhoud
  Jacques R.W. Sinninghe (1904 -1988) was liefhebber en verzamelaar van volksverhalen. Van 1941 tot 1947 werkte hij in opdracht van de Volkskundecommissie op het Volkskundebureau van de KNAW voor het volksverhaalonderzoek. In 1955 was Sinninghe oprichter van de 'Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen'. Deze stichting bracht een omvangrijke verzameling bijeen uit allerlei Nederlandse maar vooral ook Vlaamse bronnen. Een deel hiervan kwam in het bezit van de Universiteit van Tilburg, die gezien het nationale en wetenschapshistorische belang van zowel verzamelaar Sinninghe als zijn collectie in 2011 heeft besloten om het materiaal in eeuwigdurende bruikleen over te brengen naar het Meertens Instituut.Voor dit materiaal zie: archief nr. 445

De audiocollectie bestaat uit gedigitaliseerd audiomateriaal, z.j. (afkomstig van 44 objecten: 27 geluidsbanden, 13 cassettebanden, 4 grammofoonplaten). N.B. Bevat voornamelijk opnames van volksverhalen, maar ook radioprogramma's (o.m. met en over Sinninghe) en opnames van volksliedjes. De collectie staat ook beschreven in archief nr. 445:75

Zie ook: archief nr. 1031 en nr. 77
2015 Audiocollectie Edisyn, 2009-2010 volledige inhoud
  Van september 2005 tot september 2010 (N.B. in de praktijk liep dit project tot maart 2012) werd op het Meertens Instituut het project European Dialect Syntax (Edisyn) uitgevoerd. Dit project beoogde enerzijds het verzamelen en analyseren van syntactische verdubbelingsverschijnselen in de Nederlandse dialecten en anderzijds het opzetten van een netwerk van dialectsyntaxisprojecten in Europa, hetgeen moet leiden tot een gedistribueerde database van dialectdata ten behoeve van syntactisch onderzoek. Het project bouwt voort op het project Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (SAND) en maakt gebruik van de database die in het SAND-project is ontwikkeld.

De collectie bestaat uit 29 opnamen, die zijn overgezet op 39 CD's.

voor de papieren EDISYN collectie, zie: archief nr. 1039
2025 Audiocollectie Nederlands in BraziliŽ (1981 - 1983 (1993)), 2013 volledige inhoud
  Halverwege de negentiende eeuw emigreerden zo'n vijfhonderd inwoners van west Zeeuws-Vlaanderen naar BraziliŽ. Tot op de dag van vandaag wordt daar nog door een paar families (een variant van het) Zeeuws gesproken.

Deze audiocollectie bestaat uit gedigitaliseerde opnamen, waaronder radio-uitzendingen en opnamen gemaakt in BraziliŽ, o.a. door antropologiestudent Frans Buysse in 1981 en 1982. Deze collectie is ontvangen van dr. E. de Vin.

Voor documentatie behorende bij de audiocollectie en aanverwante data, zie: archief nrs. 507 en 10032030 Audiocollectie Geheimtaal - Omgekeerd praten in IJmuiden (1965 - 1994), 2014 volledige inhoud
  Het IJmuiden van voor de oorlog was te jong om een eigen dialect te hebben. Het had wel een eigen taal (omgekeerd praten). Die taal werd vloeiend gesproken door jongeren maar ook door volwassenen, zoals de mannen van de sleepboten als die met elkaar nieuwtjes uitwisselden, die de concurrentie niet weten mocht. Ook in de vishal en op het voetbalveld werd de eigen taal graag en goed gesproken.

Deze audiocollectie bestaat uit opnamen m.b.t. het 'omgekeerd praten', waaronder diverse gesprekken en een opname van de wereldomroep waarin Jo Daan vertelt over het fenomeen.

Zie archiefnummer: 376:115

2041 Audiocollectie Brieven aan de Toekomst (1998) volledige inhoud
  In een gezamenlijk project van het Nederlands Centrum van Volkscultuur (Utrecht), het Nederlands Openluchtmuseum (Arnhem) en het Meertens Instituut werd aan alle Nederlanders in 1998 de vraag gesteld of ze mee wilden werken aan de opbouw van een bijzonder archief: Brieven aan de Toekomst. Er werd gevraagd om een dag uit hun leven te beschrijven: die dag was bepaald op 15 mei 1998. Meer dan 50.000 Nederlanders uit binnen- en buitenland hebben hierop gereageerd en hebben hun belevenissen in een brief geschreven en gestuurd 'aan de toekomst'.

Deze audiocollectie bestaat uit diverse audiobestanden, waaronder radioprogramma's, muziekfragmenten en voorgelezen brieven.

Voor het papieren archief, zie: archief nr. 198
Voor het digitale archief, zie: archief nr. 1050
2048 Audiocollectie Wonen in een Dudokhuis (1996), 2015 volledige inhoud
  Honderd jaar geleden werd de beroemde Nederlandse architect Willem Marinus Dudok directeur Publieke Werken in Hilversum. In die functie ontwierp hij verschillende sociale woningbouwprojecten. Centraal in Dudoks filosofie stond de wijkgedachte: een wijk was voor hem een duidelijk afgerond en afgescheiden deel van een stad. Maar werd dit ook zo door de bewoners ervaren? Stimuleerde zijn manier van bouwen een buurtleven?

Op deze en andere vragen heeft het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed antwoord proberen te krijgen. In 1996 stuurde zijn een vragenlijst aan bewoners van een door Dudok ontworpen huis. Daarin werd bijvoorbeeld gevraagd met hoeveel mensen op een kamer werd geslapen, hoe er werd gekookt en wat in het huis stond aan meubilair. In totaal meer dan 50 vragen per vragenlijst. In aansluiting op die vragenlijst zijn ook interviews gehouden met bewoners.

Voor de papieren collectie, zie: archief nr. 132:15
Voor de digitale collectie, zie: archief nr. 1098 en 1129.
211 Stukken van de werkgroep Voedingsgewoonten 1989-1994 volledige inhoud
  De werkgroep Voedingsgewoonten, opgericht in 1990 vanuit de vakgroep Humane Voeding van de Landbouwuniversiteit Wageningen, bestaat uit leden die afkomstig zijn uit verschillende disciplines, waarbij het bindende element bestaat uit de sociale relatie van de mens tot zijn voedsel.

De collectie bestaat uit: uitnodigingen van bijeenkomsten, deelnemerslijsten, samenvattingen van referaten, verslagen van bijeenkomsten.
221 Collectie Overijsselse veilingcatalogi, 1899-1931 volledige inhoud
  Gedrukte en gestencilde veilingcatalogi inzake openbare verkopingen van onder meer agrarische goederen als boerenplaatsen en hout-, wei-, bouw- en rietlanden in Oldemarkt en omgeving bij de notarissen Meyboom / Molenaar / Paul te Oldemarkt en Kamp / Volkers / Huender te Steenwijk.

Met aantekeningen en prijzen. Bevat kaarten en veldnamen.
254 Collectie liedbladen, 1815-1941 volledige inhoud
  Douwe Wouters (1876-1955) was achtereenvolgens onderwijzer en schoolhoofd tot hij in 1922 werd afgekeurd vanwege doofheid. Na zijn invaliditeitspensioen heeft hij zich intensief beziggehouden met het volks- en straatlied. Samen met dr. J. Moormann stelde hij twee bloemlezingen over het straatlied samen. Ook publiceerde hij onder de titel Liederen uit de oude doos acht delen met 'minne-, moord-, geestelijke, humoristische, satirische, sentimentele, zee- en visserliederen en romancen en balladen'.
Zijn publicaties over het Nederlandse straatlied baseerde hij voornamelijk op zijn eigen collectie. Wegens NSB-activiteiten kreeg Wouters na de Tweede Wereldoorlog een publicatieverbod. In 1947 werd ruim driekwart van de collectie liedbladen (3794 stuks) door Wouters verkocht aan de Koninklijke Bibliotheek. Ongeveer 20% van de collectie (602 liedbladen) kwam terecht bij het het Nederlands Volksliedarchief van het Meertens Instituut.

De collectie Wouters is in de eerste helft van de 20e eeuw aangelegd en bestaat uit Nederlandse liederen op losse blaadjes, voor het merendeel gedrukt (inv. nrs. 1-20). Hieraan toegevoegd zijn kopieŽn van enkele liedbladen van Wouters afkomstig uit de KB (Inv. nrs. 21-23).

In 1998 zijn deze liedbladen gerestaureerd en gedeeltelijk ontsloten in het kader van Metamorfoze (het nationaal programma voor het behoud van het papieren erfgoed). In 2000 zijn ze in het kader van het Straatliederenproject (Meertens Instituut / Koninklijke Bibliotheek Den Haag / Geheugen van Nederland) verder ontsloten en gedigitaliseerd.

De liederen in deze collectie (voorzien van metadata en links naar de scans) zijn opgenomen in de
Nederlandse Liederenbank.
2050 Audiocollectie Meertens Instituut varia, 1972 - 1990 en z.j. volledige inhoud
  Verzameling van verschillende gedigitaliseerde audiofragmenten uit de geschiedenis van het Meertens Instituut. De verzameling bestaat uit een combinatie van de volgende onderwerpen;

Onderzoeksdata; opnames van gesprekken in het dialect, o.a. verschillende gemeentes en regio's in Nederland en het buitenland (US/ Low Dutch, Canada, BelgiŽ (Frans-Vlaams), IndonesiŽ). Ook fragmenten van proefpersonen die tellen, zinnen voorlezen en een gesprek met een NS-loketmedewerker.

Radiofragmenten: onderzoekers van het MI en andere personen van betekenis voor het instituut zijn te horen op de nationale radio in interviews over hun onderzoek, o.a. L. Brouwer, J. Buitenhuis, J. de Rooij, Pouwels, Stroes, H. Bennis, T. de Graaf, R. Rentenaar, J. Berns, J. Daan, D. Blok, S. Reker, Schuursma, Van Ginniken, A. Dekker, Voskuil.

Speciale gelegenheden: vastgelegd zijn bijeenkomsten bij het MI, zoals: 60e verjaardag prof. Wijnen, Afscheid van J. Daan, M. Heslinga, J. de Rooij en J. Stroop, samenkomst van het meertenskoor. Daarnaast zijn er fragmenten van symposia: Dialect/Dialectologie, Creolentalen, Lexicografie, Naamkunde, Zuid-Nederlands.

Nalatenschap prof. dr. B. van den Berg: afleveringen van het KRO-radioprogramma Volkstuinen en onderzoeksdata (o.a. voor 'Stoottoon/Sleeptoon).

Collectie P. Ostyn: een grote verzameling dialectopnamen uit Detroit, USA en Ontario, Canada (22 opnames)

Onbekend: van een aantal opnames is niet bekend wat het achterliggende doel ervan was, deze zijn voor de zekerheid gedigitaliseerd, het gaat om o.a. een cursus Fries, een gesprek tussen J. Daan en Delorme, een gesprek tussen prof. Wijnen en prof. Paardekooper.

Voor de notities bij de banden, zie: archief nr. 255:4, 255:5, 255:6
1079 Archief Elektronisch Tijdschrift Neder-L, 1992 - 2016 volledige inhoud
  Verzameling nieuwsbrieven en artikelen uitegegeven door Neder-L, een elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek dat dagelijks informeerde over ontwikkelingen in het vakgebied voor iedereen die er belangstelling voor heeft. De inhoud van de website uit de periode 2010-2016 is ook te vinden via Nederlab.

In 2016 is de website van Neder-L overgegaan naar Neerlandistiek.nl.
1080 Pidgin, 2013 volledige inhoud
  Een studie naar 'pidgin' in Kaap de Hoede Hoop, Zuid-Afrika. Aan de hand van brieven, notities. log- en dagboeken uit de 17e en 18e eeuw is het gebruik van de taal onderzocht.

De digitale bestanden omvatten de opzet en de inhoud van de website waarop de resultaten van het onderzoek zichtbaar waren. Via de website is een 'Cape Dutch Pidgin Database' te raadplegen.
3003 Elektronische Woordenboeken van de Nederlands Dialecten (eWND), 2015 - 2016 volledige inhoud
  Het eWND beslaat acht woordenboeken met Nederlands dialect. Het betreft dialect uit Brabant(WBD), Limburg(WLD) en Gelderland (Veluwe, Rivierengebied)(WGD). In de boeken staan woorden en uitdrukkingen die gebruikt werden/worden in de verschillende dialecten. De woorden worden vergezeld door een bronnenlijst, toelichting, trefwoord, dialectopgaven en een kloekecode. In de 'Curation Reports' staan verdere toelichtingen op de onderzoeksdata.

Voor het aanvraagformulier en een bestedingsvoorstel van het project, zie: archief nr. 1052
1087 Collectie Website Vlaamse en Frans-Vlaamse soldatenbrieven, 2010 volledige inhoud
  Een verzameling van de inhoud van een website waarop Jan van Bakel over verschillende onderwerpen schreef. Een groot deel is gewijd aan soldatenbrieven, maar ook bevindingen over dialect(gebruik), onder andere in zijn geboortedorp Nuenen en over klompen, worden behandeld.

Jan van Bakel (*1927) disserteerde in 1958 aan de Universiteit van Nijmegen op De Vaktaal van de Nederlandse Klompenmakers. Hij was werkzaam aan deze universiteit van 1960 tot 1993 en was daar lector in de historische syntaxis van het Nederlands en hoogleraar computerlinguistiek.
In 1964 verscheen het boek Taalgeografie en semantiek en in 1967 volgde de eerste aflevering van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten (samen met A.A. Weijnen). In 1996 publiceerde Van Bakel in een reeks van het Meertens Instituut het boek Lokwoorden voor huisdieren in Nederland.

Bevat ook het programma CARTO.

De collectie bestaat uit de verschillende html-pagina's van de website, de gebruikte afbeeldingen en een aantal andere bestanden die gebruikt werden voor het bouwen van de site.

De bestanden stonden voorheen op cd-rom, deze is na de digitale opslag vernietigd. Zie: archief nr. 405
1098 Interviews Dudokproject Hilversum (1996), 2012 volledige inhoud
  Honderd jaar geleden werd de beroemde Nederlandse architect Willem Marinus Dudok directeur Publieke Werken in Hilversum. In die functie ontwierp hij verschillende sociale woningbouwprojecten. Centraal in Dudoks filosofie stond de wijkgedachte: een wijk was voor hem een duidelijk afgerond en afgescheiden deel van een stad. Maar werd dit ook zo door de bewoners ervaren? Stimuleerde zijn manier van bouwen een buurtleven?

Op deze en andere vragen heeft het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed antwoord proberen te krijgen. In 1996 stuurde zijn een vragenlijst aan bewoners van een door Dudok ontworpen huis. Daarin werd bijvoorbeeld gevraagd met hoeveel mensen op een kamer werd geslapen, hoe er werd gekookt en wat in het huis stond aan meubilair. In totaal meer dan 50 vragen per vragenlijst. In aansluiting op die vragenlijst zijn ook interviews gehouden met bewoners.

Voor de papieren collectie, zie: archief nr. 132:15
Voor de audiofragmenten van het project, zie: archief nr. 2048
2051 Audiocollectie Onder de Groene Linde - vrije nieuwsgaring (1957 - 1994) volledige inhoud
  De collectie sluit aan bij het radioprogramma Onder de Groene Linde dat werd uitgezonden in de perdiode 1957-1994. Het programma met Nederlandse volksliedjes werd onder leiding van Ate Doornbosch (1926-2010) uitgezonden. In de collectie zitten o.a. opnames van interviews die op de radio zijn uitgezonden.

Voor de audiocollectie met uitzendingen van Onder de Groene Linde, zie archief nr: 2017

Voor de audiocollectie veldwerkopnamen van Onder de Groene Linde, zie: archief nr. 2018

Voor de papieren collecties m.b.t. Onder de Groene Linde, zie: archief. nrs. 163, 359, 373, 378, 410
530 Collectie Gelegenheidsdrukwerk, 1898-2004 volledige inhoud
  Deze collectie bevat geboortekaartjes, kaarten ter gelegenheid van o.a. verlovingen, huwelijken en jubiliea en rouwdrukwerk. Tevens bedankkaarten voor allerlei gelegenheden.
531 Collectie Kerst- en nieuwjaarskaarten, z.j. volledige inhoud
  Een verzameling kerst- en nieuwjaarskaarten.
De naar schatting 25.000 kaarten zijn thematisch ingedeeld en ingeplakt in 126 albums. Ze zijn zijn hoofdzakelijk afkomstig uit Nederland en Engelstalige gebieden. Sommige plakboeken bevatten ander kerstdrukwerk zoals postzegels.
Mevr. Fens heeft deze collectie opgebouwd in een periode van 50 jaar, en in 2017 overgedragen aan het Meertens Instituut.

De kaarten zijn zeer incidenteel gedateerd en met name verstuurd in de 20 eeuw.
533 Documentatie behorende bij Van Dialect naar Regiolect, 2007 - 2011 volledige inhoud
  Deze data zijn verzameld in het kader van het project Van dialect naar regiolect: hoe deze verandering weerspiegeld wordt in productie en perceptie van de sprekers. In dit project werd dialectverandering in het Nederlandse dialectgebied (Nederland en Vlaanderen) onderzocht. Daartoe zijn in 85 plaatsen dialectopnamen gemaakt. In elke plaats zijn minimaal twee oudere mannen en twee jongere vrouwen opgenomen.

De collectie bestaat uit de originele surveys (vragenlijsten). De vragenlijsten zijn in alfabetische volgorde. In totaal zijn er 192 vragenlijsten. Voor de digitale vragenlijsten (kopie, scans) zie: 1066:3.

Voor de bewerkte onderzoeksdata en de projectaanvraag, zie: archief nr. 1066, voor de audio zie archief nr.: 2000
3004 Vragenlijst bezitsconstructies, 2015 - 2018 volledige inhoud
  Het betreft bestanden behorende bij het onderzoek van Jolien Scholten inzake 'external posession in Dutch Dialects'. Het onderzoek is gedaan aan de Universiteit Utrecht. De bestanden betreffen de resultaten van de vragenlijst die bij het Meertens Instituut is uitgezet (Meertens panel). De vragenlijst bestond uit twee delen. De eerste vragenlijst is uitgezet op: 18 juni 2015 en de twee op: 25 juni 2015.

De bestanden in de eerste map betreffen: opbouw van de vragenlijst, de uitnodigingen naar de deelnemers, de instructies, het logboek (met de keuzes die gemaakt zijn om tot de bewerkte dataset te komen), een lijst met afklortingen, een testset, de ruwe data (antwoorden) en de bewerkte antwoorden.

539 Archief Nederlandse Volksdansvereniging en Nederlandse Volksdansraad, 1948-1973 en z.j. volledige inhoud
  De Nederlandse Volksdansvereniging (Nevo) werd opgericht in 1948. De vereniging had als doelen het bevorderen van de samenwerking tussen volksdansorganisaties en het bestuderen en verbreiden van het volksdansen. De Nevo ging in de jaren '80 op in het Landelijk Centrum Volksdans (LCV).

De Nederlandse Volksdans Raad (NVR) werd in 1950 ingesteld door diverse landelijke verenigingen en stichtingen op het gebied van volksdans. De raad werd door de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen beschouwd als zijn adviescollege voor de volksdans.
De taakstelling van de NVR bestond uit "het treffen van maatregelen in het algemeen ten behoeve van de volksdans", "samenwerking en overleg tussen de volksdansorganisaties te bevorderen", alsmede "het behartigen van belangen van speciale onderdelen of van bepaalde sectoren van dit veel omvattend gebied, o.a. door het in het leven roepen van sub-commissies met een bepaalde opdracht." De NVR werd opgeheven in 1973.

De collectie bestaat uit vergaderstukken en de correspondentie van de Nevo (inv.nr. 1-4) en de NVR (inv. nr. 5-6), aangevuld met diverse stukken afkomstig van examens, congressen en verwante instellingen.

Deze collectie is in 2018 geschonken aan het Meertens Instituut door Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst.
542 Collectie Liedbladen, z.j. volledige inhoud
  Liedbladen (en enige andere stukken), afkomstig uit de 19e eeuw.
1116 Collectie behorende bij het project: 'Hoe klinkt de tijd', 2018-2019 (2019) volledige inhoud
  Documentatie en resultaten van het project 'Hoe klinkt de tijd'. Van oktober 2018 t/m april 2019 is kunstenaar Elise 't Hart als 'artist in residence' aan het Meertens Instituut verbonden geweest. Zij heeft voornamelijk gewerkt met de audiocollectie en daarvan podcast (korte uitzendingen) gemaakt. De collectie bestaat uit podcasts, foto's en interviews die gehouden zijn.

De collectie bestaat uit:

1116:1. Podcast.
a. 'Hoe klinkt de tijd'. Introductie van het project. 12 november 2018.
b. 'Het audioarchief'. 25 november 2018.
c. 'Op de koffie'. 14 januari 2019.
d. 'Zoals het klokje thuis tikt'. 11 maart 2019.
e. 'Bijvangst'. 14 juni 2019.

1116:2. Beeldmateriaal (foto's van de audiocollectie).

1116:3. Interview Elise 't Hart met Elsbeth Gugger (Swiss Radio and Television 2), maandag 17 december 2018.

1116:4. Interview met Peter de Ruiter (Elise 't Hart en Douwe Zeldenrust). Dit interview is online gezet op 16 januari 2019 bij Salto (Radio Poscast). Het Meertens Instituut heeft een licentie afgsloten met Peter de Ruiter.

1116:5. Audiofragmenten uit de collectie. Het betreft korte audiofragmenten hetzij direct overgenomen (met beeldmateriaal), hetzij samengesteld of opgenomen door Elise 't Hart.
a. 'Stilte in het audioarchief'. De archiefkasten vol gesprekken, liederen, speeches op band, tape, was, plaat en glas klinken geluidloos. Het enige hoorbare in deze opname is het sluiten van de deur van het archief en het ruisen van de klimaatregelaars. 08 november 2018.
b. De A van Louise Kaiser. 11 oktober 2018. Louise Kaiser zingt 'A'. Een miniatuurconcert van Louise Kaiser. In het audio archief van het Meertens Instituut zit een grote hoeveelheid bijzondere opnames van Louise Kaiser. Een deel van deze collectie is opgenomen op wasrollen. Steeds wanneer Kaiser een opname startte op wasrol, zong ze een 'A'. Ik heb de 'A's verzameld en achter elkaar geplakt, een miniatuurconcert is het resultaat.
c. Dit is het boek van Ot en Sien (woorden uit het archief
2:30 min archiefmateriaal)

Ik lees het boek van Ot en Sien, Sien Sien Sien
I don't care about what he has seen, seen, seen, seen

Hij gaat altijd vroeg naar bed, bed, bed, bed
He looked at the clock and went to bed, bed, bed, bed

What you have done is really bad, bad, bad, bad

De erfenis kwam goed van pas, pas, pas, pas
He stepped aside and let them pass, pass, pass, pass

I gave him a tap on the shoulder, shoulder, shoulder, shoulder
Je kon goed zien hoe hard hij holde, holde, hole, holde

1116:6. Interview in dagbladen, kranten en nieuwsbrieven.
a. Interview Het Parool, 26 november 2018.
b. Interview met Elise 't Hart en Douwe Zeldenrust, Nieuwsbrief Meertens Instituut, 11 december.
c. Interview Nederlands Dagblad, 28 december 2018.

1116:7. One Minutes. Dit zijn korte fragmenten die Elise 't Hart heeft verzameld uit de Nederlandse Dialectenbank. Met daarbij de transcripties met de door Elise 't Hart toegevoegde huisgeluiden.
a. Aduard.
b. IJlst.
c. Alphen aan den Rijn.
d. Fijnaard.

Elise 't Hart (1991, Den Haag) studeerde in 2013 af aan de kunstacademie in Utrecht. Hier zat 't Hart tussen de schilders en beeldhouwers met een heel eigen medium: geluid. In het laatste jaar van de academie richtte zij het†Instituut voor Huisgeluid†op waarmee ze Cum Laude afstudeerde en waarvoor ze de Jan Zumbrinkprijs won. Sindsdien vormt het†Instituut voor Huisgeluid†de rode draad in haar werk.†
1127 Beeldencollectie Sjef van den Bosch, 20ste eeuw volledige inhoud
  Beeldencollectie Sjef van den Bosch

Sjef van den Bosch (1938-2008) was een Nijmeegse verzamelaar van miniatuurbeelden, vooral replica's van Nederlandse beelden. Na zijn overlijden verhuisde de collectie naar het Meertens Instituut. In 2009 is de Beeldenbank opgezet om de collectie te ontsluiten en online te kunnen raadplegen. Bij de herziening van de collectie in 2016-2017 zijn dubbele beelden en beelden waar een duidelijk verhaal en contextgegevens ontbraken, verwijderd. Van de overgebleven miniatuurbeelden zijn de beschrijvingen herzien; is de ontsluiting door het toevoegen van trefwoorden groter en diverser geworden; zijn verwijzingen naar de bundel Verhalen van Stad en Streek, de verhalenbank, en de Liederenbank opgenomen; en is de documentatie herzien en aangevuld.
Van den Bosch had als uitgangspunt dat het beeld werkelijk in Nederland moest staan en dat een verhaal (of liedje, spreekwoord, gezegde) aan het beeld moest zijn verbonden. Aan de miniatuurbeelden zijn verhalen in de vorm van een sprookje, sage, legende, over historische figuren, spot- of bijnaam, gezegde, of liedje verbonden. De collectie bevat ook beelden van ambachtslieden, literaire figuren, adellijke en vorstelijke personen, kunstenaars, boeren, etc. waarover in het algemeen alleen feiten bekend zijn.
De collectie bevat miniatuurbeelden, foto's en typoscripten.

Zie ook collectie nr.: 344
1128 EnquÍte en interviews beweegredenen alternatieve geneeswijze in Nederland 2019 (2019) volledige inhoud
  De collectie bestaat uit twee verschillende sets: een excel-file met de antwoorden van 165 personen op een uitgezette enquÍte; en 13 word documenten met volledig uitgeschreven (getranscribeerde) diepte-interviews. De enquÍte bevat zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie m.b.t. de beweegredenen van personen om zich met alternatieve geneeswijzen bezig te houden. Deze is via verschillende wegen op het internet uitgezet: relevante facebook groepen, facebook netwerken gelinkt aan de universiteit, social media en de online nieuwsbrief van het Meertens Instituut, en het persoonlijk netwerk. De diepte-interviews zijn tot stand gekomen door het actief aanschrijven van relevante mensen met verschillende beroeps- en socio-economische achtergronden in verschillende regio's van het land. Deze mensen zijn gevonden via het internet. Daarnaast hebben ook een aantal mensen zich vrijwillig gemeld om mee te doen aan het onderzoek door middel van het afleggen van een diepte-interview. Zij werden vervolgens gefilterd en geselecteerd als zij passend voor het onderzoek werden bevonden. Deze data is uitsluitend kwalitatief en betreft informatie m.b.t. de beweegredenen van personen om zich met alternatieve geneeswijzen bezig te houden.

De data is verzameld in de periode dat Metika Kormeling stage heeft gelopen bij het Meertens Instituut in 2019.
549 Archief Commissie Toekomst P.J. Meertens-Instituut, 1997 volledige inhoud
  De 'Commissie Toekomst P.J. Meertens-Instituut' werd in juli 1997 ingesteld door het bestuur van de KNAW. Haar taak was te onderzoeken in welke richting het P.J. Meertens-Instituut zich het best zou kunnen ontwikkelen. In november verscheen het rapport van de commissie. Hierin werden aanbevelingen gedaan met betrekking tot de wetenschappelijke opdracht en positionering van het instituut. Er werd onder andere aanbevolen een nieuwe structuur in het instituut aan te brengen, aandacht te besteden aan onderwijs en meer aandacht voor externe betrekkingen.

De commissie bestond uit de Akademieleden W.Th.M. Frijhoff, H. Hoetink, P.C. Muysken en F.P. van Oostrom. Het secretariaat werd gevormd door J.P.A. Stroop en C.L. GimbrŤre.

De collectie bestaat uit correspondentie, gespreksverslagen, vergaderstukken en conceptversies van het rapport.

Het archief is in 2020 ontvangen van Willem Frijhoff, voorzitter van de commissie.

Zie ook Coll. nr. 39:28 Rapport Commissie "Toekomst P.J. Meertens-Instituut." Met standpuntbepaling van de Commissie Frijhoff van de KNAW. 1997.
1129 Documentatie behorende bij de audiocollecties, 1950 - heden (2013 - 2020) volledige inhoud
  Artikelen in de Nieuwsbrief van het Meertens Instituut over verschillende audiocollecties van het Meertens Instituut.

Zie collectie nr.: 2005, 2002, 2003, 2007, 2008, 2048, 2004, 1082 en 2035.

1. Collectie nr. 2005. Zeldenrust, D.A. (2014), Nieuw in de collectie: Taal van Haaksbergen. Nieuwsbrief van het Meertens Instituut, jrg. 4, September 2014.

2. Collectie nr. 2002. Zeldenrust, D.A. (2013), Nieuw in de collecties: 'Effies mooi aanzitte'. Nieuwsbrief van het Meertens Instituut, jrg. 3 Maart 2013.

3. Collectie nr. 2003. Zeldenrust, D.A. (2015). Digitale data: de collectie 'Eersteklassertjes'. Nieuwsbrief van het Meertens Instituut, jrg. 5, January 2015.

4. Collectie nr. 2007. Zeldenrust, D.A. (2015). Digitale data: SOA en ASO. Nieuwsbrief van het Meertens Instituut, jrg. 5, February 2015.

5. Collectie nr. 2008. Zeldenrust, D.A. (2015). Collectie Fonetiek van UvA naar Meertens Instituut. Nieuwsbrief van het Meertens Instituut, jrg. 5, September 2015.

6. Collectie nr. 2048. Zeldenrust, D.A. (2015). Wonen in een Dudokhuis. Nieuwsbrief van het Meertens Instituut, jrg. 5, November 2015.

7. Collectie nr. 2004. Zeldenrust, D.A. & Dinther, L. van (2016). Bekakt praten. Nieuwsbrief van het Meertens Instituut, jrg. 6, Mei 2016.

8. Collectie nr. 1082. Dinther, L. van & Zeldenrust. D.A. (2016). Nieuw in de digitale collectie: Het Berbice Dutch. Nieuwsbrief van het Meertens Instituut, jrg. 6, September 2016.

9. Collectie nr. 2035. Zeldenrust, D.A. (2018). Drinken in dialect: opnames van de zinnen van de Reeks Nederlandse Dialectatlassen. Nieuwsbrief van het Meertens Instituut, jrg. 9, January 2018.1137 Collectie behorende bij 90 jaar Meertens Instituut (2020 - 2021), 2020 - 2021 volledige inhoud
  Op 1 juli 1930 werd Piet Meertens aangesteld, naar wie het instituut later vernoemd zou worden. Daarom werd in 2020 en 2021 het 90-jarige jubileum met diverse activiteiten gevierd. Vanwege corona is dat digitaal gedaan. Met artikelen voor de nieuwsbrief van het Meertens Instituut, diverse videos die online, op de website, zijn gepubliceerd en online presentaties.

Deze collectie bevat de volgende artikelen:

1. Collectioneren zonder computers, sociale media en databanken: hoe ging dat 90 jaar geleden? - Douwe Zeldenrust (Nieuwsbrief, juni 2020).
2. De beginjaren van het Meertens Instituut (Nieuwsbrief, september 2020).

De videoserie is genaamd: 'Maak kennis met het Meertens' en bevat de volgende afleveringen:

1. In de eerste aflevering is directeur Antal van den Bosch aan het woord over de huidige missie van het Meertens Instituut.
2. Aflevering 2 (Engelstalige video): antropoloog Rebeca IbaŮez MartŪn over - onder meer - het effect van broeikassen op sociale dynamieken.
3. In aflevering 3 staat het onderzoek Odeuropa centraal, waaraan ook het Meertens Instituut een bijdrage levert: het onderzoek naar de geuren van het verleden.
4. Aflevering 4 gaat over liedjes in de donkere dagen. Een mooie gelegenheid om ook het een en ander te vertellen over de audiocollectie van het Meertens Instituut.
5. In aflevering 5 legt Marc van Oostendorp, ťťn van de auteurs en ook samensteller van de bundel Viraal Nederland, met treffende voorbeelden uit welke gevolgen van de coronapandemie het Meertens Instituut onderzocht heeft.

Presentaties:

1. Op 10 juni 2020 is door Douwe Zeldenrust, voor het Humanities Cluster, een online presentatie gegeven genaamd: Er is er een jarig!DEZE COLLECTIE IS IN BEWERKING.
552 Collectie Schoolboekjes in streektaal, 1982-1986 volledige inhoud
  Uitgeverij Kok in Kampen was halverwege de jaren tachtig van de 20e eeuw voornemens een serie schoolboekjes in streektaal te publiceren. Het idee was afkomstig van M.H. (Rien) Ipenburg, hoofd van Kok Educatief. Samen met een van zijn auteurs, de Kamper dialectschrijver Jan Keuter (alias Driekus), liet hij een aantal teksten van de auteur C. Backx vertalen in het Kampers en het Stellingwerfs. Deze werden door Kok Educatief op de markt gebracht.
Vervolgens was het de bedoeling om een reeks met ruim 20 vertalingen in dialect te vervaardigen en uit te geven. Vertaalopdrachten werden uitgezet, uitgeverscalculaties verricht en boekbestellingen kwamen binnen. Maar van uitgave is het uiteindelijk niet gekomen - de reden voor dat afstel is onbekend.

De collectie bestaat uit algemene stukken over de geplande boekuitgaven, correspondentie en 20 vertalingen.
552:9 bevat enkele nagekomen dialectboeken van Uitgeverij Kok die geen onderdeel uitmaken van het project.

Zie ook archiefnr. 401:12, Drentse gedichten.
553 Collectie paranormale verhalen, 2008-2017 volledige inhoud
  Mathijs Kroon (*1980) verzamelt verhalen waarin het paranormale een rol speelt. Hij is gefascineerd door 'waar gebeurde' griezelverhalen en door het feit dat mensen ook in de 21e eeuw nog geloven in een bovennatuurlijke wereld. Zijn bijzondere interesse gaat daarbij uit naar verhalen uit zijn eigen streek, Voorne-Putten.
Een groot deel van de verhalen - hobbymatig verzameld via internet, diverse forums, facebook en de eigen kennissenkring - is door Kroon in boekvorm gebundeld voor eigen gebruik. Deze pockets en fotoboeken zijn geschonken aan het Meertens Instituut en geplaatst in de bibliotheek.
Andere en ongebundelde verhalen zijn opgenomen in deze archiefcollectie.

De collectie bestaat uit:
- Prints van Kroons (van internet verwijderde) weblogs met informatie over lokale spookverschijningen, ufo's en andere bovennatuurlijke gebeurtenissen in bepaalde regio's. Inclusief reacties op de blog.
- Optekeningen van enkele interviews over geestverschijningen, uittredingen, mediums en dergelijke.
- Teksten waarin een vrouw verslag doet van haar eigen bovennatuurlijke belevenissen.
555 Collectie Vragenlijst Tatoeages, 2006 volledige inhoud
  De werkgroep 'Bodylore' over tatoeages en lichaamscultuur (i.s.m. Henk Schiffmacher) werd aan de UvA verzorgd door Gerard Rooijakkers. In 2006 werden in het kader van de werkgroep en in samenwerking met het Meertens Instituut vragenlijsten uitgezet door Foske Rozenboom (studente aan de UvA), die onderzoek deed naar tatoeages in de zeevaart, visserij, marine en andere varende beroepen. De vragenlijsten werden hoofdzakelijk digitaal ingevuld, maar enkele lijsten zijn ook aangeleverd op papier.

De collectie bevat 36 ingevulde papieren vragenlijsten en een aankondiging van de enquÍte in Vokabulaire, de nieuwbrief van de Vereeniging van oud-kweekelingen van de kweekschool voor de zeevaart te Amsterdam.

Voor de digitale bestanden: zie collectienummer 1141.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:1037 Correspondentie tussen P.J. Meertens en Uitgeverij L. Stafleu & Zoon over de uitgave van het boek Het volksleven in de Betuwe door A.R. Hol. 1953-1959, 1961.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:1048 Stukken betreffende een onderzoek naar de Zeeuwse stal. 1942. 1 omslag.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:1092 Verslag van de landbouwfilm opgenomen in Roswinkel in het zuidoosten van Drenthe in 1971-1972. Doorslag. Z.j. 1 stuk.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:1102 Stukken betreffende de invoer in een taaldatabank en uitgave van de collectie volksverhalen van A.A. (Dam) Jaarsma in samenwerking met de Fryske Akademy te Leeuwarden. 1987, 1989, z.j. 1 omslag.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:1117 Stukken betreffende de opbouw van een electronische Nederlandse Volksverhalenbank. 1994-1995.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:1309 Correspondentie met J.H. Brouwer, hoogleraar aan de Fryske Akademy te Leeuwarden over het daar aanwezige fichemateriaal naamkunde. 1963-1964. 1 omslag.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:1310 Aantekeningen en correspondentie van P.J. Meertens over Zeeuwse persoons- en familienamen. 1934, 1943-1951, 1954-1955, 1960-1961, z.j. 1 omslag.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:1314 Aantekeningen en correspondentie van P.J. Meertens over Zeeuwse namen. 1939-1946, 1948-1956, 1960, 1964, 1972. 1 omslag.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:1316 Aantekeningen over Zeeuwse persoons- en familienamen. 1966, z.j.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:1317 Aantekeningen en correspondentie over de Salzburger emigranten in Westelijk Zeeuws Vlaanderen. 1944, 1958, 1961-1962, z.j.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:1318 Aantekeningen en correspondentie over Zeeuwse familienamen. 1942, 1948, 1963, 1966, z.j.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:1320 Aantekeningen en correspondentie over Zeeuwse vrouwen- en wijfnamen en patronymica. 1953, 1958, z.j.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:1349 Aantekeningen van P.J. Meertens over middeleeuwse namen. Z.j. 1 omslag.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:1354 Stukken betreffende lezingen van P.J. Meertens over persoonsnamen, familienamen, middeleeuwse voornamen en veldnamen. 1948, 1953-1954, 1957. 1 omslag.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:1369 Correspondentie over de aanvaarding van het beschermvrouwschap van het congres door de koningin. 1962-1963.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:1409 Correspondentie tussen H. Buitenhuis, wetenschappelijk ambtenaar, en Prof. Dr. J.H. Brouwer te Beetsterzwaag en Dr. H.T.J. Miedema te Winsum over de publicatie van hun lezingen betreffende Friese en Groningse familienamen gehouden op het Naamkundesymposium te Amsterdam op 24 oktober 1964. 1963-1965. 1 omslag.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:241 Nieuwsbrieven van de bibliotheek. 1990-1991. 1 omslag.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:270 Landbouwbibliotheek. 1985, z.j.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:286 Stukken betreffende het legaat van wijlen mevrouw prof. Dr. A.M.E. Draak, waarbij het P.J. Meertens-Instituut haar collectie publicaties op het terrein van sprookjes aanvaard. 1996. 1 omslag.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:335 Stukken betreffende de werving en selectie van een nieuwe directeur in verband met het vertrek van D.P. Blok. 1985. 1 omslag.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:342 Bouwtekeningen. 1997-1998.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:551 Stukken betreffende contacten met de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek. 1988-1989. 1 omslag.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:612 Correspondentie tussen P.J. Meertens, secretaris van de Dialectencommissie en diverse personen over de uitgave van een Zeeuws dialectwoordenboek. 1951-1953, 1955. 1 omslag.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:618 Stukken betreffende de samenstelling en het verschijnen van woordenboeken van de Brabantse, Limburgse en Zeeuwse dialecten. 1954, 1956, 1959-1963, 1965, 1971-1972, 1986, z.j. 1 omslag.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:621 Correspondentie over Zeeuwse dialecten. 1958, 1961, 1964. 1 omslag.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:929 Nota "Herinrichtingsplan binnenmuseum "Zeven eeuwen Zuiderzee" . 1989. 1 stuk.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:936 Correspondentie met de Nieuwe Rotterdamsche Courant (N.R.C.) over boekbesprekingen in de rubriek " Het boek vandaag" . 1948-1950. 1 omslag.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:945 Ingekomen stukken van en doorslagen van uitgaande stukken aan de Studiekring voor de Geschiedenis van de Landbouw, afdeling van het Nederlands Genootschap voor Landbouw- wetenschap. 1949-1964. 1 omslag.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:957 Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande stukken aan het Nederlands Agronomisch- Historisch Instituut. Instituut voor Landbouwgeschiedenis te Groningen. 1956-1958, 1960. 1 omslag.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:969 Ingezonden brieven bij de redacties van de Nieuwe NoordHollandse Courant en de Noord-Amsterdammer met teksten van liedjes en versjes. 1968-1969. 1 omslag.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:975 Nota "Naar een nieuw museumbeleid" van het Ministerie van CRM. Met bijlagen. 1976-1977. 1 omslag.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:990 Stukken betreffende medewerking aan de totstandkoming van een nieuw beleidsplan voor het Volkskundemuseum te Antwerpen (BelgiŽ). 1997. 1 omslag.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:997 Stukken betreffende bouwstoffen voor de volkskundevragenlijsten. 1941-1943, 1959, 1961, 1964-1965, 1967-1969, 1975-1976. 1 omslag.
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:998 Schaduwlijsten volkskunde van de Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde. 1953-1955, 1957-1962, 1964-1965, 1968, 1975, 1981-1982. 1 omslag.
4 Collectie Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal (TCULT), 1998 - 2002 volledige inhoud
  4:2 Blauwdruk van het onderzoeksprogramma november 1998. 1 stuk.
4 Collectie Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal (TCULT), 1998 - 2002 volledige inhoud
  4:3 Blauwdruk van het onderzoeksprogramma december 1998. 1 stuk.
N.B. Hans Bennis, Guus Extra, Pieter Muysken, Jacomine Nortier
6 Archief W. van Warmelo, (1913) 1923 - 1962 (1982) volledige inhoud
  6:66 1 boek. 1961.
N.B.: Woord en wys van die Afrikaanse lied / Jan Bouws, 1961.
Bevat fragmenten van brief van Anna Bender-Brink aan Van Warmelo, 1961.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:1 Vragenlijsten 1-30 van huisvrouwengroep B uit Smallingerland. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:10 Vragenlijsten 61-90 van huisvrouwengroep B uit Deurne. 1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:11 Vragenlijsten 91-120 van huisvrouwengroep B uit Deurne. 1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:12 Vragenlijsten 121-150 van huisvrouwengroep B uit Deurne. 1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:13 Vragenlijsten 151-180 van huisvrouwengroep B uit Deurne. 1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:14 Vragenlijsten 181-200 van huisvrouwengroep B uit Deurne. 1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:15 Vragenlijsten 1-30 van huisvrouwengroep B uit Emmen. 1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:16 Vragenlijsten 31-60 van huisvrouwengroep B uit Emmen. 1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:17 Vragenlijsten 61-90 van huisvrouwengroep B uit Emmen. 1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:18 Vragenlijsten 91-120 van huisvrouwengroep B uit Emmen. 1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:19 Vragenlijsten 121-150 van huisvrouwengroep B uit Emmen. 1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:2 Vragenlijsten 31-60 van huisvrouwengroep B uit Smallingerland. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:20 Vragenlijsten 151-180 van huisvrouwengroep B uit Emmen. 1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:21 Vragenlijsten 181-200 van huisvrouwengroep B uit Emmen. 1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:22 Vragenlijsten 1-30 van huisvrouwengroep B uit Diepenveen. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:23 Vragenlijsten 31-60 van huisvrouwengroep B uit Diepenveen. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:24 Vragenlijsten 61-90 van huisvrouwengroep B uit Diepenveen. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:25 Vragenlijsten 91-120 van huisvrouwengroep B uit Diepenveen. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:26 Vragenlijsten 121-150 van huisvrouwengroep B uit Diepenveen. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:27 Vragenlijsten 151-180 van huisvrouwengroep B uit Diepenveen. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:28 Vragenlijsten 181-195 van huisvrouwengroep B uit Diepenveen. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:29 Vragenlijsten 1-40 van huisvrouwengroep B uit Koedijk. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:3 Vragenlijsten 61-90 van huisvrouwengroep B uit Smallingerland. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:30 Vragenlijsten 41-80 van huisvrouwengroep B uit Koedijk. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:31 Vragenlijsten 81-110 van huisvrouwengroep B uit Koedijk. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:32 Vragenlijsten 111-140 van huisvrouwengroep B uit Koedijk. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:33 Vragenlijsten 141-170 van huisvrouwengroep B uit Koedijk. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:34 Vragenlijsten 171-186 van huisvrouwengroep B uit Koedijk. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:35 Vragenlijsten 1-30 van huisvrouwengroep B uit Montfort/Posterholt. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:36 Vragenlijsten 31-60 van huisvrouwengroep B uit Montfort/Posterholt. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:37 Vragenlijsten 61-90 van huisvrouwengroep B uit Montfort/Posterholt. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:38 Vragenlijsten 91-120 van huisvrouwengroep B uit Montfort/Posterholt. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:39 Vragenlijsten 121-150 van huisvrouwengroep B uit Montfort/Posterholt. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:4 Vragenlijsten 91-120 van huisvrouwengroep B uit Smallingerland. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:40 Vragenlijsten 151-180 van huisvrouwengroep B uit Montfort/Posterholt. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:41 Vragenlijsten 181-196 van huisvrouwengroep B uit Montfort/Posterholt. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:42 Vragenlijsten 1-30 van huisvrouwengroep B uit Stolwijk. 1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:43 Vragenlijsten 31-60 van huisvrouwengroep B uit Stolwijk. 1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:44 Vragenlijsten 61-90 van huisvrouwengroep B uit Stolwijk. 1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:45 Vragenlijsten 91-120 van huisvrouwengroep B uit Stolwijk. 1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:46 Vragenlijsten 121-150 van huisvrouwengroep B uit Stolwijk. 1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:47 Vragenlijsten 151-180 van huisvrouwengroep B uit Stolwijk. 1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:48 Vragenlijsten 181-201 van huisvrouwengroep B uit Stolwijk. 1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:49 Vragenlijsten van huisvrouwengroep B uit Heteren. 1954. 1e van 5 mappen.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:5 Vragenlijsten 121-150 van huisvrouwengroep B uit Smallingerland. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:50 Vragenlijsten van huisvrouwengroep B uit Heteren. 1954. 2e van 5 mappen.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:51 Vragenlijsten van huisvrouwengroep B uit Heteren. 1954. 3e van 5 mappen.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:52 Vragenlijsten van huisvrouwengroep B uit Heteren. 1954. 4e van 5 mappen.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:53 Vragenlijsten van huisvrouwengroep B uit Heteren. 1954. 5e van 5 mappen.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:54 Vragenlijsten van huisvrouwengroep B uit Heteren. 1954. 1e van 3 mappen.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:55 Vragenlijsten van huisvrouwengroep B uit Heteren. 1954. 2e van 3 mappen.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:56 Vragenlijsten van huisvrouwengroep B uit Heteren. 1954. 3e van 3 mappen.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:57 Vragenlijsten van huisvrouwengroep B uit Heteren. 1963. 1e van 7 mappen.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:58 Vragenlijsten van huisvrouwengroep B uit Heteren. 1963. 2e van 7 mappen.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:59 Vragenlijsten van huisvrouwengroep B uit Heteren. 1963. 3e van 7 mappen.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:6 Vragenlijsten 151-180 van huisvrouwengroep B uit Smallingerland. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:60 Vragenlijsten van huisvrouwengroep B uit Heteren. 1963. 4e van 7 mappen.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:61 Vragenlijsten van huisvrouwengroep B uit Heteren. 1963. 5e van 7 mappen.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:62 Vragenlijsten van huisvrouwengroep B uit Heteren. 1963. 6e van 7 mappen.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:63 Vragenlijsten van huisvrouwengroep B uit Heteren. 1963. 7e van 7 mappen.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:64 Systeemkaarten met conserveringsgegevens huisvrouwen groep A. 1953. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:65 Vragenlijsten van huisvrouwen groep A. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:66 Vragenlijsten en administratieve aantekeningen betreffende huisvrouwen groep A. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:67 Coderingslijst gebruikt bij het onderzoek en een lijst van gesubsidieerde landbouwhuishoudscholen in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. 1953 en z.j. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:68 Dossiers met onderzoeksgegevens van 8 vrouwen, A1-A5 en B1-B3, van huisvrouwengroep A. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:69 Dossiers met onderzoeksgegevens van 7 vrouwen, B4 en D1-D3 en Di1-Di2 en E1 , van huisvrouwengroep A. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:7 Vragenlijsten 181-197 van huisvrouwengroep B uit Smallingerland. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:70 Dossiers met onderzoeksgegevens van 7 vrouwen, E2-E4 en G1-G4, van huisvrouwengroep A. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:71 Dossiers met onderzoeksgegevens van 9 vrouwen, G5-G7 en H1-H7, van huisvrouwengroep A. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:72 Dossiers met onderzoeksgegevens van 3 vrouwen, L1 - L3 en L4 , van huisvrouwengroep A. 1953-1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:73 Ponskaarten met gegevens betreffende huisvrouwengroep B te Stolwijk. 1953-1954. 1 doos.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:74 Ponskaarten met gegevens betreffende huisvrouwengroep B te Gronsveld. 1953-1954. 1 doos.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:75 Ponskaarten met gegevens betreffende huisvrouwengroep B te Emmen. 1953-1954. 1 doos.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:76 Ponskaarten met gegevens betreffende huisvrouwengroep B te Heteren. 1953-1954. 1 doos.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:77 Ponskaarten met gegevens betreffende huisvrouwengroep B te Diepenveen. 1953-1954. 1 doos.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:78 Ponskaarten met gegevens betreffende huisvrouwengroep B te Montfort/Posterholt. 1953-1954. 1 doos.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:79 Ponskaarten met gegevens betreffende huisvrouwengroep B te Deurne. 1953-1954. 1 doos.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:8 Vragenlijsten 1-30 van huisvrouwengroep B uit Deurne. 1954. 1 map.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:80 Ponskaarten met gegevens betreffende huisvrouwengroep B te Koedijk. 1953-1954. 1 doos.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:81 Ponskaarten met gegevens betreffende huisvrouwengroep B te Smallingerland. 1953-1954. 1 doos.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:82 Ponskaarten met gegevens betreffende huisvrouwengroep B te Uithuizen. 1953-1954. 1 doos.
9 Collectie Onderzoek naar het conserveren en bewaren van levensmiddelen op het platteland, 1953 - 1954 (1963) volledige inhoud
  9:9 Vragenlijsten 31-60 van huisvrouwengroep B uit Deurne. 1954. 1 map.
10 Collectie Heilig Jaar 2000: Rome en Nederland, (1973) 1996 - 2001 volledige inhoud
  10:1 Correspondentie met een onderzoeksverslag en twee afdrukken van door P.J. Magry gepubliceerde artikelen in Trajecta en La Critica Sociologica . Met een rapport van het Bisschoppelijk Comitť Jubileumviering 2000, een literatuurlijst van het KDC, afdrukken van artikelen en documentatie betreffende het heilig jaar. 1973-1975, 1998-2002 en z.j. 1 doos.
N.B. Toegevoegd is Amore Romae , Bulletin voor de vrienden van het Nederlands Instituut in Rome, IV 2000; Nieuwsbrief 2000, een uitgave van het Bisschoppelijk Comitť Jubileumjaar 2000, 1997- nr 1, 1998- nr 1-2, 1999- nr 1-4, 2000- nr 1-2.
13 Archief inzake de vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935 - 1958 volledige inhoud
  13:27 Bewerkingsformulieren van vragenlijst no 46, vraag 21 en 22. N24 - N141; O1 - O290; P3 - P198; Q2 - Q252. Z.j. 1 map.
N.B. Zuid Nederlands materiaal over zoon en vroedvrouw.
14 Collectie liedbundels (M.C. Moerdijk), (1913) 1933 - 1972 volledige inhoud
  14:14 Bundel 'Liederen van Groot-Nederland ' verzameld door F.R. Coers Frzn: liedekens van minne, wachterliederen, kerstliederen, meiliederen, kinderliederen, scherts en kluchtliederen, Paaschliedjes, Sint Maartenliedjes, geestelijke liederen, verscheidenheden, nieuwjaarsliederen, drinkliedjes, soldatenliederen, beroepsliederen, geuzeliedjes, marialiedjes, geuzeliedjes, verhalende liederen, vaderlandsche liederen, zeevaartliederen. Z.j. 1 map.
14 Collectie liedbundels (M.C. Moerdijk), (1913) 1933 - 1972 volledige inhoud
  14:16 Shell-journaal van Nederlandse harmonie- en fanfareorkesten / Joost van Beek. - Den Haag : Shell Nederland, 1981. - 125 p. : ill. voorzien van handtekening van de auteur
Een rondje voor de muziek / Henk van Gelder. - Amstelveen : Buma/Stemra, [1985]
Feestgids en feestzangen ter gelegenheid van het glorieuze koperen bruiloftsfeest van den Heer en Mevrouw C. de Rijk - Meeuwsen op zondag 4 Mei 1913. - Amersfoort, [1913]
Komische voordrachten als: Rooie Anne Laroussotte; Het nichtje van den pastoor; Van de kermis; De komiek; De huwelijkskronen; De notaris; Eenvrolijke dag; Professor Mopper; De verloving in de keuken; de kaartlegster; De werkstaking
Toppers van toen; een verzameling van de beste schetsen - ooit gespeeld - door Neerlands grootste revue-artisten. Gouda, z.j.
soldatenliederen, wandelliederen, liederenkeur, gezelschapsliederen; brievenboek, Waardichter's kluchtige liederen & gedichten; voordrachten van o.a. Eykelkamp; "
[Boek zonder kaft met leidraad hoe men een brief moet opstellen vermoedelijk uit 19e eeuw]
Men schept geen muzicale cultuur, men bouwt haar.; ter nagedachtenis van Dr. Willem Gehrels, 1885 - 1971. (Bijzondere uitgave van De Pyramide 25 (1971))
15 Archief A.W.M[as] van Poelje, (1896) 1973 - 1999 volledige inhoud
  15:27 Typoscripten van kleinere artikelen, boekbesprekingen en neerslagen van lezingen. ca. 1977. 1e van 2 mappen.
N.B. O.a. over UFO's, Halloween, Sneeuwwitje en Roodkapje
15 Archief A.W.M[as] van Poelje, (1896) 1973 - 1999 volledige inhoud
  15:28 Typoscripten van kleinere artikelen, boekbesprekingen en neerslagen van lezingen. ca. 1977. 2e van 2 mappen.
N.B. O.a. over UFO's, Halloween, Sneeuwwitje en Roodkapje.
16 Archief van de studiedag "Volkscultuurbeoefening in Nederland en Vlaanderen op de drempel van een nieuw millennium", 1999 - 2000 volledige inhoud
  16:1 Stukken betreffende het congres 'Volkscultuurbeoefening in Nederland en Vlaanderen op de drempel van een nieuw millennium". 1999-2000. 1 map.
17 Collectie Eggen - ZOEK, 1968 - 1972 volledige inhoud
  17:1 Bewerkingsformulieren van een vragenlijst over de eg. Met afdrukken van afbeeldingen van eggen. 1968-1972. 1 map. ZOEK
N.B. Met een krantenknipsel en foto's betreffende de KNAW landbouwfilm te Roswinkel.
18 Archief F. Foppe, (1919) 1946 - 2001 volledige inhoud
  18:222 Geluidsopnamen en grammofoonplaten. (Klimaatkamer)
N.B. Sprookjes van Grimm : 1 / verteld door Willem de Ridder. - Amsterdam : IC, 1989. - (Cassetteboekenserie Hun eigen stem)
Kant 1: De Kikkerkoning of IJzeren Hendrik
Kant 2: Het kind van Maria ISBN 90 71761 25 8 >> 2002.41.1436
Naar buiten jongmensch & Tabeh, Literair Cafť / Johnny van Doorn. - Amsterdam : IC, 1991. - (Cassetteboekenserie Hun eigen stem)
Opnamen uit 1980 en 1981 uit het Soeterijn-theater
ISBN 90 71761 89 4 >> 2002.41.1437
Het eerste mirakel van het kindeke Jesus / Jean Decleir
MC >> 2002.41.1438
Daedelus en Icarus / Jean Decleir
MC >> 2002.41.1440
De tijger / Jean Decleir
MC >> 2002.41.1441
Griots / Sourakat Koite & Diombo Konyate
MC >> 2002.41.1442
Raadsels
MC >> 2002.41.1442
Jonglerieen / Charles Cornette
MC
De geboorte van de jongleur; opwekking van lazarus; de zot aan het kruis; internationale nieuwe scene >> 2002.41.1444
Muziek en poŽzie : luisteren in de meertalige klas, creatief schrijven in de gemengde klas. - Amsterdam : SKVA / Berlage scholengemeenschap, s.a
MC
Deze cassette behoort bij de lessenseries Muziek en poezie >> 2002.41.1445
Indiaanse liederen (Suriname)
MC >> 2002.41.1446
Chinese vertellingen. - Hong Kong : Man chi, 1978
MC >> 2002.41.1447
Sprookjes uit ... 1001 nacht / Jules Croiset, Teuntje de Klerk, Marijke Merckens ... [et al.] : WSP, 1986. - (WSP select)
MC 15009
Kant 1. Aboukier en Abouzie; De koopman van Bagdad
Kant 2. Farizade en haar jaloerse zusters; Noeroennihar en de drie prinsen >> 2002.41.1448
Gulliver's reizen : naar het gelijknamige boek / Jonathan Swift ; Josephine van Gasteren, Caro van Eyck, Sacco v.d. Made ... [et al.] : WSP, 1979 ; .. cm
MC 13021 >> 2002.41.1449
Tai Chi / Bram van der Wurff
MC >> 2002.41.1450
De legende van Prins Claus; ... van de 2 halve appels / Benny Ooft
MC >> 2002.41.1451
De bronzen ruiter : hoorspel voor mannenstem en noodweer, naar de gelijknamige "Petersburgse vertelling" van Alexander Poesjkin / Hans Boland : VPRO radio
MC
Deze cassette behoort bij het boek De bronzen ruiter. Uitgeverij De papieren tijger. >> 2002.41.1452
Mťlodies du pays de Baud / Elťonore Le Provost. - Loudeac : Dastum, 1986
MC
kant 1: An amzer a ma yaouankiz; Pardon an eskopti; Me 'm eus-me choazet un dous; Ar vugulez d'ar lann; Plac'hig daet omp d'hos avertis; Ar c'haeran amzer
kant 2: Merc'hed Planvour; Pardon Kelven; Plac'hig yaouank en triwec'h vlť; E-barzh ar ger-man eh eus; E heuliat an dour; Teir merc'h yaouank a vourc'h Pluniav; Karet em eus, karin a ran >> 2002.41.1453
Alsi men zet zich !; het jiddische Lied / Lex Goudsmit, 1988 >> 2002.41.1454
Hoeden en petten ; de kreuners
MC >> 2002.41.1455
Met de wind in de zeilen / Het Amelander shantykoor. - Leeuwarden : Frigram, 1990
MC FGMC 514 >> 2002.41.1456
Nederlands Centrum Volksmuziek in de Glind : zeemansliedjes.
MC >> 2002.41.1457
A silk purse / Spud
MC >> 2002.41.1458
Anansiverhalen en muziek uit Ghana vol I / Connie Vollenhove ; arrangementen, percussie en zang: Nana Kwabena Agyemang . - Groningen : Xeno Amamre productions, 1991
MC
A: -waarom de hond zo'n goede vriend van de mens is geworden
- hoe het komt dat heel veel mensen goede ideeŽn hebben
B: -respect voor alle mensen >> 2002.41.1459
The boarding party : it's our sailing time
MC >> 2002.41.1460
Zeemansliedjes / Nanne Kalma
MC >> 2002.41.1461
Surinaamse vertelstijlen : kennismaking orale tradities 1 / Virgil en Frans [Foppe]. - [1989]
MC
Kennismakingsbijeenkomst orale traditites voor taaldrukkers binnen LOKV cursus: taalvorming.
Voorbeelden van vertelstijlen + water >> 2002.41.1462
Surinaamse vertelstijlen : kennismaking orale tradities 2 en 3 / Virgil en Frans [Foppe], [1989]
MC
Kennismakingsbijeenkomst orale traditites m.n. Suriname >> 2002.41.1464
Pays Vannetais
MC >> 2002.41.1463
PoŽzie Projekt
2 MC >> 2002.41.1465 a
PoŽzie Projekt
2 MC >> 2002.41.1465 b
Verhaal en spel : integratie expressie projecten
3 MC >> 2002.41.1466 a
Verhaal en spel : integratie expressie projecten
3 MC >> 2002.41.1466 b
Verhaal en spel : integratie expressie projecten
3 MC >> 2002.41.1466 c
Workshops vertellen / door Olga en Affra
MC >> 2002.41.1467
De derde Eltheto, 1986-1987
MC
Kant 1. Verhalen bij Remo
Kant 2. Verhalen bij Erik >> 2002.41.1468
De derde Eltheto : poppenspel, 1986-1987
MC
Kant 1. Spel bij Remo
Kant 2. Spel bij Erik >> 2002.41.1469
De nacht in de Zeilvaart, 1991
2 MC >> 2002.41.1470 a
De nacht in de Zeilvaart, 1991 >> 2002.41.1470 a+b
De nacht op de Alternatief.
5 MC >> 2002.41.1471 a
De nacht in de Zeilvaart, 1991
2 MC >> 2002.41.1470 b
De nacht op de Alternatief.
5 MC >> 2002.41.1471 b
De nacht op de Alternatief.
5 MC >> 2002.41.1471 c
De nacht op de Alternatief.
5 MC >> 2002.41.1471 d
De nacht op de Alternatief.
5 MC >> 2002.41.1471 e
De Alternatief
2 MC >> 2002.41.1472 a
De Alternatief
2 MC >> 2002.41.1472 b
Festival des conteurs : 10 ans / Michel Jolivet : Cheville-Larue, 1990
2 MC >> 2002.41.1473a
Festival des conteurs : 10 ans / Michel Jolivet : Cheville-Larue, 1990
2 MC >> 2002.41.1473b
Vertelfestival : finale Paris : Cheville-Larue, 1990
1 MC >> 2002.41.1474
Jiddische liederen / Strijdliederenkoor Dwarsklank : Cheville-Larue, 1988
1 MC >> 2002.41.1475
Verzamelbandje : Island; Two brethren; FranÁois , 1988
1 MC >> 2002.41.1476
Festival Inter-celtique (Lorient) / Jude le Paboul en Alain le Goff, 1989
4 MC >> 2002.41.1477a
Festival Inter-celtique (Lorient) / Jude le Paboul en Alain le Goff, 1989
4 MC >> 2002.41.1477b
Festival Inter-celtique (Lorient) / Jude le Paboul en Alain le Goff, 1989
4 MC >> 2002.41.1477c
Festival Inter-celtique (Lorient) / Jude le Paboul en Alain le Goff, 1989
4 MC >> 2002.41.1477d
Vertelfestival : Hengelo
2 MC >> 2002.41.1478a
Vertelfestival : Hengelo
2 MC >> 2002.41.1478b
Vertelfestival : Consul, 1991
2 MC >> 2002.41.1479a
Vertelfestival : Consul, 1991
2 MC >> 2002.41.1479b
Gangsters en heilssoldaten : toneelstuk gespeeld en gezongen door Lopend Vuur / Bertold Brecht, 1987
1 MC >> 2002.41.1480
Almacita di desolato / Grupo Issoco
1 MC >> 2002.41.1481
Vertelfestivals Amsterddam "Kom op verhaal III" / Bram v.d. Wurff, H. van Rossum, Otto Sterman ... [et al.]
13 MC >> 2002.41.1482 a
Vertelfestivals Amsterddam "Kom op verhaal III" / Bram v.d. Wurff, H. van Rossum, Otto Sterman ... [et al.]
13 MC >> 2002.41.1482 b
Vertelfestivals Amsterddam "Kom op verhaal III" / Bram v.d. Wurff, H. van Rossum, Otto Sterman ... [et al.]
13 MC >> 2002.41.1482 c
Vertelfestivals Amsterddam "Kom op verhaal III" / Bram v.d. Wurff, H. van Rossum, Otto Sterman ... [et al.]
13 MC >> 2002.41.1482 d
Vertelfestivals Amsterddam "Kom op verhaal III" / Bram v.d. Wurff, H. van Rossum, Otto Sterman ... [et al.]
13 MC >> 2002.41.1482 e
Vertelfestivals Amsterddam "Kom op verhaal III" / Bram v.d. Wurff, H. van Rossum, Otto Sterman ... [et al.]
13 MC >> 2002.41.1482 f
Vertelfestivals Amsterddam "Kom op verhaal III" / Bram v.d. Wurff, H. van Rossum, Otto Sterman ... [et al.]
13 MC >> 2002.41.1482 9
Vertelfestivals Amsterddam "Kom op verhaal III" / Bram v.d. Wurff, H. van Rossum, Otto Sterman ... [et al.]
13 MC >> 2002.41.1482 h
Vertelfestivals Amsterddam "Kom op verhaal III" / Bram v.d. Wurff, H. van Rossum, Otto Sterman ... [et al.]
13 MC >> 2002.41.1482 i
Vertelfestivals Amsterddam "Kom op verhaal III" / Bram v.d. Wurff, H. van Rossum, Otto Sterman ... [et al.]
13 MC >> 2002.41.1482 j
Vertelfestivals Amsterddam "Kom op verhaal III" / Bram v.d. Wurff, H. van Rossum, Otto Sterman ... [et al.]
13 MC >> 2002.41.1482 k
Vertelfestivals Amsterddam "Kom op verhaal III" / Bram v.d. Wurff, H. van Rossum, Otto Sterman ... [et al.]
13 MC >> 2002.41.1482 l
Vertelfestivals Amsterddam "Kom op verhaal III" / Bram v.d. Wurff, H. van Rossum, Otto Sterman ... [et al.]
13 MC >> 2002.41.1482 m
Vertelsalons : de Balie, 1989
4 MC
Javaanse, Moluks en Papuase vertellingen >> 2002.41.1483 a
Vertelsalons : de Balie, 1989
4 MC
Javaanse, Moluks en Papuase vertellingen >> 2002.41.1483 b
Vertelsalons : de Balie, 1989
4 MC
Javaanse, Moluks en Papuase vertellingen >> 2002.41.1483 c
Vertelsalons : de Balie, 1989
4 MC
Javaanse, Moluks en Papuase vertellingen >> 2002.41.1483 d
Vertelsalons : Japanse vertellingen, 1989
2MC >> 2002.41.1484 a
Vertelsalons : Japanse vertellingen, 1989
2MC >> 2002.41.1484 b
Vertelsalon : februari, 1989
2 MC >> 2002.41.1485 a
Vertelsalon : februari, 1989
2 MC >> 2002.41.1485 b
Vertelsalon, 1988 - 1989
3 MC >> 2002.41.1486 a
Vertelsalon, 1988 - 1989
3 MC >> 2002.41.1486 b
Vertelsalon, 1988 - 1989
3 MC >> 2002.41.1486 c
Vertelfestival : Bretagne / Jude la Paboul, Alain le Goff. - Lorient, 1987
3 MC >> 2002.41.1487 a
Vertelfestival : Bretagne / Jude la Paboul, Alain le Goff. - Lorient, 1987
3 MC >> 2002.41.1487 b
Vertelfestival : Bretagne / Jude la Paboul, Alain le Goff. - Lorient, 1987
3 MC >> 2002.41.1487 c
Vertelfestival : verhalen van de zee / Alain le Goff
1 MC >> 2002.41.1488
Deplacer le montagne ... / Alain le Goff
1 MC
Roi Gradelon, raadsels, le dťlegť, le calabas >> 2002.41.1489
Le renouveau du conte (Parijs)
6 MC >> 2002.41.1490 a
Le renouveau du conte (Parijs)
6 MC >> 2002.41.1490 b
Le renouveau du conte (Parijs)
6 MC >> 2002.41.1490 c
Le renouveau du conte (Parijs)
6 MC >> 2002.41.1490 d
Le renouveau du conte (Parijs)
6 MC >> 2002.41.1490 e
Le renouveau du conte (Parijs)
6 MC >> 2002.41.1490 f
Le renouveau du conte (Parijs)
6 MC >> 2002.41.1490 f
Weespertrekvaart mannenkoor steekt van wal : met 20 zeemansliederen en liedjes van de zee / Weespertrekvaart mannenkoor
1 MC >> 2002.41.1491
/ Weespertrekvaart mannenkoor
2 MC >> 2002.41.1492a
Weespertrekvaart mannenkoor
2 MC >> 2002.41.1492b
Weespertrekvaart mannenkoor
1 MC >> 2002.41.1493
Reinaert de Vos / Tine Ruysschaert
1 MC >> 2002.41.1494
Gedichtengroep Erik Valentijn, 1987
1 MC >> 2002.41.1495
Optreden / Dwarsklank, 1987
1 MC >> 2002.41.1496
Martinique / Hakim
1 MC >> 2002.41.1497
Hodja in Holland / vert. door Marco Helmer. - Utrecht : Vertel-Kollektief, [s.a.]
1 MC >> 2002.41.1498
Vanowdu. - [S.l.] : [s.n.], 1994
2 MC >> 2002.41.1499 a
Vanowdu. - [S.l.] : [s.n.], 1994
2 MC >> 2002.41.1499 b
Vanowdu. - [S.l.] : [s.n.], 1994
2 MC >> 2002.41.1500
Les quatre camarades ... [en andere verhalen] / Jude le Paboul. - [S.l.] : [s.n.], 1997
1 MC >> 2002.41.1501
Storytelling at boys and girls house / Francis Trotter, Ronwen Stock. - [S.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.41.1502
Couvet. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
10 MC
Vertelscholingen met o.a. vrouwenverhalen, verhalen van Frans Foppe >> 2002.42.1594 a
Couvet. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
10 MC
Vertelscholingen met o.a. vrouwenverhalen, verhalen van Frans Foppe >> 2002.42.1594 b
Couvet. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
10 MC
Vertelscholingen met o.a. vrouwenverhalen, verhalen van Frans Foppe >> 2002.42.1594 c
Couvet. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
10 MC
Vertelscholingen met o.a. vrouwenverhalen, verhalen van Frans Foppe >> 2002.42.1594 d
Couvet. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
10 MC
Vertelscholingen met o.a. vrouwenverhalen, verhalen van Frans Foppe >> 2002.42.1594 e
Couvet. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
10 MC
Vertelscholingen met o.a. vrouwenverhalen, verhalen van Frans Foppe >> 2002.42.1594 f
Couvet. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
10 MC
Vertelscholingen met o.a. vrouwenverhalen, verhalen van Frans Foppe >> 2002.42.1594 g
Couvet. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
10 MC
Vertelscholingen met o.a. vrouwenverhalen, verhalen van Frans Foppe >> 2002.42.1594 h
Couvet. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
10 MC
Vertelscholingen met o.a. vrouwenverhalen, verhalen van Frans Foppe >> 2002.42.1594 i
Couvet. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
10 MC
Vertelscholingen met o.a. vrouwenverhalen, verhalen van Frans Foppe >> 2002.42.1594 j
St. Norgant. - [s.l.] : [s.n.], 1986
5 MC
Vertelscholingen: o.a. stapelliedjes, zingzang, tongbrekers >> 2002.42.1595 a
St. Norgant. - [s.l.] : [s.n.], 1986
5 MC
Vertelscholingen: o.a. stapelliedjes, zingzang, tongbrekers >> 2002.42.1595 b
St. Norgant. - [s.l.] : [s.n.], 1986
5 MC
Vertelscholingen: o.a. stapelliedjes, zingzang, tongbrekers >> 2002.42.1595 c
St. Norgant. - [s.l.] : [s.n.], 1986
5 MC
Vertelscholingen: o.a. stapelliedjes, zingzang, tongbrekers >> 2002.42.1595 d
St. Norgant. - [s.l.] : [s.n.], 1986
5 MC
Vertelscholingen: o.a. stapelliedjes, zingzang, tongbrekers >> 2002.42.1595 e
Overzicht van vertelstijlen / H. Arends. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
4 MC >> 2002.42.1596 a
Overzicht van vertelstijlen / H. Arends. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
4 MC >> 2002.42.1596 b
Overzicht van vertelstijlen / H. Arends. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
4 MC >> 2002.42.1596 c
Overzicht van vertelstijlen / H. Arends. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
4 MC >> 2002.42.1596 d
Reis naar Bompas : tongenbrekers / Azaroual Abdelilah. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1597
Festival volksmuziek en gedichten. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1598
Verhalen over reinaard / Jude le Paboul. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1599
Retraite paysanne, Les histoires du coq / Jude le Paboul. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1600
Virlangues. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1601
Vreeland / Baud &Lancaster. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
2 MC >> 2002.42.1602 a
Vreeland / Baud &Lancaster. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
2 MC >> 2002.42.1602 b
De dag van de Courage. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
2 MC >> 2002.42.1603 a
De dag van de Courage. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
2 MC >> 2002.42.1603 b
De dag van de Courage. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
2 MC >> 2002.42.1604 a
De dag van de Courage. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
2 MC >> 2002.42.1604 b
Avond op IDV over spinverhalen / Henk Tjon. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
4 MC
vermoedelijk origineel en copie >> 2002.42.1605 a
Avond op IDV over spinverhalen / Henk Tjon. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
4 MC
vermoedelijk origineel en copie >> 2002.42.1605 b
Avond op IDV over spinverhalen / Henk Tjon. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
4 MC
vermoedelijk origineel en copie >> 2002.42.1605 c
Avond op IDV over spinverhalen / Henk Tjon. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
4 MC
vermoedelijk origineel en copie >> 2002.42.1605 d
IJslandse verhalende zangen / John Torsteisson. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
2 MC >> 2002.42.1606 a
IJslandse verhalende zangen / John Torsteisson. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
2 MC >> 2002.42.1606 b
Reinardises / Michel Hindenoch. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
2 MC >> 2002.42.1607 a
Reinardises / Michel Hindenoch. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
2 MC >> 2002.42.1607 b
Les yeux de coyotte, Fruits rouges, Corbeau vole la lumiŤre du monde / racontť et mise en musique par Michel Hindenoch. - Chťville-Larue : Centre culturel, 1992
1 MC >> 2002.42.1608
Reinardises / Michel Hindenoch. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1609
Irish wonder tales / Alice Kane - storyteller ; Eithne Heffernan - harper. - Toronto : Storytellers School of Toronto, 1987 ; 2 vol
2 MC >> 2002.42.1610 a
Irish wonder tales / Alice Kane - storyteller ; Eithne Heffernan - harper. - Toronto : Storytellers School of Toronto, 1987 ; 2 vol
2 MC >> 2002.42.1610 b
Tales from an irish hearth / Alice Kane - storyteller. - Toronto : Storytellers School of Toronto, 1985
1 MC >> 2002.42.1611
Anansi torie. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1612
Anansi de hengelaar / Uno Heinze. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1613
Er was eens. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC
Een programma over verhalen en verhalenvertellers
Drie radio uitzendingen op de wopensdagochtend van de RVU >> 2002.42.1614
Trafic jam, Blue Dessert, Sailor. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC
Liedjes voor cursus stemvorming >> 2002.42.1615
Peggie Larson-dag. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC
Stemvorming bij Peggy Larson >> 2002.42.1616
Hans over "Brandaan" : stuk uit "Glas in lood" / Hans van Dijk. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.] ; .. cm
1 MC
Beschouwing over de Brandaan door Hans van Dijk >> 2002.42.1617
To this day : native American stories / Gayle Ross. - Fredericksburg, Texas : [s.n.], 1986
1 MC >> 2002.42.1618
Ego-document. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
2 MC >> 2002.42.1619 a
Ego-document. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
2 MC >> 2002.42.1619 b
Moon on fire : calling forth the power of the feminine / Laura Simms ; music by Steve Gorn. - [s.l.] : Yellow Moon PRess, 1987
1 MC
5 verhalen >> 2002.42.1620
La langage obscur : contes du mond entier / Henri Gougaud. - Montreuil : L'autre label, 1992
1 MC
6 verhalen >> 2002.42.1621
Le fils du vent / Catnarine Zarcathe. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1622
Ivor Cutler. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1623
[gesprek Tyl, Frank] / Frans [Foppe] en Meta [van Dijk]. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1624
Birds singing, Lord Buckley. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1625
Wheel of fortune, death. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1626
IJmuiden verhaal / Nadja en Samir [Gombra]. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
2 MC >> 2002.42.1627a
IJmuiden verhaal / Nadja en Samir [Gombra]. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
2 MC >> 2002.42.1627b
Boventoonzangles. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1628
Over water, vuur, lucht en aarde / Jude le Paboul. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1629
Het verhaal van Ranica. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1630
Opening drogisterij Vaarnold. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1631
Opening drogisterij Vaarnold: moppen. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1632
Johnny van Doorn. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1633
Vertelfestival : Eric de Vrede vertelt in de Balie / Eric de Vrede . - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1634
Wiegeliedje / Willem van Iependaal. - [s.l.] : [s.n.], 1946
1 MC >> 2002.42.1635
Het Franse gaatje in G majeur en C. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1636
Verzamelbandje: Cockels and mussels, bleu dessert. - [s.l.] : [s.n.], 1989
1 MC >> 2002.42.1637
Hexenstreken. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1638
Afsluitingsavond de Glind. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1639
Oefeningen baspartij whispering. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1640
James Phillips. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1641 a
James Phillips. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1641 b
-. - [s.l.] : Radio Nederland, [s.a.]
3 MC
zonder titel >> 2002.42.1642 a
-. - [s.l.] : Radio Nederland, [s.a.]
3 MC
zonder titel >> 2002.42.1642 b
-. - [s.l.] : Radio Nederland, [s.a.]
3 MC
zonder titel >> 2002.42.1642 c
/ Uno Heintz, Benny Oofs, Frans Foppe. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1643
Uitzending Caribiana. - [s.l.] : Radio Nederland, [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1644
Alternatief : poging 1. - [s.l.] : [s.a.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1645
Nacht op de courage / Albert Barron. - [s.l.] : [s.a.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1646
Parijs 13 tm 18 / Dan Yashinsky, Eddie Lenihan, Jon Spelman. - [s.l.] : [s.a.], [s.a.]
3 MC >> 2002.42.1647 a
Parijs 13 tm 18 / Dan Yashinsky, Eddie Lenihan, Jon Spelman. - [s.l.] : [s.a.], [s.a.]
3 MC >> 2002.42.1647 b
Parijs 13 tm 18 / Dan Yashinsky, Eddie Lenihan, Jon Spelman. - [s.l.] : [s.a.], [s.a.]
3 MC >> 2002.42.1647 b
Studio elf. - [s.l.] : Wereldomroep, [s.a.]
2 dat-opnames >> 2002.42.1648 a
Studio elf. - [s.l.] : Wereldomroep, [s.a.]
2 dat-opnames >> 2002.42.1648 b
Le fils du vent / Catharine Zarcathe. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC copie >> 2002.42.1649
Bron PyreneŽn. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1650
Mrigankavati : een interview met Frans Foppe, Maarten Bollinger en Anneke Chandansingh / Moniek Munninkhof ; muziek door Maria Faradouri. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1651
Mrigankavati : een interview met Frans Foppe, Maarten Bollinger en Anneke Chandansingh / Moniek Munninkhof ; muziek door Maria Faradouri. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1652
Caraibische vertellingen : de nacht op de courage / door Marcel Frans, Uno Heinze, Pim Heuvel ... [et al.]. - Vreeland : Basispers, [s.a.]
1 MC
ISBN 90 71138 07 0 >> 2002.42.1653
Caraibische vertellingen : de nacht op de courage / door Marcel Frans, Uno Heinze, Pim Heuvel ... [et al.]. - Vreeland : Basispers, [s.a.]
1 MC
ISBN 90 71138 07 0 >> 2002.42.1654
Caraibische vertellingen / door Marcel Frans, Uno Heinze, Pim Heuvel ... [et al.]. - Vreeland : Basispers, [s.a.]
1 MC
ISBN 90 71138 07 0 >> 2002.42.1655
Caraibische vertellingen : de nacht op de alternatief / door Hilli Arduin, Maaten Bollinger, Frans Foppe ... [et al.]. - Amsterdam : Basispers, [s.a.]
1 MC
ISBN 90 71138 08 9 >> 2002.42.1656
Caraibische vertellingen : de nacht op de alternatief / door Hilli Arduin, Maaten Bollinger, Frans Foppe ... [et al.]. - Amsterdam : Basispers, [s.a.]
1 MC
ISBN 90 71138 08 9 >> 2002.42.1657
Water. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1658
Water. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
2 DAT opname >> 2002.42.1659 a
Water. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
2 DAT opname >> 2002.42.1659 b
Caraibische vertellingen : de nacht op de courage / door Marcel Frans, Uno Heinze, Pim Heuvel ... [et al.]. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
2 DAT opnames >> 2002.42.1660 a
Caraibische vertellingen : de nacht op de courage / door Marcel Frans, Uno Heinze, Pim Heuvel ... [et al.]. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
2 DAT opnames >> 2002.42.1660 a
Caraibische vertellingen : de nacht op de courage / door Marcel Frans, Uno Heinze, Pim Heuvel ... [et al.]. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
2 DAT opnames >> 2002.42.1661 a
Caraibische vertellingen : de nacht op de courage / door Marcel Frans, Uno Heinze, Pim Heuvel ... [et al.]. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
2 DAT opnames >> 2002.42.1661 b
Caraibische vertellingen : de nacht op de alternatief / door Hilli Arduin, Maaten Bollinger, Frans Foppe ... [et al.]. - Amsterdam : Basispers, [s.a.]
2 DAT opnames
ISBN 90 71138 08 9 >> 2002.42.1662 a
Caraibische vertellingen : de nacht op de alternatief / door Hilli Arduin, Maaten Bollinger, Frans Foppe ... [et al.]. - Amsterdam : Basispers, [s.a.]
2 DAT opnames
ISBN 90 71138 08 9 >> 2002.42.1662 b
Folder, Visio Huizen. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1663
Focus. - Den Haag : Nederlandse Luister- en Braille Bbiliotheek, [s.a.]
jaargang 3, nr. 3
1 MC >> 2002.42.1664
Focus. - Den Haag : Nederlandse Luister- en Braille Bbiliotheek, [s.a.]
jaargang 3, nr. 3
1 MC >> 2002.42.1665
Reportage "Eten met je buren" : 17 mrt AFM. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1666
Mrigankawati : AFM. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1667
Afrikaans kort verhaal : BBC. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1668
Mrigankawati : AFM. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1669
- / Nadja en Samir [Gombra]. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1670
De geboorte van een jongleur / Mistero Buffo INS. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1671
Sprookjes voor Frans. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1672
Interview orale kookboek : 17/1. - [s.l.] : [s.n.], [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1673
-. - [s.l.] : Radio Nederland, [s.a.]
1 MC >> 2002.42.1674
Culturele antropologie : aflevering 1 tot 12. - [s.l.] : Teleac, [s.a.]
6 MC >> 2002.42.1675 a
Culturele antropologie : aflevering 1 tot 12. - [s.l.] : Teleac, [s.a.]
6 MC >> 2002.42.1675 b
Culturele antropologie : aflevering 1 tot 12. - [s.l.] : Teleac, [s.a.]
6 MC >> 2002.42.1675 c
Culturele antropologie : aflevering 1 tot 12. - [s.l.] : Teleac, [s.a.]
6 MC >> 2002.42.1675 d
Culturele antropologie : aflevering 1 tot 12. - [s.l.] : Teleac, [s.a.]
6 MC >> 2002.42.1675 e
Culturele antropologie : aflevering 1 tot 12. - [s.l.] : Teleac, [s.a.]
6 MC >> 2002.42.1675 f
Missa Luba / Joachim Ngoi ; troubadours van Koning Boudewijn. - [S.l.] : Philips, [s.a.]
grammofoonplaat 45 toeren 428.138 PE
2002.50.2615
De beste zeemansliedjes. - [S.l.] : Polydor, 1970
2 LP; 2670195
2002.50.2616
Story-telling at boys and girls house : a tribute to Jean Thomson. - Toronto : Public Library Board, 1968
1 LP
2002.50.2617
Maro ma mestrez ... / Alan Stivell. - [S.l.] : Impact, 1971
1 LP: 6886168
2002.50.2618
19 Collectie boedelinventarissen (1625 - 1896), 1980 - 1990 volledige inhoud
  19:18 KopieŽn van allerlei akten en protocollen uit het rijksarchief in Noord-Brabant. 17e en 18e eeuw.
1 map.
N.B. KopieŽn betreffende Oirschot zijn onvolledig of onleesbaar.
19 Collectie boedelinventarissen (1625 - 1896), 1980 - 1990 volledige inhoud
  19:183 KopieŽn uit het notarieel archief van Medemblik. 18e eeuw. 1 map.
19 Collectie boedelinventarissen (1625 - 1896), 1980 - 1990 volledige inhoud
  19:184 KopieŽn uit het notarieel archief van Medemblik. 18e eeuw. 1 map.
N.B. Betreft deels onleesbare boedels.
19 Collectie boedelinventarissen (1625 - 1896), 1980 - 1990 volledige inhoud
  19:185 KopieŽn uit het notarieel archief van Medemblik. 18e eeuw. 1 map.
N.B. Betreft deels onvolledige boedels.
19 Collectie boedelinventarissen (1625 - 1896), 1980 - 1990 volledige inhoud
  19:186 KopieŽn uit het notarieel archief van Medemblik. 17e en 18e eeuw. 1 map.
N.B. Betreft deels manuscripten die geen boedels zijn.
19 Collectie boedelinventarissen (1625 - 1896), 1980 - 1990 volledige inhoud
  19:187 KopieŽn uit het notarieel archief van Medemblik. 18e eeuw. 1 map.
N.B. Betreft onvolledige boedels of manuscripten die geen boedels zijn.
19 Collectie boedelinventarissen (1625 - 1896), 1980 - 1990 volledige inhoud
  19:192 KopieŽn uit het notarieel archief van Medemblik. 18e eeuw. 1 map.
19 Collectie boedelinventarissen (1625 - 1896), 1980 - 1990 volledige inhoud
  19:216 KopieŽn uit het notarieel archief van Medemblik. 19e eeuw. 1 map.
19 Collectie boedelinventarissen (1625 - 1896), 1980 - 1990 volledige inhoud
  19:218 KopieŽn uit het notarieel archief van Medemblik. 19e eeuw. 1 map.
19 Collectie boedelinventarissen (1625 - 1896), 1980 - 1990 volledige inhoud
  19:219 KopieŽn uit het notarieel archief van Medemblik. 19e eeuw. 1 map.
19 Collectie boedelinventarissen (1625 - 1896), 1980 - 1990 volledige inhoud
  19:220 KopieŽn uit het notarieel archief van Medemblik. 19e eeuw. 1 map.
19 Collectie boedelinventarissen (1625 - 1896), 1980 - 1990 volledige inhoud
  19:221 KopieŽn uit het notariel archief van Twisk. 19e eeuw. 1 map.
25 Collectie P.J. Meertens, 1929 - 1974 volledige inhoud
  25:12 Aantekeningen betreffende het Zeeuws Woordenboek. [1929]. 1 omslag.
25 Collectie P.J. Meertens, 1929 - 1974 volledige inhoud
  25:23 Werkdossier opgemaakt in het kader van onderzoek naar Zeeuwse dialectgeografie. 1929 - 1965. 1 map.
25 Collectie P.J. Meertens, 1929 - 1974 volledige inhoud
  25:44 Aantekeningen en samenvattingen betreffende Zeeuwse woorden bij Kiliaan. 1974, z.j. 1 omslag.
25 Collectie P.J. Meertens, 1929 - 1974 volledige inhoud
  25:49 Manuscripten, typoscripten en correspondentie inzake "Enkele opmerkingen over het vocalisme in het Zeeuws". 1973. 1 map.
25 Collectie P.J. Meertens, 1929 - 1974 volledige inhoud
  25:50 Manuscripten, typoscripten en aantekeningen inzake "Middelnederlandse relicten in de Zeeuwse dialecten". S.a. 1 map.
25 Collectie P.J. Meertens, 1929 - 1974 volledige inhoud
  25:51 Manuscripten, typoscripten en aantekeningen inzake "Franse woorden in het Zeeuws". S.a. 1 map.
25 Collectie P.J. Meertens, 1929 - 1974 volledige inhoud
  25:53 Manuscripten, typoscripten en aantekeningen inzake soldatentaal. 1940. 1 map.
N.B. Een vragenlijst aangaande soldatentaal naar een kleine groep gestuurd (vertrouwelijk), oningevulde vragenlijsten, "Les parole arrangťes sur les airs de signaux Belges (paroles franÁaises et wallonnnes)", "Vocabulaire FranÁais et Wallon de l' argot millitaire en Belgique"
25 Collectie P.J. Meertens, 1929 - 1974 volledige inhoud
  25:56 Kleine publikaties en overdrukken van (en over) P.J. Meertens. 1924-1979. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Erasmus en Zeeland / P.J. Meertens [1936]
- Boekbeoordeling: Jos Gielen, De wandelende Jood in Volkskunde en letterkunde / P.J. Meertens. - Overdruk uit: De nieuwe taalgids, 1933
- Het kind in de moderne literatuur / P.J. Meertens. - In: Lectuurgids, 1927
- Pieter J. Meertens / Jo Daan. - Overdruk uit: Orbis, 1960
- g-h-wisseling in het Zeeuws / P.J. Meertens. - Overdruk uit: Tijdschrift voor taal en letteren, 1929
- Dr. P.J. Meertens en Zeeland / Willem Pťe. - Overdruk uit: Taal en Tongval, 1979
- Kroniek der poŽzie / P.J. Meertens. - Overdruk uit: Stemmen des tijds, februari 1937
- Kroniek der poŽzie / P.J. Meertens. - Overdruk uit: Stemmen des tijds, maart 1937
- Kroniek der poŽzie / P.J. Meertens. - Overdruk uit: Stemmen des tijds, april 1937
- Albert Verwey / P.J. Meertens. - Overdruk uit: Stemmen des tijds, april 1937
- Een bundeltje katholieke geschiedzangen uit de eerste jaren van de opstand / P.J. Meertens. - Overdruk uit: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, 1924
- HenriŽtte Roland Holst / P.J. Meertens. - Overdruk uit: Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 1968-1969
- Gerrit Achterberg / P.J. Meertens. - Overdruk uit: Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden, 1968-1969
- Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw / Pieter Jacobus Meertens, 1943. - Bevat ook de stellingen, en een uitnodiging voor het promotiediner op 9 juli.
25 Collectie P.J. Meertens, 1929 - 1974 volledige inhoud
  25:57 Krantenknipsels betreffende P.J. Meertens. 1934-1974. 1 omslag.
N.B. O.m betreffende zijn promotie, het lidmaatschap van het amnestiecomitť omtrent het marineschip 'De zeven provinciŽn', jeugdliteratuur, lidmaatschap van het Comitť van waakzaamheid van anti-nationaalsocialistische intellectueelen, Zeeuwse klederdrachten, een interview in de Provinciale Zeeuwse Courant.
25 Collectie P.J. Meertens, 1929 - 1974 volledige inhoud
  25:59 Boeken geschreven door P.J. Meertens. 1941-1947. 1 doos.
N.B. Bevat:
-De betekenis van de Nederlandse familienamen / P.J. Meertens, 1941
-De betekenis van de Nederlandse familienamen / P.J. Meertens, 1944
-Zeeuwse familienamen / Dr. P.J. Meertens, 1947
De boekdelen bevatten losse bijlagen (deze waren al toegevoegd).
N.B. De boeken zijn opgenomen in de Meertens Instituut bibliotheek met de volgende stamboeknummers:
2023.28.0664
2023.28.0665
2023.28.0666
26 Collectie inzake materiŽle cultuur (vnl. Weesp), 1983 - 1998 volledige inhoud
  26:21 Stukken betreffende boedelbewerkingen 19e eeuw. 1987-1990, z.j. 1 doos.
26 Collectie inzake materiŽle cultuur (vnl. Weesp), 1983 - 1998 volledige inhoud
  26:25 Stukken betreffende de bewerking van boedelinventarissen uit de 19de eeuw. Z.j. 1 doos.
26 Collectie inzake materiŽle cultuur (vnl. Weesp), 1983 - 1998 volledige inhoud
  26:27 Stukken betreffende de bewerking boedelinventarissen uit de 19de eeuw. 1983, z.j. 1 doos.
26 Collectie inzake materiŽle cultuur (vnl. Weesp), 1983 - 1998 volledige inhoud
  26:28 Stukken betreffende de bewerking van boedelinventarissen uit de 19de eeuw. 1981, 1984, 1986, z.j.
27 Collectie materiŽle cultuur Doesburg en Maassluis, 1986 - 2002 volledige inhoud
  27:37 Kopie van egodocument geschreven door Hendrik Moerings Geschiedenissen van, en in, mijn leven. Z.j. 1 map.
N.B. Egodocument is eind 17e/ begin 18e eeuw opgemaakt.
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:105 Liedafschriften: thematisch geordend. XXII. Z.j. 1 omslag.
N.B. Er is een kindetje geboren op aard
Komt met vreugd naar 't stalleken
Laat ons gaan om te bezoeken
Laat ons met herten reine
Maria die zonde naar Bethlehem gaan
Maria heeft
Met desen nieuwen jare-Soo willen wij vrolijck zijn
Met desen neiuwen jare- So wort ons openbare...
Mijn ziele moet u loven
Nu zijt wellekomen
Ontwaakt, loopt herders...
Ontwaakt, ontwaakt, gij allen geljk
Verblijdt u nu (gij) Abrahams zaad
Waar is de dochter van Syon?
Wat is er te doen?
Weest nu verblijd, gij.....
O zaligm heilig Bethlehem
Zoete Jesus uitverkoren
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:138 Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. Passamezzo
Passapied
De oude Passapied
De nieuwe Passapied
Pavane (alfabetisch)
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:166 Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. Het viel eens hemelsdouwe
Verdwaalde Koninginne
Uijtterse vreeden
Smouse groenmark
Te mey als alle voghelkens
De Spaansche ruiter
Ik zuchte zucht op zucht
Wilhelmus Chartres, wise V
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:169 Liedafschriften: thematisch geordend. Z.j. 1 omslag.
N.B. 't Sinjeurtje
Ach schone nimf
Ach schone Cariclea
Rozemond waar ghij vliedt
De roode zee
Die reyn liefde vierig
O radt van avonturen
Oud Haarlem
Oostindiche wellekomst
Nerea schoonste van uw ghebueren
De Mei die ons de groente geeft
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:191 Liedafschriften: thematisch geordend. Psalmberijmingen (melodieŽn) XXX. Z.j. 1 omslag.
N.B. Den singende swaen door G.D.S.
Der fluyten lusthof (DI. I & II.) Jr. Jac. v. Eyck (1646)
Schriftuurlijke gezangen (etc.) Reinier Rooleeuw (1702)
Oude Vlaemsche Liederen. J.F. Willems (1848)
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:198 Liedafschriften: thematisch geordend. Tekstloze melodieŽn. Z.j. 1e van 3 omslagen.
N.B. Oude en nieuwe Hollandse boerenliedjes en contre-dansen
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:199 Liedafschriften: thematisch geordend. Tekstloze melodieŽn. Z.j. 2e van 433 omslagen.
N.B. Oude en nieuwe Hollandse boerenliedjes en contre-dansen
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:200 Liedafschriften: thematisch geordend. Tekstloze melodieŽn. Z.j. 3e van 3 omslagen.
N.B. Oude en nieuwe Hollandse boerenliedjes en contre-dansen
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:21 Liedafschriften: thematisch geordend: II. Z.j. 1 omslag.
N.B. Liefde, vrijage
Ik hef justerjoun in frijer houn ...
Daar was laatstmaal een dochterken teer ...
Mooie meisjes mooie bloemen ...
Het windje suist weer door de groenen blaad'ren ...
O heer waar mag mijn minnaar wezen ...
Moeder zet mij de kiepekop is op ...
'k heb in de band van trouwen geen behagen ...
Op zondag, op zondag op zondagmorgen vroeg ...
De boom die krijgt zijn bladeren wel weer ...
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:26 Liedafschriften: thematisch geordend: IIIa. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bruiloft.
Waar is vrouw bruid.
Zeg buurvrouw....
Breng dat glŤsken.....
Amen, amen....
Wijntje jij bent groene
Bruidegom heer (bruidje teer)
Bruid ik heb je meer gezien
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:28 Liedafschriften: thematisch geordend: IIIb. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bruiloft.
Kareltje
Jongelingen wilt aanhoren
Dood van Bazel
Jantje dat jij 't avond thuis komt
Jan die sloeg Lijsje
Waarmee maakt men bruigom vet
Ik heb een vrouw van hart en zin
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:29 Liedafschriften: thematisch geordend: IIIb. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bruiloft: Huwelijk
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:36 Liedafschriften: thematisch geordend: V. Z.j. 1 omslag.
N.B. Ambacht.
Komt vrienden in het rond (slijpersliedjes)
Herderslied
Laats was er eene meid.....
Hier hebben wij een zondige man
Moeder is de koffie klaar (snikliedje)
Het Stadskanaal of deze veenkolonie
Tellingen
De jonge smid
Mien mouder wol mie geven
Mijn lief is enen spinder
Radboudje wou spinnen
Snij de boer zijn haar af
Studenten liederen
Wij zijn de jongens van de oven (stenebakkerij)
Ik zal er mijn dochter ten huwelijk geven en Janman zat op schoorstein
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:48 Liedafschriften: thematisch geordend: VI. Z.j. 1 omslag.
N.B. kermislied:
Wij gaan nog niet naar huis
En wie binn'n nog vrijgezellen
Jan miene man kom doe mir an
In de kerk, zeitse
'k Heb mijn wagen volgeladen
Keulenaarsche vrouwtjes
Ons Katrijntje was beschonken
Ben je met je moeder
In Den Haag ligt een dragonder
Louw, Louw trek aan 't touw
Jan koop me een kermis
O bier, o bier, o bitter bier
Dat gaat naar den Bosch toe
We scheiden niet
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:49 Liedafschriften: thematisch geordend: VII. Z.j. 1 omslag.
N.B. Dansen div. 18e eeuw.
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:54 Liedafschriften: thematisch geordend: VII. Z.j. 1 omslag.
N.B. Mieke Stout
'k Wou wel graag met Krelis trouwen
Wel wat zeg je van m'n kippen
Een schoenlapper zou eens uit lappen gaan
Trek maar aan het touwtje
De petjes
De man van complaisance
Langs een groen meuletje
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:55 Liedafschriften: thematisch geordend: VII. Z.j. 1 omslag.
N.B. De kikvors (ik zou laatst door....)
De koeien dragen lange staarten
Juffrouw wil je met mij verkeren....polka leven
Jan Pierewiet: II
Rozen bloeien op mijn hoed
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:57 Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. Nieuwjaar
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:58 Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. Sa lieden, wij komen wat wensen (Nieuwjaar)
Nieuwjaar, ik sta hier buiten
Door dik, door dun....lopen
Haast, haast Nieuwjaar
Nieuwejaarke Hageland
Nieuwjaar is overal
Nieuwjaarke zoete
Boven de deur daar hangt een zak met zemelen
Bochel (nieuwjaar)
Sint Josef was een timmerman (Nieuwjaar)
Een luisje en een vlootje (Nieuwjaar)
Al op een oudejaarsavond (Nieuwjaar)
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:63 Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. St. Maarten
Sint Maarten bisschop roem van alle landen
Sinter Maarten had een koe
Sint Maarten......jarig vandaag
Sint Maarten......brave man
Sint Maarten......de nieuwe
Sinte Martens avond- de torre ga...
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:67 Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. Vůůr Kerstmis
Kerstmis
Kerstavondje, Kerstavondje
Herderkens van buiten
Rozenbloemekens (Nieuwjaar)
Op enen Nieuwjaarsavond... vrolijk zijn
Nieuwjaar roosken
....Nieuwjaar Veder en Moeder slaapt bij elkaar
Geloofd de drie personen (sterrezingen)
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:68 Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. En gij sterren gij moet er zo stil niet staan (driekoningen)
A la berliner postiljon (driekoningen)
Drie koningen, geef mij een nieuwe hoed
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:69 Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. Vastenavond boerenkind, hoerekind, zoete kind
Boven in de schoorsteen, schouwe, hanebalken
Vastenavond is een gek
't Was op een vastenavond
Half-vasten
Fakkelzondag
Vrouw 't is vastenavond O man o verkoop je beddetje...stro
......vroeg opstaan voor de spiegel staan, moeder staan mijn kapje wel recht?
Vastenavond diversen
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:70 Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. Klein zieltje
Vastenavond die komt aan (klikke op de bussen)
Ik kwam er aangelopen (vastenavond)
Vrouw 't is vastenavond
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:76 Liedafschriften: thematisch geordend: VIII. Jaarkring. Z.j. 1 omslag.
N.B. Jaarkringlied:
Juli St. Anna
20 Juli St. Margriet
22 Juli St. Magdalene
10 Augustus St. Laurens
Autgustus Hartjesdag
Augustus diversen
September Lammeliedjesavond
September diversen
Oktober
2 November Allerzielen (Piere piere pouwe)
22 November St. Cecilia
30 November St. Andries
November Algemeen
December St. Lucy
26 December St. Steven
27 December St. Thomas
Diversen o.a. lentelied, verhuislied
Zomer Aren lezen

30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:77 Liedafschriften: thematisch geordend. IX. Z.j. 1 omslag.
N.B. Spot/schetslied:
Wilde Vespers
Wij zullen de Bakelse boeren uit Helmond sluiten
Kostertje, kostertje weldaad mijn getrouwe dienstknecht
Onze broeder Lazerus is dood
Drie nonnekes zijn wij
In Den Haag daar woont Sofie
De boer had maar enen...........
Mijn vader was een scheresliep
Ik ben meesterschilder, zeer beroemd
Mien zuster het zeuven vrijers 'had
Te Kieldrecht
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:87 Liedafschriften: thematisch geordend. X. Z.j. 1 omslag.
N.B. Dierenlied:
Leeuwerik
Kwikstaart
Lijster
Mees
Meeuw
Merel
Mus
Nachtegaal
Papegaai
Reiger
Raven
Spreeuw
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:88 Liedafschriften: thematisch geordend. X. Z.j. 1 omslag.
N.B. Dierenlied:
Uil
Vink
Weduwale
Wielewaal
Winterkoninkje
Zwaan
Zwaluw
Vogels diversen
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:98 Liedafschriften: thematisch geordend. XV. Z.j. 1 omslag.
N.B. ik zing...lof
Schele Pauwlien
'k Zit hier op de stoep en wacht
Zomeravond
Ik liep laatst in een straatje
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:104 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 2 t/m 99. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:105 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 100 t/m 198. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:106 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 201 t/m 299. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:107 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 302 t/m 399. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:108 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 400 t/m 498. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:109 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 502 t/m 599. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:110 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 600 t/m 696. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:111 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 702 t/m 799. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:112 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 800 t/m 898. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:113 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 902 t/m 999. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:114 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 1000 t/m 1096. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:115 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 1100 t/m 1199. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:116 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 1200 t/m 1299. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:117 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 1300 t/m 1399. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:118 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 1400 t/m 1499. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:119 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 1500 t/m 1599 . 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:120 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 1600 t/m 1697. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:121 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 1700 t/m 1799. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:122 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 1800 t/m 1899. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:123 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 1900 t/m 1999. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:124 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 2000 t/m 2099. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:125 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 2100 t/m 2199. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:126 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 2200 t/m 2295. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:127 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 2300 t/m 2399. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:128 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 2400 t/m 2499. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:129 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 2500 t/m 2597. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:130 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 2600 t/m 2699. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:131 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 2700 t/m 2799. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:132 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 2800 t/m 2899. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:133 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 2900 t/m 2997. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:134 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 3000 t/m 3099. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:135 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 3100 t/m 3199. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:136 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 3200 t/m 3299. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:137 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 3300 t/m 3399. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:138 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 3400 t/m 3499. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:139 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 3500 t/m 3591. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:140 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 3600 t/m 3699. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:141 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 3700 t/m 3799. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:142 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 3800 t/m 3899. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:143 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 3900 t/m 3999. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:144 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 4000 t/m 4099. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:145 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 4100 t/m 4199. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:146 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 4200 t/m 4299. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:147 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 4300 t/m 4398. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:148 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 4400 t/m 4499. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:149 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 4500 t/m 4598. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:150 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 4600 t/m 4698. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:151 Vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen, nummer 4700 t/m 4762. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:152 Bijlagen bij de vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:153 Bijlagen bij de vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:154 Bijlagen bij de vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:155 Knipsels betreffende vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:156 Knipsels betreffende vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:157 Knipsels betreffende vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:158 Knipsels betreffende vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:159 Knipsels betreffende vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen. 1973. 1 omslag.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:160 Afdrukken van digitale bestanden betreffende vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen. 1973. 1 doos.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:161 Afdrukken van digitale bestanden betreffende vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen. 1973. 1 doos.
34 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Naamkunde, 1946 - 1977 volledige inhoud
  34:162 Afdrukken van digitale bestanden betreffende vragenlijsten naar namen van Protestantse kerkgebouwen. 1973. 1 doos.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1128 Vragenlijsten nr. 57a1 betreffende de Scheveningse klederdracht en klederdrachtdragenden. 1987. Verslag van de hertelling van klederdrachtdragende vrouwen te Scheveningen in april 1991, bijlagen, correspondentie. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1146 Vragenlijsten nr. 58 betreffende de bijzondere broodsoorten en hun gebruik (in de periode vůůr 1930 en nu). 1988. Intervieuws en samenvattingen. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1305 Vragenlijsten nr. 69 betreffende de zondag: uw jeugd, voorbereiding, kleding, werken, kerkgang, activiteiten, details. 1998. A 001 t/m D 005. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1306 Vragenlijsten nr. 69 betreffende de zondag: uw jeugd, voorbereiding, kleding, werken, kerkgang, activiteiten, details. 1998. E 002 t/m E 118. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1307 Vragenlijsten nr. 69 betreffende de zondag: uw jeugd, voorbereiding, kleding, werken, kerkgang, activiteiten, details. 1998. E 121 t/m E 229. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1308 Vragenlijsten nr. 69 betreffende de zondag: uw jeugd, voorbereiding, kleding, werken, kerkgang, activiteiten, details. 1998. F 002a t/m F 133. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1309 Vragenlijsten nr. 69 betreffende de zondag: uw jeugd, voorbereiding, kleding, werken, kerkgang, activiteiten, details. 1998. F 138 t/m F 206. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:131 Vragenlijsten nr. 7: vraag 16 betreffende de begrafenis van de kraamvrouw. 1941. 1 doos.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1310 Vragenlijsten nr. 69 betreffende de zondag: uw jeugd, voorbereiding, kleding, werken, kerkgang, activiteiten, details. 1998. G 007 t/m H 121. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1311 Vragenlijsten nr. 69 betreffende de zondag: uw jeugd, voorbereiding, kleding, werken, kerkgang, activiteiten, details. 1998. I 006 t/m I 083. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1312 Vragenlijsten nr. 69 betreffende de zondag: uw jeugd, voorbereiding, kleding, werken, kerkgang, activiteiten, details. 1998. I 086 t/m I 268. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1313 Vragenlijsten nr. 69 betreffende de zondag: uw jeugd, voorbereiding, kleding, werken, kerkgang, activiteiten, details. 1998. K 005 t/m K 147. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1314 Vragenlijsten nr. 69 betreffende de zondag: uw jeugd, voorbereiding, kleding, werken, kerkgang, activiteiten, details. 1998. K 150 t/m K 339. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1315 Vragenlijsten nr. 69 betreffende de zondag: uw jeugd, voorbereiding, kleding, werken, kerkgang, activiteiten, details. 1998. L 020 t/m L 210. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1316 Vragenlijsten nr. 69 betreffende de zondag: uw jeugd, voorbereiding, kleding, werken, kerkgang, activiteiten, details. 1998. L 224a t/m L 432. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1317 Vragenlijsten nr. 69 betreffende de zondag: uw jeugd, voorbereiding, kleding, werken, kerkgang, activiteiten, details. 1998. M 004 t/m O 273. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1318 Vragenlijsten nr. 69 betreffende de zondag: uw jeugd, voorbereiding, kleding, werken, kerkgang, activiteiten, details. 1998. P 001 t/m Q 222. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1319 Vragenlijsten nr. 69 betreffende de zondag: uw jeugd, voorbereiding, kleding, werken, kerkgang, activiteiten, details. 1998. Verklaringen respondenten. A 001 t/m F 158. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1320 Vragenlijsten nr. 69 betreffende de zondag: uw jeugd, voorbereiding, kleding, werken, kerkgang, activiteiten, details. 1998. Verklaringen respondenten. F 161 t/m K 164a. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1321 Vragenlijsten nr. 69 betreffende de zondag: uw jeugd, voorbereiding, kleding, werken, kerkgang, activiteiten, details. 1998. Verklaringen respondenten. K 172 t/m Q 222. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1341 Vragenlijsten nr. 71 betreffende de vogelverschrikker, dieren in feest en spel, nieuwe vormen van geloofsbeleving. 2002. A 002 t/m D 005. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1342 Vragenlijsten nr. 71 betreffende de vogelverschrikker, dieren in feest en spel, nieuwe vormen van geloofsbeleving. 2002. E 002 t/m E 229. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1343 Vragenlijsten nr. 71 betreffende de vogelverschrikker, dieren in feest en spel, nieuwe vormen van geloofsbeleving. 2002. F 002a t/m F 122. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1344 Vragenlijsten nr. 71 betreffende de vogelverschrikker, dieren in feest en spel, nieuwe vormen van geloofsbeleving. 2002. F 133 t/m F 186. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1345 Vragenlijsten nr. 71 betreffende de vogelverschrikker, dieren in feest en spel, nieuwe vormen van geloofsbeleving. 2002. G 013 t/m G 278. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1346 Vragenlijsten nr. 71 betreffende de vogelverschrikker, dieren in feest en spel, nieuwe vormen van geloofsbeleving. 2002. H 017 t/m J 108. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1347 Vragenlijsten nr. 71 betreffende de vogelverschrikker, dieren in feest en spel, nieuwe vormen van geloofsbeleving. 2002. J 114 t/m K 147. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1348 Vragenlijsten nr. 71 betreffende de vogelverschrikker, dieren in feest en spel, nieuwe vormen van geloofsbeleving. 2002. K 150 t/m K 340. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1349 Vragenlijsten nr. 71 betreffende de vogelverschrikker, dieren in feest en spel, nieuwe vormen van geloofsbeleving. 2002. Bijlagen E t/m O. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1350 Vragenlijsten nr. 71 betreffende de vogelverschrikker, dieren in feest en spel, nieuwe vormen van geloofsbeleving. 2002. L 023 t/m L 210. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1351 Vragenlijsten nr. 71 betreffende de vogelverschrikker, dieren in feest en spel, nieuwe vormen van geloofsbeleving. 2002. L 224a t/m L 320. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1352 Vragenlijsten nr. 71 betreffende de vogelverschrikker, dieren in feest en spel, nieuwe vormen van geloofsbeleving. 2002. L 329 t/m M 043. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1353 Vragenlijsten nr. 71 betreffende de vogelverschrikker, dieren in feest en spel, nieuwe vormen van geloofsbeleving. 2002. N 020 t/m Q 222. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1354 Vragenlijsten nr. 71 betreffende de vogelverschrikker, dieren in feest en spel, nieuwe vormen van geloofsbeleving. 2002. Verklaringen respondenten. A 002 t/m F 186. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1355 Vragenlijsten nr. 71 betreffende de vogelverschrikker, dieren in feest en spel, nieuwe vormen van geloofsbeleving. 2002. Verklaringen respondenten. G 013a t/m K 131. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1356 Vragenlijsten nr. 71 betreffende de vogelverschrikker, dieren in feest en spel, nieuwe vormen van geloofsbeleving. 2002. Verklaringen respondenten. K 147 t/m Q 121b. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:185 Vragenlijsten nr. 10a betreffende blauwe stenen. 1945. B 030 t/m G 280. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:186 Vragenlijsten nr. 10a betreffende blauwe stenen. 1945. I 009 t/m L 433. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:187 Vragenlijsten nr. 11 betreffende de zwaluw, de ooievaar, de rondedans ''Daar ging een patertje langs de kant''. 1946. A 001 t/m B 130. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:188 Vragenlijsten nr. 11 betreffende de zwaluw, de ooievaar, de rondedans ''Daar ging een patertje langs de kant''. 1946. C 001a t/m C 193. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:189 Vragenlijsten nr. 11 betreffende de zwaluw, de ooievaar, de rondedans ''Daar ging een patertje langs de kant''. 1946. D 001 t/m E 233. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:190 Vragenlijsten nr. 11 betreffende de zwaluw, de ooievaar, de rondedans ''Daar ging een patertje langs de kant''. 1946. F 002a t/m f 193. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:191 Vragenlijsten nr. 11 betreffende de zwaluw, de ooievaar, de rondedans ''Daar ging een patertje langs de kant''. 1946. G 002x t/m G 279a. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:192 Vragenlijsten nr. 11 betreffende de zwaluw, de ooievaar, de rondedans ''Daar ging een patertje langs de kant''. 1946. H 016 t/m I 167a. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:193 Vragenlijsten nr. 11 betreffende de zwaluw, de ooievaar, de rondedans ''Daar ging een patertje langs de kant''. 1946. K 002 t/m K 218. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:194 Vragenlijsten nr. 11 betreffende de zwaluw, de ooievaar, de rondedans ''Daar ging een patertje langs de kant''. 1946. L 002 t/m L 185. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:195 Vragenlijsten nr. 11 betreffende de zwaluw, de ooievaar, de rondedans ''Daar ging een patertje langs de kant''. 1946. L 186 t/m L 433. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:196 Vragenlijsten nr. 11 betreffende de zwaluw, de ooievaar, de rondedans ''Daar ging een patertje langs de kant''. 1946. M 004 t/m N 038. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:197 Vragenlijsten nr. 11 betreffende de zwaluw, de ooievaar, de rondedans ''Daar ging een patertje langs de kant''. 1946. Q 014 t/m Q 208. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:237 Vragenlijsten nr. 14 betreffende de aanspreekvormen van de boer en de vrouw des huizes. 1949. A 001 t/m B 123x. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:238 Vragenlijsten nr. 14 betreffende de aanspreekvormen van de boer en de vrouw des huizes. 1949. C 001 t/m C 157. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:239 Vragenlijsten nr. 14 betreffende de aanspreekvormen van de boer en de vrouw des huizes. 1949. C 159 t/m E 058. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:240 Vragenlijsten nr. 14 betreffende de aanspreekvormen van de boer en de vrouw des huizes. 1949. E 059 t/m E 233. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:241 Vragenlijsten nr. 14 betreffende de aanspreekvormen van de boer en de vrouw des huizes. 1949. F 001 t/m F 206. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:242 Vragenlijsten nr. 14 betreffende de aanspreekvormen van de boer en de vrouw des huizes. 1949. G 002x t/m G 285. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:243 Vragenlijsten nr. 14 betreffende de aanspreekvormen van de boer en de vrouw des huizes. 1949. H 016 t/m I 168. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:244 Vragenlijsten nr. 14 betreffende de aanspreekvormen van de boer en de vrouw des huizes. 1949. L 002 t/m L 263. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:245 Vragenlijsten nr. 14 betreffende de aanspreekvormen van de boer en de vrouw des huizes. 1949. L 263a t/m K 055. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:246 Vragenlijsten nr. 14 betreffende de aanspreekvormen van de boer en de vrouw des huizes. 1949. K 056 t/m K 215. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:247 Vragenlijsten nr. 14 betreffende de aanspreekvormen van de boer en de vrouw des huizes. 1949. M 002 t/m Q 222. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:249 Vragenlijsten nr. 15 betreffende Hemelvaartsdag, dauwtrappen, St. Jansnacht. 1951. A 001 t/m B 123. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:250 Vragenlijsten nr. 15 betreffende Hemelvaartsdag, dauwtrappen, St. Jansnacht. 1951. C 001 t/m C 192. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:251 Vragenlijsten nr. 15 betreffende Hemelvaartsdag, dauwtrappen, St. Jansnacht. 1951. D 001 t/m E 233. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:252 Vragenlijsten nr. 15 betreffende Hemelvaartsdag, dauwtrappen, St. Jansnacht. 1951. F 001 t/m F 177b. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:253 Vragenlijsten nr. 15 betreffende Hemelvaartsdag, dauwtrappen, St. Jansnacht. 1951. F 178 t/m G 234. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:254 Vragenlijsten nr. 15 betreffende Hemelvaartsdag, dauwtrappen, St. Jansnacht. 1951. G 236 t/m I 168. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:255 Vragenlijsten nr. 15 betreffende Hemelvaartsdag, dauwtrappen, St. Jansnacht. 1951. K 002 t/m K 218. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:256 Vragenlijsten nr. 15 betreffende Hemelvaartsdag, dauwtrappen, St. Jansnacht. 1951. L 002 t/m L 288a. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:257 Vragenlijsten nr. 15 betreffende Hemelvaartsdag, dauwtrappen, St. Jansnacht. 1951. L 289 t/m Q 222. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:377 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. A 002 t/m B 049. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:378 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. B 050 t/m B 130. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:379 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. C 001 t/m C 099. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:380 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. C 100 t/m C 149b. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:381 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. C 151 t/m C 193. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:382 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. D 001 t/m E 029. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:383 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. E 030 t/m E 068a. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:384 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. E 073a t/m E 146. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:385 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. E 150 t/m E 229. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:386 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. F 001 t/m F 059a 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:387 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. F 060 t/m F 118. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:388 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. F 120 t/m F 209. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:389 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. G 002 t/m G 076b. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:390 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. G 077 t/m G 209. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:391 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. G 221 t/m I 029a. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:392 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. I 032 t/m I 099. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:393 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. I 103 t/m I 168. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:394 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. K 002 t/m K 098. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:395 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. K 100a t/m K 148. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:396 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. K 152 t/m K 242. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:397 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. L 002 t/m L 099. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:398 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. L 104 t/m L 192a. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:399 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. L 200 t/m L 267. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:400 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. L 268 t/m L 434. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:401 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. M 004 t/m M 048. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:402 Vragenlijsten nr. 24 betreffende de viering van Oud- en Nieuwjaar. 1959. Q 015 t/m Q 222. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:44 Vragenlijsten nr. 3 betreffende rouwgebruiken. 1937. nummer A4 t/m B130. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:45 Vragenlijsten nr. 3 betreffende rouwgebruiken. 1937. nummer C23 t/m C99. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:46 Vragenlijsten nr. 3 betreffende rouwgebruiken. 1937. nummer C103 t/m C193. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:47 Vragenlijsten nr. 3 betreffende rouwgebruiken. 1937. nummer D1 t/m E97. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:48 Vragenlijsten nr. 3 betreffende rouwgebruiken. 1937. nummer E102 t/m E233. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:49 Vragenlijsten nr. 3 betreffende rouwgebruiken. 1937. nummer F2 t/m F101. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:50 Vragenlijsten nr. 3 betreffende rouwgebruiken. 1937. nummer F100 t/m F207. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:51 Vragenlijsten nr. 3 betreffende rouwgebruiken. 1937. nummer G5 t/m G198. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:514 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. A 001 t/m B 049. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:515 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. B 050 t/m B 122. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:516 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. C 001a t/m C 099. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:517 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. C 100 t/m C 149b. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:518 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. C 151 t/m C 193. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:519 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. D 001 t/m E 049. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:52 Vragenlijsten nr. 3 betreffende rouwgebruiken. 1937. nummer G201 t/m I49. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:520 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. E 052 t/m E 146. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:521 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. E 150 t/m E 227. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:522 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. F 001 t/m F 048. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:523 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. F 050 t/m F 100. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:524 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. F 101 t/m F 205b. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:525 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. G 002 t/m G 095. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:526 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. G 102 t/m G 278. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:527 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. I 008 t/m I 049. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:528 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. I 051 t/m I 097. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:529 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. I 100 t/m I 168. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:53 Vragenlijsten nr. 3 betreffende rouwgebruiken. 1937. nummer I52 t/m I99. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:530 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. K 002 t/m K 053. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:531 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. K 055 t/m K 098a. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:532 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. K 100 t/m K 149. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:533 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. K 152a t/m K 218c. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:534 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. L 001 t/m L 095a. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:535 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. L 110 t/m L 200. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:536 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. L 201 t/m L 270. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:537 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. L 271 t/m L 331. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:538 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. M 007 t/m M 049. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:539 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. Q 015 t/m Q 222. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:54 Vragenlijsten nr. 3 betreffende rouwgebruiken. 1937. nummer I100 t/m I168. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:540 Vragenlijsten nr. 30 betreffende sterf-, begrafenis- en rouwgebruiken. 1964. H.L. Kok. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:541 Vragenlijsten nr. 31 betreffende de trouwring, gebruiken of volksgeloof op verschillende dagen in maart en april, bid- en dankdagen, kruisdagen, Pinsterbloem enz., Pinsterkroon, meikroon enz. 1965. A 002 t/m B 052a. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:542 Vragenlijsten nr. 31 betreffende de trouwring, gebruiken of volksgeloof op verschillende dagen in maart en april, bid- en dankdagen, kruisdagen, Pinsterbloem enz., Pinsterkroon, meikroon enz. 1965. B 056 t/m B 121bx. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:543 Vragenlijsten nr. 31 betreffende de trouwring, gebruiken of volksgeloof op verschillende dagen in maart en april, bid- en dankdagen, kruisdagen, Pinsterbloem enz., Pinsterkroon, meikroon enz. 1965. C 001a t/m C 099. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:544 Vragenlijsten nr. 31 betreffende de trouwring, gebruiken of volksgeloof op verschillende dagen in maart en april, bid- en dankdagen, kruisdagen, Pinsterbloem enz., Pinsterkroon, meikroon enz. 1965. C 100 t/m C 149. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:545 Vragenlijsten nr. 31 betreffende de trouwring, gebruiken of volksgeloof op verschillende dagen in maart en april, bid- en dankdagen, kruisdagen, Pinsterbloem enz., Pinsterkroon, meikroon enz. 1965. C 157 t/m C 193. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:546 Vragenlijsten nr. 31 betreffende de trouwring, gebruiken of volksgeloof op verschillende dagen in maart en april, bid- en dankdagen, kruisdagen, Pinsterbloem enz., Pinsterkroon, meikroon enz. 1965. D 001 t/m E 047a. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:547 Vragenlijst en nr. 31 betreffende de trouwring, gebruiken of volksgeloof op verschillende dagen in maart en april, bid- en dankdagen, kruisdagen, Pinsterbloem enz., Pinsterkroon, meikroon enz. 1965. E 052 t/m E 227 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:548 Vragenlijsten nr. 31 betreffende de trouwring, gebruiken of volksgeloof op verschillende dagen in maart en april, bid- en dankdagen, kruisdagen, Pinsterbloem enz., Pinsterkroon, meikroon enz. 1965. F 002 t/m F 099. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:549 Vragenlijsten nr. 31 betreffende de trouwring, gebruiken of volksgeloof op verschillende dagen in maart en april, bid- en dankdagen, kruisdagen, Pinsterbloem enz., Pinsterkroon, meikroon enz. 1965. F 102a t/m F 206. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:55 Vragenlijsten nr. 3 betreffende rouwgebruiken. 1937. nummer K 002 t/m K124b. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:550 Vragenlijsten nr. 31 betreffende de trouwring, gebruiken of volksgeloof op verschillende dagen in maart en april, bid- en dankdagen, kruisdagen, Pinsterbloem enz., Pinsterkroon, meikroon enz. 1965. G 002 t/m G 113. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:551 Vragenlijsten nr. 31 betreffende de trouwring, gebruiken of volksgeloof op verschillende dagen in maart en april, bid- en dankdagen, kruisdagen, Pinsterbloem enz., Pinsterkroon, meikroon enz. 1965. G 168 t/m I 049. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:552 Vragenlijsten nr. 31 betreffende de trouwring, gebruiken of volksgeloof op verschillende dagen in maart en april, bid- en dankdagen, kruisdagen, Pinsterbloem enz., Pinsterkroon, meikroon enz. 1965. I 051 t/m I 097. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:553 Vragenlijsten nr. 31 betreffende de trouwring, gebruiken of volksgeloof op verschillende dagen in maart en april, bid- en dankdagen, kruisdagen, Pinsterbloem enz., Pinsterkroon, meikroon enz. 1965. I 103 t/m K 048. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:554 Vragenlijsten nr. 31 betreffende de trouwring, gebruiken of volksgeloof op verschillende dagen in maart en april, bid- en dankdagen, kruisdagen, Pinsterbloem enz., Pinsterkroon, meikroon enz. 1965. K 050 t/m K 148b. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:555 Vragenlijsten nr. 31 betreffende de trouwring, gebruiken of volksgeloof op verschillende dagen in maart en april, bid- en dankdagen, kruisdagen, Pinsterbloem enz., Pinsterkroon, meikroon enz. 1965. K 152a t/m L 065. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:556 Vragenlijsten nr. 31 betreffende de trouwring, gebruiken of volksgeloof op verschillende dagen in maart en april, bid- en dankdagen, kruisdagen, Pinsterbloem enz., Pinsterkroon, meikroon enz. 1965. L 076 t/m L 265. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:557 Vragenlijsten nr. 31 betreffende de trouwring, gebruiken of volksgeloof op verschillende dagen in maart en april, bid- en dankdagen, kruisdagen, Pinsterbloem enz., Pinsterkroon, meikroon enz. 1965. L 265c t/m L 434. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:558 Vragenlijsten nr. 31 betreffende de trouwring, gebruiken of volksgeloof op verschillende dagen in maart en april, bid- en dankdagen, kruisdagen, Pinsterbloem enz., Pinsterkroon, meikroon enz. 1965. M 004 t/m Q 222. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:56 Vragenlijsten nr. 3 betreffende rouwgebruiken. 1937. nummer K125a t/m K242. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:57 Vragenlijsten nr. 3 betreffende rouwgebruiken. 1937. nummer L 003 t/m L149. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:58 Vragenlijsten nr. 3 betreffende rouwgebruiken. 1937. nummer L 150 t/m L 249. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:59 Vragenlijsten nr. 3 betreffende rouwgebruiken. 1937. nummer L 255 t/m L 434. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:60 Vragenlijsten nr. 3 betreffende rouwgebruiken. 1937. nummer M 002 t/m Q222. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:779 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. A 001 t/m B 049. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:780 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. B 051 t/m B 129. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:781 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. C 001a t/m C 099. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:782 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. C 103 t/m C 131a. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:783 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. C 132 t/m C 164. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:784 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. C 165 t/m C 193. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:785 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. E 020 t/m E 029. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:786 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. E 030 t/m E 090. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:787 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. E 108 t/m E 139. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:788 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. F 001 t/m F 060. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:789 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. F 063 t/m F 099. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:790 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. F 101 t/m F 133. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:791 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. F 142 t/m F 206a 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:792 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. G 002a t/m G 048. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:793 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. G 052 t/m G 078. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:794 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. G 139 t/m G 221. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:795 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. G 222 t/m G 255. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:796 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. I 004 t/m I 048. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:797 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. I 054 t/m I 097. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:798 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. I 103 t/m I 167. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:799 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. K 002 t/m K 097. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:800 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. K 100 t/m K 146. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:801 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. K 153 t/m K 198. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:802 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. L 020a t/m L 096a. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:803 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. L 111 t/m L 184. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:804 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. L 201 t/m L 285. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:805 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. L 290 t/m L 377. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:806 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. M 004 t/m M 049. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:807 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. Q 021 t/m Q 222. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:808 Vragenlijsten nr. 42 betreffende huwelijksgebruiken. 1973. Fiches en lijstbewerking huwelijkslijsten. 1 omslag.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:96 Vragenlijsten nr. 5: vraag 10a-m betreffende verenigingen van (jonge) ongetrouwde mannen. 1939. A 001 t/m G 280. 1 doos.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:97 Vragenlijsten nr. 5: vraag 10a-m betreffende verenigingen van (jonge) ongetrouwde mannen. 1939. I 006 t/m Q 208. 1 doos.
37 Archief J. Pollmann, (1888) 1933 - 1972 (2000) volledige inhoud
  37:46 Verslag van een interview dat Jozef Vos met de weduwe M.H.W. Pollmann-Gall had op 9 januari 1992. 1 omslag.
37 Archief J. Pollmann, (1888) 1933 - 1972 (2000) volledige inhoud
  37:50 Boekjes met geestelijke liederen en teksten. 1889-1970. 1 doos
N.B. 40-urengebed. S.l., s.a. 10 p., muz

Alles voor Jezus, door Maria; retraiteboekje. Averbode, 1936. 67 p., muz.

Bruderschafts-Andacht zur Verehrung des heiligen Bonifatius [ ... ]. 10e dr. MŁnster, 1889. 29 p.

Chantez au seigneur; psaumes de louanges. Paris, s.a. 31 p., muz. (Psaumes de Montserrat, 2)

Completen kerkelijk avondgebed. Hilversum, 1949. 32 p. met gregoriaanse muzieknotatie. -- 2 ex

Das Zeugnis; ein kirchliches Laienspiel von den Aposteln Patrus und Johannes / Fritz Pein. MŁnchen, 1936. 29 p.

De heer is met u om samen de heilige eucharistie te vieren. Heeswijk, 1962. 2e dr. 104 p., gregoriaanse muzieknotatie

De kerk, viering van de aucharistie rond het altaar ; misweek Paters Franciscanen Alverna. S.l., 1957. 20 p. -- uitsluitend tekst

De zeven woensdagen ter eere van den heiligen Joseph [ ... ] Breda, 1874.72 p.

Deutsche sonntags Vesper. Freiburg, 1949. 32 p., gregoriaanse muzieknotatie

Een nieuw lied voor de viering van de eucharistie en andere plechtigheden. Maastricht, 1962.48 p. tekstuitgave. -- 2 ex

Gebeden en gezangen voor de plechtige viering van de heilige mis. Hilversum, 1959. 16 p., muz. uitg. t.g.v. de Nationale Koempoelan Gilwell St. Walrick. -- 2 ex.

Gebeden en gezangen voor het gebruik in school en kerk. Leiden, s.a. 55 p. -- uitsluitend tekst t

Gebedenboekje voettocht Den Bosch Paasweek Pax Christi. Hilversum, 1958. 56 p., met muz. en gregoriaanse muzieknotatie

Geestelijke lliederen voor kerk , school en huisgezin / G. van Kooten. Brussel, 1931. 68 p., muz.

Gemeenschapsmis 4e zondag van de Vasten. Hilversum, 1957. 16 p. -- uitsluitend tekst

Gemeenschapsmis katholieke aktie bisdom Breda. Hilversum. 1959, 23 p., muz. -- 2 ex

Gemeenschapsmis op de zondagen na Pinksteren en na Driekoningen. Hilversum, 1957. 32 p., muz.

Gemeenschapsmis voor de zondagen van de Paastijd ( omvat de zondagen van Pasen tot en met 2e Pinksterdag). Hilversum, 1958, 36 p., muz. -- met brief

Gloire au seigneur; chants nouveaux pour l' annťe liturgique. Paris, 1952. ongepag., muz. -- Tome 2.

Heiligdomsvaart Maastricht; misgebeden en gezangen. Hilversum, 1962. 32 p., gregoriaanse muzieknotatie. -- 2 ex

Het heilig misoffer. 16e dr. Tongerlo, s.a. 64 p., gregoriaanse muzieknotatie. -- bew. v.d. uitg. 1934

Het morgenoffer; een zevental kindermissen, gebeden en gezangen / J.Th. Haggenburg. Utrecht, 1939. 142 p., ill. -- uitsluitend tekst.
Jeugdmis in e vastentijd. Parochie St. Jan, s.a. 24 p. -- uitsluitend tekst

Kerstliederen voor kerk en huis / samengest. door H. Andriessen en J. Pollmann. Bussum, 1941. ongepag., muz.

Kerstliederen, tekstuitgave van de meest voorkomende kerstliederen ten dienste van kerk, school en huisgezin. Hilversum, s.a. 16 p. nr. 48-65. -- 2 ex.

Kerstmis. Amsterdam, 1944. 2 p. -- uitsluitend tekst
Kirchenlied; ene Auslese geistlicher Lieder. Freiburg, 1938. 83 p. -- uitsluitend tekst t.

Liederen door het kerkelijk jaar / verz. door M.M. Rijneke. Bussum, s.a. 28 p., muz.

LiturgieŽn voor kerkelijke wijdingsdiensten / A.A. Wildschut. Amsterdam, 1941. 47 p. -- uitsluitend tekst

Lumen christi, paaschliederen en canons. Amsterdam1941. ongepag., muz. -- 3 ex.

Maria liederen / verz. door J. Pollmann. Bussum, s.a. 15 p., muz.
Marialiederen, tekstuitgave van de meest voorkomende Maria-liederen voor de Mei- en Octobermaand. Hilversum, s.a. 16 p. -- nr. 48-65

Nederland's volkslied; liederen en canons / Jop POLLMAN en PIET TIGGERS - [Heemstede] , 1941. muz
... 1941. 320 p. 2 ex
... 1946. 320 p. 2 ex waarv. 1 doorschoten ex van Dien Kes.
5e herz. en uitgebr. dr. 1949. 336 p.
6e herz. en uitgebr. dr. 1952. 384 p.
7e dr. 1953. 382 p.
8e dr. 1954. 384 p.
9e dr. 1955. 384 p.
10e dr. 1956. 384 p. 2 ex
12e dr 1959. 384 p. misdruk
12e herdruk 1959. met stofomslag en aantek.
13e herz. en gew. dr. 1962. 384 p. 2 ex
14e dr. s.a. 384 p.
15e dr. s.a. 384 p. 2 ex
16e dr. 1967. 384 p. met voorw. J. Cals, minister van staat. zilveren jubileum editie. 2 ex
17e dr. 1970. 384 p. 2 ex
18e dr. 1970. 384 p. 2 ex

Oefening van de heilige kruisweg samengest. naar teksten van de H. Schrift en gebeden der H. kerk / door Th. Sinnige en H.B. Lauwaert. Hilversum, 1946. [16 p.]

Parochie O.L. Vrouw Rozenkrans; hernieuwing der doopbeloften. S.l. 1959. 12 p. -- uitsluitend tekst

Parochiebundel der St.-Joseph-parochie Alkmaar. Hilversum, s.a. 80 p. -- uitsluitend tekst

Parochiebundel St. Willibrord buiten de Veste te Amsterdam. S.l., 1938. 112 p., met gregoriaanse muzieknotatie

Parochiebundel tekstuitgave van de meest voorkomende .... Hilversum, s.a. 80 p.

Parochiebundel voor de parochie van den H. Franciscus Xaverius Enkhuizen. Hilversum, s.a. 192 p. -- uitsluitend tekst
Passie- en paaschliederen / verz. door M.M. Rijneke. S.l., s.a. ongepag., muz.

Psalmen in Nederlands proza deel 1/ volgens de methode van J. Gelineau, bew. door R. Middelhoff, J. Pollmann en J.A.N. Weterman. 3e dr. Haarlem, 1958. 31 p., muz. 3e dr. 3 ex. -- 7e dr. 1958. 2 ex -- 8e dr. 1958. 2 ex

Psalmen in Nederlands proza deel 2/ volgens de methode van J. Gelineau, bew. door R. Middelhoff, J. Pollmann en J.A.N. Weterman. 2e dr. Haarlem, 1965. 80 p., muz --3 ex

Psalmodies; treize psaumes et un cantique traduits et harmonisťs / A.Z. Serrand. Paris, 1958. 29 p., muz.

Psalter; eerste advent - paaschkring. S.l., s.a. 18 p., muz.

Twaalf psalmen en de lofzang van Maria in Neerlands proza / volgens de methode van J. Gelineau, bew. door R. Middelhoff, J. Pollmann en J.A.N. Weterman. Haarlem, s.a. 24 p., muz. -- 9 ex

Viering van de heilige aucharistie; gevolgd door volksliederen. S.l., s.a. ongepag., muz.

Voettocht Den Bosch Pontificale hoogmis op zondagmorgen Pax Christi. Hilversum, 1958. 32 p., met gregoriaanse muzieknotatie. -- 2 ex

Voorbereidingsavonden voor de geloofsleerlingen die tijdens de paaswake gedoopt worden. S.l., s.a. 4 p. -- uitsluitend tekst

Witte donderdag. S.l. [ca. 1964], s.n. 4 p., muz.

Zingt den heer, tekstuitgave van demeest ... . Hilversum, 1935. 16 p. -- 1e dr. 1935
37 Archief J. Pollmann, (1888) 1933 - 1972 (2000) volledige inhoud
  37:52 Boekjes met liedjes voor bepaalde groepen.1933-1936 en z.j 1 doos.

Ons lied; een bundel volksliederen voor "de jonge werkman" / verz. en bew. door Jop Pollmann - 's-Gravenhage : Wolter Hattink , [1936] 79 p., ill., muz

GALMGATEN / samengesteld door A. RAMSELAAR, Jop POLLMANN, T. CREYGHTON in opdracht van het Hoofdbestuur der vereeniging "De Katholieke Verkenners" ; met een voorw. van A. Ramselaar ; Illustraties van Lambert Simon - Utrecht , 1933 55 p., ill., muz. --1e opl. 2 ex


Het zingende kamp; liederbundel van de Nederlandsche padvinders voor de wereld-Jamboree 1937. Wolter Hattink , [1937] 65 p., muz

Padvinders liederenbundel; 135 liederen waarvan 64 canons / verz. door L. Haasnoot, N.E. Lind en J. Seyffert. Haarlem, s.a. 231 p., muz. (Gilwell Ada's Hoeve reeks, 4) -- 2e herz. opl.

Laaiend kampvuur; een verz. nieuwe liedjes / C. Schaake en H.C. van Praag. Amsterdam, s.a. 19 p., muz.-- Bundel 1.

Liedjes en sprookjes / verz. door J. Gerretsen-Hulsker in opdracht van de uilencommissie van het Ned. padvindersgilde. Amsterdam, 1963. 45 p., muz., ill.

Het leger zingt; twaalf liederen / verz. en bew. door J. Pollmann. S.l., s.a. 24p., muz. -- 2 ex

De vloot zingt; twaalf liederen / verz. en bew. door J. Pollmann. S.l., s.a. 24p., muz. -- 2 ex

Slaat trommels en trompetten ; 10 vaderlandse liederen / verz. en bew. door J. Pollmann. Tilburg, s.a. 16 p., muz. 2 ex. waarvan 1 incompleet
37 Archief J. Pollmann, (1888) 1933 - 1972 (2000) volledige inhoud
  37:53 Boekjes met liedjes voor kinderen en school. 1928-1939. 1 doos.

Oud-Vlaamsche liederen voor de school ; 16 oude melodiŽn met nieuwe teksten / van Eug. de Ridder en begeleiding van Aug. de Boeck. 2e uitg. Antwerpen, 1939. ongepag., muz.

De lijster ; jeugd- en volksliederen, met aanwijzingen voor luit- of gitaarbegeleiding / bijeengebracht door P. Tiggers. Amsterdam, 1928. 151 p., muz. -- 3e dr.

De wielewaal ; jeugd- en volksliederen, met aanwijzingen voor luit- of gitaarbegeleiding / bijeengebracht door P. Tiggers. Amsterdam, 1931. 96 p., muz. - 3e bundel

De merel ; jeugd- en volksliederen, met aanwijzingen voor luit- of gitaarbegeleiding / bijeengebracht door P. Tiggers. Amsterdam, 1929. 139 p., muz.

50 canons / door Han van Koert. Bussum, s.a. 79 p., muz.

Bonte vlucht ; een- en meerstemmige liederen en canons, met aanwijzingen voor gitaarbegeleiding / bijeengebracht door P. Tiggers. Amsterdam, 1938. 191 p., muz. -- 1e bundel

Zing ; 130 liederen en canons / samengest. door L. van Gemert. Rotterdam, 1955. 162 p., muz., ill.

Zingt dat het klinkt. Tilburg, 1941.
Aanw. deel 1. Kerstlliederen, deel 3 en 4.

Zonnestraaltjes; zeven kinderliedjes / M. Vos & M. Hajary. Amsterdam, s.a. ongepag., muz., ill.

Onder de groene linde . Amsterdam, s.a. 12 p., uitsluitend muz.

De roodborstjes; een bundel kinderliedjes voor school en huis ten gehore gebracht door het radiokoor de roodborstjes / samengest. door Bertram. Amsterdam, 1954. ongepag., muz., ill

De kleuterklas zingt en speelt; een zestal lliedjes / P. van Alphen. Utrecht, s.a. ongepag., muz., ill

Voor zingende kleintjes 2e bundel ; 35 versjes met pianobegeleiding / J. Moinat. Zutphen, s.a. -- 4e dr.

Zonneschijn ; 25 liedjes voor kinderen van de laagste klassen / G.J. Panen & F. Kroese. Amsterdam, s.a. 28 p., muz

Voor de kleintjes; liedjes en marschen / J. Katie Bromham. Brussel, s.a. 28 p., muz. (1e reeks)

Zingende jeugd! zingend volk! / verz. door W. de Meyer. Antwerpen, 1943.
Deel 2. 53 p., muz
deel 3. 72 p., muz

Jubilate ; kanons voor alle gelegenheden in school en jeugdbeweging / samengebr. door H. Dirksen. Antwerpen, 1955. 55 p., muz (Muziek in de school , 2)

Vers en lied ; een bundel poezie voor de eerste klassen van H.B.S., lyceum en gymnasium / sameng. door J. Pollmann. Zwolle, 1933-1935. 2 dln. 107 + 121 p., muz. (Nederlandse schrijvers 27 en 30)
deel 1 2 ex; deel 2 3 ex.

Kinderzang en kinderspel / Dien KES, Jop Pollmann en Piet Tiggers - Haarlem , 1947-...
(Dl. 1: 1947 en 12e dr. s.a.; dl. 2: 13e druk, s.a.; dl. 3: 6e druk s.a.)

Het spel van moeder en kind; 150 liedjes, spelen en rijmen voor de kleinen, tweede deel / S. Troelstra-Bokma de Boer & J. Pollmann, m.m.v. Dien Kes en C.J. Stip. Haarlem, 1956. 96 p., muz., ill/

Eerste twintigtal vroolijke liedjes voor school en huis / G. Tiemersma. Amsterdam, 1887. 48 p., muz.
37 Archief J. Pollmann, (1888) 1933 - 1972 (2000) volledige inhoud
  37:56 Zangbundels met (piano)begeleiding. 1905-1961 en z.j. 2 dozen
Liederboek behelzende gezangen van beroemde Duitsche meesters met woorden van Vlaamsche dichters. Gent, 1905. 100 p., muz.

Kun je nog zingen zing dan mee; liederen voor jonge kinderen / verz. door J. Veldkamp en K. de Boer met pianobegeleiding van P. Jonker. Groningen, s.a. 138 p., muz., ill. 6e verm dr.

Meizoentjes; 12 kinderliederen met pianobegeleiding / door Cath. van Rennes. 30e dr. Utrecht, s.a. (op. 11) [Slechts 6 liederen aanwezig]
Ingebonden bij: Levensmorgen; kinderliederen met pianobegeleiding / Philip Loots. Tilburg, s.a. (opus 51 , 2e bundel).

Tiental kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel's A.V.R.O. kinderkoor / ill. en verzorging Piet Maree. Amsterdam, 1933. ongepag., muz., ill.

Tiental kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel's A.V.R.O. kinderkoor / ill. en verzorging Piet Maree. Amsterdam, 1937. ongepag., muz., ill.

Tiental kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel's A.V.R.O. kinderkoor / ill. en verzorging Piet Maree. Amsterdam, 1938. ongepag., muz., ill.

Tiental kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel's A.V.R.O. kinderkoor / ill. en verzorging Piet Maree. Amsterdam, 1939. ongepag., muz., ill.

Komt vrienden in de ronde; oud-Nederlandse liederen / bew. door Ivo Mortelmans. Borgerhout, s.a. 26 p., muz.

9 kroonjuweeltjes opgedragen aan Z.K.H. prins Boudewijn en H.K.H. prinses Josephine Charlotte van BelgiŽ. Amsterdam, s.a. 20 p., muz.

12 liedjes met pianobegeleiding; serie liedjes uit "Prettig en doelmatig zangonderwijs" / W.F. Sprink en Eduard Flipse. Groningen, s.a. 32 p., muz., ill.

NEDERLANDSE volksliederen bewerkt voor zang met verschillende instrumenten uitg. t.g.v. de 15e viering van de Nationale bevrijdingsdag. Scheveningen, Ned. Ver. voor de volkszang, 1961 [10 liederen].


Jubelend Nederland; acht liederen van wijdenen ernst zoowel als van juichende vroolijkheid, van dankbare waardering als van raken spot / tekst Dico van der Meer, zang en begeleiding Piet Lustenhouwer en Klaas van Beeck. De Bilt, s.a., ongepag., muz., ill.

In dulci jubilo ; voor zangstem en vier melodie-instrumenten [...] / bew. door Herman Strategier. S.l., 1950 (Bijlage Mens en melodie 5:11 (1950). 3 p., muz.

Kerstlied die soete Jesus / gecomponeerd door Marius Monnikendam & Drie oud-Hollandsche kerstliederen / bew. door M.J. LŁrsen. S.l., 1949. (Bijlage Mens en melodie 4:12 (1949). 8 p., muz.

Weihnachtslied (Novalis) / gecomponeerd door Alphons Diepenbrock. S.l., 1946 (Bijlage Mens en melodie mei-juni (1946). 2 p., muz. [fragment].

50 vaderlandsche liederen in den volkstoon / deels getoonzet, deels bew. door A.P. Hamers. Tilburg, 1925. 74 p., muz.

3x3=9; negen kinderliedjes voor kinderen van 5-9 jaar / samenst. en muziek Henk Sengers; teksten Bas de Bont en Han G. Hoekstra. Amsterdam, Hilversum, 1959. 10 p., muz., ill.

Versjes en wijsjes voor jongens en meisjes / tekst en muziek Clinge Doorenbosch en Clinge Doorenbos-de Blťcourt. Vlaardingen, s.a. ongepag., muz., ill.

't Merelnest / Hans M. Scheifes. Utrecht.
1. Nederland vaderland. ongepag., muz., ill
5. Kalender / teksten van Joop Reinboud. ongepag., muz., ill.
8. Geestelijke liederen / tekst van Guido Gezelle. ongepag., muz., ill.
10. Kerstmis en driekoningen. ongepag., muz., ill.

4 liedjes van en voor de kinderen / bew. door Henri Geraedts. Delft. s.a. 13 p., muz.

Volksliederen van Amerika, Canada, Engeland, Nederland / bew. Henri Welbooren. Leiden. S.l., s.a. 4p., muz.

Wij zijn jong; 12 liederen 1-, 2- en 3-stemmig met pianobegeleiding / van J.D. van Ramshorst. Amsterdam, [ca 1936].28 p., muz. [met brief uit 1936].

Het oranjekind / woorden en muziek van Betty van Rhyn. Amsterdam, s.a. 3 p., muz., ill.

Volkslied voor zang en piano / woorden van B.H. Kemper, muziek van F.E.A. Koeberg. Amsterdam, s.a. 3 p., muz.

Vergeet me nietjes; kinderliederen / O.S. van der Veen, muziek van L. Blaauw. Groningen, 1914. 17 p., muz.

De muzikale wandeling en 5 andere liedjes / woorden Toon Gerhard, muziek Henri Welbooren. Amsterdam, s.a. 17 p., muz.

Onze vlag, lied van herwonnen vrijheid / muziek Valerius, woorden W.C. Jolles, begeleiding A. Brouwer-Prakke. Assen, ca 1947. 3 p., muz. [met brief uit 1947].

Nederlandsch volksliederenboek; 144 liederen voor zang en klavier / samengest. door DaniŽl de Lange, J.C.M. van Riemsdijk, G. Kalff. 8e herz. dr. Amsterdam, 1911. 208 p., muz. [ incompleet].

Kriekende kriekske; Betuwsche gedichten / B. van Meurs. Veel verm. dr. Den Bosch, s.a. 128 p., muz. Boekgeschenk van de Katholieke Illustratie aan hare inteekenaren.

Piet de Smeerpoets en andere versjes van W.P. Razoux / voor kinderen gecomponeerd door TherŤse van der Meulen. Schiedam, 1900. 16 p., muz.

Studentenjool / door Edw, de Fries. Tilburg, s.a. 10 p., muz. (Liederenpotpourri's, 5)

3 liedjes uit het veldleger: 1. 24 uur op wacht / tekst en muziek van C. Kamp. Amsterdam, s.a. 2 p., muz.

3 liedjes uit het veldleger: 2. Regimentsoefening / tekst en muziek van C. Kamp. Amsterdam, s.a. 2 p., muz.

Het taschje ; meisje wat heb jij daar in je taschje? / tekst van Manna de Wijs-Mouton; muziek door Max Blokzijl. Amsterdam, s.a. 2 p., muz.

Twentsch volkslied / J.J. van Deinse. Enschede, s.a. 2 p., muz.

Zangalbum uit het kluchtspel De bruiloft van Kloris en Roosje / oorspr. muziek van B. Rulofs; gearr. door J.M. Coenen. 12e dr. Amsterdam, s.a. 27 p., muz.

Dansalbum uit het kluchtspel De bruiloft van Kloris en Roosje / naar de oorspr. orkestbew. getrouw gevolgd en voor piano gezet door J.M.S. Heuckeroth. 12e dr. Amsterdam, s.a. 13 p., muz.

5 liederen van Constantijn Huygens uit Pathodia sacra et profana occupati / voor zang en klavier bew. door A. Komter-Kuipers. Delft, 1936. 17 p., muz.

Zingend Neerland ; honderd twee en veertig bekende liederen / samengest. en bew. voor piano of harmonium door J. Vranken. Amsterdam, s.a. 158 p., muz., ill.

Rim-ram-rare; een bundel kleuterliedjes / Alie Michielsen. [Amsterdam]: Broekmans en van Poppel, s.a. ongepag., muz.

GeÔllustreerd kinder-muziekalbum. [Haarlem], s.a. ongepag., muz., ill.

4 oud Hollandsche kerstliederen voor zangstem met piano of orgel; gedeeltelijk met viool, hobo of fluit / bewerkt door Henri Geraedts. Delft, 1937. 11 p., muz.

3 kinderliederen / voor zang en elementair samenspel bewerkt door K. Ph. Bernet Kempers. Delft, s.a. 3 p., muz.

Oud-Vlaamsche liederen voor de school ; 16 oude melodiŽn met nieuwe teksten / van Eug. de Ridder en begeleiding van Aug. de Boeck. 2e uitg. Antwerpen, 1939. ongepag., muz.

Het Wilhelmus en het afklappertje ; Terschellinger volksdans / voor piano bewerkt door Julius RŲntgen. Bussum, s.a. 2 p., muz.

Gesprek tusschen Jan en den pastoor ; humoristisch lied voor eene zangstem met pianobegeleiding / woorden van N.N., muziek van Ol. Koop. 2e verb. uitg. Amsterdam, s.a. 7 p., muz.

Twee oud-Nederlandsche geestelijke liederen naar teksten uit een Berlijnsch handschrift uit de XVe eeuw, voor middenstem / Piet Visser. Berchem, 1930. 3 p., muz.

Geestelijke liederen / gedicht door A.N.J. Huijbers, getoondicht door W.P.H. Jansen. 2e dr. Utrecht, 1917. 21 p., muz.

Kinderen van twee eeuwen; een musical voor de lagere school / woorden Jan Naaijkens ; muziek Han van Koert. Bussum, 1963. 69 p., muz. Piano-conductor.

De blijde weg / pianobegeleiding Anton van der Horst. Leeuwarden, 1938. ongepag., muz., ill.

Zangkleutertjes, 8 kinderliedjes / woorden van HenriŽtte Blaauw; met pianobegeleiding door J.H. Oudshoorn. Alkmaar, s.a. 16 p., muz. (Opus 45)

Jerstvreugde, 13 liederen voor den huiskring / R. Ghesquiere. Brussel, s.a. 28 p., muz.

6 kinderliedjes / met een voorwoord van J.E. Schaap. Rotterdam., s.a. ongepag., muz., ill.

Nieuwe oogst ; nieuw zangboek voor de jeugd, bevattende 100 een-, twee- en drie-stemmige liederen van Nederlandse dichters en componisten met piano- of harmonium-begeleiding / verz. door J.W. van Setten. Rotterdam, s.a. 175 p., muz.

Waar kleine kinderen gaarne zingen; liedjes voor school en huis / door S.M. Bouman-van Tertholen; met pianobegeleiding van Theo van der Bijl. Groningen, 1923. 92 p.,. muz., ill.
37 Archief J. Pollmann, (1888) 1933 - 1972 (2000) volledige inhoud
  37:57 Zangbundels , meerstemmig zonder begeleiding. 1935-1956 en z.j. 1 doos.

Oud kerstlied voor vierstemmig vrouwenkoor of vier solo-stemmen a cappella / naar Hans de Ries; toonzetting Anna Lambrechts-Vos. Amsterdam, s.a. 3 p., muz.

't Merelnest: tweestemmige polyphone liedbewerkingen / Hans M. Scheifes. Utrecht, s.a. ongepag., muz., ill.

De nagtegael die sanc een liet ; volkswijzen voor piano, orgel, harmonium met of zonder zang / meerstemmig bewerkt door K.Ph. Bernet Kempers. Rotterdam, 1941. 32 p., muz., ill.

Ik zie des meien schijn. Brussel, 1954. losbladig ( 6 bladen), muz. (Zangblaadjes, maandelijkse uitgave van de volksdanscentrale voor Vlaanderen 1:2 (1954).

Nederlandse volksliederen in verschillende bewerkingen, 2. Rotterdam, 1956. 12 p., muz.

Modern canons; 8 contemporary canons for 2-5 voices / ed. by Herman Reichenbach. New York, 1946. 38 p., muz.

Mšnnerweisen ; sudetendeutsche Blštter fŁr Singen und Spielen 1. und 2. Folge. Kassel, s.a. 16 p., muz. 2 ex.

Liederen voor het kroningsfeest; uitg. tot verbetering van den volkszang. Amsterdam, 1898. opgepag., muz. en chivť.

Volksliederen uit Nederland. Hilversum, s.a. 16 p., muz. (1, eerste band).

Volksliederen uit Nederland. Hilversum, s.a. 16 p., muz. (2, derde band).

Liedboek van de werkplaats / samengest. door Andries Hartsuiker. Bilthoven, s.a. 99 p., muz.

Oud-Nederlandsche kerstliederen: nu sijt wellecome ; omnes nu laet ons gode loven ; vierstemmige bewerkingen uit de XVIe eeuw voor gemend koor in partituur uitgebracht / door A. Smeijers. Tilburg, 1945. ongepag., muz.

12 zangspelen / [samengest. door Jan van As & Tom van As]. S.l., s.a. opgepag. , muz.

Com nu met sang; keur van geestelijke, vaderlandsche- en andere liederen voor school, gezin en koor voor vier stemmen / verz. en opnieuw geharmoniseerd o.l.v. G. van Ravenzwaaij. Wageningen, s.a. 176 p., muz.

3 oud Nederlandsche Maria-liederen voor driestemmig vrouwen- of knapenkoor / gezet door Jean Schrijvers. Amsterdam, 1935. 3 p., muz.

Meerstemmige bewerking van Nederlandsche volksliederen / door Han van Koert.. Bussum, s.a. 19 p., muz.

23 Nederlandse volksliederen van begeleidingen voorzien en opnieuw getoonzet door Piet Tiggers en Jan Mul. Haarlem, s.a. 47 p., muz.

Geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen; uitgeg. in vijf deelen ten dienste van gezin, school en vereeniging / onder toezicht van Jan Creyghton, W.P.H. Jansen, J.B. Kors, J.B.W.M. MŲller, J. van Nuffel. Den Haag, 1936. 283 p., muz. Deel 1.
37 Archief J. Pollmann, (1888) 1933 - 1972 (2000) volledige inhoud
  37:58 Variťtť. 1 doos.
N.B.Tekstboek van oudhollandsche volksliederen gezongen door Nederlandsoperakoor "Oud Holland" / bew. door A.D. Loman, Julius RŲntgen, Joh. J.H. Verhulst en Valerius. S.l., s.a. 15 p.

Oranje-Nassau-Cantate voor meerstemmig kinderkoor / tekst J.D.C. van Dokkum, muziek Catharina van Rennes. Utrecht: Jac. van Rennes, 1898. Opus 33. 18 p., chivť.

Gedichtenboekje / Ch. L. Tieleman. Terneuzen , s.a. 15 p. 2 ex.

Manuscript J .H. Nannings "De moord van Nijlen". Met brieven aan D. Wouters uit 1943 en 1952

Supplťment bij Met den periscoop, losse blaadjes uit de map van een nar, tiende reeks "Diepe Gronden". Rotterdam: Jos Jutte, [ca 1916] p. 263-299.

Declamatorium stukken om voor te dragen / verz. door Maurits Sabbe en J.M. Lauwerijs. Antwerpen: V. Resseler, 1918-1923, 5 stukjes.
Eerste reeks eerste stukje, 2e druk. 1921. 32 p.
Eerste reeks tweede stukje, 2e druk. 1921. p. 33-64
Eerste reeks derde stukje, 2e druk. 1922. p. 65-96
Eerste reeks vierde stukje, 2e druk. 1923. p. 97-128
Vijfde stukje. 1919. p. 129-160
Nieuwe reeks eerste stukje. 1919. p. 1-32
Nieuwe reeks tweede stukje. 1920. p. 33-64
Nieuwe reeks derde stukje. 1922. p. 65-96
Nieuwe reeks vierde stukje. 1923. p. 97-128

Voordrachten / verzameld door een hoofdonderwijzer . Baarn: E.J. Bosch, [ca 1919] 1e bundel. 95 p. 5e dr.; 2e bundel. 95 p. 4e dr; 3e bundel. 95 p. 5e dr.; 4e bundel. 95 p. 3e dr.; 5e bundel. 95 p. 2e dr. ; 6e bundel. 95 p. 2e dr.; 7e bundel. 95 p. 2e dr; 8e bundel ontbreekt; 9e bundel. 95 p.
37 Archief J. Pollmann, (1888) 1933 - 1972 (2000) volledige inhoud
  37:59 Publicatie, overdrukken, recensies.
N.B. Het geestelijk lied in de sfeer der Antithese. In: ... s.a. p. 231-250.
Volksliedstudie, een poging tot bepaling van haar kenobject, doel en middelen en van eenige desiderate. In: ... s.a. p. 1-31.
‹ber den Text des Volksliedes. In: ... s.a. p. 61-72
Men zegt: We zingen geen protestantse liederen hoor. In: ... s.a. p. 1-5.
Het lied van de snijdersbank. In: Volkskunde s.a. p. 1-20.
Verwante liederen, Nederland-Lotharingen. In: Volkskunde s.a. p. 1-9; Aanvulling Limburg-Lotharingen, p. 181-182; Verwante liederen II Nederland-Hongarije p. 183-187
Vers of lied. In: De nieuwe taalgids s.a. p. 35-37
Volkszang middel-tot-aesthetische vorming en volkskracht. In: Volksopvoeding. s.a. p. 1-7.
Amateuristische kunstbeoefening; schipperspiano of accordeon. In: Volksopvoeding, s.a. p. 121-135
Aesthetische vorming. In: Volksopvoeding, s.a. p. 22-36.
Notities over muziek en publiek. In: Volksopvoeding. s.a. p. 372-378
Gelezen op het culturele veld. In: Volksopvoeding, s.a. [1957] p. 233-242.
---
De moderne dans ... und kein Ende. 1. De syncope. In: Roeping 5:12 (1927) p. 487-496; 2. De melodie. In: Roeping 6:3 (1927) p. 117-125. En reacties in: Roeping 6:4/5 (1928) p. 249-254; in: R&B 18:8 (1928) in: Roomsch Studentenblad 18:9 (1928) en 18:12 (1928).
Mededeelingen: Een paar opmerkingen over de dateering van Bredero's liederen. In: Studien 1930, p. 128-130
Het rythme der protestantsche psalmen. In: Studien 1935, p. 184-214
Het tekstaccent in het Nederlandsche lied. In: Studien 1937, p. 133-146
De Nederlandsche volkszang. In: Weekblad voor gemeentebelangen 15 febr. 1946.
Iets over onverantwoorde wijzigingen in volksliedteksten. In: ex Ore infantium 23:5 (1958) p. 65-69
Boze vooruitzichten door goede bedoelingen. In: ex Ore infantium 1962:3, p. 37-47; 1962:5, p. 73-77
Nederlandse parochiebundel geen steun voor een zich vernieuwende liturgie. In: Tijdschrift voor liturgie 1963:3 p. 109-212
Ons eigen geestelijk volkslied als uitgangspunt. In: Tijdschrift voor liturgie 1967:4 p. 278-285
Kanttekeningen bij een psalmberijming. In: Tijdschrift voor liturgie 52:6 (1968) p. 454-464
Simsalabim. In: Muziek en onderwijs 6:4 (1969) p. 77-81
Over de populariteit van Datheen's psalmenberijming. In: Gregoriusblad 86:3 (1965) p. 186-190; 86:4 (1965) p. 286-270; 87:5 (1965) p. 334-346
"...het volk behoort te bidden ..." In: Gregoriusblad 93:1 (1969) p. 30-36
Een voorbeeld van een valsch idee omtrent traditie: de thans-gebruikelijke Wilhelmusmelodie In: Tijdschrift voor taal en letteren 1938, p. 159-162
Steenen en puin. In: Bouwen 5:1 (1936) p. 15-16
Steenen en puin. In: Bouwen 5:6 (1936) p. 100-102
Het Nederlandsche lied in de kerk. In: Bouwen 5:7/8 (1936) p. 126-127
De positie van het katholicisme (1). In: Bouwen 6:1 (1937) p. 1-4
De positie van het katholicisme (2). In: Bouwen 6:2/3 (1937) p. 36-41
Ons geestelijk volkslied. In: Bouwen 6:10 (1937) p. 145-149.
Opvoeding tot schoonheid. Les VII V.G.L.O.-cursussen 1951-1952. [Amsterdam, 1951] 17 p.
Feiten en raadsels rond Stalpert van der Wielen. In: Tijdschrift voor taal en letteren 1931, p. 184-211
Ons doodzieke volkslied. In: Volksontwikkeling 18:11/12 (1937) p. 305-312
Over de leidersvorming. In: Tijdschrift voor volksdans, volkszang en huismuziek 1:3 (1951) p. 34-48
Waarom het goede volkslied? In. Loopmare 2:2 (1933) p. 2-12
Kinderspel als basis voor alle kinderzang. In: Vernieuwing van opvoeding en onderwijs 12:110 (1954) p. 116-118
Een lied van Bredero In: Mens en melodie 7:6 (1952), p. 168
Dichter en volkslied. In: Mens en melodie 1:10 (1946), p. 306-308
Iets over tekstplaatsing in oude liederen In: Mens en melodie 17:6 (1962), p. 178-182
Psalmberijming. In: Liturgisch woordenboek, kolom 2305-2307.
Bezwaren ten een psalmvertaling. StudiŽn-reeks 1. Den Bosch, s.a. [ca 1937] 24 p.
Calvijn's aesthetica. StudiŽn-reeks 4. Den Bosch, s.a. 63 p.
---
Groei der volksche waarden in de muziek / Hendrik Lindt. In: Volksche wacht 8:10 (1944) p. 369-382
Waarom gemeenschapsdansen In: Speelman nr. 23/24 1942 p. 5-17
Jop Pollmann en het volkslied / Gerard Werker. In: Mens en melodie 1970, p. 139-140
37 Archief J. Pollmann, (1888) 1933 - 1972 (2000) volledige inhoud
  37:60 Boeken uit de collectie Pollmann:

Het Drentsche boerenhuis en zijn ontwikkeling / S.J.van der Molen. Den Haag, s.a.76 p., ill.

Oud Drentsch boerenleven; geoogst uit oude dagboeken, notities, illustraties en mondelinge mededeelingen uit den tijd 1860-1900 / J. Poortman. Assen, 1941. 80 p., ill .

Deutsche Erntebršuche / Rolf Helm. Leipzig, 1937. 81 p., ill.

Het recht op volkseigen kunst; een boekje voor priester en leek. / P. Constrantinus. Steenbrugge, 1943. 93 p.

Wat is heemkunde; algemeene oriŽntatie ter beleving van ons eigen land / F. Koster; met een voorw. van Jac. P. Thijsse. Amsterdam, 1941. 223 p., ill.

Wat is heemkunde; wat bedoelt ze? Hoe past men haar toe in en buiten de school / C. Wilkeshuis, Amsterdam, 64 p.

Rapporten Friesche beweging 1940-1945. 20 p.

Asselt aan de Maas; kerk, kasteel, boerenheem en volksleven in een Limburgse heerlijkheid / D.J. van der Ven. Eindhoven, 1948. 320 p., ill.

Zinnebeelden in Nederland / W.F. van Heemskerck DŁker en H.J. van Houten. Den Haag, 1941. 154 p., ill.

Het volkslied in Vlaanderen tot omstreeks 1600 / Valentin Denis. Brussel, 1942. 27 p., muz. (Voordrachten 1940-1941 Koninklijke musea voor schoone kunsten van BelgiŽ).

Traditionele spelen in Nederland. Amsterdam: Ons eigen volk, s.a. 40 p., ill., muz. 2 ex.

Schoolzang onder de loupe / Jop Pollmann. Roermond, 1946. 24 p., ill.

Verslag der ontwikkelingsdagen van den Katholieken nederlandschen boeren- en tuindersbond, Den Bosch, ca 1938. 298 p., ill.

Doodendans (Totentanz) / Alois Johannes Lippl; vert. en bew. door Jop Pollmann. Haarlem, s.a. 24 p.

Helden en heiligen; middeleeuwse berijmde verhalen in verkorte vorm bijeengebracht en van aantekeningen voorzien door J. Pollmann. Purmerend,, 1936. 147 p.

Deutsch-Nierderlšndische Musikbeziehungen / Walter Nedoma. Den Haag, 1943. 62 p., ill.

De gilde viert / D.J. van der Ven. Groningen, 1931. [Album met plakplaatjes Niemeijer tabaksfabriek.]

Meen van Eycken / uitg. door Stefaan Top. Brussel, s.a. ongepag.

Beweging en volksdans / Nico G. Vlot. Amsterdam, 1956. 16 p.

Doel en middelen der hedendaagse muziekopvoeding / M. Andries. S.l., s.a. 10 p.
Stencil; artikel overgenomen uit Vlaams opvoedkundig tijdschrift 34:4.

Vorschlšge zur Notierung von Gruppenbewegungen mittels der "Kinetographie Laban" / Albrecht Kunst. S.l., ca 1931. 50 p., ill. Stencil.

Beitršge zur Orthographie von Bewegungen/ Albrecht Kunst. S.l., s.a. 30 p., ill. Stencil.
41 Collectie Sint Clara Noveen, 1992 - 1996 volledige inhoud
  41:5 Krantenknipsels van noveen St. Clara berichten in de Volkskrant, de Telegraaf, het Haarlems Dagblad en het Haarlems Nieuwsblad. 1993-1994. 1 map.
41 Collectie Sint Clara Noveen, 1992 - 1996 volledige inhoud
  41:6 Krantenknipsels van noveen St. Clara berichten in de Volkskrant, de Telegraaf, het Haarlems Dagblad en het Haarlems Nieuwsblad. 1995. 1 map.
42 Collectie foto's, reproducties en ansichtkaarten (Beeldarchief), 1900 - 2001 volledige inhoud
  42:1 - 49 Diverse afbeeldingen. 3 inzetmappen in 1 doos.
N.B.
42:1
Zonder titel. S.n., s.a.
Afbeelding van Joseph en Maria / Drie koningen.
42:2
Men vind in den bybel. J. Scheffers: s.a.
N.B. Gedicht oude / nieuwe testament
42:3
De rangschikking der apostelen van Jesus Christus. s.n.: s.a.
N.B. Namen / schriften der apostelen.
42:4
Kermis Prijs-courant van Vreijers en Vreisters. F.G.L. Holst: 1840
N.B. Geschenk van Dhr. C.P. Nap te Nijmegen.
42:5
De Nachtwacht aan de ingezetenen der stad Amsterdam. s.n.: 1847
N.B. De Nachtwachts uit het Kwartier 26 der zesde Sectie, Noordermarkt/Nieuwjaarswensch der Amsterdamsche nachtwacht
42:6
De Nachtwacht aan de ingezetenen der stad Amsterdam. s.n.: 1847
N.B. De Nachtwachts uit het Kwartier 26 der zesde Sectie, Noordermarkt / Nieuwjaarswensch der Amsterdamsche nachtwacht
42:7
De Nachtwacht aan de ingezetenen der stad Amsterdam. s.n.: 1851
N.B. Nieuwjaarswensch der Amsterdamsche nachtwacht.
42:8
De Nachtwacht aan de ingezetenen der stad Amsterdam. s.n.: 1851
N.B. Nieuwjaarswensch der Amsterdamsche nachtwacht.
42:9
De Nachtwacht aan de ingezetenen der stad Amsterdam. s.n.: 1851
N.B. Nieuwjaarswensch der Amsterdamsche nachtwacht.
42:10
De Nachtwacht aan de ingezetenen der stad Amsterdam. s.n.: 1848
N.B. Nieuwjaarswensch der Amsterdamsche nachtwacht. Kwartier no.7.
42:11
De Nachtwacht aan de ingezetenen der stad Amsterdam. s.n.: 1848
N.B. Nieuwjaarswensch der Amsterdamsche nachtwacht. Kwartier no.7.
42:12
De Nachtwacht aan de ingezetenen der stad Amsterdam. s.n.: 1848
N.B. Nieuwjaarswensch der Amsterdamsche nachtwacht. Kwartier no.7.
42:13
De gas-opsteker der stads-lantaarnen aan de ingezetenen der stad Amsterdam. Wed. C. Kok, geb. van Kolm: 1856
N.B. UEd. Dienaar, A. Noordijk, Gas-Lantaarn-Opsteker
42:14
Nachtwachts Nieuwjaars-wensch opgedragen aan de ingezetenen te Nieuwendam. W. Kok, Fa. Wed. C. Kok. geb van Kolm: 1873
N.B. UEd. Dienaar, C. de Groot, nachtwacht
42:15
Oudejaars-avond. s.n.: s.a.
N.B. Litho gr: en gedrukt bij L.J. SchŁtt & C te Arnhem.
42:16
Nieuwjaars-wensch aan mijne Geachte Begunstigers. Wed. C. Kok geb, van Kolm, te Amsterdam: s.a.
N.B.
42:17
Nieuwjaars-wensch Asch-Karmans opgedragen aan alle Heeren Kooplieden, burgers en inwoonders der stad Amsterdam. J. Wendel en zoon te Amsterdam: 1838
N.B. UEd. Dienaar, Jan Pieter Poget, Asch-Karman in de wyk van no. 4
42:18
De Vuilnis-Karreman aan Amstels ingezetenen. s.n.: 1850
N.B. UEd. Dienaar, J. van den Wijngaard, Vuilnis-Karreman, wijk 25.
42:19
Nieuwjaar-heil-en zegenwensch. Electr. Drukkerij C. Verweij Jz. te Mijdrecht: 1916
N.B. Lantaarnopsteker J. Visser aan zijn medeburgers van Amstelveen.
42:20
Nieuwjaarswensch opgedragen aan alle ingezetenen van Velp. Boekdrukkerij Stins te Velp.: 1895
N.B. Door de Velpsche Lantaarnaanstekers.
42:21
Kaartspel schell = Unter und schell kŲnig. Otto Reifig: s.a.
N.B. Uit de verzameling van "Meyers Bunte Bšndchen"
42:22
De Rattenvanger van Hamelen. s.n.: s.a.
N.B. Vrijbewerkt naar Gustave Dorť
42:23
Spelende jongens. s.n.: s.a.
42:24
De markt te Eindhoven rond de eeuwwisseling. s.n.: s.a.
42:25
IJsfeest voor Antwerpen. s.n.: 1564
N.B. Volgens een houtsnede van dit jaar./B. Museum 1841
42:26
Konings- en koninginnekroon. s.n.: s.a.
N.B. Museum voor folklore te Gent
42:27
Prentenboek. s.n.: s.a.
N.B. Kleurenprentjes van zaden , muziekinstrumenten van hout, houtsnijwerkjes van noten en zaden, pagina 5 t/m 30
42:29
The first celebration of the festival of St. Nicholas. s.n.: 1810
N.B. Auteur George H. Moore
42:30
Mandragoras.. s.n.: s.a.
N.B. Mandragoras door konst opgemaakt; zo in het naakte, als gekleed.
42:31
Geschiedenis van het lyden onzes Heeren Jesus Christus.. Boekdrukker L.N. Schaffrath te Geldern: 1859
N.B. Paasweek: passiespel
42:32
Centsprent: koning en koningin ect. C.P.A. van de Geer Firma G.v.d. Linden te Amsterdam: s.a.
N.B. Rijmpjes op div. beroepen het eindigd met de zot.
42:33
Het leven van Sinte Nicolaas. s.n.: s.a.
N.B. nr. 144b
42:34
Jozef IsraŽls: Mittagsmahlzeit in einem Bauernhof bei Delden. s.n.: 1854
N.B. Reproduktie van het schilderij.
42:35
Jozef IsraŽls: Familie beim Mahl. s.n.: 1854
N.B. Reproduktie van het schilderij.
42:36
Adriaan van Ostade: Die Bauernfamilie. s.n.: s.a.
N.B. Reproduktie van het schilderij.
42:37
zonder titel. s.n.: s.a.
N.B. Joseph en Maria/ Drie Koningen.
42:38
Centsprent: Episoden uit het Amsterdamsche gemeenteleven. s.n.: 1927
N.B. Pinksterprent van de S.D.A.P.
42:39
Over plaatjes en boekjes uit den goeden ouden tijd. s.n.: s.a.
N.B.
42:40
Centsprent: koning en koningin etc. C.P.A. van de Geer Firma G.v.d. Linden te Amsterdam: s.a.
N.B. Rijmpjes op div. beroepen het eindigd met de zot.
42:41
Centsprent: koning en koningin etc. C.P.A. van de Geer Firma G.v.d. Linden te Amsterdam: s.a.
N.B. Rijmpjes op div. beroepen het eindigd met de zot.
42:42
De drijftol. s.n.: s.a.
N.B. Das Kršusel treiben/G.F. Riedel
42:43
Jan en Griet. s.n.: s.a.
N.B. De vrouw is de baas in huis. pagina 1 t/m 6
42:44
Over het invoeren van een broodpas in de provincie Zeeland. s.n.: s.a.
N.B.
42:45
Over het invoeren van een broodpas in de provincie Zeeland. s.n.: 1818
N.B.
42:46
De blinde koe. s.n.: s.a.
N.B.
42:47
Heilwensch op den 1en dag van het jaar onzes Heeren. A.G. de Waal te Assen: 1859
N.B.
42:48
Oud en Nieuw. Wed. G. Goossens te Amsterdam: 1852
N.B. Christelijk nieuw-jaarslied.
42:49
Visite a la Ferme. s.n.: 1550
N.B. Reproduktie P. Breughel
42 Collectie foto's, reproducties en ansichtkaarten (Beeldarchief), 1900 - 2001 volledige inhoud
  42:55 Schenking van Charles Caspers in 2001 van 68 dia's betreffende het koninklijk huis, z.j. en 1977 - 1980. 2 doosjes.
N.B. Commercieel uitgebrachte dia's. Jaaroverzicht (24 dia's) 1977; hoogtepunten uit de abdicatie van Juliana (24 dia's) 1980; huwelijksserie Nederlandse koningshuis (10 dia's) z.j.; buitenlandse koningsparen 10 dia's, z.j.
42 Collectie foto's, reproducties en ansichtkaarten (Beeldarchief), 1900 - 2001 volledige inhoud
  42:65 2 plakboeken met prentbriefkaarten.
N.B. uiteenlopende onderwerpen, kaarten van Nederlandse steden en dorpen, klederdracht. Datering: vroeg 20e eeuw.
42 Collectie foto's, reproducties en ansichtkaarten (Beeldarchief), 1900 - 2001 volledige inhoud
  42:69 Glasdia's, foto en clichť.
N.B.
- Glasdia's van taalkaarten. Z/w, ingekleurd. 9 x 9 cm. 13 stuks.
- Foto 3 vrouwen
- Clichť van afbeelding dialectenbureau. Codes op verpakking: A 1230 en A 0681
42 Collectie foto's, reproducties en ansichtkaarten (Beeldarchief), 1900 - 2001 volledige inhoud
  42:73 Diverse afbeeldingen.
N.B.
- Hoe laat was het. - Affiche voor een tentoonstelling over het Nederlandse uurwerk, 1965.
- Twee tentoonstellingen : religieze kunst in particulier bezit, Christelijke kunst in huis. - Affiche Bisschoppelijk Museum te 's-Hertogenbosch, 1941
- Ten koninklijken stiel. - Drentse Koppermaandagprent, 1951
- Nieuw ende vermakelijck uijleberd. - IVIO, omstr. 1945
- De ridders van de vrijheid van de geest. - Drentse Koppermaandagprent, 1952
- Centsprenten van vroeger. - Knipsel uit Algemeen Handelsblad van 12 juni 1937
44 Collectie topografische kaarten, 1850 - 1864, 1950 - 1990 volledige inhoud
  44:382 [VERWIJDERD] ‹bersichtskarte von Mitteleuropa / Preussische Landesaufnahme. 1906-1913 - schaal 1:300.000 - gekleurd - 11 kaarten: Leeuwarden Amsterdam, Oldenburg, Gent, Calais, Antwerpen, Lille, Brussel, KŲln, DŁsseldorf, OsnabrŁck
44 Collectie topografische kaarten, 1850 - 1864, 1950 - 1990 volledige inhoud
  44:385 [VERWIJDERD] Ubersichtskarte van Mitteleuropa / Preussische Landesaufnahme. 1906-1913 - schaa1 1:300.000 - ongekleurd; - Verkleinde uitgave van 382: Leeuwarden , Oldenburg , Osnabruck , DŁsseldorf Amsterdam , Gent , Calais , Antwerpen, Lille, KŲln , Brussel
44 Collectie topografische kaarten, 1850 - 1864, 1950 - 1990 volledige inhoud
  44:386 [VERWIJDERD] Topografische Special-Karte von Mittel-Europa / KŲnigl. Preussische Landesaufnahme . 1884-1915 - schaal 1: 200.000 - ongekleurd - 186: Vlieland; 187: Leeuwarden; 188: Emden; 272: Enschede; 244: Coevorden; 243: Zwolle; 242 Amsterdam; 216: Assen; 215: Workum
44 Collectie topografische kaarten, 1850 - 1864, 1950 - 1990 volledige inhoud
  44:494 [VERWIJDERD] Topografische kaart van Nederland / Dep. van Defensie / Topografische Dienst. 1939- - 1:50.000 - grijsdruk - Enkele bladen / Foto-litho in grijsdruk /
16 Oost. Steenwijk. Herzien 1932. Uitgave 1934. 2 ex.
18. Roswinkel. Herzien 1932, 1933. Uitgave 1935.
21 Oost. Zwolle. Verkend 1932. Uitgave 1934. 2 ex.
22 West. Coevorden. Verkend 1933. Uitgave 1935. 8 ex.
23. Nieuw-Schoonebeek. Herzien 1933. Uitgave 1935. 3 ex.
28 West. Almelo. Verkend 1933. Uitgave 1936. 3 ex.
34 West. Groenlo. Verkend 1933 -1935. Uitgave 1938.
39 Oost. Rhenen. Verkend 1937-1938. Uitgave 1939.
40 West. Arnhem. Verkend 1924-1925, herzien 1927-1932. Uitgave 1933.
45 Oost. 's-Hertogenbosch. Verkend 1837-1846, herzien 1896, 1921. Uitgave 1939.
46 West. Vierlingsbeek. Verkend 1935. Uitgave 1939.
44 Collectie topografische kaarten, 1850 - 1864, 1950 - 1990 volledige inhoud
  44:501 [VERWIJDERD] Fotogrammetrische kaart van Nederland. / Dep. van Defensie / Topografische Dienst. 1963- - 1:10.000 - grijsdruk - Enkele bladen / A0-formaat in grijsdruk /
30E zuid. Katwijk. Verkend 1962. Uitgave 1963.
30F zuid. Leiden. Verkend 1962. Uitgave 1963.
31B noord. Uithoorn. Verkend 1977. Uitgave 1978.
31B zuid. Nieuwveen. Verkend 1977. Uitgave 1978.
31E noord. Vinkeveen. . Verkend 1977. Uitgave 1978.
31E zuid. Breukelen. Verkend 1977. Uitgave 1979.
31F noord. 's-Graveland. Verkend 1977. Uitgave 1979.
31F zuid. Nieuw-Loosdrecht. Verkend 1977. Uitgave 1979.
31G noord. Kamerik. Verkend 1977. Uitgave 1978.
31G zuid. Woerden. Verkend 1977. Uitgave 1979.
31H noord. Maarssen. Verkend 1977. Uitgave 1978.
31H zuid. Utrecht. Verkend 1977. Uitgave 1979.
32C zuid. Zeist. Verkend 1977. Uitgave 1979.
38B zuid.Schoonhoven. Verkend 1977. Uitgave 1979.
38D noord. Molenaarsgraaf. Verkend 1977. Uitgave 1979.
38E noord. Bensdorp. Verkend 1978. Uitgave 1979.
38E zuid. Ameide. Verkend 1978. Uitgave 1979.
38F noord. Vianen. Verkend 1978. Uitgave 1979.
39A noord. Bilthoven. Verkend 1974. Uitgave 1975.
39B noord. Leersum. Verkend 1974. Uitgave 1975.
39F noord. Bennekom. Verkend 1974. Uitgave 1975.
39F zuid. Verkend 1974. Uitgave 1975.
44 Collectie topografische kaarten, 1850 - 1864, 1950 - 1990 volledige inhoud
  44:513 Chromo-topografische kaart van het koninkrijk der Nederland; Verkenning en uitgave vanaf 1875 / Topografische Dienst. 1922-1937 - 1:25.000 - kleur -
N.B.: Affichemap G.
(bijgewerkte) kaartbladen:
177. Den Oever. Verkend 1934. Uitgave 1935.
195 Oude Zeug. Verkend 1934. Uitgave 1934.
203 Diever. Verkend 1921, herz. 1932. Uitgave 1934.
204. Beilen. Verkend 1936. Uitgave 1938. 2 ex
222. Lhee. Verkend 1936. Uitgave 1938.
255. Koekange. Verkend 1932. Uitgave 1933.
271. Zwartsluis. Verkend 1932. Uitgave 1933.
272. IJhorst. Verkend 1932. Uitgave 1933.
288. Hasselt. Verkend 1932. Uitgave 1933.
289. Nieuwleuzen. Verkend 1932. Uitgave 1933.
290. Dedemsvaart. Verkend 1933. Uitgave 1935.
291. Hardenberg. Verkend 1933. Uitgave 1935.
302. Kampen. Verkend 1931. Uitgave 1933.
305. Dalfsen. Verkend 1932. Uitgave 1933.
306. Ommen. Verkend 1932. Uitgave 1933.
307. MariŽnberg. Verkend 1933. Uitgave 1935.
318. Oosterwolde. Verkend 1930. Uitgave 1933.
319. Wezep. Verkend 1930 en 1931. Uitgave 1933.
321. Lemelerveld. Verkend 1930 en 1931. Uitgave 1933.
322. Den Ham. Verkend 1933. Uitgave 1935.
323. Vroomshoop. Verkend 1933. Uitgave 1935.
335. Wetering. Verkend 1928. Uitgave 1931.
336. Elburg. Verkend 1930. Uitgave 1933.
339. Heino. Verkend 1931. Uitgave 1934.
340. Hellendoorn. Verkend 1933. Uitgave 1935.
353. Hierden.. Verkend 1928. Uitgave 1932.
354. Nunspeet. Verkend 1932. Uitgave 1935.
356. Wijhe. Verkend 1931. Uitgave 1934.
[361. Weerselo. Verkend 1933. Uitgave 1934.]
375. Diepenveen. Verkend 1931. Uitgave 1933.
377. Holten. Verkend 1933. Uitgave 1935.
378. Rijssen. Verkend 1933. Uitgave 1935.
396. Markelo. Verkend 1933. Uitgave 1935.
397. Goor. Verkend 1933. Uitgave 1935.
416. Diepenheim. Verkend 1935. Uitgave 1937. 2 ex
435. Lochem. Verkend 1935. Uitgave 1937.
436. Borculo. Verkend 1934. Uitgave 1937.
455. Beltrum. Verkend 1935. Uitgave 1937.
500. Brielle. Verkend 1875, herzien 1899 en 1918. Uitgave 1926.
521. Rokkanje. Verkend 1875, herzien 1899 en 1918. Uitgave 1927.
523. Rhoon. Verkend 1875, herzien 1899 en 1918. Uitgave 1922.
532. Bergharen. Verkend 1933. Uitgave 1935.
533. Nijmegen. Verkend 1928, herzien 1930. Uitgave 1931.
591. Haps. Verkend 1935. Uitgave 1938.
747. Maalbroek. Verkend 1934. Uitgave 1938.
44 Collectie topografische kaarten, 1850 - 1864, 1950 - 1990 volledige inhoud
  44:516 Chromo-topografische kaart van het koninkrijk der Nederland. Verkenning en uitgave vanaf 1867 / Topografische Dienst. 1906-1931 - 1:25.000 - grijstinten.
N.B.: Affichemap G.
- (bijgewerkte) kaartbladen: 31. Groningerbalg. Verkend 1906, herzien 1929. Uitgave 1931.
47. Warffum. Verkend 1906, herzien 1916. Uitgave 1920.
132. Norg. Verkend 1898 en 1899, herzien 1920. Uitgave 1923.
133. Vries. Verkend 1899, herzien 1921. Uitgave 1929.
150. Veenhuizen. Verkend 1898, herzien 1920. Uitgave 1929.
151. Taarlo. Verkend 1896, herzien 1920. Uitgave 1930.
169. Assen. Verkend 1896, herzien 1921 en 1923. Uitgave 1926.
388. Eemnes. ...
404. Zevenhoven. Verkend 1873, herzien 1887 en 1921. Uitgave 1922.
405. Vinkeveen. Verkend 1872 en 1873, herzien 1887 en 1916. Uitgave 1926.
423. Alphen. Verkend 1873, herzien 1887 en 1916. Uitgave 1924.
424. Nieuwkoop. Verkend 1873, herzien 1887 en 1918. Uitgave 1923.
425. Kockengen. Verkend 1872, herzien 1877 en 1918. Uitgave 1920.
426. Maarssen. Verkend 1872, herzien 1887 en 1908. Uitgave 1914.
461. Gouda. Verkend 1873, herzien 1888 en 1913. Uitgave 1914.
462. Oudewater. Verkend 1873, herzien 1887, 1888 en 1919. Uitgave 1921.
494. Arnhem. Verkend 1927. Uitgave 1931.
587. 's-Hertogenbosch. Verkend 1896, herzien 1920. Uitgave 1927.
607. Vught. Verkend 1867, herzien 1885, 1886 en 1920. Uitgave 1924 / De kaarten zijn van aantekeningen in rode inkt voorzien en op karton geplakt voor een onbekend doel
44 Collectie topografische kaarten, 1850 - 1864, 1950 - 1990 volledige inhoud
  44:578 Hoogtekaart van Nederland. Fotogrammetrische kaart in stereografische projektie / Topografische Dienst. Den Haag : Departement van Defensie; 1955-1967 - Schaal 1 : 10.000 - - 02C Z Buren
02D Z Wieum
02G Z Schiermonnikoog
02H Z Hornhuizen
03C Z Pieterburen
03D N+Z Usquert
03G N+Z Uithuizen
03H N+Z Bierum
05E Z Oud Bildt
05F N+Z Sint Annaparochie
05H Berlikum
06A N+Z Birdaard
06B N+Z Dokkum
06C Z Leeuwarden
06D N+Z Bergum
06E N+Z Kollum
06F Zoutkamp
06G N+Z Surhuisterveen
07A N Ezinge
07B Z Bedum
07E N Loppersum
07F F Delfzijl
11B N Boornbergum
11E Z Drachten
11H N+Z Oosterwolde
12A N+Z Norg
12B N+Z Vries
12C N+Z Smilde
12D N+Z Assen
12E Z Zuidlaren
12G N Gieten
15B Z Stavoren
15E N+Z Balk
17A N+Z Dwingeloo
17B N+Z Westerbork
17C N+Z Hoogeveen
17D N+Z Nieuweroord
17E N+Z Schoonoord
17F N+Z Exloo
17G N+Z Oosterhesselen
17H N+Z Emmen
18A N+Z Roswinkel
18B N+Z Laudermarke
18C N+Z Klazinaveen
19G N+Z Purmerend
19H N+Z Edam
20A Z Enkhuizen
21E N+Z Meppel
21F N+Z De Wijk
22A N Dedemsvaart
22B N+Z Slagharen
22E N Coevorden
22F N+Z Oud Schoonebeek
22G N+Z Kloosterhaar
23A N+Z Nw Schoonebeek
25C Z Hoofddorp
25D N Badhoevedorp
25D Z Amstelveen
25F N+Z Monnickendam
27F N+Z Raalte
27H N+Z Heeten
30D N+Z Scheveningen
30E N+Z Katwijk aan Zee
30F N+Z Leiden
30G N+Z 's-Gravenhage
30H N+Z Zoetermeer
31A N Leimuiden
31A Z Rijnsaterswoude
31B N Uithoorn
31B Z Nieuwveen
31C N Alphen aan den Rijn
31C Z Boskoop
31D N Meije
31D Z Bodegraven
31E N Vinkeveen
31E Z Breukelen
31F N 's-Graveland
31F Z Breukelerveen
31G N Kamerik
31G Z Woerden
31H N Maarssen
31H Z Utrecht
32G N Barneveld
33E Z Deventer
33F N Eefde
33G N Dieren
33H N+Z Vorden
34A N+Z Lochem
34G Z Eibergen
37A N Hoek van Holland
37E N Delft
37F N+Z Hillegersberg
37H Z Barendrecht
38A N+Z Gouda
38B N+Z Schoonhoven
38C N+Z Alblasserdam
38D N+Z Molenaarsgraaf
38E N+Z Benschop
38F N+Z Vianen
38G N+Z Gorinchem
38H N+Z Leerdam
39G Z Beneden-Leeuwen
39H N+Z Bergharen
43A N+Z Middelharnis
43C N+Z Bruinisse
43D N+Z Oude-Tonge
43E N+Z Numansdorp
43F N+Z Strijen
43G N+Z Willemstad
43H N+Z Klundert
44A N Dordrecht
44A Z Moerdijk
44B Z Drimmelen
44E N+Z Almkerk
44F N+Z Heusden
44G N Waspik
44G Z Dongen
44H N Waalwijk
44H Z Loon op Zand
45A N+Z Hedel
45B N Kerkdriel
45C N+Z 's-Hertogenbosch
45D N+Z Schijndel
45G N Veghel
48E N+Z Oostkerke
48F N+Z Goes
48G N+Z Ellewoutsdijk
48H N+Z Hansweert
49A N+Z Sint Maartensdijk
49B N+Z Bergen op Zoom
49C N+Z Krabbendijke
49D N+Z Rilland
49E N Wouw
49H N Achtmaal
50A N+Z Rijsbergen
50B N+Z Ginneken
50C N Zundert
50D N+Z Ulicoten
50E N+Z Gilze
50F N+Z Tilburg
50G N+Z Baarle-Nassau
50H N+Z Lage Mierde
51A N+Z Oirschot
51B N+Z Best
51C N+Z Hoogeloon
51D N+Z Veldhoven
51E N+Z Sint Oedenrode
51F N+Z Helmond
51G N+Z Eindhoven
51H N+Z Mierlo
52A N+Z Milheeze
52B N+Z Venray
52C N+Z Deurne
52D N+Z Helenaveen
52E N+Z Meerlo
52F N+Z Arcen
52G N+Z Venlo
52H N+Z Schandelo
55A N+Z Hulst + 55C N grenspaal
56F N Reusel
57A N+Z Weebosch
57B N+N Prosperpolder
57B N+Z Westerhoven
57E N+Z Valkenswaard
57F N+Z Weert
57G N Groot School
57H N+Z Stramproy
58A N+Z Nederweert
58B N+Z Panningen
58C N+Z Thorn
58D N+Z Roermond
58E N+Z Tegelen
58F N Gasthuishof
58G N+Z Swalmen + 58H Z grenspaal
60E N Vlodrop / stamb.nr 1965 ; KAARTENKAST IV
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:1 Gemeente: Breda ; Kloekenummer: K 160 In: A 8
()
Plattegrond van Breda : bewerkt onder deskundig toezicht op de schaal van 1:5.000. - Schaal 1:5.000. - [Breda : Boekhandel Gianotten B.V., 1990]. - 1 stadsplattegrond : in kleur ; 47x53 cm
Facsimile-uitgave naar een origineel uit ca. 1890, uitgegeven door Firma A.J. Bogaerts te Breda.
Met aanduiding van de belangrijkste gebouwen, fabrieken, logementen, koffiehuizen en tramwegen.
Bijlage bij: Geschiedenis van Breda : III hoofdlijnen en accenten 1795-1960 / M.J.M. Duijghuisen m.m.v. P.M.M. Klep.- Breda : Boekhandel Gianotten B.V., 1990.
Origineel bevindt zich in de collectie van het Breda's Museum.
NIET GEDIGITALISEERD. Toponiemen: n.v.t.
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:1057 Gemeente: Marken ; Kloekenummer: E 065a Noord-Holland In: Affichemap M1
(Waterlanden)
Waterschap de Waterlanden : Schouwkaart Marken : District oost. - Schaal 1:5.000. - [s.l.], 1982. - 6 A4-fotokopieŽn
niet gedigitaliseerd. Toponiemen: zz
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:1106 Gemeente: Nieuwenhagen ; Kloekenummer: Q 117 Limburg In: Affichemap N1
(A 1)
Nieuwenhagen : Sectie A 1-3. - Schaal 1:5.000. - Maastricht : [Kadaster], 1941. - Fotokopie. Toponiemen: nee (kad.)
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:1107 Gemeente: Nieuwpoort ; Kloekenummer: K 025 Zuid-Holland In: Affichemap N1
()
Nieuwpoort in ťťn blad. - Utrecht : [Kadaster], 1930. - Fotokopie
Met opgeschreven toponiemen. Met kladversie. Toponiemen: ja [+duplicaat = kladversie]
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:1108 Gemeente: Nieuwpoort ; Kloekenummer: K 025 Zuid-Holland In: Affichemap N1
()
Nieuwpoort : Uitbreidings Blad. - Schaal 1:2.500. - [Kadaster]. - Fotokopie
Met opgeschreven toponiemen. Met kladversie. Toponiemen: ja [+duplicaat = kladversie]
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:1109 Gemeente: Nieuw Vossemeer ; Kloekenummer: I 057 a Noord-Brabant In: Affichemap N1
(A 1)
Nieuw Vossemeer : Sectie A 1-4, B 1-5, C 1-2, D 1-3. - Schaal 1:2.000/2.500. - Breda : Bureau van de Landmeetkundige Dienst van het Kadaster, 1926-1970. - Fotokopie
Met toponiemen, opgeschreven door A. van Meel.. Toponiemen: nee (kad.)
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:1110 Gemeente: Nieuw Vossemeer ; Kloekenummer: I 057 a Noord-Brabant In: Affichemap N1
(A 2)
Nieuw Vossemeer : Sectie A 1-4, B 1-5, C 1-2, D 1-3. - Schaal 1:2.000/2.500. - Breda : Bureau van de Landmeetkundige Dienst van het Kadaster, 1926-1970. - Fotokopie
Met toponiemen, opgeschreven door A. van Meel.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:1111 Gemeente: Nieuw Vossemeer ; Kloekenummer: I 057 a Noord-Brabant In: Affichemap N1
(A 3)
Nieuw Vossemeer : Sectie A 1-4, B 1-5, C 1-2, D 1-3. - Schaal 1:2.000/2.500. - Breda : Bureau van de Landmeetkundige Dienst van het Kadaster, 1926-1970. - Fotokopie
Met toponiemen, opgeschreven door A. van Meel.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:1112 Gemeente: Nieuw Vossemeer ; Kloekenummer: I 057 a Noord-Brabant In: Affichemap N1
(A 4)
Nieuw Vossemeer : Sectie A 1-4, B 1-5, C 1-2, D 1-3. - Schaal 1:2.000/2.500. - Breda : Bureau van de Landmeetkundige Dienst van het Kadaster, 1926-1970. - Fotokopie
Met toponiemen, opgeschreven door A. van Meel.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:1113 Gemeente: Nieuw Vossemeer ; Kloekenummer: I 057 a Noord-Brabant In: Affichemap N1
(B 1)
Nieuw Vossemeer : Sectie A 1-4, B 1-5, C 1-2, D 1-3. - Schaal 1:2.000/2.500. - Breda : Bureau van de Landmeetkundige Dienst van het Kadaster, 1926-1970. - Fotokopie
Met toponiemen, opgeschreven door A. van Meel.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:1114 Gemeente: Nieuw Vossemeer ; Kloekenummer: I 057 a Noord-Brabant In: Affichemap S3
(B 2)
Nieuw Vossemeer : Sectie A 1-4, B 1-5, C 1-2, D 1-3. - Schaal 1:2.000/2.500. - Breda : Bureau van de Landmeetkundige Dienst van het Kadaster, 1926-1970. - Fotokopie
Met toponiemen, opgeschreven door A. van Meel.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:1115 Gemeente: Nieuw Vossemeer ; Kloekenummer: I 057 a Noord-Brabant In: Affichemap N1
(B 3)
Nieuw Vossemeer : Sectie A 1-4, B 1-5, C 1-2, D 1-3. - Schaal 1:2.000/2.500. - Breda : Bureau van de Landmeetkundige Dienst van het Kadaster, 1926-1970. - Fotokopie
Met toponiemen, opgeschreven door A. van Meel.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:1116 Gemeente: Nieuw Vossemeer ; Kloekenummer: I 057 a Noord-Brabant In: Affichemap N1
(B 4)
Nieuw Vossemeer : Sectie A 1-4, B 1-5, C 1-2, D 1-3. - Schaal 1:2.000/2.500. - Breda : Bureau van de Landmeetkundige Dienst van het Kadaster, 1926-1970. - Fotokopie
Met toponiemen, opgeschreven door A. van Meel.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:1117 Gemeente: Nieuw Vossemeer ; Kloekenummer: I 057 a Noord-Brabant In: Affichemap N1
(B 5)
Nieuw Vossemeer : Sectie A 1-4, B 1-5, C 1-2, D 1-3. - Schaal 1:2.000/2.500. - Breda : Bureau van de Landmeetkundige Dienst van het Kadaster, 1926-1970. - Fotokopie
Met toponiemen, opgeschreven door A. van Meel.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:1118 Gemeente: Nieuw Vossemeer ; Kloekenummer: I 057 a Noord-Brabant In: Affichemap N1
(C 1)
Nieuw Vossemeer : Sectie A 1-4, B 1-5, C 1-2, D 1-3. - Schaal 1:2.000/2.500. - Breda : Bureau van de Landmeetkundige Dienst van het Kadaster, 1926-1970. - Fotokopie
Met toponiemen, opgeschreven door A. van Meel.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:1119 Gemeente: Nieuw Vossemeer ; Kloekenummer: I 057 a Noord-Brabant In: Affichemap N1
(C 2)
Nieuw Vossemeer : Sectie A 1-4, B 1-5, C 1-2, D 1-3. - Schaal 1:2.000/2.500. - Breda : Bureau van de Landmeetkundige Dienst van het Kadaster, 1926-1970. - Fotokopie
Met toponiemen, opgeschreven door A. van Meel.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:1120 Gemeente: Nieuw Vossemeer ; Kloekenummer: I 057 a Noord-Brabant In: Affichemap N1
(D 1)
Nieuw Vossemeer : Sectie A 1-4, B 1-5, C 1-2, D 1-3. - Schaal 1:2.000/2.500. - Breda : Bureau van de Landmeetkundige Dienst van het Kadaster, 1926-1970. - Fotokopie
Met toponiemen, opgeschreven door A. van Meel.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:1121 Gemeente: Nieuw Vossemeer ; Kloekenummer: I 057 a Noord-Brabant In: Affichemap N1
(D 2)
Nieuw Vossemeer : Sectie A 1-4, B 1-5, C 1-2, D 1-3. - Schaal 1:2.000/2.500. - Breda : Bureau van de Landmeetkundige Dienst van het Kadaster, 1926-1970. - Fotokopie
Met toponiemen, opgeschreven door A. van Meel.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:1122 Gemeente: Nieuw Vossemeer ; Kloekenummer: I 057 a Noord-Brabant In: Affichemap N1
(D 3)
Nieuw Vossemeer : Sectie A 1-4, B 1-5, C 1-2, D 1-3. - Schaal 1:2.000/2.500. - Breda : Bureau van de Landmeetkundige Dienst van het Kadaster, 1926-1970. - Fotokopie
Met toponiemen, opgeschreven door A. van Meel.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:1326 Gemeente: Nispen ; Kloekenummer: K 188 Noord-Brabant In: Affichemap N1
(Nispen-Schijf)
Eigendomskaart Ruilverkaveling Nispen-Schijf : oostelijk gedeelte. - Schaal 1:25.000. - Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers
Met opgeschreven toponiemen (via A. Schrauwen, archivaris gemeente Rucphen).. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:1581 Gemeente: Westzaan ; Kloekenummer: E 083 Noord-Holland In: Affichemap W1
()
Polder Westzaan : Gem. Westzaan, sectie B. - Schaal 1:2.500. - Amsterdam : Academie van Wetenschappen, Bureau Naamkunde, Nieuwe Hoogstraat. - Handschrift op overtrekpapier.. Toponiemen: nee
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:1703 Gemeente: Blokzijl ; Kloekenummer: F 065 Overijssel In: Kast I
(Leeuwterveld)
Perceelsnamenkaart van het Leeuwterveld en de Heven bij Blokzijl. - [Wageningen : Stiboka]. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:174 Gemeente: Beesel ; Kloekenummer: L 300 Limburg In: Kast I
()
Gemeente Beesel anno 1779-81 / naar authentieke kaarten uit het Gemeentearchief : Getekend door J.J. Smabers "geswooren Lant- en Adificiemeeter" : Advies betr. benamingen enz. F.A.A. Peeters : Getrouw weergegeven op schaal 1:5.000 door G.M.J. Rutten, Beesel, febr. 1974. - Schaal 1:5.000
Fotokopie van een handgetekende kaart met toponiemen.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:199 Gemeente: Bloemendaal ; Kloekenummer: E 095 Noord-Holland In: Kast III
(Elswout)
Kaart met benamingen van diverse objecten op het landgoed Elswout : copie van een kaart uit het archief van Elswout daterend uit het midden der 19e eeuw. - Schaal 1:2.500. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:200 Gemeente: Boekel ; Kloekenummer: L 183 Noord-Brabant In: Affichemap B3
(A 1 Elzen)
Gemeente Boekel : Sectie A genaamd Elzen 1-2, B genaamd De Molen 1-2, C in ťťn blad genaamd Het Bovenste Huis, D 3, E in 2 bladen genaamd De Arend Nest 1-2, F in ťťn blad, G in ťťn blad genaamd De Aa, H genaamd De Zandhoek 1-2. - Schaal 1:5.000. - [Kadaster]. - 12 kaarten : fotokopieŽn
Met nummers, korresponderend met toponiemen op fiches, opgeschreven door A. en M. van Sleeuwen : Aantekeningen over spelling, methode, bodemgesteldheid, wateren, wegen, enz. in hangmap archiefkast.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:201 Gemeente: Boekel ; Kloekenummer: L 183 Noord-Brabant In: Affichemap B3
(A 2 Elzen)
Gemeente Boekel : Sectie A genaamd Elzen 1-2, B genaamd De Molen 1-2, C in ťťn blad genaamd Het Bovenste Huis, D 3, E in 2 bladen genaamd De Arend Nest 1-2, F in ťťn blad, G in ťťn blad genaamd De Aa, H genaamd De Zandhoek 1-2. - Schaal 1:5.000. - [Kadaster]. - FotokopieŽn
Met nummers, korresponderend met toponiemen op fiches, opgeschreven door A. en M. van Sleeuwen : Aantekeningen over spelling, methode, bodemgesteldheid, wateren, wegen, enz. in hangmap archiefkast.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:202 Gemeente: Boekel ; Kloekenummer: L 183 Noord-Brabant In: Affichemap B3
(B 1 Molen)
Gemeente Boekel : Sectie A genaamd Elzen 1-2, B genaamd De Molen 1-2, C in ťťn blad genaamd Het Bovenste Huis, D 3, E in 2 bladen genaamd De Arend Nest 1-2, F in ťťn blad, G in ťťn blad genaamd De Aa, H genaamd De Zandhoek 1-2. - Schaal 1:5.000. - [Kadaster]. - FotokopieŽn
Met nummers, korresponderend met toponiemen op fiches, opgeschreven door A. en M. van Sleeuwen : Aantekeningen over spelling, methode, bodemgesteldheid, wateren, wegen, enz. in hangmap archiefkast.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:203 Gemeente: Boekel ; Kloekenummer: L 183 Noord-Brabant In: Affichemap B3
(B 2 Molen)
Gemeente Boekel : Sectie A genaamd Elzen 1-2, B genaamd De Molen 1-2, C in ťťn blad genaamd Het Bovenste Huis, D 3, E in 2 bladen genaamd De Arend Nest 1-2, F in ťťn blad, G in ťťn blad genaamd De Aa, H genaamd De Zandhoek 1-2. - Schaal 1:5.000. - [Kadaster]. - FotokopieŽn
Met nummers, korresponderend met toponiemen op fiches, opgeschreven door A. en M. van Sleeuwen : Aantekeningen over spelling, methode, bodemgesteldheid, wateren, wegen, enz. in hangmap archiefkast.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:204 Gemeente: Boekel ; Kloekenummer: L 183 Noord-Brabant In: Affichemap B3
(C Bovenste Huis)
Gemeente Boekel : Sectie A genaamd Elzen 1-2, B genaamd De Molen 1-2, C in ťťn blad genaamd Het Bovenste Huis, D 3, E in 2 bladen genaamd De Arend Nest 1-2, F in ťťn blad, G in ťťn blad genaamd De Aa, H genaamd De Zandhoek 1-2. - Schaal 1:5.000. - [Kadaster]. - FotokopieŽn
Met nummers, korresponderend met toponiemen op fiches, opgeschreven door A. en M. van Sleeuwen : Aantekeningen over spelling, methode, bodemgesteldheid, wateren, wegen, enz. in hangmap archiefkast.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:205 Gemeente: Boekel ; Kloekenummer: L 183 Noord-Brabant In: Affichemap B3
(D 3)
Gemeente Boekel : Sectie A genaamd Elzen 1-2, B genaamd De Molen 1-2, C in ťťn blad genaamd Het Bovenste Huis, D 3, E in 2 bladen genaamd De Arend Nest 1-2, F in ťťn blad, G in ťťn blad genaamd De Aa, H genaamd De Zandhoek 1-2. - Schaal 1:5.000. - [Kadaster]. - FotokopieŽn
Met nummers, korresponderend met toponiemen op fiches, opgeschreven door A. en M. van Sleeuwen : Aantekeningen over spelling, methode, bodemgesteldheid, wateren, wegen, enz. in hangmap archiefkast.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:207 Gemeente: Boekel ; Kloekenummer: L 183 Noord-Brabant In: Affichemap B3
(E 1 Arend Nest)
Gemeente Boekel : Sectie A genaamd Elzen 1-2, B genaamd De Molen 1-2, C in ťťn blad genaamd Het Bovenste Huis, D 3, E in 2 bladen genaamd De Arend Nest 1-2, F in ťťn blad, G in ťťn blad genaamd De Aa, H genaamd De Zandhoek 1-2. - Schaal 1:5.000. - [Kadaster]. - 12 kaarten : fotokopieŽn
Met nummers, korresponderend met toponiemen op fiches, opgeschreven door A. en M. van Sleeuwen : Aantekeningen over spelling, methode, bodemgesteldheid, wateren, wegen, enz. in hangmap archiefkast.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:208 Gemeente: Boekel ; Kloekenummer: L 183 Noord-Brabant In: Affichemap B3
(E 2 Arend Nest)
Gemeente Boekel : Sectie A genaamd Elzen 1-2, B genaamd De Molen 1-2, C in ťťn blad genaamd Het Bovenste Huis, D 3, E in 2 bladen genaamd De Arend Nest 1-2, F in ťťn blad, G in ťťn blad genaamd De Aa, H genaamd De Zandhoek 1-2. - Schaal 1:5.000. - [Kadaster]. - 12 kaarten : fotokopieŽn
Met nummers, korresponderend met toponiemen op fiches, opgeschreven door A. en M. van Sleeuwen : Aantekeningen over spelling, methode, bodemgesteldheid, wateren, wegen, enz. in hangmap archiefkast.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:209 Gemeente: Boekel ; Kloekenummer: L 183 Noord-Brabant In: Affichemap B3
(F)
Gemeente Boekel : Sectie A genaamd Elzen 1-2, B genaamd De Molen 1-2, C in ťťn blad genaamd Het Bovenste Huis, D 3, E in 2 bladen genaamd De Arend Nest 1-2, F in ťťn blad, G in ťťn blad genaamd De Aa, H genaamd De Zandhoek 1-2. - Schaal 1:5.000. - [Kadaster]. - 12 kaarten : fotokopieŽn
Met nummers, korresponderend met toponiemen op fiches, opgeschreven door A. en M. van Sleeuwen : Aantekeningen over spelling, methode, bodemgesteldheid, wateren, wegen, enz. in hangmap archiefkast.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:210 Gemeente: Boekel ; Kloekenummer: L 183 Noord-Brabant In: Affichemap B3
(G Aa)
Gemeente Boekel : Sectie A genaamd Elzen 1-2, B genaamd De Molen 1-2, C in ťťn blad genaamd Het Bovenste Huis, D 3, E in 2 bladen genaamd De Arend Nest 1-2, F in ťťn blad, G in ťťn blad genaamd De Aa, H genaamd De Zandhoek 1-2. - Schaal 1:5.000. - [Kadaster]. - 12 kaarten : fotokopieŽn
Met nummers, korresponderend met toponiemen op fiches, opgeschreven door A. en M. van Sleeuwen : Aantekeningen over spelling, methode, bodemgesteldheid, wateren, wegen, enz. in hangmap archiefkast.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:211 Gemeente: Boekel ; Kloekenummer: L 183 Noord-Brabant In: Affichemap B3
(H 1 Zandhoek)
Gemeente Boekel : Sectie A genaamd Elzen 1-2, B genaamd De Molen 1-2, C in ťťn blad genaamd Het Bovenste Huis, D 3, E in 2 bladen genaamd De Arend Nest 1-2, F in ťťn blad, G in ťťn blad genaamd De Aa, H genaamd De Zandhoek 1-2. - Schaal 1:5.000. - [Kadaster]. - 12 kaarten : fotokopieŽn
Met nummers, korresponderend met toponiemen op fiches, opgeschreven door A. en M. van Sleeuwen : Aantekeningen over spelling, methode, bodemgesteldheid, wateren, wegen, enz. in hangmap archiefkast.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:212 Gemeente: Boekel ; Kloekenummer: L 183 Noord-Brabant In: Affichemap B3
(H 2 Zandhoek)
Gemeente Boekel : Sectie A genaamd Elzen 1-2, B genaamd De Molen 1-2, C in ťťn blad genaamd Het Bovenste Huis, D 3, E in 2 bladen genaamd De Arend Nest 1-2, F in ťťn blad, G in ťťn blad genaamd De Aa, H genaamd De Zandhoek 1-2. - Schaal 1:5.000. - [Kadaster]. - 12 kaarten : fotokopieŽn
Met nummers, korresponderend met toponiemen op fiches, opgeschreven door A. en M. van Sleeuwen : Aantekeningen over spelling, methode, bodemgesteldheid, wateren, wegen, enz. in hangmap archiefkast.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:213 Gemeente: Boekel ; Kloekenummer: L 183 Noord-Brabant In: Kast III
(D 1)
Gemeente Boekel : Sectie D in 3 bladen, blad 1 (1890) en 2 (1941). - Schaal 1:5.000. - [Kadaster], 1890, 1941. - 2 kaarten : fotokopieŽn
Met nummers, korresponderend met toponiemen op fiches, opgeschreven door A. en M. van Sleeuwen. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:214 Gemeente: Boekel ; Kloekenummer: L 183 Noord-Brabant In: Kast III
(D 2)
Gemeente Boekel : Sectie D in 3 bladen, blad 1 (1890) en 2 (1941). - Schaal 1:5.000. - [Kadaster], 1890, 1941. - 2 kaarten : fotokopieŽn
Met nummers, korresponderend met toponiemen op fiches, opgeschreven door A. en M. van Sleeuwen. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:252 Gemeente: Borculo ; Kloekenummer: G 252 Gelderland In: Kast I
(Geesteren)
Ruilverk. overeenk. Geesteren : Eigenarenkaart bestaande toestand. - Schaal 1:5.000. - Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, afdeling Landmeetkundige Dienst
Met toponiemen, opgeschreven door J.A. van Nieuwenhuyzen : Een aantal nummers korresponderen met namen op lijsten.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:266 Gemeente: Didam ; Kloekenummer: L 034 Gelderland In: Affichemap D1
()
Wegenkaart van de Gemeente Didam. - Schaal 1:20.000. - Gemeentewerken Didam, afdeling Wegenbouw, 1965. - In de marge een alfabetische straatnamenlijst, korresponderend met nummers op de kaart.
Met enkele aantekeningen.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:267 Gemeente: Didam ; Kloekenummer: L 034 Gelderland In: Affichemap D1
()
Wegenkaart van de Gemeente Didam. - Schaal 1:20.000. - Gemeentewerken Didam, afdeling Wegenbouw, 1965. - In de marge straatnamenlijsten, korresponderend met nummers op de kaart, in alfabetische en rekenkundige volgorde
. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:2670 Gemeente: Nieuwenhagen ; Kloekenummer: Q 117 Limburg In: Affichemap N1
(A 2)
Nieuwenhagen : Sectie A 1-3. - Schaal 1:5.000. - Maastricht : [Kadaster], 1941. - Fotokopie. Toponiemen: nee (kad.)
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:2671 Gemeente: Nieuwenhagen ; Kloekenummer: Q 117 Limburg In: Affichemap N1
(A 3)
Nieuwenhagen : Sectie A 1-3. - Schaal 1:5.000. - Maastricht : [Kadaster], 1941. - Fotokopie. Toponiemen: nee (kad.)
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:288 Gemeente: Dwingelo ; Kloekenummer: G 024 Drente In: Kast I
(Dwingelder en Lheeder Esschen)
Ruilverkaveling Dwingelder en Lheeder Esschen : Oude toestand / Nieuwe toestand. Toponiemen: nee
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:3044 Gemeente: Alblasserwaard ; Kloekenummer: (K 053) Zuid-Holland In: Kast I
(Blad 2 Nieuwlekkerland)
Rvk. Alblasserwaard : kadastraal : 21 bladen. - Schaal 1:5.000. - [Utrecht] : Cultuurtechn. Dienst. Toponiemen: nee
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:3055 Gemeente: Alblasserwaard ; Kloekenummer: (K 053) Zuid-Holland In: Kast I
(Blad 13 Nieuwpoort Langerak)
Rvk. Alblasserwaard : kadastraal : 21 bladen. - Schaal 1:5.000. - [Utrecht] : Cultuurtechn. Dienst. Toponiemen: nee
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:3057 Gemeente: Alblasserwaard ; Kloekenummer: (K 053) Zuid-Holland In: Kast I
(Blad 15 Giessen-Nieuwkerk Muizenbroek)
Rvk. Alblasserwaard : kadastraal : 21 bladen. - Schaal 1:5.000. - [Utrecht] : Cultuurtechn. Dienst. Toponiemen: nee
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:313 Gemeente: Gameren ; Kloekenummer: K 116 Gelderland In: Kast III
(Nieuwaal)
Perceelsnamenkaart dorpspolder Nieuwaal : Verzameld in 1944-'46. - Schaal 1:5.000. - [Wageningen : Stiboka]. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:315 Gemeente: Gasselte ; Kloekenummer: G 009 Drente In: Kast I
(Gasselter Esch)
Ruilverkaveling Gasselter Esch : Oude Toestand / Nieuwe Toestand
Afdruk met enkele toponiemen.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:318 Gemeente: Giessen-Nieuwkerk ; Kloekenummer: K 068 Zuid-Holland In: Kast I
(Nieuwkerk)
Giessen-Nieuwkerk, Hardinxveld : gen. percelen. - Schaal 1:5.000. - [Utrecht] : Cultuurtechn. Dienst. Toponiemen: nee
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:319 Gemeente: Giessen-Nieuwkerk ; Kloekenummer: K 068 Zuid-Holland In: Kast I
(Oudebenedenkerk)
Giessen-Oudebenedenkerk : gen. percelen. - Schaal 1:5.000. - [Utrecht] : Cultuurtechn. Dienst. Toponiemen: nee
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:334 Gemeente: Haarlemmerliede ; Kloekenummer: E 101 Noord-Holland In: Kast I
(Spaarnwoude 1)
Rvk. Spaarnwoude : Blad 1 en 2. - Schaal 1:5.000. - [Utrecht], Cultuurtechn. Dienst
Met toponiemen, opgeschreven door C.D. Nagtglas; veldnamen overgenomen van schouwkaart Haarlemmerliede.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:336 Gemeente: Haarlemmerliede ; Kloekenummer: E 101 Noord-Holland In: Kast I
(Spaarnwoude 2)
Rvk. Spaarnwoude : Blad 1 en 2. - Schaal 1:5.000. - [Utrecht], Cultuurtechn. Dienst
Met toponiemen, opgeschreven door C.D. Nagtglas; veldnamen overgenomen van schouwkaart Haarlemmerliede.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:342 Gemeente: Harenkarspel ; Kloekenummer: E 015 Noord-Holland In: Kast I
(Waarlands- en Slootgaardpolder)
Ruilverkaveling Waarlands- en Slootgaardpolder : Oude toestand / Nieuwe toestand
Met toponiemen, opgeschreven door C.D. Nagtglas.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:358 Gemeente: Ilpendam ; Kloekenummer: E 089 Noord-Holland In: Kast I
()
Bebouwde kom ingevolge de wegenverkeerswet gemeente Ilpendam : Kommen: Ilpendam, Den Ilp en Purmerland. - Schaal 1:10.000. - Gedeputeerde Staten, 1961. Toponiemen: nee
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:380 Gemeente: Leeuwarderadeel ; Kloekenummer: (B 024) Friesland In: Kast I
(1)
Rvk. Leeuwarderadeel. - Schaal 1:5.000. - 3 delen
Met enkele toponiemen.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:381 Gemeente: Leeuwarderadeel ; Kloekenummer: (B 024) Friesland In: Kast I
(2)
Rvk. Leeuwarderadeel. - Schaal 1:5.000. - 3 delen
Met enkele toponiemen.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:382 Gemeente: Leeuwarderadeel ; Kloekenummer: (B 024) Friesland In: Kast I
(3)
Rvk. Leeuwarderadeel. - Schaal 1:5.000. - 3 delen
Met enkele toponiemen.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:397 Gemeente: Nieuwe Niedorp ; Kloekenummer: E 024 Noord-Holland In: Kast I
(Moerbeekerpolder)
Moerbeekerpolder : Kadastrale kaart. - Schaal 1:2.500. - [s.l.], 1960
Met toponiemen, opgeschreven door C.D. Nagtglas.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:424 Gemeente: Schermerhorn / Ursem / Avenhorn ; Kloekenummer: E 051 Noord-Holland In: Kast IV
(Mijzen 1)
Het Heemraadschap Mijzen : kadastrale kaart, 2 bladen. - Schaal 1:2.500
In blauw opgeschreven toponiemen verzameld bij boeren in 1962, in rood uit polder landlegger over 1837, door C.D. Nagtglas, 1971.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:427 Gemeente: Schermerhorn / Ursem / Avenhorn ; Kloekenummer: E 051 Noord-Holland In: Kast IV
(Mijzen 2)
Het Heemraadschap Mijzen : kadastrale kaart, 2 bladen. - Schaal 1:2.500
In blauw opgeschreven toponiemen verzameld bij boeren in 1962, in rood uit polder landlegger over 1837, door C.D. Nagtglas, 1971.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:465 Gemeente: Gendringen ; Kloekenummer: M 043 Gelderland In: Kast III
(Voorst)
Ruilverk. overeenk. Voorst, gemeente Gendringen. - Schaal 1:5.000. - Nederlandsche Heidemaatschappij, afdeling Landmeetk. Dienst
Met toponiemen, opgeschreven door J.A. van Nieuwenhuyzen te Doetinchem.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:47 Gemeente: Alkemade ; Kloekenummer: (E 140) Zuid-Holland In: Affichemap A
(Blauwe Polder)
Blauwe Polder : No 156 : [gem. Alkemade en Woubrugge]. - Schaal 1:5.000. - 1947
Met toponiemen, opgeschreven door C.D. Nagtglas, 1971/72.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:483 Gemeente: Heemskerk ; Kloekenummer: E 066 Noord-Holland In: Kast II
()
Gemeente Heemskerk structuurschets schaal 1:10.000 : stedebouwkundige D. Zuiderhoek. - Schaal 1:10.000. - Heemskerk : Gemeentewerken, 1961. Toponiemen: nee
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:484 Gemeente: Heemstede ; Kloekenummer: E 098 Noord-Holland In: Affichemap H1
(Schouwbroekerpolder)
Schouwbroekerpolder. - Schaal 1:2.500. - Overtrekpapier
Met toponiemen, opgeschreven door C.D. Nagtglas.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:493 Gemeente: Hellendoorn ; Kloekenummer: G 168 Overijssel In: Affichemap H1
(Daarler Esch)
Ruilverkaveling Daarler Esch : Oude toestand / Nieuwe toestand. Toponiemen: nee
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:51 Gemeente: Alkemade ; Kloekenummer: (E 140) Zuid-Holland In: Affichemap A
(Vrouwe-Vennepolder)
Vrouwe-Vennepolder : No 154 : [gem. Alkemade en Warmond]. Schaal 1:2.500. - 1949
Met toponiemen, opgeschreven door C.D. Nagtglas, 1973.. Toponiemen: ja [+ duplicaat]
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:522 Gemeente: Kruiningen ; Kloekenummer: I 099 Zeeland In: Kast I
()
Ruilverkaveling Kruiningen : Oude toestand / Nieuwe toestand. - Schaal 1:5.000
Met toponiemen, opgeschreven door G.C. Lindenbergh-Le Clerq te Vlissingen.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:527 Gemeente: Lienden ; Kloekenummer: L 011 Gelderland In: Affichemap L2
(Aalst)
Perceelsnamenkaart dorpspolder Aalst (Betuwe). - Schaal 1:10.000. - [Wageningen : Stiboka]. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:537 Gemeente: Maasbree ; Kloekenummer: L 267 Limburg In: Kast II
(Verzamelplan)
Verzamelplan Maasbree : Vernieuwd Roermond april 1941. - Schaal 1:20.000. - Roermond : [Kadaster, 1941]. - Fotokopie. Toponiemen: nee (kad.)
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:538 Gemeente: Maasbree ; Kloekenummer: L 267 Limburg In: Kast II
(F 6)
Maasbree : F 6: Vernieuwd Eindhoven maart 1940. - Schaal 1:5.000. - Roermond : [Kadaster], 1941 - Fotokopie. Toponiemen: nee (kad.)
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:539 Gemeente: Maasniel ; Kloekenummer: L 332 Limburg In: Kast II
(D 1)
Maasniel : D 1 : Vernieuwd Maastricht december 1940. - Schaal 1:5.000. - Roermond : [Kadaster], 1941. - Fotokopie
Met 2 opgeschreven toponiemen.. Toponiemen: nee (kad.)
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:540 Gemeente: Maasniel ; Kloekenummer: L 332 Limburg In: Kast II
(Verzamelplan)
Verzamelplan Maasniel : Vernieuwd Roermond juni 1941. - Schaal 1:10.000. - Roermond : [Kadaster], 1941. - Fotokopie
. Toponiemen: nee (kad.)
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:541 Gemeente: Markelo ; Kloekenummer: G 222 Overijssel In: Kast III
(Verzamelkaart)
Verzamelkaart Markelo : Vernieuwd te Deventer in 1932. - Schaal 1:20.000. - [Kadaster]. - Fotokopie. Toponiemen: nee (kad.)
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:550 Gemeente: Melick ; Kloekenummer: L 383 Limburg In: Kast II
(Verzamelplan)
Verzamelplan Melick-Herkenbosch : Vernieuwd Roermond mei 1941. - Schaal 1:15.000. - Roermond : [Kadaster, 1941]. - Fotokopie. Toponiemen: nee (kad.)
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:553 Gemeente: Nieuwleusen ; Kloekenummer: F 079 Overijssel In: Kast II
()
Ruilverkaveling Nieuwleusen : Kadastraal: Gemeente Nieuwleusen : Secties A en B : Opgemaakt en goedgekeurd den 25 Mei 1925. - Schaal 1:5.000. - Centrale Commissie voor ruilverkaveling
Kadasternummers korresponderen met naamlijst van H. Sterken.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:554 Gemeente: Nieuw Vossemeer ; Kloekenummer: I 057 a Noord-Brabant In: Kast II
(Verzamelkaart)
Verzamelkaart der Gemeente Nieuw Vossemeer. - Schaal 1:12.500. - 's-Hertogenbosch : [Kadaster]. - Fotokopie. Toponiemen: nee (kad.)
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:563 Gemeente: Norg ; Kloekenummer: C 176 Drente In: Kast II
(Verzamelkaart)
Verzamelkaart der Gemeente Norg : Vernieuwd te Assen in September 1911. - Schaal 1:25.000. - Assen : [Kadaster]. - Fotokopie. Toponiemen: nee (kad.)
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:566 Gemeente: Norg ; Kloekenummer: C 176 Drente In: Kast II
(F 1)
Norg : Sectie F in 2 bladen genaamd Veld en Veen van Peest: Vernieuwd te Assen 1907 : 1e blad incl. F 2. - Assen : [Kadaster], 1907. - Fotokopie
. Toponiemen: nee (kad.)
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:567 Gemeente: Norg ; Kloekenummer: C 176 Drente In: Kast II
(H 1)
Norg : Sectie H in 1 blad genaamd Zuidvelde : Vernieuwd te Assen 1879. - Assen : [Kadaster], 1879. - Fotokopie
Met pen opgeschreven toponiemen.
. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:568 Gemeente: Norg ; Kloekenummer: C 176 Drente In: Kast II
(H 1)
Norg : Sectie H in 1 blad genaamd Zuidvelde : Vernieuwd te Assen 1879. - Assen : [Kadaster], 1879. - Fotokopie
Met potlood opgeschreven toponiemen.
. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:569 Gemeente: Norg ; Kloekenummer: C 176 Drente In: Kast II
(N 1)
Norg : Sectie N in 4 bladen genaamd Veenhuizen : Vernieuwd te Assen 1879 : 1e blad. - Assen : [Kadaster], 1879. - Fotokopie. Toponiemen: nee (kad.)
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:570 Gemeente: Norg ; Kloekenummer: C 176 Drente In: Kast II
(N 2)
Norg : Sectie N in 4 bladen genaamd Veenhuizen : Vernieuwd te Assen 1885 : 2e blad. - Assen : [Kadaster], 1885. - Fotokopie. Toponiemen: nee (kad.)
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:571 Gemeente: Norg ; Kloekenummer: C 176 Drente In: Kast II
(N 3)
Norg : Sectie N in 4 bladen genaamd Veenhuizen : Vernieuwd te Assen 1878 : 3e blad. - Assen : [Kadaster], 1878. - Fotokopie
Met opgeschreven toponiemen.
. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:572 Gemeente: Odoorn ; Kloekenummer: G 034 Drente In: Kast I
()
Ruilverkaveling Odoorn : Oude toestand / Nieuwe toestand. Toponiemen: nee
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:573 Gemeente: Odoorn ; Kloekenummer: G 034 Drente In: Kast I
(Valther Esch)
Ruilverkaveling Valther Esch : Oude toestand voor 1941/ Nieuwe toestand na 1952
Met toponiemen, opgeschreven door G. Strating.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:574 Gemeente: Odoorn ; Kloekenummer: G 034 Drente In: Kast I
(Valther Esch)
Ruilverkaveling Valther Esch : Oude toestand voor 1941/ Nieuwe toestand na 1952
In kleur worden de bezitsverhoudingen van omstreeks 1640 aangegeven, door G. Strating.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:575 Gemeente: Odoorn ; Kloekenummer: G 034 Drente In: Kast I
(Valther Esch)
Ruilverkaveling Valther Esch : Oude toestand voor 1941/ Nieuwe toestand na 1952
Nummers korresponderen met de namen van eigenaars/bewoners van de boerderijen/huizen (G. Strating).. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:576 Gemeente: Odoorn ; Kloekenummer: G 034 Drente In: Kast I
(Valther Esch)
Ruilverkaveling Valther Esch : Oude toestand voor 1941/ Nieuwe toestand na 1952
. Toponiemen: nee
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:578 Gemeente: Oldebroek ; Kloekenummer: F 102 Gelderland In: Kast II
(Verzamelkaart)
Olde-Broek : Verzamelkaart : Vernieuwd Arnhem 1943. - Schaal 1:25.000. - Arnhem : [Kadaster], 1943. - Fotokopie. Toponiemen: nee (kad.)
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:589 Gemeente: Ossendrecht ; Kloekenummer: I 118 Noord-Brabant In: Kast II
(G 2)
Ossendrecht : Sectie G in 3 bladen genaamd Nieuwe Zuid Polder. - Schaal 1:5.000. - [Kadaster]. - Fotokopie. Toponiemen: nee (kad.)
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:610 Gemeente: Ruurlo ; Kloekenummer: G 248 Gelderland In: Kast II
(Verzamelkaart)
Verzamelkaart Ruurlo : Vernieuwd Zutphen, october 1941. - Schaal 1:15.000. - Zutphen : [Kadaster], 1941. Toponiemen: nee (kad.)
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:643 Gemeente: Wamel ; Kloekenummer: L 048 Gelderland In: Affichemap W1
(Leeuwen)
Perceelsnamenkaart van Leeuwen. - [Wageningen : Stiboka]. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:644 Gemeente: Wamel ; Kloekenummer: L 048 Gelderland In: Kast II
(Leeuwen)
Perceelsnamenkaart dorpspolder Leeuwen : Verzameld in 1952-'54. - Schaal 1:5.000. - [Wageningen : Stiboka]. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:655 Gemeente: Westerbork ; Kloekenummer: G 030 Drente In: Kast II
(Zwiggelte)
Ruilverkaveling Zwiggelter Esch : Oude toestand / Nieuwe toestand
Met toponiemen, opgeschreven door J. Kuik te Leeuwarden.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:657 Gemeente: Westerbork ; Kloekenummer: G 030 Drente In: Kast IV
(3 (Zwiggelte))
Rvk. Westerbork : kadastraal : Blad 3. - [Utrecht] : Cultuurtechn. Dienst
Met toponiemen, opgeschreven door J. Kuik te Leeuwarden.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:667 Gemeente: Zelhem ; Kloekenummer: G 278 Gelderland In: Affichemap Z1
()
Kaart X : De concentratie der bebouwing om de twee enken van Zelhem / [Topografische Dienst] no 473 : Zelhem. - Schaal 1:25.000. - Grijsdruk. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:675 Gemeente: Twisk ; Kloekenummer: E 030a Noord-Holland In: Affichemap T1
(A 1)
Twisk : A 1, B 1, C 1, D 1. - Schaal 1:2.500. - Hoorn : Bureau van de Landbouwkundige Dienst van het Kadaster, 1953
Met toponiemen, opgeschreven door C.D. Nagtglas. Door hem gesigneerde versie, 1970.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:676 Gemeente: Twisk ; Kloekenummer: E 030a Noord-Holland In: Affichemap T1
(B 1)
Twisk : A 1, B 1, C 1, D 1. - Schaal 1:2.500. - Hoorn : Bureau van de Landbouwkundige Dienst van het Kadaster, 1953
Met toponiemen, opgeschreven door C.D. Nagtglas. Door hem gesigneerde versie, 1970.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:677 Gemeente: Twisk ; Kloekenummer: E 030a Noord-Holland In: Affichemap T1
(C 1)
Twisk : A 1, B 1, C 1, D 1. - Schaal 1:2.500. - Hoorn : Bureau van de Landbouwkundige Dienst van het Kadaster, 1953
Met toponiemen, opgeschreven door C.D. Nagtglas. Door hem gesigneerde versie, 1970.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:678 Gemeente: Twisk ; Kloekenummer: E 030a Noord-Holland In: Affichemap T1
(D 1)
Twisk : A 1, B 1, C 1, D 1. - Schaal 1:2.500. - Hoorn : Bureau van de Landbouwkundige Dienst van het Kadaster, 1953
Met toponiemen, opgeschreven door C.D. Nagtglas. Door hem gesigneerde versie, 1970.. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:679 Gemeente: Twisk ; Kloekenummer: E 030a Noord-Holland In: Affichemap T1
(A 1)
Twisk : A 1, B 1, C 1, D 1. - Schaal 1:2.500. - Hoorn : Bureau van de Landbouwkundige Dienst van het Kadaster, 1953
Met toponiemen, opgeschreven door C.D. Nagtglas. . Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:680 Gemeente: Twisk ; Kloekenummer: E 030a Noord-Holland In: Affichemap T1
(B 1)
Twisk : A 1, B 1, C 1, D 1. - Schaal 1:2.500. - Hoorn : Bureau van de Landbouwkundige Dienst van het Kadaster, 1953
Met toponiemen, opgeschreven door C.D. Nagtglas. . Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:681 Gemeente: Twisk ; Kloekenummer: E 030a Noord-Holland In: Affichemap T1
(C 1)
Twisk : A 1, B 1, C 1, D 1. - Schaal 1:2.500. - Hoorn : Bureau van de Landbouwkundige Dienst van het Kadaster, 1953
Met toponiemen, opgeschreven door C.D. Nagtglas. . Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:682 Gemeente: Twisk ; Kloekenummer: E 030a Noord-Holland In: Affichemap T1
(D 1)
Twisk : A 1, B 1, C 1, D 1. - Schaal 1:2.500. - Hoorn : Bureau van de Landbouwkundige Dienst van het Kadaster, 1953
Met toponiemen, opgeschreven door C.D. Nagtglas. . Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:693 Gemeente: Velsen ; Kloekenummer: E 080a Noord-Holland In: Kast IV
(Velserbroek)
Ruilverkaveling Velserbroek : Oude toestand / Nieuwe toestand
Met toponiemen, opgeschreven door C.D. Nagtglas (ook van de Oost- en Westbroek).. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:774 Gemeente: [Westelijk rivierengebied] ; Kloekenummer: Gelderland In: Kast IV
(5: Culemborg, Beusichem (Neder-Betuwe))
[Westelijk rivierengebied] : 5
Met enkele toponiemen, opgeschreven door B.J. de Groot.
. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:775 Gemeente: [Westelijk rivierengebied] ; Kloekenummer: Gelderland In: Kast IV
(6: Beesd, Geldermalsen, Buren (Neder-Betuwe / Tielerwaard))
[Westelijk rivierengebied] : 6
. Toponiemen: nee
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:777 Gemeente: [Westelijk rivierengebied] ; Kloekenummer: Gelderland In: Kast IV
(8: Maurik, Rijswijk (Neder-Betuwe))
[Westelijk rivierengebied] : 8
. Toponiemen: nee
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:896 Gemeente: Gendt ; Kloekenummer: L 070 Gelderland In: Affichemap E2
()
Dorpspolder Gent Betuwe. - Schaal 1:10.000. - Wageningen : Stichting voor Bodemkarteering, 1972. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:900 Gemeente: Haaften ; Kloekenummer: K 112 Gelderland In: Affichemap H1
(Hellouw)
Polder Hellouw Tielerwaard. - Schaal 1:10.000. - [Wageningen : Stiboka]. Toponiemen: ja
45 Collectie veldnaamkaarten, 1860 - 1970 volledige inhoud
  45:925 Gemeente: Huissen ; Kloekenummer: L 26 Gelderland In: Affichemap H2
()
Dorpspolder Huissen Betuwe. - Schaal 1:10.000. - [Wageningen : Stiboka]. Toponiemen: ja
46 Collectie taalkaarten, 1895 - 1979 volledige inhoud
  46:14 Kaarten van de Atlas der Nederlandse klankontwikkeling (ANKO). 1964-1975 en Z.j.
N.B. In: Affichemap A (1-35); affichemap B (36-80); affichemap C (81-154).
drukproeven, diapositieven en proefkaarten van Rijckenboer, Daan, Francken, Wiegmans, de l'Orme.
Bevat de kaarten:
1. de verspreiding van "uu" en "oe" in de woorden: muis, huis. ANKO. 1977.
2. de verspreiding van "uu" en "oe" in de woorden: ruin, buik, huid. ANKO. 1977.
3. zuur, klinker met naslag. ANKO. 1977.
4. vocaal in "geven" en "eten". ANKO. kaart is licht beschadigd. 1977.
5. uitspraak van de vocaal in "dood" en "brood". ANKO. halve kaart, alleen linkerhelft van Nederland. 1977.
6. uitspraak van de vocaal in "boom" en "dood". ANKO. 1977.
7. uitspraak van de vocaal in "vijf". ANKO. 1977.
8. huis / muis. ANKO.
9. huid / buik. ANKO.
10. vuur / vier. ANKO.
11. acht. ANKO.
12. [onderwerp onbekend]. ANKO.
13. vast. ANKO.
14. kist. ANKO.
15. "e", de - in geven / eten. ANKO.
16. voor / voer. ANKO.
17. vijf, - in niet diftongerende gebieden. ANKO.
18. vijf, - in niet diftongerende gebieden. ANKO.
19. dacht / docht. ANKO. 2.C.1.
20. bracht. ANKO. 2.A.1.
21. ladder. ANKO. proefkaart, 1.1.
22. beugel. ANKO. 3.A.
23. leugen. ANKO. 3.B.
24. vleugel. ANKO. 3.C.
25. sleutel. ANKO. 3.D.
26. boter. ANKO. 3.E.
27. wonen - door R. Beijl. ANKO. 3.F.1.
28. wonen - door R. Beijl. ANKO. 3.F.2.
29. zomer - door R. Beijl. ANKO. 3.G.
30. beugel / leugen / vleugel. ANKO. 3.H.1.
31. beugel / leugen / vleugel. ANKO. 3.H.2.
32. beugel / leugen / vleugel - door J. Daan. ANKO. 3.J.1.
33. zeug / boter / wonen / vogel / zoon - door M. Francken. ANKO. 3.J.2.
34. molen - door J. Stroop. ANKO. 3.K.1. 1970.
35. molen - door J. Stroop. ANKO. 3.K.2. 1970.
36. trapleer - door M. Francken. ANKO. 1.2. 1966.
37. bracht / brocht - door M. Francken. ANKO. 2.A.4. 1966.
38. bracht / brocht - door J. Daan. ANKO. 2.A.5. 1967.
39. gebracht - door J. Daan. ANKO. 2.A.7. 1969.
40. zacht - door M. Francken. ANKO. 2.B.1. 1964.
41. zacht - door M. Francken. ANKO. 2.B.2. 1964.
42. vogel - door M. Francken. ANKO. 3.1. 1965.
43. rug - door M. Francken. ANKO. 4.A.1. 1965.
44. rug - door M. Francken. ANKO. 4.A.2. 1967.
45. kreuepel / leunen - door M. Francken. ANKO. 4.B.1. 1965.
46. kreupel - door M. Francken. ANKO. 4.B.2. 1966.
47. kreupel - door J. Daan. ANKO. 4.B.3. 1962.
48. schaap - door M. Francken. ANKO. 5.1. 1967.
49. schaap - door E. Eijlenbosch. ANKO. 5.3. 1968.
50. schaap - door M. Francken. ANKO. 5.4. 1968.
51. schaap / laten - door J. Daan. ANKO. 5.5. 1968.
52. schaap - door M. Francken. ANKO. 5.6. 1968.
53. laten (infinitief) - door M. Francken. ANKO. 6.1. 1968.
54. laten (bijzonderheden). ANKO. 6.2.
55. laten. ANKO. 6.3.
56. laten - door M. Francken. ANKO. 6.4. 1968.
57. laten / water - door M. Francken. ANKO. 6.5. 1971.
58. maken / avond. ANKO. 6.6.
59. laten - door J. Daan. ANKO. 6.7. 1971.
60. leeg - door M. Francken. ANKO. 7.1. 1964.
61. leeg - door M. Francken. ANKO. 7.2. 1965.
62. laag - door M. Francken. ANKO. 7.3. 1965.
63. laag - door M. Francken. ANKO. 7.4. 1969.
64. laag - door M. Francken. ANKO. 7.5. 1969.
65. laag - door J. Daan. ANKO. 7.6. 1971.
66. gaaf / laag - door J. Daan. ANKO. 7.7. 1971.
67. teen / laag - door J. Stroop. ANKO. 7.8. 1971.
68. laag - door J. Daan. ANKO. 7.9. 1971.
69. boek / koeken - door M. Francken. ANKO. 8.A.1. 1964.
70. koeken - door J. Daan. ANKO. 8.A.4. 1962.
71. voot / voet - door M. Francken. ANKO. 8.B.11. 1969.
72. hoed / goed / koel - door J. Daan. ANKO. 8.C.1. 1971.
73. hoed / goed / koel - door J. Daan. ANKO. 8.C.2. 1971.
74. groen - door M. Francken. ANKO. 9.1. 1966.
75. groen. ANKO. 9.3.
76. waard - door M. Francken. ANKO. 10.1. 1969.
77. waard (adj.) - door M. Francken. ANKO. 10.2. 1969.
78. waard (adj.) - door M. Francken. ANKO. 10.3. 1969.
79. baard - door M. Francken. ANKO. 10.4.A. 1969.
80. baard - door J. Daan. ANKO. 10.4.B. 1971.
81. baard / waard - door J. Daan. ANKO. 10.5. 1969.
82. baard / waard - door J. Daan. ANKO. 10.7. 1969.
83. ruin(e) - door M. Francken. ANKO. 11.A.1. 1970.
84. ruin(e) - door M. Francken. ANKO. 11.A.2. 1969.
85. ruin(e) - door M. Francken. ANKO. 11.3. 1969.
86. huren - door M. Francken. ANKO. 11.B.1. 1966.
87. buiten - door M. Francken. ANKO. 11.D.1. 1969.
88. (ik) geloof. ANKO. 20 (transparant). 1972.
89. dood. ANKO. 19 (transparant). 1973.
90. boom. ANKO. 18 (transparant). 1973.
91. klein. ANKO. 17 (transparant). 1973.
92. stenen. ANKO. 16 (transparant). 1973.
93. gieten. ANKO. 15 (transparant). 1973.
94. gelijk. ANKO. 14 (transparant). 1973.
95. duur. ANKO. 13 (transparant). 1973.
96. uit. ANKO. 12 (transparant). 1973.
97. zuur. ANKO. 11 (transparant). 1973.
98. ANKO. drukproeven van krt 17-20. 1977.
99. ANKO. drukproeven van krt 11-16. 1977.
100. wij/zij lopen - door R. Nieuwkerk. ANKO. 20.C.2. 1966.
101. ik geloof - door M. Francken. ANKO. 20.A.3. 1973.
102. (ik) geloof - door M. Francken. ANKO. 20.A.2. 1970.
103. hoofd - door M. Francken. ANKO. 20.A.1. 1966.
104. ik koop - door M. Francken. ANKO. 20.B.1. 1966.
105. ik loop - door M. Francken. ANKO. 20.C.1. 1966.
106. brood - door C. vd Voort. ANKO. 19.B.1. 1972.
107. dood. ANKO. 19.A.4. 1973.
108. dood / brood. ANKO. 19.A.3.
109. tekstkaart brood / dood. ANKO.
110. tekstkaart dood. ANKO. behoort bij 19.A.3.
111. dood - door C. vd Voort. ANKO. 19.A.2. 1970.
112. dood / grote - door M. Francken. ANKO. 19.A.1. 1966.
113. boom - door M. Francken. ANKO. 18.A.5. 1972.
114. boom - door M. Francken. ANKO. 18.A.4. 1973.
115. boom / dood - door M. Francken. ANKO. 18.A.3. 1972.
116. boom - door C. vd Voort. ANKO. 18.A.2. 1970.
117. boom - door M. Francken. ANKO. 18.A.1. 1969.
118. klein - door J. Daan. ANKO. 17.C.6. 1973.
119. ekkelboom - door J. Stroop. ANKO. 17.C.5. 1972.
120. eikenhouten - door C. vd Voort. ANKO. 17.C.3. 1972.
121. eik - door M. Francken. ANKO. 17.C.2. 1972.
122. eik - door C. vd Voort / M. Francken. ANKO. 17.C.1. 1972.
123. dreigen - door C. vd Voort. ANKO. 17.B.2. 1971.
124. dreigen - door C. vd Voort / M. Francken. ANKO. 17.B.1. 1971.
125. dreigen - door H. Rijckeboer. ANKO. 17.A.3. 1971.
126. klein. ANKO. 17.A.2.
127. klein - door M. Francken. ANKO. 17.A.1. 1970.
128. eten / geven - door J. Daan. ANKO. 16.C.2. 1973.
129. geven - door J. Daan. ANKO. 16.C.1. 1973.
130. stenen - door J. Daan. ANKO. 16.B.5. 1973.
131. steen - door C. vd Voort. ANKO. 16.B.3. 1972.
132. stenen. ANKO. 16.B.2.
133. stenen - door M. Francken. ANKO. 16.B.1. 1972.
134. been - door M. Francken. ANKO. 16.A.1. 1970.
135. gelijk - door M. Francken. ANKO. 15.C.3. 1972.
136. gelijk. ANKO. 15.C.2.
137. gelijk - door M. Francken. ANKO. 15.C.1. 1970.
138. bomijs - door R. Nieuwkerk. ANKO. 15.B.1. 1967.
139. ijs / blijven / gelijk - door C. vd Voort / M. Francken. ANKO. 15.A.2. 1970.
140. gieten / gelijk. ANKO. 14.B.3.
141. gieten / gelijk - door J. Daan. ANKO. 14.B.2. 1973.
142. (be)gieten - door M. Francken. ANKO. 14.B.1. 1971.
143. knie - door M. Francken. ANKO. 14.A.1. 1971.
144. duur - door M. Francken. ANKO. 13.A.3. 1972.
145. duur. ANKO. 13.A.2.
146. duur - door M. Francken. ANKO. 13.A.1. 1966.
147. zuur - door C. vd Voort / M. Francken. ANKO. 12.B.2. 1971.
148. zuur - door M. Francken. ANKO. 12.B.1. 1966/71.
149. zuigen - door M. Francken. ANKO. 12.A.1. 1966.
150. uit - door H. Rijckeboer. 1972.
151. uit - door H. Rijckeboer. ANKO. 11.E.3. 1972.
152. uit - door H. Rijckeboer / M. Francken. ANKO. 11.E.2.
153. legenda bij 152. ANKO. 11.E.2.
154. uitgedronken - door H. Rijckeboer. ANKO. 11.E.1. 1970.
46 Collectie taalkaarten, 1895 - 1979 volledige inhoud
  46:21 Taalkaarten voor tentoonstellingen. Z.j. 32 kaarten in affichemap M.
N.B. Bevat de kaarten:
1. percentage Fries sprekenden per gemeente / percentage dialect sprekenden per gemeente (Friesland)
2. The a. in North Holland in Ī 1900 en in Ī 1950
3. [Staafdiagrammen van de uitspraak van 'a' in Noord-Holland]
4. Isoglossen in Noord Brabant
5. Isoglossenkaart van het N.W. Veluws dialect
6. Isoglossen in Groningen
7. Isoglossen in de Rijnprovincie [met vormen van] Haus
8. Isoglossen in de Rijnprovincie [Sechs Ochsen Wachsen]
9. Die Lechgrenze
10. Dialectvormen van de "werkbank" in Frankrijk
11. Dialectvormen van "Het moet" in Frankrijk
12. Dialectvormen van de "merrie" in Frankrijk
13. Het Fries taalgebied
14. hond / hoend (Veluwe)
15. zeggen / zeigen (Veluwe)
16. nagel / noagel / negel (Veluwe)
17. droog / droag [provincie Zeeland]
18. dwars [provincie Zeeland]
19. kachel [provincie Zeeland]
20. schotel [provincie Zeeland]
21. ui [in Nederland en het Nederlands sprekende deel van BelgiŽ]
22. Dialecten in Nederland en het Nederlands sprekende deel van BelgiŽ
23. [Klinkercombinaties in Nederland en het Nederlands sprekende deel van BelgiŽ]
24. [Kaart van Nederland en het Nederlands sprekende deel van BelgiŽ]
25. kies [in Nederland en het Nederlands sprekende deel van BelgiŽ]
26. zeun [in Nederland en het Nederlands sprekende deel van BelgiŽ]
27. De Nederlandse incunabel- en post-incunabele drukkers
28. De Vlier [Duitse taalvormen in Polen]
29. Wennacker Wenningen [Duitse taalvormen in Polen]
30. Tol [Duitse taalvormen in Polen]
31. Hinneken [Duitse taalvormen in Polen]
32. Oorworm [Duitse taalvormen in Polen]
46 Collectie taalkaarten, 1895 - 1979 volledige inhoud
  46:32 Diverse kaarten. Z.j. 1 affichemap.
177 Frequentie van -ing familienamen in de Achterhoek. Z.j.
179 Plaatsnamen die zeker uit de Romeinse tijd dateren [kaart van Noord- en Zuid Nederland]. Z.j.
180 Plaatsnamen die zeker uit de Romeinse tijd dateren. Z.j.
196 Familienamen op -ink in de Achterhoek. Z.j.
198 [Verklaring van plaatsnamen in Drenthe verwijzend naar bos]. Z.j.
200 [Plaatsnamen op -ing, -sele, -inghem, -hem, -lo, -buren in Noord-West Nederland]. Z.j.
257 Plaatsnamen daterend uit de Romeinse tijd; namen die op grond van de etymologie prehistorisch zijn; plaatsen genoemd naar wateren met prehistorische namen. Z.j.
258 Plaatsnamen daterend uit de Romeinse tijd; namen die op grond van de etymologie prehistorisch zijn; plaatsen genoemd naar wateren met prehistorische namen. Z.j.
259 Boschkaart [gebieden in Nederland met bos].Z.j.
260 Indeeling der hoofdlandbouwgebieden. Z.j.
261 Drenthe 200 - 1000 n Chr. Z.j.
286 Noord-Holland. Z.j.
287 Noord-Holland. Rivernames, placenames, names in -apa; dating before the great migrations. Z.j.
296 Voorkomen van akker, krocht/krogt, ven en weid op Wieringen (alluviaal en diluviaal). Z.j.
307 Merovingische woonsporen. Z.j.
308 Negende-eeuwse bewoning. Z.j.
49 Collectie liedboeken, -bladen en -handschriften op microfilm en microfiche (16e - 18e eeuw) volledige inhoud
  49:1 Microfiches. KopieŽn van liedboeken, -bladen en -handschriften [met aanduiding van signatuur en vindplaats van het origineel].
N.B. Bevat:
- Devotieboek van Enken van Hoven. - Limburg (omgeving Sint-Truiden?): s.n., 3e kwart 15e eeuw?. [3978 MFiche 15e HsGeUB 1330. Origineel: Gent, UB, 1330].
- Verscheyden Litanien tot ghebruyck des Catholijcken Leghers ende alle Godtvruchtighe menschen / Sailly, Thomas] [naam]. - Antwerpen: Plantijn, C. [wed. Plantijn en J. Moerentorf], 1595. [3978 MFiche 16e Avilla. Origineel: Amsterdam UB: 1210 F 17].
- Onbeweeghlicken Grondt der warer Menschwerdinghe ende Menscheyt Jesu Christi van Mensche, wter [...] / P.D.B. [naam] et al. - Rotterdam: Waesberghe, J. van (1556-1626), 1593. [3978 MFiche 16e Bisschop 1. Origineel: Amsterdam UB: 978 E 5:1].
- Antwoordt-liedt, op eens wederdoopers lasterliet / Bisschop, Pieter de] [naam]. - Rotterdam: Waesberghe, J. van (1556-1626), 1593. [3978 MFiche 16e Bisschop 2. Origineel: Amsterdam UB: 978 E 5:2].
- Den Boom der Giericheyt in Rijm is dit Boecxken ghenaemt, met haren vruchten [..] Noch zijn h [...] / D.V.P. [naam]. - Amsterdam: Campen, Wilhelm Jansz, alias de Veen, woenende in die Nieuwe stadt, 1595. [3978 MFiche 16e Boom. Origineel: Amsterdam UB: 971 H 11 (Vel F ontbreekt)].
- Dit boeck ghenoemt den costelen schat aller kerstenen menschen. Dat ghemaket is van broder deri [...] / Coelde van Munster, Dierick [naam]. - Deventer]: Paffroet, Richard], [1499?]. [3978 MFiche 16e Coelde van Munster. Origineel: Stuttgart WLB: Inc. 6094 B].
- Tweeling Vanden Bruydt Christi en d'Egipsche vroeivrouwen // Doet dees tweeling twee comedi [...] / Coornhert, Dirk Volckertz. [naam]. - Amsterdam: Muller, Harmen Jansz, 1582. [3978 MFiche 16e Coornhert. Origineel: Amsterdam UB: 974 G 7 (1)].
- Psalmen Davids, Wt den Franchoyschen dichte in Nederlantschen ouergeset, door P. Dathenum. Mids [...] / Datheen, P. [naam]. - s.l.: s.n., 1573. [3978 MFiche 16e Datheen 1. Origineel: Amsterdam UB: Mini 6].
- Les Pseavmes De David, mis en rime francoise par CL. Marot, & Th. de Beze. Psalmen Davids, Wt d [...] / Datheen, P. [naam] et al. - Franeker]: Rade?], 1594. [3978 MFiche 16e Datheen 2. Origineel: Amsterdam UB: 2007 E 41].
- Een devoot ende profitelijck boecxken, inhoudende veel ghestelijcke Liedekens ende Leysenen, di [...]. - Antwerpen: Cock, Symon, 1539. [3978 MFiche 16e Devoot. Origineel: Haarlem SB: 176 K 9 (kat. A (f. 1-8) ontbr.)].
- Een Nieuw geestelick Liedtboecxken, ghetoghen wt den Ouden ende Nieuwe Testamente. - s.l.: s.n., 1593. [3978 MFiche 16e Ganglofsz. Origineel: Amsterdam UB: OK 65-299:2].
- Den Geheelen Souter der Koenicklijcken Propheten Dauids, met alle de Compositiones op de Psalme [...]. - Wesel [Vianen-]: Hasselt, Augustijn van], 1567. [3978 MFiche 16e Geheelen Souter. Origineel: Brussel KB: Fťtis 1470 A LP].
- Een nieu Geusen Lieden--Boecxken/ Waerinne begrepen is den gantschen handel der Nederlanden/ in [...]. - s.l.: Heyndricksz, Aelbrecht, 1598. [3978 MFiche 16e Geuzenliedboek. Origineel: WolfenbŁttel HAB: A: 183.4 Poet].
- De CL. Psalmen Dauids, in dichte ghestelt Door Willem van Haecht. Hier sijn by ghevoecht de Com [...] / Haecht, Willem van [naam]. - Antwerpen: s.n., 1579. [3978 MFiche 16e Haecht 1. Origineel: Brussel KB: II 17.641 A LP].
- De Psalmen Dauids, in Nederduytschen dichte ghestelt: Midtsgaders de Compositien op-de Psalmen, [...] / Haecht, Willem van [naam]. - Antwerpen: Conincx, Aernout s' (?), 1582. [3978 MFiche 16e Haecht 2. Origineel: Amsterdam UB: 2408 G 1].
- De Psalmen Dauids, in Neder-duytschen dichte ghestelt: Midtsgaders de Compositien op-de Psalmen [...] / Haecht, Willem van [naam]. - Antwerpen: Coninx, Aernout s', 1583. [3978 MFiche 16e Haecht 3. Origineel: Amsterdam UB: OK 69-91 (1)].
- Een Hantboecxken inhoudende den heelen Psalter des H. propheete Dauid. Eensamelijck den Catechi [...] / B.A.] [naam]. - Frankfurt [=Wesel?]: Braeker, Hans de, 1565. [3978 MFiche 16e Hantboecxken. Origineel: Haarlem Stadsbibliotheek: 86 C 12].
- Een suyverlick Boecxken/ begrypende alle de Gheestelicke Liedekens gemaeckt eertydts by de sali [...] / Harmansz. van Warvershoef, Tonis [naam]. - Amsterdam: Muller, Harmen Jansz., [1600 ca.]. [3978 MFiche 16e Harmansz. Origineel: Amsterdam UB: 976 C 9].
- Een suyverlick Boecxken/ begrypende alle de Gheestelicke Liedekens gemaeckt eertydts by de sali [...] / Harmansz. van Warvershoef, Tonis [naam]. - Amsterdam: Muller, Harmen Jansz., [1600 ca.?]. [3978 MFiche 16e Harmansz 2. Origineel: Amsterdam UB: OK 91-60].
- Een suyverlick boecxken, begrijpende alle de geestelijcke liedekens / Harmansz. van Warvershoef, Tonis [naam]. - Amsterdam: Muller, Harmen Jansz., [1596?]. [3978 MFiche 16e Harmansz 3. Origineel: Amsterdam UB: 2435 E 7-3].
- Hier beghint een deuoet Boexken van die gebenedide heilige vijfwonden ons liefs heeren Ihesu cr [...]. - Amsterdam: Woerden, Hugo Ianszoen van, [1506 ca.]. [3978 MFiche 16e Hier. Origineel: Amsterdam UB: Ned.Inc. 51].
- Schriftuerlijck Lied-boecxken/ inhoudende: eenighe nieuwe liedekens/ op diuersche tijden gheste [...] / Honich, T.C. [naam]. - Amsterdam]: Muller, Harmen Jansz.], [1591 of 1592]. [3978 MFiche 16e Honich. Origineel: Amsterdam UB: 974 G 2].
- Retrogratie incarnatie / Houwaert, Jan Baptist [naam]. - Antwerpen: Laet, Hans de, 1563. [3978 MFiche 16e Houwaert. Origineel: Haarlem Stadsbibliotheek: 88 A 1 (incompl.)].
- Een nieu liedeken Op die wijse, Vader onse in Hemelrijck [inc:] Hoort toe ghy minschen groot e [...]. - Steenwijk]: Zangers, H. 't], [1567 ca.]. [3978 MFiche 16e Kampen (negatieven). Origineel: Kampen GA: Oud Archief Kampen inv. nr. 2259.].
- Een nieu liet Op de wijse vanden antechrist [inc:] Wie wil hooren een nieuw liet. - Steenwijk]: Zangers, H. 't], [1567 ca.]. [3978 MFiche 16e Kampen (negatieven). Origineel: Kampen GA: Oud Archief Kampen inv. nr. 2259.].
- Een nieu liedeken Op die wijse van duyren [inc:] O Godt van Hemelrijcke. - Steenwijk]: Zangers, H. 't], [1567 ca.]. [3978 MFiche 16e Kampen (negatieven). Origineel: Kampen GA: Oud Archief Kampen inv. nr. 2259.].
- Dat hooghe Liedt Salomo/ tracterende van Christo/ ende sijne Bruydt de Ghemeynte: Sanghewijs in [...] / Mander, Karel van] [naam]. - Amsterdam: Claesz., Cornelis, 1598. [3978 MFiche 16e Mander 1. Origineel: Amsterdam UB: 976 D 7-1 (ontbr. kat. D, E en F)].
- De Harpe/ oft Des herten Snaren-spel. Inhoudende veel stichtlijcke Liedekens: Nu andermael door [...] / Mander, Karel van [naam]. - Haarlem: Rooman, G., 1599. [3978 MFiche 16e Mander 2. Origineel: ].
- Trouwe vermaninge Aende christelicke Gemeynten van Brabant, Vlanderen, Henegou, ende andere oml [...] / Marnix Heer van St. Aldegonde, Philips van [naam]. - Leiden: Paedts, J., 1589. [3978 MFiche 16e Marnix. Origineel: Amsterdam UB: 971 G 4].
- Een nieu Liedeken [Hoert toe ghie iogers cley en groot] [2] Een schoon gheestelijck nyeu liedek [...]. - Antwerpen: Ghelen, Jan van, [1540+]. [3978 MFiche 16e Meusebach. Origineel: Berlijn DSB: Yd 7803 nr. 54].
- Een nieu liet van de groen Kercke, na de wijse, O Retorijcke bloemken puere [O Kercke Christi b [...] / Wybo, Joris [naam]. - s.l.: s.n., [1576?]. [3978 MFiche 16e Meusebach. Origineel: Berlijn DSB: Yd 7803 nr. 52].
- Een schoon gheestelick ny Liedt (Ryst wt den slaep ..). - s.l.: s.n., [1583-1600]. [3978 MFiche 16e Meusebach. Origineel: Berlijn DSB: Yd 7803 nr. 51].
- Sammlung Meusebach: Hierin drie 16e-eeuwse Ned. liedbladen. - s.l.: s.n., [16e eeuw]. [3978 MFiche 16e Meusebach. Origineel: Berlijn SPK: Yd 7803].
- Psalmen vnde Ledern/ vorthgebracht dorch H.N. doe em de Heer mith de rude sijner castijdinge an [...] / Niclaes, Hendrik [naam]. - Antwerpen]: Plantijn, Chr.], [1566-1567]. [3978 MFiche 16e Niclaes. Origineel: Amsterdam UB: 2007 F 43].
- Dit Boec wort genoemt: Het Offer des Heeren/ om het inhout van sommighe opgheofferde kinderen G [...]. - Delft]: Hendricksz, Aelbrecht], 1578. [3978 MFiche 16e OfferB 1. Origineel: Amsterdam UB: OK 65-186].
- Dit Boec wort genaemt: Het Offer des Heeren, om het inhout van sommighe opgheofferde kinderen G [...]. - s.l.: s.n., 1580. [3978 MFiche 16e OfferB 2. Origineel: Amsterdam UB: OK 65-378].
- Dit Boeck wort genoemt: Het Offer des Heeren om het inhout van sommige opgeofferde kinderen God [...]. - Amsterdam?]: Campen, Willem Jansz.?], [1591 [=1592?]. [3978 MFiche 16e OfferB 3. Origineel: Amsterdam UB: OK 65-189].
- Een nieu Liedeken [O schepper fier] Een nieu Liet vande geboorte ons liefs Heeren Jesu Christi [...]. - Amsterdam: Gevaerts, Peeter, 1598. [3978 MFiche 16e Pamflet 1598. Origineel: WolfenbŁttel Herzog August Bibliothek: Aug. fol. 32.5 nr. 138].
- De Spiegel der minnen. Begrijpende in ses batement spelen die seer amoreuse historie van Dieric [...] / Van Rijssele, Colijn [naam]. - Haarlem: Zuren, J. van, 1561. [3978 MFiche 16e Rijssele. Origineel: Amsterdam UB: 2797 G 43].
- Sommighe Nieuwe Schriftuerlicke Liedekens, ghemaeckt uyt den ouden en nieuwen Testamente, waer [...]. - Haarlem: Rooman, Gillis , [1586 ca.?]. [3978 MFiche 16e Sommighe 1. Origineel: Amsterdam UB: 976 D 8:7 (ontbr. fD1 en D8)].
- Sommighe nieuwe Schriftuerlijcke Liedekens ghemaeckt uyt den ouden ende nieuwen Testamente/ wae [...]. - Haarlem: Rooman, Gillis, 1599. [3978 MFiche 16e Sommighe 2. Origineel: Amsterdam UB: 976 D 7:3].
- Spelen van sinne byden .xix gheconfirmeerden Cameren van Rethorijcken Binnen der Stede van Ghen [...]. - Antwerpen: Crom, Mat.], 1539. [3978 MFiche 16e Spelen. Origineel: Amsterdam UB: Ned.Inc. 132].
- Diversche Refereynen ende Liedekens, Uut Hollant, ende Zeelant, van verscheyden beminders der C [...] / Sterlinx, Peeter [naam]. - Mechelen: Cranenbroeck, Gielis van, 1582. [3978 MFiche 16e Sterlinx. Origineel: Parijs BibliothŤque Nationale: Yi 1614].
- Een corte bekentenisse ende grondige aenwijsinge wt der H. Schrift/ dat Godt/ Vader/ Soon/ en h [...] / Timmerman, Herman [naam]. - Amsterdam: Biestkens de Jonghe, Nicolaes , [1595]. [3978 MFiche 16e Timmerman. Origineel: Amsterdam UB: Mini 442].
- 11. Ander psalmen door J.U. Autheur der Duytscher ghemeynten (die te Londen was) sangkboek, nam [...] / Utenhove, J. [naam]. - Emden: Ctematius, Gellius, 1559. [3978 MFiche 16e Utenhove 1. Origineel: Amsterdam UB: 481 G 30-3].
- Andere 26 Psalmen Dauides [sic] nieuwelick toeghemaeckt, ende op dicht ghestelt by den seluen A [...] / Utenhove, J. [naam]. - Emden: Ctematius, Gellius, 1559. [3978 MFiche 16e Utenhove 2. Origineel: Amsterdam UB: 481 G 30-2].
- 26. Psalmen ende ander ghesanghen, diemen in de Duydtsche Ghemeynte te Londen, was Ghebruyckend [...] / Utenhove, J. [naam]. - Emden: Ctematius, Gellius [=Erven, G. vande], 1558. [3978 MFiche 16e Utenhove 3. Origineel: Amsterdam UB: 481 G 30-1].
- Veelderhande Liedekens, gemaect uut den Ouden ende Nieuwen Testamente die voortijts in druck zi [...]. - Emden]: Biestkens van Diest, Nicolaes], 1566. [3978 MFiche 16e VhL 1. Origineel: Haarlem Stadsbibliotheek: 176 E 11].
- Veelderhande Liedekens, gemaect uut den Ouden ende Nieuwen Testamente, die voor-tijts in Druck [...]. - Amsterdam]: Biestkens van Diest, Nicolaes, 1582. [3978 MFiche 16e VhL 2. Origineel: Amsterdam UB: OK 65-307].
- Veelderhande Liedekens, ghemaect uut den Ouden ende Nieuwen Testamente, die voortijts in Druck [...]. - Haarlem: Rooman, Gillis, 1589. [3978 MFiche 16e Vhl 3. Origineel: Den Haag KB: 1708 D 37].
- Den lvst-hof van de Christelicke zielen, Waer in begrepen zijn De Christelicke Ghedichten. In d [...] / Viverius, Jacobus [naam]. - Leiden: Guyot, Christoffel, 1600. [3978 MFiche 16e Viverius. Origineel: Amsterdam UB: 976 G 26-1].
- Een Waerschouwingh voor alle goede Borgheren ende inghesetenen deser stadt van Antwerpen. - s.l.: s.n., 1584. [3978 MFiche 16e Waerschouwingh. Origineel: Brussel KB: VB 10 204 vol 6 (20)].
- Cantiones Natalitiae op. quartum. Cantus II / Berckelaers, J. [naam]. - Antwerpen: Aertssens, Henricus, 1688. [3978 MFiche 17e Berckelaers 1. Origineel: Brussel KB: II 54.871 A LP (Bijgeb: Berckelaers z.j. (altus)].
- Cantiones Natalitiae. [opus quintum] Altus / Berckelaers, J. [naam]. - s.l.: s.n., [1695 ca.]. [3978 MFiche 17e Berckelaers 2. Origineel: Brussel KB: II 54.871 A LP (Geb. achter: Berckelaers 1688 (cantus II)].
- BYBELSCHE History-Liedekens, Lof-zangen en Gebeden, des Ouden en Nieuwen Testaments. Vermeerder [...]. - Amsterdam: Groot, Wed. van Michiel de, 1683. [3978 MFiche 17e Bijbelse. Origineel: Amsterdam UB: Muz 263 (ontbr. pp145-6)].
- Christelick, A.B.C.Boeck.. Gedaen, .. I. January des Jaers MDCLVIII. / Brugman, Pieter Jansz. [naam]. - Beverwijk: Brugman, Pieter Jansz., 1658. [3978 MFiche 17e Brugman. Origineel: Amsterdam UB: 403 G 6].
- Diversche LIEDEKENS [Onderdeel van de konst van RETHORIKEN] / Casteleyn, Mathys de [naam]. - Rotterdam: Waesberghe, Jan van, 1616. [3978 MFiche 17e Casteleyn. Origineel: Utrecht UB: Moltzer 6 C 19: 3 ].
- Bewijs van de Ware GodtS-dienst, Gestelt in ses Boecken. [..] Mitsgaders eenige Christelicke G [...] / Groot, Hugo de] [naam]. - Amsterdam: Baardt, Wed. van Rieuwert Dircksz van, 1648. [3978 MFiche 17e Groot. Origineel: Amsterdam UB: 495 G 38].
- HET HOOGHE-LIEDT SALOMONS Overgheset in Nederduytsche Dichte door I.B. Hier zijn oock bygevough [...] et al. - s.l.: s.n., 1616. [3978 MFiche 17e Hooglied. Origineel: Amsterdam UB: 1179 H40-2].
- De CL Psalmen des Conincklijcken Propheten Davids, ende Geestelijcke Liedekens, wtgelesen mitsg [...] / Ligarius, Johannes [naam]. - Utrecht: Amelisz, Jan, 1625. [3978 MFiche 17e Ligarius. Origineel: Haarlem Stadsbibliotheek: 87 C 8].
- 't Vermaeck der Jeught Waer in ghvonden worden veel Schoone Eerlijcke Amoureuse Ghesanghen, [...] / Wellens, Boudewijn Jansz. [naam] et al. - Franeker: Salwaarda, Thomas Lamberts, 1612. [3978 MFiche 17e Wellens. Origineel: Haarlem Stadsbibliotheek: 87 B 45].
- Een Gheestelijck Liedt Boecxken, inhoudende niewe Liedekens, die noyt in druck en zijn ghew [...] / Deught wint [naamspreuk] [naam]. - s.l.: s.n., [1603]. [3978 MFiche GLB1603. Origineel: Amsterdam UB: 1995 E 4 (3)].
49 Collectie liedboeken, -bladen en -handschriften op microfilm en microfiche (16e - 18e eeuw) volledige inhoud
  49:2 Microfilms. KopieŽn van liedboeken, -bladen en -handschriften [met aanduiding van signatuur en vindplaats van het origineel].
N.B. Bevat:x
- Gruuthuse-handschrift. - Brugge: s.n., 1390 - 1400. [3978 MFilm 14e HsGruuthuse. Origineel: Den Haag KB: 79 K 10].
- Deventer Liederenhandschrift. - IJsselstreek (Deventer, later Zutphen): s.n., eind 15e eeuw. [3978 MFilm 15e HsBeSPK mgo185. Origineel: Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, ms. germ. 8o 185].
- Utrechts Sint-Agnes handschrift. - Utrecht, Regularissen, Sint Barbara?: s.n., 1480-1500. [3978 MFilm 15e HsBeSPK mgo190 (2x). Origineel: Berlijn SPK: ms. germ. 8o 190].
- Liedboek van Lijsbet Ghoeyvaers. - Sint-Clara-klooster van de Clarissen-Urbanisten van Obbrussel, te Brussel: s.n., [1500 ca.]. [3978 MFilm 15e HsPaBN Ne39. Origineel: Parijs, BibliothŤque Nationale, Nťerl. 39].
- Hs. met theoretisch muziektractaat, Latijnse antifonen, responsoria, tropen etc., meditatiesche [...]. - IJsselstreek (ws. Deventer, Heer-Florenshuis): s.n., [1500 ca.]. [3978 MFilm 15e HsUtUB 16H34. Origineel: Utrecht UB: 16 H 34].
- Weense liederenhandschrift. - Brabant (Brussel, regularissen: Sion?): s.n., eind 15e eeuw. [3978 MFilm 15e HsWeONB SN12875. Origineel: Wenen, ÷sterreichische Nationalbibliothek, SN 12875].
- Handschrift-Van Hulthem. - Brussel (Molenbeek): s.n., [1405 ca.]. [3978 MFilm 15e Hulthem. Origineel: Brussel KB: 15589-623].
- Orgel oder Instrument Tabulaturbuch / Ammerbach, Elias Nicolaus [naam]. - s.l.: s.n., 1583. [3978 MFilm 16e Ammerbach. Origineel: MŁnchen BSB: 4 Mus pr 130].
- Ode Puerilis / Apherdianus, Petrus [naam]. - s.l.: s.n., 1565. [3978 MFilm 16e Apherdianus. Origineel: Londen BL: 11409 aaa 41 (1)].
- Encomion Ecclesiae / Apherdianus, Petrus [naam]. - s.l.: s.n., 1568. [3978 MFilm 16e Apherdianus. Origineel: Londen BL: 11409 aaa 41 (2)].
- Paraclesis ecclesiae / Apherdianus, Petrus [naam]. - s.l.: s.n., 1569. [3978 MFilm 16e Apherdianus. Origineel: Londen BL: 11409 aaa 41 (4)].
- Carmen scolasticum / Apherdianus, Petrus [naam]. - s.l.: s.n., 1570. [3978 MFilm 16e Apherdianus. Origineel: Londen BL: 11409 aaa 41 (5)].
- Colloquium Davidis / Apherdianus, Petrus [naam]. - s.l.: s.n., 1571. [3978 MFilm 16e Apherdianus. Origineel: Londen BL: 11409 aaa 41 (6)].
- Carmen Scholasticum / Apherdianus, Petrus [naam]. - s.l.: s.n., 1572. [3978 MFilm 16e Apherdianus. Origineel: Londen BL: 11409 aaa 41 (7)].
- De Fragilitate Humana / Apherdianus, Petrus [naam]. - s.l.: s.n., 1573. [3978 MFilm 16e Apherdianus. Origineel: Londen BL: 11409 aaa 41 (8)].
- Elegia de Morte / Apherdianus, Petrus [naam]. - s.l.: s.n., 1574. [3978 MFilm 16e Apherdianus. Origineel: Londen BL: 11409 aaa 41 (9)].
- Brevis Exhortatio ad Deum laudandum / Apherdianus, P. [naam]. - s.l.: s.n., 1575. [3978 MFilm 16e Apherdianus. Origineel: Londen BL: 11409 aaa 41 (10)].
- Carmen Heroicum pauca pro ponens de immortalitate animae corporique humani resurrectione. Ode e [...] / Apherdianus, P. [naam]. - Amsterdam: Muller, Herman, 1576. [3978 MFilm 16e Apherdianus. Origineel: Londen BL: 11409 aaa 41 (11)].
- Elegia de Magno die Iudicii Ode ecclesia eiusdem argumenti / Apherdianus, P. [naam]. - s.l.: s.n., 1577. [3978 MFilm 16e Apherdianus. Origineel: Londen BL: 11409 aaa 41 (12)].
- Hymnen Oft Lofsangen diemen ghewoonelijc is te singhen ter vesperen tijt/ in de heylyghe Roomsc [...] / Batson, Jan [naam]. - s.l.: Batson, Jan?], 1576. [3978 MFilm 16e Batson. Origineel: Antwerpen SB: F 230896].
- Suster. Bertkens boeck tractierende vadesen puncten ] / Bertken, Suster [naam]. - Utrecht: Berntsz, Jan, 1516. [3978 MFilm 16e Bertken. Origineel: Den Haag KB: 151 F 9].
- Antwoordt-Liedt/ Op een Wederdoopers Laster-liet/ [..] Door den Autheur oversien voor den vier [...] / Bisschop, Pieter de] [naam]. - Rotterdam: Waesberghe, Jan van, 1595. [3978 MFilm 16e Bisschop (2x). Origineel: Haarlem SB: 69 K 13:3].
- Het Prieelken der gheestelijcker Wellusten. Inhoudende veel schoone gheestelijcke Liedekens / L [...] / Boudewijns, Katherina [naam]. - Brussel: Velpius, Rutgeert, 1587. [3978 MFilm 16e Boudewijns. Origineel: Brussel KB: II 25968 A LP].
- Psalmen David, Vyfftich, mit vier partyen, seer suet ende lustich om singen ende speelen op ver [...] / Buschop [Boscoop], Cornelius [Cornelis] [naam]. - Dusseldorf: s.n., 1568. [3978 MFilm 16e Buschop. Origineel: MŁnchen BSB: 4, Mus. pr. 88-beibd. 6].
- Het Leuen van die Heylighe ende waerdighe maecht Geertruyd van Oosten, Baghijnken tot Delft. Ve [...]. - Leuven: Fabri, Franciscus, 1589. [3978 MFilm 16e Canisius. Origineel: Utrecht UB: THO RAR 2-83 (4)].
- T'LEVEN VANDE gloriose Moeder Godts ende altijt Maghet Maria, By een ghvoecht uyt die Boecken v [...] / Canisius, Petrus (ook) [naam]. - Leuven: Maas, Jan, 1590. [3978 MFilm 16e Canisius. Origineel: Utrecht UB: THO RAR 2-83 (3)].
- Catechisme, Ov Instrvction En La Religion Chrestienne, Comme elle a este dressee pour les Eglis [...]. - Haarlem: Rooman, Gillis, 1590. [3978 MFilm 16e CatOI. Origineel: Berlijn SPK: Ep 8040].
- Die Christelycke Leeringhe. In zoete ende lichte Muzijcke, Met vier Partijen. Superius. Deze Pa [...]. - s.l.: Velpius, Rutgeert, 1591. [3978 MFilm 16e ChrL. Origineel: Brussel KB: III 59.070 A 4 LP].
- Veelderhande Schriftuerlicke Nieuwe Liedekens, Vermaninghen, Leeringhen, Ghebeden ende Lofsangh [...] / L.C. [Clock, Leendert] [naam]. - Haarlem: Rooman, Gillis, 1598. [3978 MFilm 16e Clock. Origineel: Gent UB: Res 812].
- Abrahams Wtganck Argument oft Jnhout. Hoe sich die gheloouiche tot Godt moet draghen/ t ijf tot [...] / Coornhert, Dirk Volckertz. [naam]. - Rees: Zanten, Derck [Wylicks] van, 1575. [3978 MFilm 16e Coornhert. Origineel: Londen BL: 11557.de.20].
- De Psalmen Dauids. Ende ander Lofsanghen, wt den Francoyschen Dichte in Nederlanschen [sic] oue [...] / Datheen, P. [naam]. - s.l.: s.n., 1566. [3978 MFilm 16e Datheen 1. Origineel: Den Haag KB: 1 C 2].
- Biblia: Dat is, De Gantsche Heylighe Schrift, grondelick ende trouvvelick verduydtschet. Met ve [...] / Datheen, P. [naam]. - Delft: Hendricksz, Aelbert (1581), 1582. [3978 MFilm 16e Datheen 10. Origineel: Den Haag KB: 4 J 15].
- De C.L. Psalmen Dauids, wt den Franchoyschen dichte in Nederlantschen ouergeset, door Petrvm Da [...] / Datheen, P. [naam]. - Leiden: Paedts Jacobszoon, Jan, 1587. [3978 MFilm 16e Datheen 11. Origineel: Den Haag KB: 1703 G 6].
- Honderdvijftig Psalmen Davids uit de Franzose dicht in Nederlandse overgezet] / Datheen, P. [naam]. - Leiden: Verschout, Andries, 1587. [3978 MFilm 16e Datheen 12. Origineel: Den Haag KB: 2 L 1:2].
- Biblia: Dat is, De gantsche Heylighe Schrift, grondelick ende trouvvelick verduytschet. Met ver [...] / Datheen, P. [naam]. - Leiden: Paedts Jacobszoon, Jan, 1589. [3978 MFilm 16e Datheen 13. Origineel: Den Haag KB: 1708 D 19].
- De C.L. Psalmen Dauids: Wt den Fransoyschen dichte in Nederlandtschen ouer-gheset, door P. Dath [...] / Datheen, P. [naam]. - s.l.: Heyndricxsz., Aelbrecht, 1594. [3978 MFilm 16e Datheen 14. Origineel: Londen BL: 3041.aaa.1(2)].
- De C.L. Psalmen Davids, wt den Fransoyschen dichte in Nederlantschen overgeset, door Petrvm Dat [...] / Datheen, P. [naam]. - Dordrecht: s.n., 1599. [3978 MFilm 16e Datheen 15. Origineel: Londen BL: 3035.a.8].
- De Psalmen Dauids. Ende ander lofsangen, wt den Franscoyschen [sic] dichte, in Nederlantschen o [...] / Datheen, P. [naam]. - Emden?]: Kinderen, Lenaert der?], 1567. [3978 MFilm 16e Datheen 2. Origineel: Den Haag KB: 1708 G 13].
- De CL. Psalmen Davids, Wt Den Fransoyschen Dichte in Nederlantschen ouergheset, Door Petrum Dat [...] / Datheen, P. [naam]. - Rouen: Clemence, Abel, 1567. [3978 MFilm 16e Datheen 3. Origineel: Den Haag KB: 1713 F 26].
- Die Psalmen Davids. Ende ander Lof sanghen, wt den Franchoyschen Dichte In Nederlandtschen ouer [...] / Datheen, P. [naam]. - s.l.: s.n., 1567. [3978 MFilm 16e Datheen 4. Origineel: Den Haag KB: 1712 G 8].
- De Psalmen Davids, Wt Den Franchoyschen dichte in Nederlantschen ouergeset, Door Petrum Dathenu [...] / Datheen, P. [naam]. - Dordrecht]: Canin, Jan], 1572. [3978 MFilm 16e Datheen 5. Origineel: Brussel KB: Fťtis 1472 A LP].
- De C.L Psalmen Davids. Wt den Franchoyschen Dichte in Neder-lantschen ouer-gheset, door Petrvm [...] / Datheen, P. [naam]. - Leiden: Verschout, Andries, 1578. [3978 MFilm 16e Datheen 6. Origineel: Utrecht UB: 109 O 19].
- De C.L. Psalmen Dauids. Wt den Franchoyschen Dichte in Nederlantschen ouergheset, door Petrvm D [...] / Datheen, P. [naam]. - Delft: Hendricksz., Aelbert, 1581. [3978 MFilm 16e Datheen 7. Origineel: Den Haag KB: 13 K 15].
- De C.L. Psalmen Dauids, Wt den Fransoyschen dichte, in Nederlandtschen ouergheset, Door P.D. Mi [...] / Datheen, P. [naam]. - Dordrecht: Verhaghen, Peter, 1581. [3978 MFilm 16e Datheen 8. Origineel: Den Haag KB: 1701 E 15:2].
- De C.L. Psalmen Davids. Wt den Fransoyschen dichte in Nederlantschen ouerghesedt Door Petrvm Da [...] / Datheen, P. [naam]. - Leiden: Paedts Jacobszoon, Jan, [1572 [=1581]. [3978 MFilm 16e Datheen 9. Origineel: Den Haag KB: 2 F 4].
- Deuchdelijke Solvtien, gesolueert by vele ingenieuse Componisten van diuersche Cameren van Reth [...]. - Antwerpen : Rade, Gielis vanden, 1575. [3978 MFilm 16e DeuchS 1 (2x). Origineel: Zie comm.:
Gent UB: BL 2036
Antwerpen SB: C 41559 (f. C4-5 geb. achter E3
kat. E aldus: E1-3, (C4-5), E6-8, E4-5)].
- Deuchdelijcke Solvtien, ghesolueert bij vele ingenieuse Componisten van diueersche Cameren van [...]. - Antwerpen : Rade, Gielis vanden, [1575]. [3978 MFilm 16e DeuchS 2. Origineel: Brussel KB: 8e Cl. XIII B Sol. A LP ].
- Diuersche Refereynen ende Liedekens, seer playsant om lesen. Duysent Ghuldens, Silueren Coppen [...]. - s.l.: s.n., 1574. [3978 MFilm 16e DivRL 1. Origineel: London BL: 11555.b.23].
- Diuersche Refereynen ende Liedekens seer playsant om lesen. Duysent guldens, silueren Coppen en [...]. - s.l.: s.n., 1574. [3978 MFilm 16e DivRL 2 (2x). Origineel: Gent UB: BL 8511 [Zeer incompleet ...]].
- Drie eenlingen Seer vermaeckelijck over tafel in bruyloften ende vrolijcke maeltijden te speele [...]. - Delft: Schinckel, Bruyn Harmansz , 1597. [3978 MFilm 16e DrieE. Origineel: Den Haag KB: 1703 F 51].
- Den Sendtbrief Pauli tot den Romeynen, op stichtsanghen gheset, nemende daer toe de bequaemste [...] / Fruytiers, J. [naam]. - Leiden: Paedts Jacobszoon, Jan, 1582. [3978 MFilm 16e Fruytiers. Origineel: Leiden UB: 1498 E 16].
- Die Vijf Claechlieden Ieremie over Ierusalem, ende d'landt Iuda, Doense Godt strafte om haer on [...] / Haecht, Willem van [naam]. - Antwerpen: Haecht, W. van, 1578. [3978 MFilm 16e Haecht (2x). Origineel: Antwerpen SB: C 16070].
- Carmen Sapphicum, quo a Deo opt. max. contra hostium conatus auxilium, ac sibi salutem precatur [...] / Haecmundanus, Cornelio [naam]. - Amsterdam?: Jacobi. Guilielmum, 1554. [3978 MFilm 16e Haecmundanus. Origineel: Londen BL: 11408. aa. 39 (1)].
- Ode sacra tricolos tetrastrophos ad psalmun [!]. 45. iuxta Hebr. Verit. expensum in tranquillum [...] / Crocus, Cornelis [naam]. - s.l.: s.n., 1544. [3978 MFilm 16e Haecmundanus. Origineel: Londen BL: 11408. aa. 39 (2)].
- Leges in gymnasio Harlemensi et Amsterodamensi, aliis & omnibus sub dioecesi Reuerendismi D. Epi [...]. - Amsterdam: Harmannus, Ioannis, 1576. [3978 MFilm 16e Haecmundanus. Origineel: Londen BL: 11408 aa 39 (3)].
- Beschryuinghe van het ghene dat vertoocht wierdt ter incomste van d'Excellentie des Princen van [...] / Heere, Lucas de [naam]. - Gent : Clerck, Weduwe van Pieter de , 1578. [3978 MFilm 16e Heere 1. Origineel: Gent UB: Gent. 484 (1)].
- Beschryuinghe van het ghene dat vertoocht wierdt ter incomste van d'Excellentie des Princen van [...] / Heere, Lucas de [naam]. - Gent : Clerck, Weduwe van Pieter de , 1578. [3978 MFilm 16e Heere 2. Origineel: Gent UB: Ti. 165].
- Een testament, ghemaeckt by Soetken van den Houte, het welcke sy binnen Ghendt in Vlaenderen me [...] / Houte, Soetken van den [naam]. - Delft: Heyndricxz., Aelbrecht, 1586. [3978 MFilm 16e Houte. Origineel: Gent UB: Gent 7875].
- Den Handel der Amoreusheyt. Begrepen in dry Boecken/ inhoudende dry excellente/ constighe/ soet [...] / Houwaert, J.B. [naam]. - Brussel: Brecht, Jan van, 1583. [3978 MFilm 16e Houwaert. Origineel: Brussel KB: II 55.002 A].
- Handschrift Butsel. - Brugge of Gent?: s.n., 1560-1570. [3978 MFilm 16e HsBsKB divers. Origineel: Brussel KB: IV 114].
- [Handschrift]. - Zuidelijke Nederlanden (Limburg of Luik): s.n., midden 16e eeuw (na 1532). [3978 MFilm 16e HsBsKB divers. Origineel: ].
- [Brussels-Doorniks stemboekje]: superius. - Brugge: s.n., 1511. [3978 MFilm 16e HsBsKB divers. Origineel: Brussel KB: IV 90].
- [Handschrift]. - Noordelijke Nederlanden (Holland?): s.n., 2e helft 16e eeuw. [3978 MFilm 16e HsBsKB divers. Origineel: Brussel KB: IV 178].
- [Handschrift]. - Brabant, wrsch. Groenendaal, te Hoeilaart: s.n., 1420-1460. [3978 MFilm 16e HsBsKB divers. Origineel: Brussel KB: 2559-2562].
- [Handschrift]. - Maastricht: s.n., [1470 ca.]. [3978 MFilm 16e HsBsKB divers. Origineel: Brussel KB: II 112].
- Handschrift Koning. - Noordelijke Nederlanden (Holland?): s.n., 1500-1510. [3978 MFilm 16e HsBsKB divers. Origineel: Brussel KB: II 270-II (f. 121-176)].
- Handschrift Meerman. - Zuid-Holland (Dordrecht?): s.n., [1525 ca.]. [3978 MFilm 16e HsBsKB II2631-B. Origineel: Brussel, KB, II 2631].
- Ain schŲone kunstliche underweisung in disem bŁechlein / JudenkŁnig, Hans [naam]. - s.l.: s.n., 1523. [3978 MFilm 16e JudenkŁnig. Origineel: MŁnchen BSB: 4 Mus. th. 729].
- Het Hooghe-liedt van Salomo ,.. de ghemeynte, sangh-wijs in rijme ghestelt, door C.v. Mandere. [...] / Mander, Karel van [naam]. - Haarlem: s.n., 1595. [3978 MFilm 16e Mander 1. Origineel: Gent UB: G 8343].
- Dat hooghe Liedt Salomo/ tracterende van Christo/ ende sijne Bruydt de Ghemeynte: Sanghewijs in [...] / Mander, Karel van] [naam]. - Haarlem: Soete, Fransoys, 1598. [3978 MFilm 16e Mander 2. Origineel: Gent UB: BL 7335].
- Trouwe vermaninge Aende christelicke Gemeynten van Brabant, Vlanderen, Henegou, ende andere oml [...] / Marnix Heer van St. Aldegonde, Philips van [naam]. - Leiden: Paedts, J., 1589. [3978 MFilm 16e Marnix. Origineel: Gent UB: Meul. 726].
- Sovterliedekens. VIII. Het elfste musyck boeck mit vier Partien, VVaer Inne Begrepen syn xxviij [...] / Mes, Gherardus [naam]. - Antwerpen: Susato, Thielman, 1561. [3978 MFilm 16e Mes Souterliedekens. Origineel: Londen BL: K.8.a.12 (S, Ct)].
- Sovterliedekens. VII. Het thienste musyck boeck mit vier Partien, VVaer Inne Begrepen syn xxxxi [...] / Mes, Gherardus [naam]. - Antwerpen: Susato, Thielman, 1561. [3978 MFilm 16e Mes Souterliedekens. Origineel: Londen BL: K.8.a.12 (S, Ct)].
- Sovterliedekens VI Het negeste musyck boeck mit vier Partien, VVaer Inne Begrepen syn xxxxi psa [...] / Mes, Gherardus [naam]. - Antwerpen: Susato, Thielman, 1561. [3978 MFilm 16e Mes Souterliedekens. Origineel: Londen BL: K.8.a.12 (S, Ct)].
- Sovterliedekens V Het achste musyck boeck mit vier Partien, VVaer Inne Begrepen syn xxxxi psalm [...] / Mes, Gherardus [naam]. - Antwerpen: Susato, Thielman, 1561. [3978 MFilm 16e Mes Souterliedekens. Origineel: Londen BL: K.8.a.12 (S, Ct)].
- Dat ierste boeck vanden niewe Duytsche liedekens, Met III. IIII. V. VI. ende VIII. partyen. Van [...]. - Maastricht: Baethen, Jacop, 1554. [3978 MFilm 16e NDL. Origineel: Heilbronn SA: Heilbronn. Bibl. K. Karlsgym. BB 669].
- Nieu: Amstelredams Lied-boeck, vol Amoreuse nieu Jaren, Mey-Lieden, Tafel Lieden, en veelderhan [...]. - Amsterdam]: Adriaensz., Barendt, 1591. [3978 MFilm 16e NiALb. Origineel: Gent UB: BL 7099 (2)].
- Een nieu devoot Boecxkin/ vol schoone gheestelicke Liedekins/ ende Leysenen/ uut diversche plae [...]. - Gent: Clerck, Pieter de, 1576. [3978 MFilm 16e NiDB. Origineel: Gent UB: Gent 337 (p[231] defect)].
- Een nieu Guese Liede Boecxken/ Waerinne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher ghe [...]. - s.l.: s.n., [1576?]. [3978 MFilm 16e NiGeuLb. Origineel: GŲttingen NSUB: 8 H Holl II 2551 RARA].
- Dit Boec wort genoemt: Het offer des Heeren/ om het inhout van sommighe opgheofferde kinderen G [...]. - Amsterdam: Biestkens, Nicolaes II, 1578. [3978 MFilm 16e OfferB. Origineel: Gent UB: Res 832].
- Een lietboecxken/ tracterende vanden Offer des Heeren/ int welcke oude ende nieuwe Liedekens/ w [...]. - Emden?]: Goebens, Goossen?], 1578. [3978 MFilm 16e OfferB. Origineel: Gent UB: Res 832-1].
- Een Lietboecxken tracterende van den Offer des Heeren .. - Steenwijk]: Zangers, H. 't ], 1566. [3978 MFilm 16e OfferLB. Origineel: Gent UB: Acc. 6859-1].
- Een waerachtich nieu liedeken/ van het ouergeven der Stadt Hulst/ in handen van onsen Edelen/ e [...]. - Antwerpen: Ballo, Anthoni de, 1596. [3978 MFilm 16e Pamfletten Brussel KB. Origineel: Brussel KB: VB 10.204 VIII A 6a].
- BECLACH, Van die van Hollant en Zeelandt . - Antwerpen: Ballo, Anthoni de, 1598. [3978 MFilm 16e Pamfletten Brussel KB. Origineel: Brussel KB: VB 10.204 VIII A 15].
- Theatrum musicum longe amplissimum / Pierre PhalŤse & Jean BellŤre [naam]. - Leuven / Antwerpen: PhalŤse (jr.), Pierre, 1571. [3978 MFilm 16e PhalŤse 1. Origineel: MŁnchen BSB: 2o Mus. pr.104].
- Liber Musicus, duarum vocum cantiones, tum latinas tum gallicas atque teutonicas longe suavissi [...]. - Leuven / Antwerpen: PhalŤse, Pierre, 1571. [3978 MFilm 16e PhalŤse 2. Origineel: MŁnchen BSB: 4o Mus. pr. 134/2].
- EEN DUYTSCH MUSYCK BOECK, DAER INNE BEGREPEN SYN VELE SCHOONE LIEDEKENS MET IIII. MET V. ende V [...]. - Leuven: PhalŤse, Pierre], [1572]. [3978 MFilm 16e PhalŤse 3. Origineel: MŁnchen BSB: 4o Mus. pr. 185/2].
- Refereynen ende Liedekens van diuersche Rhetoricienen wt Brabant/ Vlaenderen, Hollant, ende Zee [...]. - s.l.: Plantijn], 1563. [3978 MFilm 16e RefLiedBrus (2x). Origineel: Gent UB: Acc. 10992; Groningen UB: ? ? e 244.].
- Den Spiegel der minnen. Begrijpende in ses Batement spelen die seer amoreuse historie van Dieri [...] / Van Rijssele, Colijn [naam]. - Antwerpen: Waesberghe, Jan van (1556-1626), 1577. [3978 MFilm 16e Rijssele. Origineel: Den Haag KB: 1702 E 30].
- J.P. Sannes, Psalmen Davids. - Weststellingwerf: s.n., [1590 ca.]. [3978 MFilm 16e Sannes. Origineel: Leeuwarden PB: Hs 1239].
- Schriftuerlicke Liedekens, met noch sommighe Lofsangen ende Ghebeden, uan nieus uele uermeerder [...]. - Leiden: Paedt Jacobszoon, Jan, 1595. [3978 MFilm 16e SchrL. Origineel: Den Haag KB: 1703 F 11].
- Sommighe nieuwe Schriftuerlijcke Liedekens/ ghemaeckt uyt den ouden ende nieuwen testamente/ nu [...]. - Franeker]: Rade, Gillis vanden], 1591. [3978 MFilm 16e SomNSL 1. Origineel: Parijs BN: Yi 1621].
- Sommighe nieuwe Schriftuerlijcke Liedekens/ ghemaeckt uyt den ouden ende nieuwen Testamente/ nu [...]. - Haarlem: Rooman, Gillis, 1593. [3978 MFilm 16e SomNSL 2. Origineel: Den Haag KB: 1703 D 22-1].
- Sommighe nieuwe schriftuerlijcke liedekens, ghemaekt uyt den ouden ende nieuwen testamente, .. [...]. - Haarlem: Rooman, Gillis, 1596. [3978 MFilm 16e SomNSL 3. Origineel: Gent UB: BL. 7099 (10)].
- Sommighe nieuwe Schriftuerlijcke Liedekens .. ghemaeckt uyt den Ouden ende Nieuwen Testamente, [...]. - Haarlem: Rooman, G.?], 1599. [3978 MFilm 16e SomNSL 4. Origineel: Den Haag KB: 1703 H 41].
- Sommighe Psalmen ende ander ghesanghen, die men in die Christe Ghemeynte in dese Nederlanden is [...]. - Emden: Ctematius, Gellius?], 1566. [3978 MFilm 16e SomPsG. Origineel: Den Haag KB: 1714 E 33].
- Een bequaem Maniere om Ionghers soetelijck by sanck te leeren, tghene dat alle kersten menschen [...] / Sonnius, Franciscus] [naam]. - s.l.: Tavernier, Weduwe van Anneet, 1571. [3978 MFilm 16e Sonnius. Origineel: Brussel KB: II 28.979 A3 LP].
- Souter Liedekens Ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen van David: tot stichtinghe, ende [...]. - Antwerpen: Cock, Symon, 1540. [3978 MFilm 16e Souterliedekens 1. Origineel: Brussel KB: III 58. 752 A LP].
- Souter Liedekens Ghemaeckt ter eeren Gods op alle die Psalmen van Dauid: tot stichtinghe ende e [...]. - Brussel: s.n., 1559. [3978 MFilm 16e Souterliedekens 2. Origineel: Utrecht UB: D oct 1299 (Rariora) (tbl. besch., ontbr. fA4-5)].
- Souter liedekens, gemaeckt ter eeren Gods op alle die Psalmen van David, tot stichtinge ende ee [...]. - Antwerpen: Laet, Hans de, 1584. [3978 MFilm 16e Souterliedekens 3. Origineel: Gent UB: BL 2039-4].
- De Spaensche Vlote: Dat is, Een cort verhael van de gantsche gheleghentheyt/ ende wedervaren de [...]. - s.l.: s.n., 1591. [3978 MFilm 16e SpVlote. Origineel: Brussel KB: II 31.651 A].
- Dit is een schoon suyverlijck Boecxken/ in den welcken ghy vinden sult veel schoone Leysenen/en [...] / Munster, Dirk van] [naam]. - Antwerpen [=Alkmaar]: Baert, Th. Pietersz., [1572?]. [3978 MFilm 16e SuB 1. Origineel: Utrecht UB: 212 H 16].
- Dit is een schoon suyverlijck Boecxken in den welcken ghy vinden sult veel schoone Leysenen end [...]. - Amsterdam: Claesz., Cornelis, [1600 ca.]. [3978 MFilm 16e SuB 2. Origineel: Den Haag KB: 1704 F 28].
- Dit is een schoon suverlijc boecxken]. - Utrecht?]: Borculo, Herman van?], [1600, voor?]. [3978 MFilm 16e SuB 3. Origineel: Den Haag KB: 7 D 13 (Ontbr. fA1, A8 en kat. C)].
- 25. Psalmen end andere ghesangh en [!] diemen in de Duydtsche Ghemeynte te Londen, was ghebruyc [...] / Utenhove, J. [naam]. - Emden: Ctematius, Gellius, 1557. [3978 MFilm 16e Utenhove 1. Origineel: Gent UB: G 7970 (p46-47 op losse strook)].
- 26. Psalmen ende ander ghesanghen, diemen in de Duydtsche Ghemeynte te Londen, was Ghebruyckend [...] / Utenhove, J. [naam]. - Emden: Ctematius, Gellius [=Erven, G. vande], 1558. [3978 MFilm 16e Utenhove 2. Origineel: Gent UB: G 343-6].
- 11. Ander psalmen door J.U. Autoor der Duydtscher ghemeynten (die te Londen was) sangkboeck, na [...] / Utenhove, J. [naam]. - Emden: Ctematius, Gellius, 1558. [3978 MFilm 16e Utenhove 3. Origineel: Gent UB: Gent 343-7].
- LXIIII, Psalmen ende ander ghesangen, diemen in de Duytsche Ghemeynte te Londen was ghebruycken [...] / Utenhove, J. [naam]. - Emden: Ctematius, Gellius, 1561. [3978 MFilm 16e Utenhove 4. Origineel: Gent UB: G 7969].
- Hondert Psalmen Davids. Mitsgaders het ghesangk Marie, t'ghesangk Zacharie, t'ghesangk Simeons, [...] / Utenhove, J. [naam]. - Londen: Daye, Ian, 1561. [3978 MFilm 16e Utenhove 5. Origineel: Gent UB: G 1994-6].
- De Artijckelen des Gheloofs, door Jan Uutenhoue Overghesettet / Utenhove, J. [naam]. - s.l.: s.n., 1566. [3978 MFilm 16e Utenhove 6. Origineel: Den Haag KB: 1 B 13-3].
- Veelderhande Gheestelicke Liedekens uut den Ouden ende Nieuwen Testamente, gestelt op A b c. - Emden]: Ctematius, Gellius], 1563. [3978 MFilm 16e VhGL. Origineel: Leeuwarden PB: 1334 Gdg. kluis].
- Gheestelicke Liedekens nu neerstich gebetert, ende met vele Nieuwe, in druck noyt wtghegaen, ve [...]. - Emden]: Erven, G. van de], 1563. [3978 MFilm 16e VhGL. Origineel: Leeuwarden PB: 1334 Gdg].
- Veelderhande Liedekens, ghemaeckt uut den Ouden ende Nieuwen Testamente, die voortijts in druck [...]. - Delft]: Schinckel-Hendricksz-pers], 1577. [3978 MFilm 16e VhL 1. Origineel: Londen BL: 3103.a.1].
- Veelerhande Liedekens, ghemaeckt uut den Ouden ende Nieuwen Testamente, De [!] voortijts in Dru [...]. - Amsterdam]: Biestkens van Diest, Nicolaes], 1579. [3978 MFilm 16e VhL 2. Origineel: Parijs BN: Yi 1618].
- Veelderhande Liedekens, ghemaeckt uut den Ouden ende Nieuwen Testamente, die voortijdts in druc [...]. - s.l.: s.n., 1579. [3978 MFilm 16e VhL 3. Origineel: Londen BL: 11556.bbb.16].
- Veelderhande Liedekens/ gemaect uyt den Ouden en Nieuwen Testamente/ die voortijts in Druck sij [...]. - Franeker]: Rade, Gillis vanden], 1591. [3978 MFilm 16e VhL 4. Origineel: Parijs BN: Yi 1620].
- Veelderhande Liedekens ghemaect wt den Ouden ende Nieuwen Testamente/ die voortijdts in druck z [...]. - Rotterdam]: Dirck Mullem, [1582 [=1595 ca.?]. [3978 MFilm 16e VhL 5 (2x). Origineel: Haarlem SB: 176 D 7].
- Veelderhande liedekens/ ghemaeckt wt den Ouden ende Nieuwen Testamente/ die voortijts in Druck [...]. - Leiden: Dorp, Jan Claes, 1599. [3978 MFilm 16e VhL 6. Origineel: Gent UB: Acc. 12548].
- Veelderhande Schrifturelijcke Leysenen ende Gheestelijcke Liedekens alle Menschen tot devotie v [...]. - Antwerpen: Verhulst, Martinus, [1678 ca.]. [3978 MFilm 16e VhSL1600. Origineel: Brussel KB: II 26144 A LP].
- Gheestelijcke Liedekens/ ghemaeckt (ende oock sommighe by een vergaedert) tot stichtinge aller [...] / Wybo, Joris [naam] et al. - Antwerpen: Troyen, Jasper, 1582. [3978 MFilm 16e Wybo 1. Origineel: Brussel KB: II 25967 A 1].
- Gheestelijcke Liedekens gemaect (ende oock sommige by een vergadert) tot stichtinge aller Chris [...] / Wybo, Joris [naam] et al. - Gorcum: Haensberch, Jan], 1596. [3978 MFilm 16e Wybo 2. Origineel: Antwerpen SB: C 14449].
- Himni Quorum Usus Est In Ecclesiastico Dei Culta Una Cum aliquot praeclaris canticis, prosis et [...] / Wynkius Yprens, Frater Carolus [?] [naam]. - Gent: Manilius, Gislenum [Ghileyn], 1573. [3978 MFilm 16e Wynkius. Origineel: Gent UB: Gent 288].
- Apollo of ghesangh der Musen, wiens lieflijcke stemmen merendeels in vrolijcke en eerlijcke ghe [...]. - Amsterdam: Pietersz, Dirck, 1615. [3978 MFilm 17e Apollo 1615. Origineel: Den Haag KB: 10 G 20].
- Airs DE DIFFERENTS AUTHEURS, MIS EN TABLATURE DE LUTH / Bataille, Gabriel [naam]. - Parijs: Ballard, Pierre, 1608. [3978 MFilm 17e Bataille 1. Origineel: MŁnchen BSB: 4 Mus.pr. 55 [?]].
- Airs DE DIFFERENTS AUTHEURS [..] II-VIII, XI / Bataille, Gabriel [naam]. - s.l.: s.n., 1614-1618, 1623. [3978 MFilm 17e Bataille 2. Origineel: Den Haag Gemeentemuseum].
- Gheestelycke rym-konst / Beer, F. Petri de [naam]. - Antwerpen: Mesens, Jacob, 1657. [3978 MFilm 17e Beer. Origineel: Gent UB: Rťs. 489 (1 film neg., geh.: ontbr. pp1-2, 38-39; 2 stroken (pos&neg) pp44-53; 2 stroken (id.) pp54-64.)].
- Den Bloem-hof van de Nederlantsche Jeught beplant met uijtgelesene Elegien, Sonnetten, Epithala [...]. - Amsterdam: Pers], Dirck Pieterss., 1608. [3978 MFilm 17e Bloemhof 1. Origineel: Den Haag KB: 1 B 17].
- Den Bloem-Hof van de Nederlandsche Jeught. beplant. Met uijtgelesen liedekens en dichte, [..]. - Amsterdam: Pers], Dirck Pietersz., 1610. [3978 MFilm 17e Bloemhof 2. Origineel: Den Haag KB: 1 B 18].
- Den boom der giericheyt, met haren vruchten, d'welck gemaeckt is op de vraghe wat giericheyt is [...] / D.V.P. [naam]. - Haarlem: Casteleyn, Vinc., 16xx. [3978 MFilm 17e Boom. Origineel: Leiden UB: 1499 G 12].
- Cantiones natalitiae - Bassus [6 stemboekjes] / Borremans, G. [naam]. - Antwerpen: s.n., 1660. [3978 MFilm 17e Borremans. Origineel: Brussel KB: II 54 872 A LP (Huys cat.: 36)].
- Nieuwe LOF-SANGEN en Geestelijcke Liedekens Gemaeckt, ende ten dienste der aendachtige Leesers [...] / Busschoff, Bernardus [naam]. - Amsterdam: Lootsman, Wed. Theunis Jacobsz., 1695. [3978 MFilm 17e Busschoff. Origineel: Den Haag KB: 174 H 45].
- STICHTELYCKE RYMEN. Om te Lezen of te zingen / Camphuysen, D.R. [naam]. - s.l.: s.n., 1624. [3978 MFilm 17e Camphuysen. Origineel: Den Haag KB: 5 A 2].
- Den blompot Der gheestelijcker Liedekens. Ghedicht ende ghebrocht int licht door Gillis de Cost [...] / Coster, Gillis de [naam]. - Antwerpen: Janssens, Gheleyn, 1614. [3978 MFilm 17e Coster (2x). Origineel: Antwerpen MPM: R 51-4].
- De Langh-ghewenschte vernieuwynge der vrede-vreught. Vertoont en uytgesproken op de Brugsche Ke [...] / Droomers, Jan [naam]. - Brugge: Pee, Ignatius van, 1698. [3978 MFilm 17e Droomers. Origineel: Gent UB: BL 8097].
- Een nieu Liedt-boeck, genaemt den Druyven-Tros der Amoureusheyt: In hem begrijpende veelderhand [...] / Lenaerts van der Goes, Pieter [naam]. - s.l.: s.n., 1602. [3978 MFilm 17e Druiventros 1. Origineel: Amsterdam, UB: Toonkunst 207-G-12].
- Een nieu Liedt-boeck, genaemt den Druyven-Tros der Amoureusheyt / Goes, Pieter Lenaerts van der [naam]. - s.l.: s.n., [z.j. [1602 ca.]. [3978 MFilm 17e Druiventros 2. Origineel: privťbezit (Bindfouten. Ontbr. A1 (ttl), A7 en L8 (register?))].
- ENCHUYSER LIED-BOECXKEN, Behelsende eenighe Bruylofts-Psalmen, en verscheyden seer vermaeckelij [...]. - Enkhuizen: Palensteyn, Jan, [1688 of later]. [3978 MFilm 17e Enchuyser. Origineel: London BL: 1077.a.43].
- Christelick Tresoirtjen, ofte Aengroeysel van het By-voeghsel tot den Christelicken Jonghelingh [...] / Heussen, F. E. den [naam]. - Amsterdam: Brandt, Marten Jansz., 1645. [3978 MFilm 17e Heussen. Origineel: Leiden UB: 1198 E 25: 2].
- Florida, sive Cantiones, Ť quamplurimis praestantisimorum nostri aevi Musicorum Librus selectae [...] / Hove, Joachim van den [naam]. - Utrecht: Roy, Salomen de, 1601. [3978 MFilm 17e Hove. Origineel: Den Haag Gemeentemuseum].
- LŁneburg, RštsbŁcherei, mus. amt. pract. 1198. Hs., gedateerd 20 martis 1687, met klaviermuziek. - s.l.: s.n., 1687. [3978 MFilm 17e HsLŁRB mapr1198. Origineel: LŁneburg, RštsbŁcherei, mus. amt. pract. 1198].
- Een nieu Devoot Geestelijck Lietboeck. Inhoudende vele schoone Leysliedekens, ende Nieuwe-Jaren [...] / Janssens van Roosendael, Nicolaes [naam]. - Antwerpen: Janssens, Gheleyn, 1605. [3978 MFilm 17e Janssens van Roosendael. Origineel: Gent UB: Acc. 9110].
- Arien und Cantaten Mit 1.2.3. und 4 Stimmen / Kittel, Caspar [naam]. - Dresden: Bergens, Gimel, 1638. [3978 MFilm 17e Kittel. Origineel: ? [via Kassel: Deutsches Musikgesch. Archiv]].
- [Collectie melodieŽn, waaronder selecties uit 8 opera's van J.-B. Lully, en stukken voor solo-i [...] / Lully, Jean-Baptiste] [naam]. - s.l.: s.n., [1686 ca.]. [3978 MFilm 17e Lully. Origineel: Berkeley Jean Gray Hargrove Music Library (University of California): MS 890].
- De Gulden HARPE, Inhoudende al de Liedekens die voor desen by K.V.M. gemaeckt enden .... V [...] / Mander, C. van [naam]. - Haarlem: Passchiers van Wesbusch, Hans, 1627. [3978 MFilm 17e Mander. Origineel: Antwerpen SB: F 30011 (alleen kat. P, N, T, Y, Z en Aa. Hiervan ontbr. p370 en 371)].
- Erster Theil Teutscher Villanellen mit 1. 2. und 3. Stimmen, auf die Tiorba, Laute, Clavicijmbe [...] / Nauwach, Johann [naam]. - s.l.: s.n., 1627. [3978 MFilm 17e Nauwach. Origineel: ? Mus 845 [via Kassel: Deutsches Musikgesch. Archiv]].
- Aen Neelken Jaspers, een Meysjen van 17. Jaren, de welcke Anno 1571. tot Antwerpen, om de getuy [...]. - s.l.: s.n., [1610]. [3978 MFilm 17e Neelken. Origineel: Antwerpen SB: C 14443].
- Den nieuwen verbeterden Lust-Hof Gheplant vol uytghelesene, welgherijmde, eerelijcke, Amoreuse [...]. - Amsterdam: Pietersz, Dirk, [1607]. [3978 MFilm 17e Nieuwen verbet. Lust-hof. Origineel: Leiden UB: 1497 F 37].
- Een nieu Geu-sen Lieden-Boecxken Waerinne begrepe is den gantschen handel der Nederlanden, in v [...]. - s.l.: s.n., 1601. [3978 MFilm 17e NiGeuLb. Origineel: Londen BL: 11517 bb 34].
- Een nieu Liedeken vande wilde vogelen strijt, Die sy onder een hebben, maer singhen Godt lof al [...]. - Antwerpen: Verhoeven, Abraham, 1621. [3978 MFilm 17e NiLiedeken. Origineel: Londen BL: 1193 f 16].
- Het Oudt Haerlems Liedt-Boeck, Inhoudende Vele Historiale ende Amoureuse Liedekens: Oock Tafel, [...]. - Amsterdam: Bouman, Jacobus, [1680 ca.]. [3978 MFilm 17e OHLb. Origineel: Londen BL: 11556 aa 14].
- Een nieu Liedeken, gemaeckt van de Zee-Rovers van Nieupoort, die door de Zee-Capiteyn Jan van C [...]. - s.l.: s.n., [1630?]. [3978 MFilm 17e Pamflet 1630. Origineel: London BL: 1870.d.1.(92) (besch.)].
- Een ney Lydeken gemaekt op den Brabantschen toch, geschyet int laest van Mey, door die Hochmoge [...]. - s.l.: s.n., [1632?]. [3978 MFilm 17e Pamflet 1632. Origineel: FHB BŁckeburg; acc 28/91 Flugblštter].
- Hier is wat wonder wat nieuws, van de Ghereformeerde Brandt-stichterije van de Geusen, ghedisco [...]. - s.l.: Verhoeven, Abraham, 1622. [3978 MFilm 17e Pamflet1622. Origineel: Brussel KB: 33519 A LP].
- HET Kleen Parpken [!] Met Het Trompetje: Vol rare Gheestelijcke Liedekens. Waer by gevoeght is [...]. - Middelburg: Later, Anthony de, 1651-1652. [3978 MFilm 17e Parpken. Origineel: Londen BL: 11555.a.21].
- AMSTERDAMSCHE PEGASUS Waer in (uyt lust) by een vergadert zijn/ veel Minnelijcke Liedekens/ (no [...] / Velden, Matthijs van [naam] et al. - Amsterdam: Aertsz van Ravesteyn, Paulus, 1627. [3978 MFilm 17e Pegasus 1 en 2. Origineel: Londen BL 11556 bbb 66: 1 ].
- [Minnaers Harten Jacht] / M. C. [naam] et al. - s.l.: s.n., [1627?]. [3978 MFilm 17e Pegasus 2. Origineel: Londen BL: 11556 bbb 66: 2].
- NIEU LIEDT-BOECK, Ghenaemt De Nieuwe verbeterde Venus Minne-Gifjens, ofte Amstelredamsche Romme [...]. - Rotterdam: Steenwegen, Philips Jacobs van, 1627. [3978 MFilm 17e Pegasus 2. Origineel: Londen BL: 11556 bbb 66: 3].
- P. G. D. P. S. J., Gheestelijck Paradiisken der Wel-lusticheden. [Deel 1-6] / Pretere S.J., P. Guilielmus de] [naam]. - Antwerpen: Aertssens, H., 1619. [3978 MFilm 17e Pretere. Origineel: Brussel KMC: FA IV 162 ([I] D1-4 ontbreekt)].
- Handgeschreven toevoegsels voor- en achterin het Gheesteliick Paradiisken der Wel-lusticheden. [...] / Pretere S.J., P. Guilielmus de] [naam]. - Antwerpen: Aertssens, H., 1619. [3978 MFilm 17e Pretere. Origineel: Brussel KMC: FA IV 162 ([I] D1-4 ontbreekt)].
- Handgeschreven toevoegsels voor- en achterin het Gheesteliick Paradiisken der Wel-lusticheden. [...] / Pretere S.J., P. Guilielmus de] [naam]. - Antwerpen: Aertssens, H., 1619. [3978 MFilm 17e Pretere. Origineel: Brussel KMC: FA IV 162 ([I] D1-4 ontbreekt)].
- Handgeschreven toevoegsels voor- en achterin het Gheesteliick Paradiisken der Wel-lusticheden. [...] / Pretere S.J., P. Guilielmus de] [naam]. - Antwerpen: Aertssens, H., 1619. [3978 MFilm 17e Pretere. Origineel: Brussel KMC: FA IV 162 ([I] D1-4 ontbreekt)].
- Handgeschreven toevoegsels voor- en achterin het Gheesteliick Paradiisken der Wel-lusticheden. [...] / Pretere S.J., P. Guilielmus de] [naam]. - Antwerpen: Aertssens, H., 1688. [3978 MFilm 17e Pretere. Origineel: Brussel KMC: FA IV 162 ([I] D1-4 ontbreekt)].
- Handgeschreven toevoegsels voor- en achterin het Gheesteliick Paradiisken der Wel-lusticheden. [...] / Pretere S.J., P. Guilielmus de] [naam]. - Antwerpen: Aertssens, H., [1688]. [3978 MFilm 17e Pretere. Origineel: Brussel KMC: FA IV 162 ([I] D1-4 ontbreekt)].
- Het Prieel de[r] Gheestelijcke Melodie: Inhoudende veel schoone Leysenen, Gheestelicke Liedeken [...] / Bauhuysen, Bernard van] [naam]. - Brugge: Soeta[ert], Pieter, 1609. [3978 MFilm 17e Prieel 1 (2x). Origineel: Gent UB: BL 8398].
- Het Prieel der gheestelicker melodiie [!]; Inhoudende veel schoone Leysenen, ende Gheestelijcke [...]. - Antwerpen: Verdussen, Hieronymus, 1614. [3978 MFilm 17e Prieel 2. Origineel: Mainz SB XII u 953 (Film 19)].
- Princesse Liet-boec: Dat is, Der Jonckvrouwen Clachtighe Sentbrieven (Heroidum Epistolae ghenae [...] / Lange, Willem Ryers de] [naam]. - Amsterdam: Barentsz., Hendrick, 1605. [3978 MFilm 17e Princesse Liet-boec. Origineel: Leiden UB: 1497 G 18 (Zelfde druk in zelfde jaar verschenen met andere ttlpag: Princesse Liet-boec)].
- Gulde-Jaers Feest-Daghen of den Schat der geestlycke Lof-sangen Gemaeckt op Elcken Feest dagh v [...] / Stalpart van der Wiele, J.B. [naam]. - Antwerpen: Cnobbaert, Jan, 1635. [3978 MFilm 17e Stalpart. Origineel: Utrecht UB: F oct 43/44].
- Het Paradys der Gheestelycke en kerckelycke Lof-Sangen, Op de principaelste feest-daghen des gh [...] / Haefacker, Aeg. [naam] et al. - Antwerpen: Aertsens, Hendrik, 1638. [3978 MFilm 17e Theodotus. Origineel: Utrecht UB: Gregorius 62].
- Thysius luitboek / Smout, Adriaen Jorisz [naam]. - Leiden: s.n., 1595-1630. [3978 MFilm 17e Thysius. Origineel: Leiden UB: Ms. Thysius 1666].
- Het Triumph-hofjen Jesu Christi ende Marie. Gemaeckt van twee Bloem-beddekens. I. De Rood' Angi [...] / I.A.S. [initialen] [naam]. - Hoorn: Haen, J.C., 1633. [3978 MFilm 17e Triumph-hofjen. Origineel: Gent UB: BL 8540].
- Venus Minne-gifjens. - Amsterdam: Blau-Laecken, Cornelis Willemsz, [1622]. [3978 MFilm 17e V Minneg (2x). Origineel: Leiden UB: 1198 F 8].
- Davids tranen Of Boetpsalmen / Vondel, J. van [naam] et al. - Amsterdam: Jansz, Broer, 1664. [3978 MFilm 17e Vondel / Leeuw. Origineel: Stuttgart WLB: Sch. K Musik Lee 190/40].
- Geestelijke Liedekens op de Hoogh-tijden en voornaamste feestdagen door het jaar uit veele auth [...] / Aengwarda, Nicolaus [naam]. - Dokkum: s.n., 1757. [3978 MFilm 18e Aengwarda (olim MF Hs Aengwarda). Origineel: Gent, KANTL Handschriften KANTL [geen signatuur]].
- GEREFORMEERDE BLOEM-HOF, Verciert Met verscheydene Christelijke GEBEDEN en GESANGEN. / W.T.B. [=Wolterus ter Burgh] [naam]. - Amsterdam: Putte, Abraham van der, [1740 ca.]. [3978 MFilm 18e Burgh. Origineel: Utrecht UB: Mag EAZ 586].
- Collecties liedbladen London British Library. - Gent: o.a.: Paemel, Van , 17xx. [3978 MFilm 18e Lbl Londen BL. Origineel: Londen BL: 1871.C.1; 8079.C.4 (25); 8079.C.8 (89); 8079.C.12 (32) ].
- Der getreue Music-Meister, welcher so wol fŁr Sšnger als Instrumentalisten allerhand Gattungen [...] / Telemann [naam]. - Hamburg: s.n., 1728. [3978 MFilm 18e Music-Meister. Origineel: [Uppsala KB: 147 A b(?)]].
- Dagelijksche Huys-Catechisatie, Bestaende in Morgen-oeffeningen, over de Articulen des Christel [...] / Ridderus, Franciscus [naam]. - Amsterdam: Groot, Wed. van Gysbert de, 1700. [3978 MFilm 18e Ridderus. Origineel: Utrecht UB: AB EAG 297].
- Collectie liedbladen Koninklijke Bibliotheek. - s.l.: s.n., [eind 18e- begin 19e eeuw]. [3978 MFilm 18e-19e Lbl KB. Origineel: Den Haag KB: 6 E 16].
- 'De Spaensche Vlote, een historisch lied uit het einde der XVIe eeuw', in: De Dietsche Warande [...] / A.A. Angillis [naam]. - s.l.: s.n., 1857. [3978 MFilm LIT Angilis. Origineel: onbekend].
- The Souterliedekens and its relation to psalmody in the Netherlands [Unpubl. diss. Univ. of Mic [...] / Bruinsma, Henry A. [naam]. - Ann Arbor: s.n., 1948. [3978 MFilm LIT Bruinsma. Origineel: (onbekend)].
- Afbeeldingen van koperen blaasinstrumenten. [3978 Mfilm LIT Koperen blaasinstr. Origineel: onbekend].
52 Collectie Dorsvlegel, 1963 - 1973 volledige inhoud
  52:1 Correspondentie met Nederlandse medewerkers aan het historisch landbouwonderzoek 'Woord en zaak'. Correspondenten met achternaam A-K. 1963-1966. 1 map.
52 Collectie Dorsvlegel, 1963 - 1973 volledige inhoud
  52:12 Aanmeldingsformulieren van medewerkers van landbouwscholen aan het "woord en zaak" onderzoek. 1963 en z.j. 1 map.
52 Collectie Dorsvlegel, 1963 - 1973 volledige inhoud
  52:2 Correspondentie met Nederlandse medewerkers aan het historisch landbouwonderzoek 'Woord en zaak'. Correspondenten met achternaam L-Z. 1963-1966. 1 map.
52 Collectie Dorsvlegel, 1963 - 1973 volledige inhoud
  52:9 Typoscripten van samenvattingen van de publicaties 'Termen en gebruiken' van Hijszeler en 'Landbouw en volksleven' van Tiesing. Z.j. 1 map.
54 Collectie afbeeldingen op koekplanken, 1985 - 1991 volledige inhoud
  54:3 Foto's van voorwerpen, gebouwen, het alfabet, munten en penningen, het hart, muziekinstrumenten, narren, gelegenheidsvoorstellingen, humor, zeewezens, dieren en planten en voorstellingen uit de Franse tijd. Z.j. 1 doos.
56 Collectie G.J. Boekenoogen, (1882) 1892 - 1918 (1965) volledige inhoud
  56:100 Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van amoretten, kindervrijerij, prťocitť, dťbauchťs, huwelijk, bamboucheurs en kindervragen (codes 1-225).
56 Collectie G.J. Boekenoogen, (1882) 1892 - 1918 (1965) volledige inhoud
  56:101 Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van kindervragen, gesprekken over vrijerij en liefde, kussen, verliefd zijn, leren lopen, bedelen en weldoen, arm en rijk, armoede en huwelijksplechtigheden (codes 226-450).
56 Collectie G.J. Boekenoogen, (1882) 1892 - 1918 (1965) volledige inhoud
  56:102 Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van huwelijk en huwelijksoverdenkingen, de madonna en het kind, babies, luiers omdoen, natuurlijke behoeften, goede en slechte beschermer, huiselijk leven, geneeskundige verzorging, sanatoria, vakantiekolonies, vondelingen en wezen en beschermhuizen.(codes 451-675).
56 Collectie G.J. Boekenoogen, (1882) 1892 - 1918 (1965) volledige inhoud
  56:103 Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van belijdenis en doop, communie, processies en andere kerkelijke plechtigheden, het meisje en de wereld, bad, sport, werkmeisje, schildermodel, vrouw als soldaat, schoolmeisjes en studenten, celibatairs, knappe kinderen, en stoute kinderen. (codes 676-900).
56 Collectie G.J. Boekenoogen, (1882) 1892 - 1918 (1965) volledige inhoud
  56:112 Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van kinderspel, ijdelheid, coquetterie, mooie-lelijke-domme-vriendelijke-mismaakte en bleue kinderen, flauwvallen, ziek zijn, gevaren en rampen, lachen, huilen, ziek zijn, gevaren, rampen, onderwijs (in huis) (codes 2701-2925).
56 Collectie G.J. Boekenoogen, (1882) 1892 - 1918 (1965) volledige inhoud
  56:122 Fiches van Middeleeuwse persoonsnamen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Waarschijnlijk afkomstig van Boekenoogen. ca. 1911. 1 omslag.
56 Collectie G.J. Boekenoogen, (1882) 1892 - 1918 (1965) volledige inhoud
  56:124 Herdruk van De Zaanse Volkstaal, opnieuw uitgegeven door drukkerij J. Heijnis Tsz. te Zaandijk ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. 1971. 1 omslag.
56 Collectie G.J. Boekenoogen, (1882) 1892 - 1918 (1965) volledige inhoud
  56:125 Herdruk van De Zaanse Volkstaal, opnieuw uitgegeven door drukkerij J. Heijnis Tsz. te Zaandijk ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. 1971. 1 omslag.
56 Collectie G.J. Boekenoogen, (1882) 1892 - 1918 (1965) volledige inhoud
  56:126 Herdruk van De Zaanse Volkstaal, opnieuw uitgegeven door drukkerij J. Heijnis Tsz. te Zaandijk ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. 1971. 1 omslag.
56 Collectie G.J. Boekenoogen, (1882) 1892 - 1918 (1965) volledige inhoud
  56:49 Manuscripten van versjes bij reidansen: Pieternelle, de koningsdochter, touwtje springen, zakdoekje leggen en 'kruip door'. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 3800-3868.
56 Collectie G.J. Boekenoogen, (1882) 1892 - 1918 (1965) volledige inhoud
  56:62 Typoscripten van 19e en begin 20e eeuwse liedjes met muzieknotaties. Z.j. 1 map.
56 Collectie G.J. Boekenoogen, (1882) 1892 - 1918 (1965) volledige inhoud
  56:68 Manuscripten van liedjes en aantekeningen betreffende Nieuwjaar, vastenavond, en Pasen. ca. 1951 en z.j. 1 map.
N.B. Bewerkingen en aantekeningen van C.C. van de Graft.
56 Collectie G.J. Boekenoogen, (1882) 1892 - 1918 (1965) volledige inhoud
  56:77 Manuscripten van alfabetisch gerangschikte middeleeuwse persoonsnamen. Met manuscripten en typoscripten van spreuken, gezegdes en aantekeningen. Z.j. 1 doos.
N.B. De persoonsnamen zijn geschreven door Boekenoogen. Een aantal spreuken, gezegdes en aantekeningen zijn waarschijnlijk geschreven door Sinninghe, dit is dan aangegeven op de omslag.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:100 Krantenknipsels en typoscripten betreffende diverse volkskundige onderwerpen in Gelderland. 1937-1977 en z.j. 1 omslag.
N.B. Tevens Achterhoek en Veluwe. Met de serie over de Veluwe door Kobus van de Veluwe, 1945-
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1149 Krantenknipsels betreffende landbouwfeest. 1926-1982 en z.j.
1 omslag.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1198 Krantenknipsels betreffende opening gebouwen. 1927-1990 en z.j. 1e van 18 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1199 Krantenknipsels betreffende opening gebouwen. 1927-1990 en z.j. 2e van 18 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1200 Krantenknipsels betreffende opening gebouwen. 1927-1990 en z.j. 3e van 18 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1201 Krantenknipsels betreffende opening gebouwen. 1927-1990 en z.j. 4e van 18 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1202 Krantenknipsels betreffende opening gebouwen. 1927-1990 en z.j. 5e van 18 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1203 Krantenknipsels betreffende opening gebouwen. 1927-1990 en z.j. 6e van 18 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1204 Krantenknipsels betreffende opening gebouwen. 1927-1990 en z.j. 7e van 18 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1205 Krantenknipsels betreffende opening gebouwen. 1927-1990 en z.j. 8e van 18 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1206 Krantenknipsels betreffende opening gebouwen. 1927-1990 en z.j. 9e van 18 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1207 Krantenknipsels betreffende opening gebouwen. 1927-1990 en z.j. 10e van 18 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1208 Krantenknipsels betreffende opening gebouwen. 1927-1990 en z.j. 11e van 18 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1209 Krantenknipsels betreffende opening gebouwen. 1927-1990 en z.j. 12e van 18 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1210 Krantenknipsels betreffende opening gebouwen. 1927-1990 en z.j. 13e van 18 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1211 Krantenknipsels betreffende opening gebouwen. 1927-1990 en z.j. 14e van 18 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1212 Krantenknipsels betreffende opening gebouwen. 1927-1990 en z.j. 15e van 18 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1213 Krantenknipsels betreffende opening gebouwen. 1927-1990 en z.j. 16e van 18 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1214 Krantenknipsels betreffende opening gebouwen. 1927-1990 en z.j. 17e van 18 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1215 Krantenknipsels betreffende opening gebouwen. 1927-1990 en z.j. 18e van 18 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1278 Krantenknipsels betreffende bijgebouwen. 1660-1989 en z.j.
1e van 2 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1279 Krantenknipsels betreffende bijgebouwen. 1660-1989 en z.j.
2e van 2 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1280 Krantenknipsels betreffende gebouw, woning, huis. 1904-1984 en z.j. 1e van 2 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1281 Krantenknipsels betreffende gebouw, woning, huis. 1904-1984 en z.j. 2e van 2 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1296 Krantenknipsels betreffende bouwfolkloren 1919-1990 en z.j.
1e van 13 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1297 Krantenknipsels betreffende bouwfolkloren 1919-1990 en z.j.
2e van 13 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1298 Krantenknipsels betreffende bouwfolkloren 1919-1990 en z.j.
3e van 13 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1299 Krantenknipsels betreffende bouwfolkloren 1919-1990 en z.j.
4e van 13 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1300 Krantenknipsels betreffende bouwfolkloren 1919-1990 en z.j.
5e van 13 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1301 Krantenknipsels betreffende bouwfolkloren 1919-1990 en z.j.
6e van 13 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1302 Krantenknipsels betreffende bouwfolkloren 1919-1990 en z.j.
7e van 13 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1303 Krantenknipsels betreffende bouwfolkloren 1919-1990 en z.j.
8e van 13 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1304 Krantenknipsels betreffende bouwfolkloren 1919-1990 en z.j.
9e van 13 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1305 Krantenknipsels betreffende bouwfolkloren 1919-1990 en z.j.
10e van 13 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1306 Krantenknipsels betreffende bouwfolkloren 1919-1990 en z.j.
11e van 13 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1307 Krantenknipsels betreffende bouwfolkloren 1919-1990 en z.j.
12e van 13 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1308 Krantenknipsels betreffende bouwfolkloren 1919-1990 en z.j.
13e van 13 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1310 Krantenknipsels betreffende indeling v.h. gebouw. zonder jaar.
1 omslag.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1339 Krantenknipsels betreffende bierbrouwer. 1933-1987 en z.j.
1 omslag.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:138 Krantenknipsels en typoscripten betreffende sociale groepen. 1934-1989 en z.j. 1 omslag.
N.B. B.v. jeugd, bejaarden, elite, analfabeten, woonwagenbewoners, vrouw
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1408 Krantenknipsels betreffende landbouwbedrijf algemeen. 1936-1986 en z.j. 1e van 2 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1409 Krantenknipsels betreffende landbouwbedrijf algemeen. 1936-1986 en z.j. 2e van 2 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1411 Krantenknipsels betreffende landbouwgereedschap. 1942-1981 en z.j. 1 omslag.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:143 Krantenknipsels en typoscripten betreffende symboliek: (eeuwig) levende tekens. 1941 en z.j. 1 omslag.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1438 Krantenknipsels betreffende tuinbouw. 1939-1988 en z.j. 1 omslag.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1441 Krantenknipsels betreffende wijnbouw. 1960-1966. 1 omslag.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1449 Krantenknipsels betreffende schepenbouw. 1961-1981 en z.j. 1 omslag.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1483 Krantenknipsels betreffende touwknopen. 1934-1950 en z.j. 1 omslag.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1484 Krantenknipsels betreffende touwslager. 1940-1979 en z.j. 1 omslag.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1535 Krantenknipsels betreffende het beroep: huisvrouw. 1938-1985 en z.j. 1 omslag.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1537 Krantenknipsels betreffende het beroep: orgelbouwer. 1946-1976 en z.j. 1 omslag.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1543 Krantenknipsels betreffende het beroep: bouwvakker. z.j. 1 omslag.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1562 Krantenknipsels betreffende modelbouw. 1935-1987 en z.j.
1e van 2 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1563 Krantenknipsels betreffende modelbouw. 1935-1987 en z.j.
2e van 2 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1620 Krantenknipsels betreffende behendigheidswedstrijden: landbouw. 1969-1983. 1 omslag.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1643 Krantenknipsels betreffende records: kinderwagenduwen. 1967-1978 en z.j. 1 omslag.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1668 Krantenknipsels betreffende vrijetijdsbesteding: touwtrekken. 1939-1979 en z.j. 1e van 2 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1669 Krantenknipsels betreffende vrijetijdsbesteding: touwtrekken. 1939-1979 en z.j. 2e van 2 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:177 Krantenknipsels betreffende Amsterdam (E 109). ca 1906-1930 en z.j. 1 map.
N.B. voornamelijk illustraties van gebouwen en voorname Amsterdammers (zoals gemeente bestuur en toneelspelers als louis bouwmeester, ernst possart, derk haspels, david bles) uit geillustreerde tijdschriften als De Prins, De Amsterdamsche Gids en kranten. Het handschrift waarmee de ills van aantekeningen zijn voorzien is niet bekend.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1778 Krantenknipsels betreffende verhalende kunst: blauwbaard. 1934-1938. 1 omslag.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1781 Krantenknipsels betreffende verhalende kunst: gebouwen. 1929-1977 en z.j. 1e van 3 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1782 Krantenknipsels betreffende verhalende kunst: gebouwen. 1929-1977 en z.j. 2e van 3 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1783 Krantenknipsels betreffende verhalende kunst: gebouwen. 1929-1977 en z.j. 3e van 3 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:1793 Krantenknipsels betreffende verhalende kunst: vrouwtje van Stavoren. 1934-1969. 1 omslag.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:282 Krantenknipsels betreffende genezers, kwakzalvers, vroedvrouw etc. 1889-1990 en z.j. 1e van 3 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:283 Krantenknipsels betreffende genezers, kwakzalvers, vroedvrouw etc. 1889-1990 en z.j. 2e van 3 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:284 Krantenknipsels betreffende genezers, kwakzalvers, vroedvrouw etc. 1889-1990 en z.j. 3e van 3 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:364 Krantenknipsels betreffende kerkgebouw. 1947-1989 en z.j. 1 omslag.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:365 Krantenknipsels betreffende kerkgebouw: artikelenserie Kalma. 1938-1939. 1 omslag
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:366 Krantenknipsels betreffende kerkgebouw: Noormannenpoortje. 1936-1941. 1 omslag.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:689 Krantenknipsels betreffende huwelijksaankondiging. 1889-1982 en z.j. 1 omslag.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:690 Krantenknipsels betreffende huwelijk. 1854-1995 en z.j. 1e van 17 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:691 Krantenknipsels betreffende huwelijk. 1854-1995 en z.j. 2e van 17 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:692 Krantenknipsels betreffende huwelijk. 1854-1995 en z.j. 3e van 17 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:693 Krantenknipsels betreffende huwelijk. 1854-1995 en z.j. 4e van 17 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:694 Krantenknipsels betreffende huwelijk. 1854-1995 en z.j. 5e van 17 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:695 Krantenknipsels betreffende huwelijk. 1854-1995 en z.j. 6e van 17 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:696 Krantenknipsels betreffende huwelijk. 1854-1995 en z.j. 7e van 17 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:697 Krantenknipsels betreffende huwelijk. 1854-1995 en z.j. 8e van 17 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:698 Krantenknipsels betreffende huwelijk. 1854-1995 en z.j. 9e van 17 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:699 Krantenknipsels betreffende huwelijk. 1854-1995 en z.j. 10e van 17 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:700 Krantenknipsels betreffende huwelijk. 1854-1995 en z.j. 11e van 17 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:701 Krantenknipsels betreffende huwelijk. 1854-1995 en z.j. 12e van 17 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:702 Krantenknipsels betreffende huwelijk. 1854-1995 en z.j. 13e van 17 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:703 Krantenknipsels betreffende huwelijk. 1854-1995 en z.j. 14e van 17 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:704 Krantenknipsels betreffende huwelijk. 1854-1995 en z.j. 15e van 17 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:705 Krantenknipsels betreffende huwelijk. 1854-1995 en z.j. 16e van 17 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:706 Krantenknipsels betreffende huwelijk. 1854-1995 en z.j. 17e van 17 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:707 Krantenknipsels betreffende huwelijkskrant. 1941-1984 en z.j. 1e van 2 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:708 Krantenknipsels betreffende huwelijkskrant. 1941-1984 en z.j. 2e van 2 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:709 Krantenknipsels betreffende bijzondere huwelijksfeesten. 1973-1990. 1 omslag.
N.B. Koperen huwelijk (12,5 jaar).
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:710 Krantenknipsels betreffende bijzondere huwelijksfeesten. 1897-1981. 1 omslag.
N.B. Zilveren huwelijk (25 jaar).
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:711 Krantenknipsels betreffende bijzondere huwelijksfeesten. 1925-1990. 1e van 2 omslagen.
N.B. Gouden huwelijk (50 jaar).
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:712 Krantenknipsels betreffende bijzondere huwelijksfeesten. 1925-1990. 2e van 2 omslagen.
N.B. Gouden huwelijk (50 jaar).
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:713 Krantenknipsels betreffende bijzondere huwelijksfeesten. 1873-1984 en z.j. 1 omslag.
N.B. Diamanten huwelijk (60 jaar).
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:714 Krantenknipsels betreffende bijzondere huwelijksfeesten. 1936-1984. 1 omslag.
N.B. Allerlei huwelijk (40,50,65,75 jaar) chronologisch geordend.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:729 Krantenknipsels betreffende Joodse feestdagen: Joods nieuwjaar. z.j. 1 omslag.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:743 Krantenknipsels betreffende nieuwjaarswensen. 1868-1990 en z.j. 1e van 7 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:744 Krantenknipsels betreffende nieuwjaarswensen. 1868-1990 en z.j. 2e van 7 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:745 Krantenknipsels betreffende nieuwjaarswensen. 1868-1990 en z.j. 3e van 7 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:746 Krantenknipsels betreffende nieuwjaarswensen. 1868-1990 en z.j. 4e van 7 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:747 Krantenknipsels betreffende nieuwjaarswensen. 1868-1990 en z.j. 5e van 7 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:748 Krantenknipsels betreffende nieuwjaarswensen. 1868-1990 en z.j. 6e van 7 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:749 Krantenknipsels betreffende nieuwjaarswensen. 1868-1990 en z.j. 7e van 7 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:750 Krantenknipsels betreffende nieuwjaarswensen. 1698-1985 en z.j. 1 omslag
N.B. wensteksten.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:764 Krantenknipsels betreffende Sint Pieter in Grouw (22-02). 1882-1982 en z.j. 1e van 2 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:765 Krantenknipsels betreffende Sint Pieter in Grouw (22-02). 1882-1982 en z.j. 2e van 2 omslagen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:776 Krantenknipsels betreffende oude en nieuwe mei. 1941-1959 en z.j. 1 omslag.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:958 Krantenknipsels betreffende dauwtrappen. 1934-1989 en z.j. 1 omslag.
58 Knipselcollectie Volkslied, (1891) 1900 - 2008 volledige inhoud
  58:33 Krantenknipsels betreffende muziekleven in Zuid-Afrika. 1933-1989. 1 map.
N.B. Met manuscripten, brieven aan D. Wouters (1933-1941) en typoscripten van Jan Bouws (1964-1966).
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:111 Krantenknipsels van het feuilleton "Oosterbeek in 't verleden" door Oosterbeker in Hoog en Laag, nieuwsbad voor de gemeente Renkum: Oosterbeek, Wolfheze, Heveadorp, Doorwerth en omgeving. 1949 en s.a. 1 omslag.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:112 Krantenknipsels van het feuilleton "Veluwse praot" door Harm in de Zwolsche Crt. 1957. 1 omslag.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:119 Krantenknipsels van het feuilleton "Wolvegaster praotien" door Hajo van Wolwagha in Nieuws- en advertentieblad Oost en West Stellingwerf. Z.j. 1 omslag.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:125 Krantenknipsels van het feuilleton "Workums protje" door Bern in Gorinchems Nieuwsblad. 1956-1937 en z.j. 1 omslag.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:131 Krantenknipsels in Gronings dialect. 1939-1953. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Remkes. 1946.
- Damster typen / J.H. Wildervanck de Blťcourt. 1950.
- Uit het dagboek van mevrouw Slapsma-Tiessens. 1950-1953.
- Doar Gunder in 't veld / S.F. van Wattum. 1950-1951.
- Vertsels van ons Maaikemui / G.R.-E (= G. Roelofsma-Eppens). 1948-1950.
- Braiv'm (neef Harm). 1939-1947
- E. van Dijk. 1933-1936.
- In 't houkje. 1949.
- Geert GrŲnneger. 1938-1939.
- Jan Boer. 1938-1952.
- Emigrant / Rein Brouwer. 1952.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:135 Krantenknipsels in/betreffende Gronings dialect. 1925-1948. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Braiven van familie Glas en Blik. 1945-1947.
- Op de petriez'n / Kloaos Knapbuzze. 1946.
- Meroakels / Hein Leemhuis. 1945-1947.
- Koopman Frank vertelt / Hein Leemhuis. 1947-1948.
- Stukjes uit de Nieuwe Prov. Groninger Courant / K. (=P. Kieft). 1936-1940.
- Diverse stukjes uit het Volksblad. 1939.
- Diverse stukjes uit de Noord-Ooster. 1925-1943.
- Diverse stukjes uit Nieuwsblad van het Noorden. 1932-1940.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:149 Krantenknipsels, typoscripten en handschriften in stadsfriese dialecten. 1938-1941. 1 omslag.
N.B. Verzameling van professor H. Burger (Amsterdam).
Bevat 'Praathoekje' / C. Smit (Sneek). Stukken betreffende het Stadsfries en het Leeuwarder, Franeker, Dokkumer en Kollumer dialect.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:151 Krantenknipsels en woordenlijsten betreffende het Leeuwarder dialect. 1941-1944. 1 omslag.
N.B. Verzameling van professor H. Burger (Amsterdam).
Bevat 'Gesprekken op de brug' door R. Brolsma.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:159 Krantenknipsels in het Leeuwarder dialect. 1933-1937. 1 omslag.
N.B. Bevat de reeks 'Gesprekken op de brug' door R. Brolsma.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:160 Krantenknipsels in het Leeuwarder dialect. 1938-1942. 1 omslag.
N.B. Bevat de reeks 'Gesprekken op de brug' door R. Brolsma.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:161 Krantenknipsels in het Leeuwarder dialect. 1942-1944. 1 omslag.
N.B. Bevat de reeks 'Gesprekken op de brug' door R. Brolsma.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:162 Krantenknipsels in het Leeuwarder (Huizumer) dialect. 1936-1941. 1 omslag.
N.B. Bevat de reeks 'Op 't hoekje' door J.S.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:178 Krantenknipsels in en over het Drents. 1933. 1 omslag.
N.B. Bevat de reeks 'Frouwke' / B. van Zwolle.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:183 Krantenknipsels in en over de dialecten van Overijssel. 1933-1951. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- (Zwols) Zwolsche steekies / Blauwvinger, 1936-1948
- (Sallands) gedichten door v.B., 1933-1935
- (Kampen) Dialectkaarten, o.m. Kamper uien, z.j.
- Het Deventers dialect / W.H. Staverman, 1934
- (Twents) Artikelen door Heinrich [=Hendrik Klaassen], 1936-1940, met correspondentie hieromtrent
- (Deventer) Krabbels uut mien dagbŰok / Willum, 1936-1941
- (Kampen) Eij 't ook 'eurd? / Driekus [= J.B. Keuter], 1948-1949
- Kamper praoties / Zwier, 1949-1951
- Artikelen door Kloas, z.j.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:184 Krantenknipsels in en over de dialecten van Overijssel. 1933-1950. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- diverse feulilletons uit de Nieuwe Twentsche en Almelosche Courant, 1939-1940
- Het Twentsche dialect / G.H. Wanink, 1942
- (Twents) Dialectrubriek / H.L. Bezoen, 1948-1950
- (Kampen) Hier op 't Oldebroek / Joe Beerend, 1948-1949
- Bi'j ons in Kampen / Beern'd van Diek, 1946-1947
- (Twents) PleerdŲpkes, 1946
- (Nieuwleusden) Brieven uut Frankriek / Jan Willem, 1948
- (Deventer) Gait Jan Steen uut Battum [= Ruud Ankersmit], 1937-1940
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:186 Krantenknipsels in en over de dialecten van Overijssel. 1922-1953. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- (Zwolle) Artikelen door Derkien en andere auteurs, 1952-1953
- (Zwolle) Gevulde brŲkkies / Steven van Smoezen, 1950
- (Twente) Diverse artikelen door Johan Buursink, 1948-1952
- Breef oet Gramsbargen / Garriet (=Johan Bodewitz), 1949-1950
- (Salland) Beschouwingen van een anderen buitenman / Gait, 1922
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:215 Krantenknipsels in dialecten van de Veluwe. 1888-1950. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Artikelen van diverse bronnen door diverse schrijvers, 1935-1957
- (Velp) Uut die goeie olde tied, 1930
- Bie ons op d'n Schaffelaar / Helmus van de Haor, 1944
- Veluwsche vertelsels / Jannus Wortel, 1937
- Brieven van het Platteland / Dirk van den Hul, 1934-1936
- Feuilleton : uit het volksleven op de Veluwe, 1888-1891
- (Brummen) Uut ut lŤven van Klaas Starrekieker, 1941-1942
- Brieven van Breunis, 1939 en z.j.
- Brieven uit de Renkumse Enk / Hannes van Epscheuten [omstr. 1950]
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:216 Krantenknipsels in dialecten van de Veluwe. 1939. 1 omslag.
N.B. Bevat 'Een breef uut Leag-Soeren' / Aorie, 1939
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:217 Krantenknipsels in dialecten van de Veluwe. 1939-1951. 1 omslag. N.B. Bevat de serie Brieven / van Herm uut de Peerdekuule [=Hein Koldenhof], 1939-1951.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:218 Krantenknipsels in dialecten van de Betuwe. 1933-1938. 1 omslag.
N.B. Bevat de serie 'Ut de BŤtoewe' / G.J.P. (=G.J. Peters).

E-15
Rondom den Edeschen Toren
E-16
Betuwsch
1. Diversen Betuwe
2. "Maonus", "Knillus", e.a. uit Nieuwe Tielse Courant
3. Betuws huukske
4. Opheusden
5. Uut Dojewaerd (Uut Dojewaerd)
E-17
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:219 Krantenknipsels in dialecten van de Betuwe. 1923-1954. 1 omslag.
N.B. Bevat
- Diversen knipsels uit de Betuwe, 1923-1954
- (Tiel) Diverse artikelen door o.a. Maonus en Knillus, 1953-1954
- BŤtuws huukske, 1952-1954 en z.j.
- artikelen in het dialect van Opheusden, z.j.
- de serie 'Uut Dojewaerd' / Gedo, 1948-1949
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:220 Krantenknipsels in dialecten van de Betuwe. 1936-1949. 1 omslag.
N.B. Bevat de serie 'Rondom den Edeschen Toren'.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:233 Krantenknipsels in het West-Fries dialect. 1948-1967. 1 omslag.
N.B. Bevat de reeks 'Nieuws uit de skeerwinkel' / Figaro (= Jaap van Zoonen)
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:239 Krantenknipsels in de dialecten van Zeeland. 1934-1941. 1 omslag.
N.B. Bevat 'Brieven uut Schouwen' / JoŲs van Jaone
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:244 Krantenknipsels in de dialecten van Zeeland. 1933-1934. 1 omslag.N.B. Bevat de reeksen 'Wat doen z'op de hoeve?' en 'Schetsen van de hoeve / de Vrouwe van d'Oeve.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:247 Krantenknipsels in de dialecten van Brabant. 1937-1954. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- Brieven van aachteraf / Driekskes, 1947-1954
- Den sik van Baozel / Dr. Aug. Wibbelt, naverteld deur P. Heerkens, 1941
- Keesoom / Dr. Aug. Wibbelt, naverteld door P. Heerkens, 1939
- De nuuwe kapelaon van Baozel / deur Jan Jaansen, 1938
- Brabantsche vertelling, door W.v.E., 1937
- Verhaal van 't Brabantsche platteland, 1941-1944
- Gerritje uit 't gesticht, 1940-1944
- Natte kroegen op drogen grond / door Jan Braboen, 1946
- Brieven van Suske / Suske van Testelt, 1940-1942
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:283 Krantenknipsels inzake Zeeuws dialect. 1933-1955 en z.j. 1 omslag.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:310 Krantenknipsels betreffende dialecten. 1864-1955 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat knipsels over het Stellingwerfs, taalwetenschap in Friesland, Noord-Holland en Zuid-Holland, en knipsels over dialect in Twente, Salland en de Veluwe.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:40 Krantenknipsels betreffende Nederlandse dialecten uit de Leeuwarder Courant. 1975-1978. 1 map.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:41 Krantenknipsels betreffende Nederlandse dialecten uit de Leeuwarder Courant. 1975-1980. 1 map.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:42 Krantenknipsels betreffende Nederlandse dialecten uit de Leeuwarder Courant. 1977-1979. 1 map.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:43 Krantenknipsels betreffende Nederlandse dialecten uit de Leeuwarder Courant. 1979-1980. 1 map.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:51 Krantenknipsels van feuilletons "Tieden van Tais en Tido" van een anonieme schrij(f)v(st)er en "Braiven van twei Jannen" en "Uit het dagboek van mevrouw Slapsma-Tiessens" van J. Rietema uit het Nieuwsblad van het Noorden. 1955-1961. 1 map.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:54 Krantenknipsels betreffende Frisistiek. 1952 - 1985. 1 map
N.B. Veelal uit de Leeuwarder Courant; verzameld door Heslinga
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:65 Krantenknipsels betreffende Zeeland en het Zeeuws. Z.j. 1933 - 1987. 1 omslag.
N.B. Zonder feuilletons.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:7 Krantenknipsels betreffende het 500 jaar bestaan van de Leeuwarder Courant. 1935. 1 map.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:70 Krantenknipsels van het feuilleton "Even uitblazen" door Wim Kock betr. Zeeuws en west Noordbrabants verschenen in dagblad "De Stem". 1 omslag
N.B. Met typoscript over dialect van Ossendrecht
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:73 Krantenknipsels van het feuilleton "Schrammetje schrijft" in Eilanden Nieuws. 1966-1967. 1 map.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:82 Krantenknipsels van het feuilleton"Nuuws uit de skeerwinkel" door Figaro in de Schager Crt. 1965-1966. 1 map.
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:88 Krantenknipsels van het feuilleton "In hŲrn van heerd" in de Nieuwe provinciale Groningse Crt. 1961-1962. 1 omslag
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:91 Krantenknipsels van het feuilleton "Op 'e taelhelling" door Taelwarder in de Leeuwarder Crt. 1959-1961. 1 omslag
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:93 Krantenknipsels van het feuilleton "Onner aigen volk" door Jan Boer [Jan Boer plougt deur] in Nieuwsblad van het Noorden. 1961-1967. 1 omslag
60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990 volledige inhoud
  60:94 Krantenknipsels van het feuilleton "Folklore en taal" door F. den Eerzamen in Eilandennieuws & Flakkeese Nieuwsbode. 1953-1961. 1 omslag
61 Archief J.Th. Gorter-Siemens, (1877) 1925 - 1965 volledige inhoud
  61:11 Manuscripten betreffende o.a. Anna, Mistletoe en sale touw. 1939-1959 en z.j. 1 map.
61 Archief J.Th. Gorter-Siemens, (1877) 1925 - 1965 volledige inhoud
  61:15 Manuscripten betreffende oudjaar en nieuwjaar(swensen). 1877-1878, 1932-1957 en z.j. 1 map.
63 Collectie van de Adviescommissie Museum Historische Landbouwtechniek, 1977 - 1994 volledige inhoud
  63:1 Stukken betreffende het Museum Historische landbouwtechniek. 1991-1994. 1 map.
65 Collectie inzake het kerstboomonderzoek, 1984 volledige inhoud
  65:11 Afdrukken van de 19e en 20e eeuwse periodieken Het Kind, De Favoriet, Jaarboekje Magdalena en Nieuws van de Dag. Z.j. 1 map.
65 Collectie inzake het kerstboomonderzoek, 1984 volledige inhoud
  65:12 Afdrukken van bronnen uit de 19e eeuw. Z.j. 1 map.
65 Collectie inzake het kerstboomonderzoek, 1984 volledige inhoud
  65:13 Afdrukken van bronnen uit de 19e en 20e eeuw. Z.j. 1 map.
65 Collectie inzake het kerstboomonderzoek, 1984 volledige inhoud
  65:14 Afdrukken van bronnen uit de 20e eeuw. Z.j. 1 map.
65 Collectie inzake het kerstboomonderzoek, 1984 volledige inhoud
  65:15 Dia's, filmmateriaal en foto's van 19e eeuwse kerstadvertenties. Met aantekeningen. Z.j. 1 map.
66 Collectie inzake het paasvuuronderzoek, (1965) 1983 - 1993 volledige inhoud
  66:11 Afdrukken van 19e eeuwse bronnen betreffende het paasvuur. Z.j. 1 map.
66 Collectie inzake het paasvuuronderzoek, (1965) 1983 - 1993 volledige inhoud
  66:13 Fotokopie van de publicatie 50 jaar Nederlandsche Reisvereeniging. Een halve eeuw in dienst van het Nederlandsche volk, 1906-1956. Z.j. 1 map.
66 Collectie inzake het paasvuuronderzoek, (1965) 1983 - 1993 volledige inhoud
  66:14 Documentatie betreffende het wereldrecord paasvuur bouwen in Twente. 1987-1993. 1 map.
66 Collectie inzake het paasvuuronderzoek, (1965) 1983 - 1993 volledige inhoud
  66:16 Afdrukken van exemplaren van het Holtens Nieuwsblad. Met aantekeningen van A.J. Dekker. 1993 en z.j. 1 map.
67 Collectie volksverhalen, (1949) 1962 - 1977 (2004) volledige inhoud
  67:100 Typoscript van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1965-1966. 2e van 2 mappen.
N.B. Overgetypte verhalen van de verhalenvertellers Geeske Kobus-van der Zee, Harke G. Houtman, Kobus de Vries, Jan Slaaf, Aaltje Schievink-Westra, Errit de Jong, Kornelis Kats, Folkert de Haan, Bonne Veenstra, Lyske Rauwerda-van de Bos, Sake Huisman, Hindrikje Veenstra-Boerema, Durk Veltman, wed. de Vries-Roosma, Jantje Faber, Bontje Dalman-Douma, Jan Jager, Wiger Kootstra, Bontje Kuipers-Veenstra, Wolter Sibma.
67 Collectie volksverhalen, (1949) 1962 - 1977 (2004) volledige inhoud
  67:41 Typoscripten van volksverhalen opgetekend door Brouwers, E.H. 1962-1965. 1 map.
67 Collectie volksverhalen, (1949) 1962 - 1977 (2004) volledige inhoud
  67:5 Correspondentie met Brouwers, E.H. 1962-1978, 1996. 1 omslag.
67 Collectie volksverhalen, (1949) 1962 - 1977 (2004) volledige inhoud
  67:8 Correspondentie met Buwalda-Veenbaas, T. 1965. 1 omslag.
67 Collectie volksverhalen, (1949) 1962 - 1977 (2004) volledige inhoud
  67:99 Typoscript van volksverhalen opgetekend door Jaarsma, A.A. 1965-1966. 1e van 2 mappen.
N.B. Overgetypte verhalen van de verhalenvertellers Geeske Kobus-van der Zee, Harke G. Houtman, Kobus de Vries, Jan Slaaf, Aaltje Schievink-Westra, Errit de Jong, Kornelis Kats, Folkert de Haan, Bonne Veenstra, Lyske Rauwerda-van de Bos, Sake Huisman, Hindrikje Veenstra-Boerema, Durk Veltman, wed. de Vries-Roosma, Jantje Faber, Bontje Dalman-Douma, Jan Jager, Wiger Kootstra, Bontje Kuipers-Veenstra, Wolter Sibma.
68 Collectie C. Bakker, (1774) 1892 - 1916 (1932) volledige inhoud
  68:32 "De intrede in den hemel". Z.j. 1 omslag.
N.B. Lied met klavierbegeleiding 19e eeuwse plaatdruk, anoniem en ongedateerd [collectie bakker map 2]
69 Collectie Trouwring, 1965 - 1975 volledige inhoud
  69:1 Bewerkingsformulieren van een vragenlijst over de trouwring. Met een typoscript van een symposium over het huwelijk en aantekeningen. 1965-1975. 1 map.
71 Collectie Vlaamse vragenlijsten, 1955 - 1976 volledige inhoud
  71:8 Manuscripten en typoscripten betreffende St. Nikolaas en nieuwjaar. 1959.
N.B. Refereert aan vragenlijst 9.
76 Collectie Kinderspel, -lied en -rijm, 1933-1938 volledige inhoud
  76:18 Manuscript Touwfiguren van Zwaagdijk. Z.j. 1 map.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:38 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar sagenmotieven in Zuid-Westvlaanderen door Monique Sagaert in 1955. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 5.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:39 KopieŽn van typoscripten van sagen uit het 'land van Turnhout' door Walter Luyts in 1956. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 6.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:40 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar de sagenmotieven in Mechelen (BelgiŽ) en omgeving door Lutgard de Wit in 1956. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 8.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:41 KopieŽn van typoscripten van sagen in het Noord-Westen van Limburg (BelgiŽ) door Ivo kenens in 1957. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 9.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:42 KopieŽn van typoscripten van sagen uit Vlaanderen verzameld in 1957. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 10.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:43 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar de sagenmotieven in Mol, Dessel en Retie door Godelieve Van Loock verzameld in 1957. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 11.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:44 KopieŽn van typoscripten van het sagenboek van het Oude Kamerlings ambacht, uitgebreid tot Oostende en Nieuwpoort, door Jenny Aspeslagh in 1958. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 12.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:45 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar de sagenmotieven in het kanton Bilzen door Wilma Jackers in 1958 . Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 13A.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:46 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar de sagenmotieven in het kanton Bilzen door Wilma Jackers in 1958 . Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 13B.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:47 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar de sagenmotieven in Lier en omgeving van Hilda van Hoof in 1958 . Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 14.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:48 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar de sagenmotieven in het land tussen Schelde en Dender van Paul Hendrickx in 1959 . Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 15.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:49 KopieŽn van typoscripten van het sagenonderzoek in de Roede van menen en enkele aanpalende gemmenten van Godelieve Speecke in 1959. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 16.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:50 KopieŽn van typoscripten van het sagenonderzoek in het Hagenland van Godelieve Degeest in 1960. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 17.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:51 KopieŽn van typoscripten van het sagenonderzoek in Roeselare-Ambacht en enkele aanpalende gemeenten door Hedwig van Wassenhove in 1967. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 18.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:52 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar de sagenmotieven in het overgangsgebied Antwerpen-Kempen van Hugo Hendrickx in 1962. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 19A.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:53 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar de sagenmotieven in het overgangsgebied Antwerpen-kempen van Hugo Hendrickx in 1962. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 19B.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:54 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar de sagen in de provincie Antwerpen in de regio Klein Brabant ( Puurs, Marie Kerke, Weert, Oppuurs, Liezele etc) van Jan Wauters in 1962. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 20.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:55 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar de sagenmotieven in Oost-West en Zeeuws Vlaanderen van Omer Mattheeuws in 1963. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 22.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:56 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar de sagenmotieven tussen de Antwerpse agglomeratie en de Rupelstreek door Paul Smets in 1965. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 23.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:57 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar de sagenmotieven in Heist-op-den-Berg en omgeving door Wilfried van Hoof in 1963. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 24.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:58 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar de sagenmotieven in het land van Herentalis van Agnes Michielsen in 1964. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 25A.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:59 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar de sagenmotieven in het land van Herentalis van Agnes Michielsen in 1964. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 25B.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:60 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen van Hervť Daras in 1964. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 26.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:61 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen van Hervť Daras in 1964. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 26., deel II.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:62 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen van Hervť Daras in 1964. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 26., deel II vervolg.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:63 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar de sagenmotieven in het hart van de Antwerpse Kempen van Hervť Daras in 1964. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 26., deel II vervolg.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:64 KopieŽn van typoscripten van de verzameling van sagen uit de Vlaamse Ardennen (Ronse en omgeving) van Marie-Paule Kesteleyn in 1964. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 27.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:65 KopieŽn van typoscripten van de verzameling van sagen uit West-Vlaanderen van Stefaan Top in 1964. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 28A.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:66 KopieŽn van typoscripten van de verzameling van sagen uit West-Vlaanderen van Stefaan Top in 1964. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 28B.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:67 KopieŽn van typoscripten van de verzameling van sagen uit Oost-Vlaanderen van M.D. van der Linden in 1964. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 29A.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:68 KopieŽn van typoscripten van de verzameling van sagen uit Oost-Vlaanderen van M.D. van der Linden in 1964. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 29B.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:69 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar Sagenmotieven in het grensgebied Kempen-Hageland door M. Vankerkhoven in 1964. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 30, deel 1.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:70 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar Sagenmotieven in het grensgebied Kempen-Hageland door M. Vankerkhoven in 1964. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 30, deel 2.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:71 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar Sagenmotieven in de streek tussen Mechelen en Leuven (Brabantse Kempen) door A. van Looy in 1964. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 31.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:72 KopieŽn van typoscripten van het Sagenonderzoek in het kanton St. Truiden door Andree Abeels in 1965. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 32A.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:73 KopieŽn van typoscripten van het Sagenonderzoek in het kanton St. Truiden door Andree Abeels in 1965. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 32B.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:74 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar sagenmotieven ten zuiden van Brugge door Cums Lieven in 1965. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 33.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:75 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar sagenmotieven ten Budel, Maarheeze, Stramproy, Weert, Kinrooi, Molenbeersel en Ophoven door Thomas Damiels in 1965. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 34A.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:76 KopieŽn van typoscripten van het onderzoek naar sagenmotieven te Budel, Maarheeze, Stramproy, Weert, Kinrooi, Molenbeersel en Ophoven door Thomas Damiels in 1965. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 34B.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:77 KopieŽn van typoscripten van een vergelijkende sagenstudie in de Fransvlaamse grensstreek, van Oost-Cappel tot Winnezele en Beveren tot Watou door Anne-Marie Devynck in 1965. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 35.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:78 KopieŽn van typoscripten van een sagenonderzoek in het kanton Borgloon door R. Jageneau in 1964-1965. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 36.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:79 KopieŽn van typoscripten van een sagenonderzoek in het oostelijk gedeelte van het arrondissement Ieper door Mark Reynaert in 1965. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 37.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:80 KopieŽn van typoscripten van een sagenonderzoek in de Rupelstreek en omgeving door Lutgart Smets in 1963. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 38.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:81 KopieŽn van typoscripten van een sagenonderzoek in Antwerpen en de Antwerpse agglomeratie door Ria Cambre in 1966. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 42.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:82 KopieŽn van typoscripten van een sagenonderzoek in het kanton Herk-de-Stad door Marie-Claire Hermans in 1966. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 44A.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:83 KopieŽn van typoscripten van een sagenonderzoek in het kanton Herk-de-Stad door Marie-Claire Hermans in 1966. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 44B.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:84 KopieŽn van typoscripten van een sagenonderzoek tussen Schelde en Leie in het oostelijk gedeelte van West-Vlaanderen door Frans van Houdenhove in 1967. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 45A.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:85 KopieŽn van typoscripten van een sagenonderzoek tussen Schelde en Leie in het oostelijk gedeelte van West-Vlaanderen door Frans van Houdenhove in 1967. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 45B.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:86 KopieŽn van typoscripten van een sagenonderzoek in een deel van het Waasland en een deel van het Land van Dendermonde door V. van Onsem in 1967. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 47.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:87 KopieŽn van typoscripten van een sagenonderzoek in de streek tussen Brussel, Mechelen en Leuven door Guy Goyvaerts in 1967. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 48.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:88 KopieŽn van typoscripten van een sagenonderzoek aan de grens van Oost-Vlaanderen en Brabant door Marguerite de Groot in 1967. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 49 deel 1.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:89 KopieŽn van typoscripten van een sagenonderzoek aan de grens van Oost-Vlaanderen en Brabant door Marguerite de Groot in 1967. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 49 deel 2.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:90 KopieŽn van typoscripten van een onderzoek naar sagenmotieven aan de oostkust door Christiane Dewaele in 1967. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 50.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:91 KopieŽn van typoscripten van een sagenonderzoek in het zuidelijk gedeelte van de roede Tilt en Izegem door Roger Callens in 1968. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 51.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:92 KopieŽn van typoscripten van een onderzoek naar de sagenmotieven in Westerlo en omgeving door Boudewijn van Grieken in 1965. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 57A.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:93 KopieŽn van typoscripten van een onderzoek naar de sagenmotieven in Westerlo en omgeving door Boudewijn van Grieken in 1965. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 57B.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:94 KopieŽn van typoscripten van een onderzoek naar de sagenmotieven in het gebied tussen Hasselt en Beringen door Albert Princen in 1965. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen, Verhandelingen 58.
77 Collectie Jacques Sinninghe (I), (1914) 1941 - 1973 volledige inhoud
  77:95 KopieŽn van typoscripten van een onderzoek naar de sagenmotieven in Paperinge en omgeving (West-Vlaanderen) door Michiel Deschrijver in 1961-1962. Z.j. 1 pak.
N.B. Afkomstig uit het schaduwarchief van de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen .
82 Archief G.G. Kloeke, (1881) 1915-1959 (1997) volledige inhoud
  82:24 Ingekomen stukken bij W. van Schothorst betreffende zijn onderzoek naar het dialect van de NW Veluwe. 1902-1903. 1 pakje.
N.B. De stukken zijn waarschijnlijk door Schothorst overgedragen aan Kloeke.
82 Archief G.G. Kloeke, (1881) 1915-1959 (1997) volledige inhoud
  82:25 Ingekomen stukken bij W. van Schothorst betreffende zijn onderzoek naar het dialect van de NW Veluwe. 1902-1903, 1928 en 1929. 1 pakje.
N.B. De stukken zijn waarschijnlijk door Schothorst overgedragen aan Kloeke.
82 Archief G.G. Kloeke, (1881) 1915-1959 (1997) volledige inhoud
  82:39 Dialectaantekeningen van L.G. de Graaf. Z.j. 1 map.
N.B. "Iets over dialectkaarten in het algemeen en over die van het vrouwelijke paard in het bizonder". L.G. de Graaf was een studente van Kloeke.
82 Archief G.G. Kloeke, (1881) 1915-1959 (1997) volledige inhoud
  82:48 Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. A2 - A8. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82 Archief G.G. Kloeke, (1881) 1915-1959 (1997) volledige inhoud
  82:49 Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. B1 - B130. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82 Archief G.G. Kloeke, (1881) 1915-1959 (1997) volledige inhoud
  82:50 Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. C1 - C192. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82 Archief G.G. Kloeke, (1881) 1915-1959 (1997) volledige inhoud
  82:51 Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. D1 - D5. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82 Archief G.G. Kloeke, (1881) 1915-1959 (1997) volledige inhoud
  82:52 Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. E7 - E233. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82 Archief G.G. Kloeke, (1881) 1915-1959 (1997) volledige inhoud
  82:53 Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. F2 - F208. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82 Archief G.G. Kloeke, (1881) 1915-1959 (1997) volledige inhoud
  82:54 Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. G6 - G258. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82 Archief G.G. Kloeke, (1881) 1915-1959 (1997) volledige inhoud
  82:55 Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. I20 - I175. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82 Archief G.G. Kloeke, (1881) 1915-1959 (1997) volledige inhoud
  82:56 Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. K3 - K218a. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82 Archief G.G. Kloeke, (1881) 1915-1959 (1997) volledige inhoud
  82:57 Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. L1 - L434. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82 Archief G.G. Kloeke, (1881) 1915-1959 (1997) volledige inhoud
  82:58 Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. M3 - M48. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82 Archief G.G. Kloeke, (1881) 1915-1959 (1997) volledige inhoud
  82:59 Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. O61. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
82 Archief G.G. Kloeke, (1881) 1915-1959 (1997) volledige inhoud
  82:60 Antwoorden en enige ingekomen brieven bij een vragenlijst van G.G. Kloeke. Q14 - Q253. 1923. 1 omslag.
N.B. Het betreft de vertaling van : 1. muis, 2. zeug met biggen, 3. mannetjeseend, 4. vrouwtjeshond, 5. potje, 6. bok, 7. mol, 8. eidooier, 9. boterham met kaas, 10. tafella, 11. beetje water met een stukje zeep, 12. in de benauwdheid zitten.
85 Collectie E. Blancquaert, 1925-1961 volledige inhoud
  85:2 Publicatie Dialect-Atlas van Noord-Oost Vlaanderen en Zeeuwsch Vlaanderen. 1935. 1 map.
N.B. blz 1 t/m 68.
85 Collectie E. Blancquaert, 1925-1961 volledige inhoud
  85:3 Publicatie Dialect-Atlas van Noord-Oost Vlaanderen en Zeeuwsch Vlaanderen. 1935. 1 map.
N.B. blz 69 t/m 181.
85 Collectie E. Blancquaert, 1925-1961 volledige inhoud
  85:4 Publicatie Dialect-Atlas van Noord-Oost Vlaanderen en Zeeuwsch Vlaanderen. 1935. 1 map.
N.B. blz 182 t/m 284.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:104 P. Evers. Handschrift betreffende 'De overgang van sch in _ en van st, sp, sl, sm, sn, enz, in _t. _p, _l, _m, _n, enz.' Onderzoekingen betreffende Roermond, Maastricht, Eupen, Sittard, Veluwe en Schiermonnikoog. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:135 'Ned. Taalgeographie' deel I en II. Studies n.a.v. Nederlandsche woord-, klank-, betekenis-, vorm-, woordbouw-, woordgroep- en zinsbouwkaarten. Met fiches en kaarten. 1931. 1 pak.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:168 Kaarten getekend op basis van de enquÍte Nieuwe Eeuw met het oog op het gedrag v. medeklinkercombinaties. 1 t/m 69. Z.j. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:169 Kaarten getekend op basis van de enquÍte Nieuwe Eeuw met het oog op het gedrag v. medeklinkercombinaties. 70 t/m 182. Z.j. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:18 Correspondentie betreffende 'De Nederlandse dialecten in den loop der eeuwen'. 1920-1930. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:188 Dialectkaarten voor Zeeuwsch-Vlaanderen. Z.j. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:196 Aantekeningen betreffende een 'Nieuwe Nederlandsche Taalgeographie. In kaart gebrachte en/of in kaart te brengen woorden'. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:206 Correspondentie betreffende Maastricht en Over-Betuwe. Met woordenlijstjes. 1918. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:207 Aantekeningen van Past. Blankenauw betreffende West-Friesland. 1920. 1e omslag van 4.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:208 Aantekeningen van Past. Blankenauw betreffende West-Friesland. 1920. 2e omslag van 4.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:209 Aantekeningen van Past. Blankenauw betreffende West-Friesland. 1920. 3e omslag van 4.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:210 Aantekeningen van Past. Blankenauw betreffende West-Friesland. 1920. 4e omslag van 4.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:211 Fiches van Past. Blankenauw betreffende West-Friesland. 1920. 1 doos
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:213 Typoscripten betreffende dialect. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
N.B. Overgenomen uit romans, dichtbundels e.d.
Betreft Fries, Gronings, Drents, Gorsel (bij Deventer), Steenwijkerwolds, Overijssels, Twents, Saksisch, Betuws, Amsterdams (Joods), id. (Jordaans), Schevenings, Rotterdams, Cadzands, Walcherens, Brabants, Venloos, Z-Limburgs, Maastrichts, Leuvens, Sichems, Oost-Vlaams, Z-Afrikaans en Indo-Europees.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:214 Aantekeningen en krantenknipsels met historische dialectgegevens betreffende Zuid-Holland en Vlaanderen. Ca. 1925-1940. 1 doos.
N.B. Uit oude vaderlandse rechtsbronnen, Handboek, Verloren Zoon-teksten of brieven. Wellicht aangelegd i.v.m. de serie 'De Nederlandsche dialecten in de loop der eeuwen'.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:215 Aantekeningen en krantenknipsels met historische dialectgegevens betreffende Noord-Holland. Ca. 1925-1940. 1 doos.
N.B. Uit oude vaderlandse rechtsbronnen, Handboek, Verloren zoon-teksten of brieven. Wellicht aangelegd i.v.m. de serie 'De Nederlandsche dialecten in de loop der eeuwen'.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:224 Handschriften en typoscripten betreffende de uitgave van 'Drie Waterlandse dialecten'. Consonanten en zinsbouw. Ca. 1925-1940. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:230 Plaatsenlijsten EnquÍte Nieuwe Eeuw en een notitieboekje met de alfabetische ijst voor de enquÍte. 1924. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:231 EnquÍte Nieuwe Eeuw nr. I. Ingekomen antwoorden. 1924. 1e omslag van 3.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:232 EnquÍte Nieuwe Eeuw nr. I. Ingekomen antwoorden. 1924. 1e omslag van 3.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:233 EnquÍte Nieuwe Eeuw nr. I. Ingekomen antwoorden. 1924. 1e omslag van 3.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:234 EnquÍte Nieuwe Eeuw nr. II. Ingekomen antwoorden. 1924. 1e omslag van 2.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:235 EnquÍte Nieuwe Eeuw nr. II. Ingekomen antwoorden. 1924. 1e omslag van 2.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:236 EnquÍte Nieuwe Eeuw nr. II. Ingekomen antwoorden. 1924. 1 doos.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:237 EnquÍte Nieuwe Eeuw nr. III. Ingekomen antwoorden. 1924. 1 doos.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:238 Enveloppen waarin de vragenlijsten EnquÍte Nieuwe Eeuw zijn geretourneerd en de plaatsenlijst van de enquÍte Nieuwe Eeuw. 1924. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:239 EnquÍte Nieuwe Eeuw nr. IV. Ingekomen antwoorden. 1925. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:241 A.C.M. Haas. Handschrift betreffende de Betuwe enquÍte. Ca. 1930-1935. 1 omslag.
N.B. Afgevraagd in 17 plaatsen: Bommel, Doornenburg, Huizen, Angeren, Gendt, Herveld, Andelst, Dodewaard, Ochten, Ysendorn, Herveld, Driel, Randwijk, Indoornik, Zetten, Hemmen en Opheusden.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:267 Vragenlijst nr. 43 van de Zeeuwsche vereniging voor dialectonderzoek. 1936. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:355 1 Band manuscripten en typoscripten betreffende 'Accentsoorten, '19e Eeuwsche verbuiging' en 'Het werkwoord'. Met bijlagen. Ca. 1910. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:366 Handschriften betreffende 'Psychologische beschouwingen', 'Het Woord', 'De betekenis der woorden', 'De taal en de tijd'. Ca. 1930. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:441 2 exemplaren van Taal en letteren, met daarin van Ginnekens eerste verschenen artikel 'Psychologische taalwetenschap' (1903), 1 overdruk uit 'De nieuwe taalgids' bevattende 'Het gesprek' (1909), 1 overdruk van StudiŽn bevattende ' Kunstschepping en uitvoering' (1920), 1 overdruk van (?) bevattende 'Rostand's Cyrano de Bergerac: een plagiaat?' (1917) en 1 exemplaar van 'Een literair-linguistisch werkplan' (1910). Met aantekeningen. 1903-1917. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:446 M. Crijns. Handschrift betreffende 'Generaties en denkvormen in het proza der 16e eeuw'. 1927. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:447 L. Starmans. Handschrift betreffende 'Twee middeleeuwsche historiŽn'. 1927. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:463 B. Overmaat. Handschrift betreffende 'Een kijkje op Guido Gezelle's strophenbouw'. 1930. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:467 W. Kersemaker. Handschrift betreffende 'Denkvormen van de poŽzie in Nederland in de 19e eeuw. 1932. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:469 H. Kemp. Typoschrift betreffende 'Generaties en denkvormen in het proza der 19e eeuw'. 1932. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:470 Anoniem. Handschrift betreffende 'De literatuur der 18e eeuw'. 1932. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:474 B. Overmaat. Typoschrift betreffende 'De bouw der groote zinnen van Potgieter in stilistische belichting'. 1935. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:491 J. van Rooy. Handschrift betreffende 'Het religieuse proza in de loop der eeuwen'. Z.j. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:493 L. Veldhuis. Handschrift betreffende 'Strophenbouw van ten Kate'. Z.j. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:500 Anoniem. Handschrift betreffende 'Theodor Rodenburgh, de vertegenwoordiger van het niet-klassieke drama in de 17e eeuw'. Z.j. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:517 W. Dolls. Scriptie betreffende 'Over den bouw der ernstige laat-middeleeuwsche Nederlandsche dramatiek'. Met tabellen. Z.j. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:519 H. Joseph. Dissertatie betreffende 'Periodenbouw'. Z.j. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:524 1 Band met manuscripten van 'De mimiek der oplettendheid' en 'De taal van het gevoel in gelaat, gebaar en klankexpressie'. Met aantekeningen, bijlagen en 1 exemplaar van De nieuwe eeuw ged. 22 juli 1926 waarin 'Mimiek' verscheen. 1919-1926. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:525 1 Band met handschriften en typoscripten betreffende 'De rompstanden'. Met aantekeningen, bijlagen en 1 exemplaar van De nieuwe taalgids waarin het artikel verscheen. Ca. 1930-1938. 1 omslag.
N.B. Bevat ook werk van leerlingen.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:527 Typoscripten en doorslagen betreffende de opvoeringen van de stukken 'Sinte Ursula en de elfduizend maagden' en 'Sinte Lidwina' door toneelvereniging 'De Graal' . Met losse aantekeningen, bijlagen en 1 programmaboekje van div. opvoeringen in het concertgebouw op 25 nov. 1932. Ca. 1932. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:570 Stukken betreffende 16- en 17e eeuwse vertalingen van de Imitatio Christi. Map L1. Ca. 1929. 1 omslag.
N.B. Scripties van A. Weijnen, A. Mandos en A. vd. Biggelaar.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:581 Handschriften, typoscripten en doorslagen betreffende de 'Nieuw Nederlandsche Imitatio-vertaling door Jac. v. Ginneken'. Map L2. Ca. 1929. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:62 Aantekeningen betreffende bridge- en andere kaarttermen. 1937. 1 omslag.
N.B. Materiaal van H.G. Nieuwenhuis.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:623 Drukwerk. E. Baes 'La physionomie du Christ dans l'art', P. Herm. Cladder 'Die behandlung der Gottheid Christi' en J. A. C. van Leeuwen 'Het probleem van den oorsprong der christelijke religie'. 1912-1922. 1 omslag.
N.B. Hoort bij nr. 621
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:625 1 Exemplaar van 'Sint Petrus Kanis van Nijmegen, een voorlooper onzer gouden eeuw'. 1928. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:627 Diverse brochures betreffende de campagne 'Sentire cum Ecclesia' van de vrouwelijke jeugdbeweging voor Katholieke actie. Z.j. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:64 Ontwerp- en definitieve woordenlijsten van de Centrale Taalcommissie voor de techniek. 1944. 1 omslag.
N.B. Betreffende de volgende vakgebieden: Stedebouw en Volkshuisvesting, Bedrijfshygiene, Chemische Technologie, Klimaatregeling in woon- en werkruimten, Chemie, Bouwconstructies, Kanselarijtaal, Oudste Rechtstaal.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:655 1 Exemplaar van een gelegenheidsuitgave ter ere van Jac. van Ginnekens's 60ste verjaardag, door de Stichting Vrouwen van Nazareth. 1937. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:66 Syntaxis van 'Het Limburgse leven van Jezus' Met bijdragen van Munnichs, Dister, Kronenburg, Haas, van Beck, Meeuwesse, Schurink. Deel V. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:699 Kaarten getekend op basis van de enquÍte in het weekblad De Nieuwe Eeuw. 1925-1935. 1 doos.
N.B. Kaart 1-105 + deelkaarten (Limburg en Westvlaanderen).
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:80 Anoniem. 'Handschriften betreffende het Antwerps dialect in de 16e eeuw'. A.G.M. Haas. 'Proeve van middelnederlandsche dialectologie'. V.d. Berg. 'Over het localiseren van een middelnederlandsche kloostertekst'. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:83 Typoscript van 'Brabant door de eeuwen heen'. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
90 Archief Jac. van Ginneken, 1910-1945 volledige inhoud
  90:92 Kaarten van Oud-Nederlandsche-, Middelnederlandsche-, 16de en 17de eeuwse- en contemporaine bronnen van de Ned. dialecten. Ca. 1930-1940. 1 omslag.
92 Archief A.R. Hol, 1931-1965 volledige inhoud
  92:24 Aantekeningen, geŽxerpeerde bronnen betreffende dialectvragenlijst 3. 1941 en z.j. 1 map.
N.B. De aantekeningen hebben betrekking op werkwoordsvormen meervoud. Dit materiaal is door Grootaers in 1941 aan mevrouw Hol toegezonden.
93 Collectie gecombineerde vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1879 - 1994 volledige inhoud
  93:10 Vragenlijsten Aardrijkskundig Genootschap. Gelderland: Betuwe. [1879]. 1 prentendoos.
93 Collectie gecombineerde vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1879 - 1994 volledige inhoud
  93:126 Blanco vragenlijsten die door het instituut voor anderen zijn uitgegeven waarvan het antwoordenmateriaal niet in ons archief is. Z.j. 1934 - 1994. 1 map.
N.B. Voor J. van Ginneken (1934), Blancquaert (1935), A.R. Hol (1937), M. Valkhoff (kak 1942 - 1949), B. van den Berg (1945 o.a. veemarkt) , J.L. Pauwels (1947 voltooid deelwoord), W. Pťe (meid 1958), P. Brachin (1964 hulpwerkw), Historisch Genootschap Oud-West-Friesland (1958 kaan koon vink), over: lichaamsdelen, eik (1934), Zeeland ( Meertens 1935), vat (1955), beroepen in Nederland (1978), wensen van informanten (1977), omgekeerd praten IJmuiden (1994).
93 Collectie gecombineerde vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1879 - 1994 volledige inhoud
  93:58 Vragenlijsten Aardrijkskundig Genootschap. G278 - Vak I Zeeuws. [1879]. 1 omslag.
N.B. Fotokopie van origineel.
93 Collectie gecombineerde vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1879 - 1994 volledige inhoud
  93:59 Vragenlijsten Aardrijkskundig Genootschap. Zeeuws - I5. [1879]. 1 omslag.
N.B. Fotokopie van origineel.
94 Collectie Atlas Linguarum Europae (ALE), 1975-1986 volledige inhoud
  94:55 Handgeschreven transcripties van dialecten van een aantal Zeeuwse locaties. Z.j. 1 map.
94 Collectie Atlas Linguarum Europae (ALE), 1975-1986 volledige inhoud
  94:77 Ingevulde vragenlijsten betreffende de woorden uit lijst 6 met o.a. "schaap", "schaar", "grauw", "blauw", "draaien", "blijven", "snijden", "roepen" en "zoeken" etc. Z.j. 1 map.
N.B. Afkomstig van T. van Veen, directeur van de christelijke kweekschool Rehoboth te Utrecht.
94 Collectie Atlas Linguarum Europae (ALE), 1975-1986 volledige inhoud
  94:78 Ingevulde vragenlijsten betreffende de woorden uit lijst 5 met o.a. "knieholte", "borg", "zeis", "zeug", "weit", "klaver", "herkauwen" en "varkenstrog" etc. Z.j. 1 map.
N.B. Afkomstig van T. van Veen, directeur van de christelijke kweekschool Rehoboth te Utrecht.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:100 Vragenlijsten Schouwen Duiveland (Steenwijk) 651 - 667. [1973]. 1 map.
N.B. t.b.v. een onderzoek naar woordgebruik onder kinderen in de eerste klassen van het lager onderwijs. De lijsten zijn niet doorlopend genummerd. Zie ook archief nr. 135.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:101 Vragenlijsten Schouwen Duiveland (Steenwijk) 701 - 729. [1973]. 1 map.
N.B. t.b.v. een onderzoek naar woordgebruik onder kinderen in de eerste klassen van het lager onderwijs. De lijsten zijn niet doorlopend genummerd. Zie ook archief nr. 135.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:102 Vragenlijsten Schouwen Duiveland (Steenwijk) 730 - 741. [1973]. 1 map.
N.B. t.b.v. een onderzoek naar woordgebruik onder kinderen in de eerste klassen van het lager onderwijs. De lijsten zijn niet doorlopend genummerd. Zie ook archief nr. 135.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:103 Vragenlijsten Schouwen Duiveland (Steenwijk) 751 - 768. [1973]. 1 map.
N.B. t.b.v. een onderzoek naar woordgebruik onder kinderen in de eerste klassen van het lager onderwijs. De lijsten zijn niet doorlopend genummerd. Zie ook archief nr. 135.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:104 Vragenlijsten Schouwen Duiveland (Steenwijk) 801 - 829. [1973]. 1 map.
N.B. t.b.v. een onderzoek naar woordgebruik onder kinderen in de eerste klassen van het lager onderwijs. De lijsten zijn niet doorlopend genummerd. Zie ook archief nr. 135.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:105 Vragenlijsten Schouwen Duiveland (Steenwijk) 851 - 885. [1973]. 1 map.
N.B. t.b.v. een onderzoek naar woordgebruik onder kinderen in de eerste klassen van het lager onderwijs. De lijsten zijn niet doorlopend genummerd. Zie ook archief nr. 135.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:106 Vragenlijsten Schouwen Duiveland (Steenwijk) 901 - 906. [1973]. 1 map.
N.B. t.b.v. een onderzoek naar woordgebruik onder kinderen in de eerste klassen van het lager onderwijs. De lijsten zijn niet doorlopend genummerd. Zie ook archief nr. 135.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:54 Vragenlijst J.L. Pauwels te Leuven. A1 - A9. 1947. 1 omslag.
N.B. over syntactische constructies.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:55 Vragenlijst J.L. Pauwels te Leuven. B2 - B126. 1947. 1 omslag.
N.B. over syntactische constructies.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:56 Vragenlijst J.L. Pauwels te Leuven. C1a - C193. 1947. 1 omslag.
N.B. over syntactische constructies.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:57 Vragenlijst J.L. Pauwels te Leuven. D1 - D5. 1947. 1 omslag.
N.B. over syntactische constructies.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:58 Vragenlijst J.L. Pauwels te Leuven. E3a - E225. 1947. 1 omslag.
N.B. over syntactische constructies.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:59 Vragenlijst J.L. Pauwels te Leuven. F2 - F192. 1947. 1 omslag.
N.B. over syntactische constructies.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:60 Vragenlijst J.L. Pauwels te Leuven. G2*- G281. 1947. 1 omslag.
N.B. over syntactische constructies.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:61 Vragenlijst J.L. Pauwels te Leuven. I3 - I168. 1947. 1 omslag.
N.B. over syntactische constructies.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:62 Vragenlijst J.L. Pauwels te Leuven. K2 - K216a. 1947. 1 omslag.
N.B. over syntactische constructies.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:63 Vragenlijst J.L. Pauwels te Leuven. L2 - L433. 1947. 1 omslag.
N.B. over syntactische constructies.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:64 Vragenlijst J.L. Pauwels te Leuven. M4 - M46. 1947. 1 omslag.
N.B. over syntactische constructies.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:65 Vragenlijst J.L. Pauwels te Leuven. Q14 - Q208. 1947. 1 omslag.
N.B. over syntactische constructies.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:91 Vragenlijsten Schouwen Duiveland (Steenwijk) 101 - 120. [1973]. 1 map.
N.B. t.b.v. een onderzoek naar woordgebruik onder kinderen in de eerste klassen van het lager onderwijs. De lijsten zijn niet doorlopend genummerd. Zie ook archief nr. 135.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:92 Vragenlijsten Schouwen Duiveland (Steenwijk) 151 - 166. [1973]. 1 map.
N.B. t.b.v. een onderzoek naar woordgebruik onder kinderen in de eerste klassen van het lager onderwijs. De lijsten zijn niet doorlopend genummerd. Zie ook archief nr. 135.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:93 Vragenlijsten Schouwen Duiveland (Steenwijk) 201 - 220. [1973]. 1 map.
N.B. t.b.v. een onderzoek naar woordgebruik onder kinderen in de eerste klassen van het lager onderwijs. De lijsten zijn niet doorlopend genummerd. Zie ook archief nr. 135.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:94 Vragenlijsten Schouwen Duiveland (Steenwijk) 251 - 283. [1973]. 1 map.
N.B. t.b.v. een onderzoek naar woordgebruik onder kinderen in de eerste klassen van het lager onderwijs. De lijsten zijn niet doorlopend genummerd. Zie ook archief nr. 135.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:95 Vragenlijsten Schouwen Duiveland (Steenwijk) 301 - 361. [1973]. 1 map.
N.B. t.b.v. een onderzoek naar woordgebruik onder kinderen in de eerste klassen van het lager onderwijs. De lijsten zijn niet doorlopend genummerd. Zie ook archief nr. 135.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:96 Vragenlijsten Schouwen Duiveland (Steenwijk) 401 - 459. [1973]. 1 map.
N.B. t.b.v. een onderzoek naar woordgebruik onder kinderen in de eerste klassen van het lager onderwijs. De lijsten zijn niet doorlopend genummerd. Zie ook archief nr. 135.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:97 Vragenlijsten Schouwen Duiveland (Steenwijk) 501 - 518. [1973]. 1 map.
N.B. t.b.v. een onderzoek naar woordgebruik onder kinderen in de eerste klassen van het lager onderwijs. De lijsten zijn niet doorlopend genummerd. Zie ook archief nr. 135.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:98 Vragenlijsten Schouwen Duiveland (Steenwijk) 551 - 572. [1973]. 1 map.
N.B. t.b.v. een onderzoek naar woordgebruik onder kinderen in de eerste klassen van het lager onderwijs. De lijsten zijn niet doorlopend genummerd. Zie ook archief nr. 135.
98 Collectie bijzondere vragenlijsten van de afdeling Dialectologie, 1935-1994 volledige inhoud
  98:99 Vragenlijsten Schouwen Duiveland (Steenwijk) 601 - 631. [1973]. 1 map.
N.B. t.b.v. een onderzoek naar woordgebruik onder kinderen in de eerste klassen van het lager onderwijs. De lijsten zijn niet doorlopend genummerd. Zie ook archief nr. 135.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:138 Stukken betreffende veldnamen in Nieuw-Vossemeer, Bergen aan Zee, Herpt, Assen, Huizen en Heemskerk. 1973-1974 en z.j. 1 map.
N.B. Betreft ongeficheerde stukken.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:186 Fiches met veldnamen; geordend op plaatsnaam. Z.j. 112 dozen fiches.
N.B. Plaatsnamen zijn 'progressief gespeld', bijv. Zutfen=Zutphen.
Bevat:
1. Aalten - Adorp
2. Adeward
3. Ambt-Vollenhove - Amsterdam
4. Akersloot - Alfen a/d Rijn
5. Alfen a/d Rijn - Ambt Hardenberg
6. Andel - Angerloo
7. Anloo (A-R)
8. Anloo (S-Z) - Arsen
9. Appeltern - Arkel
10. Asperen - Avereest
11. Baaksen - Barneveld ( -Kn)
12. Barneveld (Ko-Z) - Barradeel (A-S)
13. Barradeel (T-Z) - Beets
14. Beilen - Berchem (NB)
15. Berg - Bergeik
16. Bergen (NH) - Berkhout
17. Berlikum - Het Bildt (A-N)
18. Het Bildt (O-Z) - Bolsward
19. Borger - Borkulo (A-Oo)
20. Borkulo (Ou-Z) - Broek in Waterland
21. Broek op Langedijk - Chaam
22. Dalen - Delfzijl
23. Denekekamp - Diepenheim
24. Diepenveen - Doesburg
25. Doetinchem - Dordrecht
26. Dreischor - Druten
27. Dubbeldam - Dussen
28. Dwingelo - Echteld
29. Edam - Eenrum
30. Eersel - Eigelshoven
31. Eindhoven - Elst
32. Emmen (A-K)
33. Emmen (L-Z) - Empel
34. Engelen - Epe (A-F)
35. Epe (G-N)
36. Epe (O-Z) - Ermelo (A-E)
37. Ermelo (F-Z)
38. Erp - Ezinge
39. Ferwerderadeel - Friezenveen
40. Gaasterland - Gemert
41. Gendringen
42. Genemuiden - Gorkum
43. Gorsel - Grijpskerke
44. Groede - Grootebroek (A-K)
45. Grootebroek (L-Z) - Gulpen
46. Haagten - Haastrecht
47. Hagestein - Harderwijk
48. Harlingen - Heemstede
49. Heenvliet - Heilo
50. Heinkenszand - Hemmen
51. Hengelo (Gld.) - Hendrik-Ido-Ambacht
52. Herpen - Heusden
53. Heze - Hoogezand
54. Hoogkarspel - Horsen
55. Horst - Hurwenen
56. Idaarderadeel - Jutfaas
57. Kadier en Keer - Kerkwijk
58. Kesteren - Kokkengen
59. Kolijnsplaat - Kwadijk
60. Laag-Nieuwkoop - Leens
61. Leerbroek - Lichtenvoorde
62. Liemde - Lieshout
63. Limbricht - Loppersum
64. Losser (A-R)
65. Losser (S-Z) - Made
66. Markelo - Maurik
67. Medemblik - Meliszand
68. Menaldumadeel - Middelie
69. Middelstum - Midwoud
70. Mierde - Nieuwerkerk a/d IJsel
71. Nieuwe Schans - Nijkerk (A-S)
72. Nijkerk (S-Z) - Norg
73. Nuland - Oldebroek (-M)
74. Oldebroek (N-Z) - Olst
75. Ommen - Oosterhout
76. Oosterland - Opmeer
77. Opperdoes - Overasselt (A-G)
78. Overasselt (H-Z) - Purmerend
79. Putten
80. Puttershoek - Rittem
81. Roden - Rolde
82. Roon - Ruwiel
83. Sambeek - Scherpenzeel
84. Schiebroek - Sevenum
85. Sibekarspel - Sittard
86. Sleen - Sommelsdijk
87. Spanbroek - Stedum
88. Steenbergen - Susteren
89. Tegelen - Terschelling
90. Tessel - Tolen
91. Tubbergen - Uden (A-M)
92. Uden (N-Z) - Uithuizermeden
93. Ulestraten - Valburg
94. Valkenburg (ZH) - Venlo
95. Venraai - Voorschoten
96. Voorst - Vorden
97. Vreeland - Vuren
98. Waalre - Wanneperveen
99. Wanrooi (NB) - Wateringa (ZH)
100. Wedde - Weerselo (A-K)
101. Weerselo (L-Z) - Wemeldinge
102. De Werken - Westdongeradeel
103. Westdorpe - Westerhoven
104. Weststellingwerf - Winterswijk
105. Wije - Winterswijk (A-G)
106. Winterswijk (H-Z)
107. Wisch - Wolfaartsdijk
108. Witmarsum - Wouw
109. Zaamslag - Zijpe
110. Zoelen - Zuidzande
111. Zuilen - Zutfen
112. Zwaag - Zwollerkerspel
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:188 Fiches met veldnamen. Z.j. 4 dozen fiches.
N.B. [afkomstig van het Staring Instituut?]
Bevat:
1. Veldnamen, 'nieuwe systeem, per kaart geficheerd'. Betreft plaatsen in Groningen, Noord-Holland, Brabant
2. Veldnamen, 'nieuwe systeem, per kaart geficheerd'. Betreft plaatsen in Brabant en Limburg
3. Veldnamen van Putten en Ermelo.
4. Diverse veldnamen
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:190 Fiches met veldnamen. Z.j. 4 dozen fiches.
N.B. Bevat:
1. "nog te dubbelen fiches". Z.j. 1 doos fiches.
N.B. "een bakje fiches waarvan een gedeelte niet in het schaduwsysteem (het plaats- of het provincie-deel) is ingedeeld"
2. Veldnamen in polders in Noord- en Zuid-Holland. Z.j. 1 doos fiches.
3. Veldnamen in polders in Noord-Holland. Z.j. 1 doos fiches.
4. Diverse fiches m.b.t. veldnamen, met vermelding van gesteldheid en gebruik. Gegevensbron: 'Bedrijfslab.' Z.j. 1 doos fiches.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:192 Systeemkaartjes met veldnamen in Overijssel "volgens nieuw systeem". Z.j. 1 doos fiches.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:193 Computerprint met veldnamen ("interne lexicon"). Z.j. 1 omslag.
N.B. Met brief van Loes Maas aan Douwe Zeldenrust met verwijzing naar Nenalex een lexicon met toponymische elementen, 2010
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:195 Stukken betreffende veldnamen in Grootebroek. Z.j. 4 bundels en een bijbehorende kaart [door P. Noordeloos?]. KopieŽn.
N.B. Bevat een kopie van het artikel 'Over de beteekenis van plaats-, veld- en waternamen' door P. Noordeloos. Uit: West-Friesland's "oud en nieuw" (1956), pag. 31-45.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:44 Correspondentie met het Ministerie van Landbouw en Visserij. 1963, 1965-1968. 1 omslag.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:56 Correspondentie met diverse landbouwscholen. Met bijlagen. 1959-1961. 1 map.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:58 Ingevulde vragenlijsten betreffende veldnamen in Aalten. 1959. 1 map.
N.B. Ingevuld door scholieren van landbouwscholen.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:59 Ingevulde vragenlijsten betreffende veldnamen in Aardenburg, Alphen en Amsterdam. 1959. 1 map.
N.B. Ingevuld door scholieren van landbouwscholen.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:60 Ingevulde vragenlijsten betreffende veldnamen in Annen, Baarlo, Bathmen en Beemster. 1959. 1 map.
N.B. Ingevuld door scholieren van landbouwscholen.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:61 Ingevulde vragenlijsten betreffende veldnamen in Beetsterzwaag, Beilen en Beltrum. 1959. 1 map.
N.B. Ingevuld door scholieren van landbouwscholen.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:62 Ingevulde vragenlijsten betreffende veldnamen in Berlicum, Bodegraven en Borger. 1959. 1 map.
N.B. Ingevuld door scholieren van landbouwscholen.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:63 Ingevulde vragenlijsten betreffende veldnamen in Borne, Brielle, Bruchem en Brummen. 1959. 1 map.
N.B. Ingevuld door scholieren van landbouwscholen.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:64 Ingevulde vragenlijsten betreffende veldnamen in Den Burg en Dalfsen. 1959. 1 map.
N.B. Ingevuld door scholieren van landbouwscholen.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:65 Ingevulde vragenlijsten betreffende veldnamen in Dwingeloo, Eersel, Eibergen, Eindhoven, Emmen en Enschede. 1959. 1 map.
N.B. Ingevuld door scholieren van landbouwscholen.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:66 Ingevulde vragenlijsten betreffende veldnamen in Ermelo, Etten (Gld) en Etten (NBr). 1959. 1 map.
N.B. Ingevuld door scholieren van landbouwscholen.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:67 Ingevulde vragenlijsten betreffende veldnamen in Geldermalsen en Gilze-Rijen. 1959. 1 map.
N.B. Ingevuld door scholieren van landbouwscholen.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:68 Ingevulde vragenlijsten betreffende veldnamen in Goringhem, Gronsveld, Haaren en Hardenberg. 1959. 1 map.
N.B. Ingevuld door scholieren van landbouwscholen.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:69 Ingevulde vragenlijsten betreffende veldnamen in Havelte, Heino, Helden, Hendrik-ido-Ambacht en Hoogland. 1959. 1 map.
N.B. Ingevuld door scholieren van landbouwscholen.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:70 Ingevulde vragenlijsten betreffende veldnamen in Hoorn (Terschelling), Horst, Houten en Julianadorp. 1959. 1 map.
N.B. Ingevuld door scholieren van landbouwscholen.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:71 Ingevulde vragenlijsten betreffende veldnamen in Kampen, Klaaswaal, Koewacht en Kruiningen. 1959. 1 map.
N.B. Ingevuld door scholieren van landbouwscholen.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:72 Ingevulde vragenlijsten betreffende veldnamen in Laren, Lekkerkerk en Lemmer. 1959. 1 map.
N.B. Ingevuld door scholieren van landbouwscholen.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:73 Ingevulde vragenlijsten betreffende veldnamen in Lochem, Maasland, Made en Maarheze. 1959. 1 map.
N.B. Ingevuld door scholieren van landbouwscholen.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:74 Ingevulde vragenlijsten betreffende veldnamen in Maartensdijk, Markelo, Meerssen, Megen en Montfoort. 1959. 1 map.
N.B. Ingevuld door scholieren van landbouwscholen.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:75 Ingevulde vragenlijsten betreffende veldnamen in Nederweert, Nijkerk, Nijverdal, Oosterhesselen, Oosterwolde en Oostkapelle. 1959. 1 map.
N.B. Ingevuld door scholieren van landbouwscholen.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:76 Ingevulde vragenlijsten betreffende veldnamen in Oss, Oudelande, Raamsdonksveer, Rolde en Roordahuizum. 1959. 1 map.
N.B. Ingevuld door scholieren van landbouwscholen.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:77 Ingevulde vragenlijsten betreffende veldnamen in Schagen, Scherpenisse, Schoonrewoerd, St. Oedenrode en Slootdorp. 1959. 1 map.
N.B. Ingevuld door scholieren van landbouwscholen.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:78 Ingevulde vragenlijsten betreffende veldnamen in Smilde, Sneek en Steenbergen. 1959. 1 map.
N.B. Ingevuld door scholieren van landbouwscholen.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:79 Ingevulde vragenlijsten betreffende veldnamen in Sprang-Cappelle, Surhuisterveen, Twello en Uden. 1959. 1 map.
N.B. Ingevuld door scholieren van landbouwscholen.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:80 Ingevulde vragenlijsten betreffende veldnamen in Udenhout, Veghel, Vorden, Vries, Westerhoven en Winsum. 1959. 1 map.
N.B. Ingevuld door scholieren van landbouwscholen.
99 Collectie veldnamen, of archief inzake het veldnamenonderzoek, 1941 - 1992 volledige inhoud
  99:81 Ingevulde vragenlijsten betreffende veldnamen in Winterswijk, Wijchen, IJsselstein, Zierikzee, Zevenaar en Zoeterwoude. 1959. 1 map.
N.B. Ingevuld door scholieren van landbouwscholen.
100 Collectie inzake het project Middeleeuwse persoonsnamen tot 1300, 1972-1991 volledige inhoud
  100:1 Notitie betreffende het opzetten van een database van middeleeuwse persoonsnamen tot 1300. z.j. 1 stuk.
100 Collectie inzake het project Middeleeuwse persoonsnamen tot 1300, 1972-1991 volledige inhoud
  100:10 Afdrukken van lijsten middeleeuwse persoonsnamen "M.E. PN" . Z.j. 3e van 3 mappen.
100 Collectie inzake het project Middeleeuwse persoonsnamen tot 1300, 1972-1991 volledige inhoud
  100:12 Macro's en grafieken betreffende middeleeuwse persoonsnamen. Z.j. 1 omslag.
100 Collectie inzake het project Middeleeuwse persoonsnamen tot 1300, 1972-1991 volledige inhoud
  100:14 Systeemkaartjes met middeleeuwse persoonsnamen. Z.j. 1 doos fiches.
100 Collectie inzake het project Middeleeuwse persoonsnamen tot 1300, 1972-1991 volledige inhoud
  100:5 Stukken betreffende Zeeuwse persoonsnamen. Z.j. 1 omslag.
100 Collectie inzake het project Middeleeuwse persoonsnamen tot 1300, 1972-1991 volledige inhoud
  100:6 Stukken betreffende Noord-Brabantse toponiemen in de 13de eeuw. 1978. en z.j. 1 omslag.
100 Collectie inzake het project Middeleeuwse persoonsnamen tot 1300, 1972-1991 volledige inhoud
  100:7 Afdrukken van lijsten middeleeuwse persoonsnamen. Geordend op jaar en voornaam. Z.j. 1 omslag.
100 Collectie inzake het project Middeleeuwse persoonsnamen tot 1300, 1972-1991 volledige inhoud
  100:8 Afdrukken van lijsten middeleeuwse persoonsnamen "M.E. PN" . Z.j. 1e van 3 mappen.
100 Collectie inzake het project Middeleeuwse persoonsnamen tot 1300, 1972-1991 volledige inhoud
  100:9 Afdrukken van lijsten middeleeuwse persoonsnamen "M.E. PN" . Z.j. 2e van 3 mappen.
106 Archief 'Fontes Hymnodiae (...)', 1968-1985 volledige inhoud
  106:19 Afdrukken van titelpagina's van psalmboekjes uit de 18e eeuw. Chronologisch geordend. 1970 en z.j. 1 map.
N.B. FotokopieŽn uit Kassel?
106 Archief 'Fontes Hymnodiae (...)', 1968-1985 volledige inhoud
  106:20 Afdrukken van titelpagina's van psalmboekjes uit de 18e eeuw. Chronologisch geordend. Z.j. 1 map.
112 Archief Bibliotheek van het Meertens instituut [In bewerking], 1958 - volledige inhoud
  112:24 Stukken betreffende de codering van de bibliotheek van de afdeling volkskunde. 1995-1996 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreft de onderdelen kalenderfeesten, huwelijk, huis, landbouw en omcodering. Ook enige correspondentie rondom de Feestenbank.
113 Archief Th. Baader, (1709) 1909-1943 (1969) volledige inhoud
  113:65 De nieuwe Twentsche en Almelosche Courant. 1930 -1931 en z.j. 1 enveloppe.
N.B. Onverwerkt materiaal.
115 Collectie C.C. van de Graft, 1904-1958 volledige inhoud
  115:19 Brief aan P.J. Meertens over de schenking van nieuwjaarskoekenijzers aan het Meertens Instituut. Met als bijlagen afbeeldingen en drukproeven van nieuwjaarskoekenijzers. 1958. 1 omslag.
115 Collectie C.C. van de Graft, 1904-1958 volledige inhoud
  115:21 Glasnegatieven 12x9 cm, betreffende de haven van Urk en vrouw in klederdracht. Z.j. 2 stuks.
120 Collectie fotokopieŽn van oorkonden betreffende Zeeuws-Vlaanderen (1360 - 1919), 1930-1960 volledige inhoud
  120:14 FotokopieŽn van oorkonden uit het Rijksarchief Gent: Nieuwenbosse. 1220-1489. 1 omslag.
121 Collectie topografische kaarten, 1835-1933 volledige inhoud
  121:1 Topographische en militaire kaart van het Koningkrijk der Nederlanden vervaardigd door de officieren van den Generale staf en gegraveerd door het Topographisch bureua van het Ministerie van oorlog. 1837 - 1935. Schaal 1:50.000. In: Affichemap A.
N.B. Met stempel "Bibliotheek (3e) regiment Huzaren"/ Koninklijke marechausse district Breda / M. Thoelen van Velzen
Met titelblad.
Verzamelingsblad 1:100.000. Z.j.
Blad 1. Ameland. Verkend 1854. 1861.
Blad 2. Schiermonnikoog. Verkend 1854. 1861.
Blad 3. Uithuizen. Verkend 1853, herzien 1897. in kleur.
Blad 4. Vlieland. Verkend 1855. 1862.
Blad 5. Harlingen. Verkend 1854, herzien 1904. in kleur
Blad 6. Leeuwarden. 1897. in kleur.
Blad 6. Leeuwarden. Verkend 1854, herzien 1904. in kleur.
Blad 7. Groningen W. Herzien 1933. 1934. in kleur.
Blad 7. Groningen O. Herzien 1933. 1934. in kleur
Blad 7. Groningen. Verkend 1853, herzien 1878.
Blad 7. Groningen. Verkend 1853, herzien 1905 en 1916. in kleur.
Blad 8. Nieuwe Schans. Verkend, herzien 1932. 1933. in kleur.
Blad 8. Nieuwe Schans. Verkend 1853, herzien 1880.
Blad 8. Nieuwe Schans. Verkend 1853, herzien 1902 en 1916. in kleur.
Blad 9. Helder. Verkend 1859, herzien 1881.
Blad 9. Helder. Verkend 1859, herzien 1878, 1920. in kleur.
Blad 10. Sneek. Verkend 1854, herzien 1903, 1904 en 1908. in kleur.121 Collectie topografische kaarten, 1835-1933 volledige inhoud
  121:3 idem.
In: Affichemap C.
Blad 21. Zwolle. Herzien 1889.
Blad 21. Zwolle. Verkend 1883, 1884 en 1897. in kleur.
Blad 22. Coevorden. Verkend 1851, herzien 1903 en 1914. in kleur.
Blad 23. Nieuw-Schoonebeek. Herzien 1933 1935. in kleur.
Blad 23. Nieuw-Schoonebeek. Verkend 1851, herzien 1902, 1906. in kleur.
Blad 24. Hillegrom. Verkend 1850, herzien 1888, 1892 en 1917. in kleur.
Blad 25. Amsterdam. Verkend 1849 en 1850, herzien 1892 en 1912. in kleur.
Blad 26. Harderwijk. Verkend 1842, herzien 1910 en 1912. in kleur.
Blad 27. Hattem. Verkend 1847, herzien 1912 en 1914. in kleur.
Blad 28. Almelo. Verkend 1848, herzien 1901, 1903 en 1916. in kleur.
Blad 29. Denekamp. Verkend 1848, herzien 1903, 1916. in kleur.
Blad 29. Denekamp. Verkend 1848, herzien 1891. 1896. in kleur.
Blad 30. 's-Gravenhage. Z.j.
125 Collectie Namen in Oost-Nederland, 1950-1985 volledige inhoud
  125:18 Aantekeningen in 7 bundels multovelletjes betreffende veld- en boerderijnamen van de zuidelijke Veluwe. Z.j. 1e van 2 mappen.
N.B. A t/m Hoeve.
125 Collectie Namen in Oost-Nederland, 1950-1985 volledige inhoud
  125:19 Aantekeningen in 7 bundels multovelletjes betreffende veld- en boerderijnamen van de zuidelijke Veluwe. Z.j. 2e van 2 mappen.
N.B. Hof t/m Over.
125 Collectie Namen in Oost-Nederland, 1950-1985 volledige inhoud
  125:20 Aantekeningen in 2 bundels multovelletjes betreffende boerderij-, plaats- en veldnamen van de Veluwezoom. Z.j. 1 map.
N.B. Vink t/m Wijk.
125 Collectie Namen in Oost-Nederland, 1950-1985 volledige inhoud
  125:21 Aantekeningen in 2 bundels multovelletjes betreffende uitgangen van namen van plaatsen , percelen en boerderijen van de 8e tot de 15e eeuw. Z.j. 1 map.
125 Collectie Namen in Oost-Nederland, 1950-1985 volledige inhoud
  125:56 Inleiding tot de toponymie van de Veluwezoom. 1 omslag. [1981?].
125 Collectie Namen in Oost-Nederland, 1950-1985 volledige inhoud
  125:69 Voornamen. 1 multomap, een handschrift en een typoscript. Z.j.
N.B. Manlijke voornamen voor het jaar 1500 in Arnhem. Vrouwelijke voornamen tijdens de Middeleeuwen in Arnhem. Voornamen L-M.
126 Collectie Vragenlijsten van de Stichting Nederlandse Dialecten (SND), 1994 - 1998 volledige inhoud
  126:1 EnquÍte verschenen in Provinciaal Zeeuwse Courant. 1e van 2 dozen. 1994 .
N.B. Nummer 1 tot 250.
126 Collectie Vragenlijsten van de Stichting Nederlandse Dialecten (SND), 1994 - 1998 volledige inhoud
  126:2 EnquÍte verschenen in Provinciaal Zeeuwse Courant. 2e van 2 dozen. 1994 .
N.B. Nummer 251 tot 483.
127 Collectie van de Vereniging Lokale en regionale geschiedbeoefening, (1987) 1992 - 1999 volledige inhoud
  127:10 Nieuwsbrieven van de SHO. 1993-1998. 1 omslag.
127 Collectie van de Vereniging Lokale en regionale geschiedbeoefening, (1987) 1992 - 1999 volledige inhoud
  127:8 Stukken betreffende de door de uitgeverij Eisma BV te Leeuwarden ingestelde tweejaarlijkse Eisma Prijs, bestemd voor de beste studie op het gebied van lokale en regionale geschiedenis in Nederland. 1992-1998. 1 omslag.
135 Collectie Kinderwoorden, 1969-1975 volledige inhoud
  135:2 Lijsten kinderwoorden proefpersonen Schouwen-Duiveland. 1973. 1 omslag.
140 Collectie Bibliografie der Dialecten van Nederland, 1882-1988 volledige inhoud
  140:1 Fiches met bijlagen voor bewerking van Proeve eener bibliographie der Nederlandsche dialecten van Louis D. Petit uitgegeven in 1882. en verwerkt in de dialectbibliografie van Meertens en Wander. 1881-1884, 1886, 1913, 1917-1918. 1 omslag.
N.B. Handschrift in eeuwigdurende bruikleen van de Mij. van Nederlandsche Letterkunde.
142 Collectie Nieuwe Winkler, 1996-2002 volledige inhoud
  142:1 Typoscripten betreffende het project "De nieuwe Winkler". Z.j., 1994-1997. 1 omslag.
N.B. Diverse versies van de projectbeschrijving. Afkomstig van Har Brok.
142 Collectie Nieuwe Winkler, 1996-2002 volledige inhoud
  142:2 Aantekeningen en documentatie betreffende het project "De nieuwe Winkler". Z.j., 1994-1997. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van Har Brok en Jan Berns.
144 Archief Nederlandse liederenbank, 1990 - 2012 volledige inhoud
  144:10 Typoscripten betreffende 'Melodicon van de Gouden Eeuw'. 1994. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van Louis Grijp en Anne Houk de Jong. Bronbeschrijvingen.
144 Archief Nederlandse liederenbank, 1990 - 2012 volledige inhoud
  144:11 Typoscripten betreffende 'Melodicon van de Gouden Eeuw'. 1991-1996. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van Louis Grijp en Anne Houk de Jong. Bronbestellingen.
144 Archief Nederlandse liederenbank, 1990 - 2012 volledige inhoud
  144:12 Typoscripten betreffende 'Melodicon van de Gouden Eeuw'. 1993-1997. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van Louis Grijp en Anne Houk de Jong. Prijsopgaven en rekeningen.
144 Archief Nederlandse liederenbank, 1990 - 2012 volledige inhoud
  144:13 Typoscripten betreffende 'Melodicon van de Gouden Eeuw'. Z.j. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van Louis Grijp en Anne Houk de Jong. Demo's en handouts.
144 Archief Nederlandse liederenbank, 1990 - 2012 volledige inhoud
  144:14 Typoscripten betreffende 'Melodicon van de Gouden Eeuw'. Z.j. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van Louis Grijp en Anne Houk de Jong. Adressen.
144 Archief Nederlandse liederenbank, 1990 - 2012 volledige inhoud
  144:15 Typoscripten betreffende 'Melodicon van de Gouden Eeuw'. 1993 en z.j. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van Louis Grijp en Anne Houk de Jong. Melodiconbijeenkomst 17/12/1993.
144 Archief Nederlandse liederenbank, 1990 - 2012 volledige inhoud
  144:16 Aantekeningen en bronnen betreffende 'Melodicon van de Gouden Eeuw'. Z.j. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van Louis Grijp en Anne Houk de Jong.
144 Archief Nederlandse liederenbank, 1990 - 2012 volledige inhoud
  144:23 Typoscripten betreffende het nooit uitgevoerde project 19e / 20e eeuw. 1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat inhoudsopgaven van liedbundels geordend op genre. Geestelijk lied.
144 Archief Nederlandse liederenbank, 1990 - 2012 volledige inhoud
  144:24 Typoscripten betreffende het nooit uitgevoerde project 19e / 20e eeuw. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat inhoudsopgaven van liedbundels geordend op genre. Kinderlied.
144 Archief Nederlandse liederenbank, 1990 - 2012 volledige inhoud
  144:25 Typoscripten betreffende het nooit uitgevoerde project 19e / 20e eeuw. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat inhoudsopgaven van liedbundels geordend op genre. Nederlands volkslied.
144 Archief Nederlandse liederenbank, 1990 - 2012 volledige inhoud
  144:26 Typoscripten betreffende het nooit uitgevoerde project 19e / 20e eeuw. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat inhoudsopgaven van liedbundels geordend op genre. Historisch lied.
144 Archief Nederlandse liederenbank, 1990 - 2012 volledige inhoud
  144:27 Typoscripten betreffende het nooit uitgevoerde project 19e / 20e eeuw. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat inhoudsopgaven van liedbundels geordend op genre. Verenigingslied.
144 Archief Nederlandse liederenbank, 1990 - 2012 volledige inhoud
  144:28 Typoscripten betreffende het nooit uitgevoerde project 19e / 20e eeuw. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat inhoudsopgaven van liedbundels geordend op genre. Amusement.
144 Archief Nederlandse liederenbank, 1990 - 2012 volledige inhoud
  144:29 Typoscripten betreffende het nooit uitgevoerde project 19e / 20e eeuw. Z.j. 1 omslag.
N.B. Lijst titels.
144 Archief Nederlandse liederenbank, 1990 - 2012 volledige inhoud
  144:35 Correspondentie, aantekeningen, verslagen en typoscripten betreffende stages aan de Nederlandse Liederenbank. 1994-2004. 1 map
N.B. Ingrid den Heijer, Grigori Sarolea, Marieke den Boer, Jonna Meeuwissen, Sebastiaan Vos, Frederique De Muij, Rieneke Crama, Robijn NiemŲller, Suzanne Broersen, Marcel Ficheroux, Jeske van Dongen, Veronique Roelvink, Floortje Tuinstra
144 Archief Nederlandse liederenbank, 1990 - 2012 volledige inhoud
  144:39 Stageverslagen, scripties betreffende de Nederlandse Liederenbank. 1991 - 2001 en z.j. 1 doos.
N.B. Theanne de Boer, Arno Luyendijk, Frederique de Muij, Veronique Roelvink, Steinunn Thorvardsdottir, Nienke de Jonge, Sanne van Diejen, Astrid BrieŽr, Marcel Ficherouw, Jeske van Dongen, Floortje Tuinstra, Sebastiaan Vos, Robijn NiemŲller, Suzanne Broersen, Jonna Meeuwissen, Viorica van der Roest, Irma ten Brinke
144 Archief Nederlandse liederenbank, 1990 - 2012 volledige inhoud
  144:45 Stageverslagen, scripties betreffende DOC lied. 2008-2012. 1 omslag.
N.B. Marijke Horde, Annemiek de Jonge, Mariska van de Meij, Ulrike Weinreich, Peter-Jan Schreur, Richard van der Woude, Sanne La Grouw, Marleen Broekema, Tim Crins, Judith Eilander, Ilse Rosielle, Carola de Jong, Sanneke van der Ouw, Jori Buchel
144 Archief Nederlandse liederenbank, 1990 - 2012 volledige inhoud
  144:8 Typoscripten betreffende 'Melodicon van de Gouden Eeuw'. Z.j. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van Louis Grijp en Anne Houk de Jong. Projectbeschrijving.
144 Archief Nederlandse liederenbank, 1990 - 2012 volledige inhoud
  144:9 Typoscripten betreffende 'Melodicon van de Gouden Eeuw'. Z.j. 1 omslag.
N.B. Afkomstig van Louis Grijp en Anne Houk de Jong. Bronnenlijsten.
149 Collectie Handschriften van de afdeling Dialectologie, 1773-1994 volledige inhoud
  149:104 Fotokopie van het typoscript G.H. Franssen over Toponymie van Simpelveld en Bochum. 1964. 1 map.
N.B. Doctoraalscriptie. Met Schets van de geschiedenis van Simpelveld en Bochum, overdruk uit De Maasgaouw 1966 . [c11]
149 Collectie Handschriften van de afdeling Dialectologie, 1773-1994 volledige inhoud
  149:105 Typoscripten en documentatie met betrekking tot negerhollands. 1930-1993. 1 map.
N.B. Voorstel voor promotie onderzoek van Cefas van Rossum aansluitend aan "De editie van achttiende-eeuwse Negerhollandse teksten".
149 Collectie Handschriften van de afdeling Dialectologie, 1773-1994 volledige inhoud
  149:117 Fotokopie van typoscript: "Nederlands en Gronings in Sauwerd" Z.j. 1 map.
N.B. Vermoedelijk van de hand van Prof. Dr. H. Entjes , 1976. c1]
149 Collectie Handschriften van de afdeling Dialectologie, 1773-1994 volledige inhoud
  149:121 Handschrift K. Lantermans. 1940. 3 stapeltjes fiches in 1 map.
N.B. Aanvulling op de Woordenlijst van het dialect van de Over-Betuwe. [arch nr 149:26]. Geschonken in 1955 door P. Lantermans, zoon.
4 ND c5 / 55.0594
149 Collectie Handschriften van de afdeling Dialectologie, 1773-1994 volledige inhoud
  149:122 Handschrift M. van Sleeuwen betreffende het dialect van Boekel (L 183). Z.j. 1 map.
N.B. Ingevulde antwoorden in "Vragenlijsten met register (1931-1958)" Amsterdam, 1960.
149 Collectie Handschriften van de afdeling Dialectologie, 1773-1994 volledige inhoud
  149:126 Manuscript voor de volledig vernieuwde uitgave van De benaming van houtverbindingen en constructieve houten elementen bij oude boerderijen van G. Berends. 1995. 1 stuk.
149 Collectie Handschriften van de afdeling Dialectologie, 1773-1994 volledige inhoud
  149:138 Handschrift Govert Snoek betreffende het Betuws dialect. ca 1920. 1 omslag.
[c5]
149 Collectie Handschriften van de afdeling Dialectologie, 1773-1994 volledige inhoud
  149:142 Handschrift B.J. Kerkhof. 1954. 1 omslag.
N.B. Geld. dialect achterhoek centrum Varsseveld gemeente Wisch begin 20e eeuw / B.J. Kerkhof - Bilthoven , 1954 90 p
149 Collectie Handschriften van de afdeling Dialectologie, 1773-1994 volledige inhoud
  149:15 Handschrift Y. Kerkhof-Hoogslag. Z.j. 1 map.
N.B. 2 schriften met Leeuwarder dialectwoorden en uitdrukkingen die omstreeks 1900 nog in gebruik waren. Geschonken in 1954.
20 H 06a A tot S / 59.446
20 H 06b T tot Z / 59.447 [c2]
149 Collectie Handschriften van de afdeling Dialectologie, 1773-1994 volledige inhoud
  149:22 Handschrift Maria Rooijmans. 1914. 1 map.
N.B. "In den vergulden Ezel of Nieuwe Herbergier". Toneelstuk. Herkomst onbekend.
149 Collectie Handschriften van de afdeling Dialectologie, 1773-1994 volledige inhoud
  149:23 Handschrift E. Nieuwkoop. -1960. 1 map.
N.B. Twee schriften met kinderlied en kinderspel in het land van Altena. Geschonken in ... en 1962.
17 H 13 / 54.234 en 62.260
149 Collectie Handschriften van de afdeling Dialectologie, 1773-1994 volledige inhoud
  149:26 Typoscript K. Lantermans. 1940. 1 map.
N.B. Woordenlijst van het dialect van de Over-Betuwe, zooals dat omtrent de eeuwwisseling werd gesproken, naar gegevens verzameld in de jaren 1915-1940. In bruikleen ontvangen in 1954 van de zoon P. Lantermans.
q 4 ND c5
149 Collectie Handschriften van de afdeling Dialectologie, 1773-1994 volledige inhoud
  149:31 KopieŽn van handschrift Jan de Jong van een dagboek uit Lekkerkerk 18e eeuw. Z.j. 1 map
N.B. Herkomst onbekend. Vervagende fotokopieŽn.
K 02
149 Collectie Handschriften van de afdeling Dialectologie, 1773-1994 volledige inhoud
  149:65 FotokopieŽn van het handschrift Aafje Gijsen. 1773. 1e van 4 mappen.
N.B. De taal van Aafje Gijsen als bron van het achttiende- eeuws / Jo Daan
Speciale aflevering van Anno 1961, Zaans cultuur-historisch tijdschrift (1988), no. 106. 19 p.[c7]
149 Collectie Handschriften van de afdeling Dialectologie, 1773-1994 volledige inhoud
  149:66 FotokopieŽn van het handschrift Aafje Gijsen. 1774.1. 2e van 4 mappen.
N.B. De taal van Aafje Gijsen als bron van het achttiende- eeuws / Jo Daan
Speciale aflevering van Anno 1961, Zaans cultuur-historisch tijdschrift (1988), no. 106. 19 p. [c7]
149 Collectie Handschriften van de afdeling Dialectologie, 1773-1994 volledige inhoud
  149:67 FotokopieŽn van het handschrift Aafje Gijsen. 1774.2. 3e van 4 mappen.
N.B. De taal van Aafje Gijsen als bron van het achttiende- eeuws / Jo Daan
Speciale aflevering van Anno 1961, Zaans cultuur-historisch tijdschrift (1988), no. 106. 19 p. [c7]
149 Collectie Handschriften van de afdeling Dialectologie, 1773-1994 volledige inhoud
  149:68 FotokopieŽn van het handschrift Aafje Gijsen. 1775. 4e van 4 mappen.
N.B. De taal van Aafje Gijsen als bron van het achttiende- eeuws / Jo Daan
Speciale aflevering van Anno 1961, Zaans cultuur-historisch tijdschrift (1988), no. 106. 19 p. [c7]
149 Collectie Handschriften van de afdeling Dialectologie, 1773-1994 volledige inhoud
  149:7 Handschrift Voestermans. 1916 - 1953. 1 map.
N.B. "Aanteekeningen over het dialect van Venlo" door P. Voestermans 36 j onderwijzer te Venlo zijn geboortestad. 1942-1943. Handsch. in dictaatcah. Gr. 4į
q 4 Nd c11 / 55.466
TwieŽ Venlose piotten in den Haag, door MaŽstro PiŽtro [d.i. P.G.H. Voestermans]. - Z.j., 6 p.
Typoscr. - Oorspr. versch. in de Nwe Venl. Cour. 1916. 55.466a.
Hoe bij zelfstandige naamwoorden in het Venlosch dialect klinkers en tweeklanken veranderen, door P.G.H. Voestermans. - Z.j., 5 p.
Typoscr. 55.466b
Typoscripten behorend bij handschrift "Aantekeningen over het dialect van Venlo" geschonken in 1957 voor mevrouw A. Voestermans.
Met 1 fotokopie van een knipsel over St. Lucas in Broekhuizens en Venloos dialect. [c11]
149 Collectie Handschriften van de afdeling Dialectologie, 1773-1994 volledige inhoud
  149:8 Handschrift W.G. Boot. 1951-1966. 1 map
N.B. Schetsen in Schouws dialect toegezonden in de periode 1951-1966 met correspondentie van Boot met Meertens en Daan. [c9]
20 H 02
149 Collectie Handschriften van de afdeling Dialectologie, 1773-1994 volledige inhoud
  149:86 Typoscripten, krantenknipsels en handschriften van P.W. de Zeeuw betreffende het dialect van de Hoeksche Waard. 1969-1986. 1 map.
N.B. Hoekschewaardse vertellingen / verzameld door de werkgroep dialecten Hoeksche Waard van het Streekmuseum in het Hof van Assendelft in Heinenoord ; samengest. door P.W. de Zeeuw ; geÔll. door D. Stooker. - 2 dl. - 's-Gravendeel : Robbemond, 1984-1985 : ill. ; 20 cm [c8]
149 Collectie Handschriften van de afdeling Dialectologie, 1773-1994 volledige inhoud
  149:94 Typoscripten en manuscripten met betrekking tot het dialect van Koewacht. 1975 (1993). 1 map
N.B. Scriptie door Annelies Poppe en Christianne Pauwels, leerlingen van pedagogische academie te Breda. Met een brief van R.E.M. Boddaert. [c9]
149 Collectie Handschriften van de afdeling Dialectologie, 1773-1994 volledige inhoud
  149:99 Manuscript "De verhouding van de Amsterdamse volkstaal van het begin van de 17e eeuw tot de hollandse dialecten van vroeger en later tijd". Z.j. 1 map.
N.B. 1 schrift. [c7]
150 Collectie Antwerps Liedboek, 1935-1944 volledige inhoud
  150:4 Fiches "IV Bibliografie Antw. lb en Ned. lied 16e eeuw. Woordbetekenissen Antw. Lb. A-H, S-W (twijfelgevallen)." Z.j. 1 kaartenbak.
150 Collectie Antwerps Liedboek, 1935-1944 volledige inhoud
  150:7 Fiches "VII Syst. bibliografie van het Ned. lied in de 16e eeuw." Z.j. 1 kaartenbak.
150 Collectie Antwerps Liedboek, 1935-1944 volledige inhoud
  150:8 Fiches "VIII Syst. bibliografie van het Ned. lied in de 16e eeuw." Z.j. 1 kaartenbak.
160 Archief van het Beraad voor het Nederlands Volksleven, 1955-1985 volledige inhoud
  160:54 Stukken betreffende een onderzoek door de correspondenten naar huwelijksgebruiken.
1966-1967. 1 omslag.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:1.14 Krantenknipsels, artikelen, documentatie, publicaties en correspondentie. 1924-1969 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Zaanse Schans. Bevat o.a. :
- Zaandam uw stad, 1968
- Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Zaanse industrie, 1970
- Omtrent de Zaan, 1968
Bevat brief van G.J. Honig aan de heer Bouwman, d.d. 10-2-1946. Bevat artikel door D.J. van der Ven.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:1.22 Knipsels en typoscripten. 1920-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat aankondigingen en recensies betreffende Van der Vens films, tijdschriften, boeken, artikelen en lezingen. O.a.:
-'D.J. van der Ven' door H.G. Cannegieter (overdruk uit Morks magazijn, 1935)
-'Nederlands volkleven in 't verleden en heden' door prof. dr. H. Blink, in: Vragen van den Dag (ca. 1920)
- recensies door P.J.M. (P.J. Meertens) van 'De heemliefde van het Nederlandsche volk' en 'Het carnavalsboek van Nederland in elf hoofdstukken', in: Volkskunde(1942)
- De Zuiderzee film. Folkloristisch Filmwerk in zes afdeelingen', in: Oost Vlaamsche Zanten, maart 1929
- 'Van vrijen en trouwen op het boerenland. Interessante voordracht van D.J. van der Ven' (overgetypte recensie, Volksblad, 4 februari 1937)
- 'Met v.d. Ven op stap' (Recensie van 'Ons eigen volk in
het feestelijk jaar', overgetypt uit Utrechtsch Nieuwsblad, 23 juni 1942)
- Aankondigingen van lezingen door D.J. van der Ven over openluchtmusea in ScandinaviŽ en het NOM
- 'Texel's Sunderklazen en wat daarmee in verband staat' (Recensie van lezing door D.J. van der Ven, Texelsche Courant, 14 december 1927).
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:1.6 Boeken en tijdschriftartikel. 1932-1942 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake het boerenhuis en theaterbouw.
Bevat o.a.:
- Forschungen und Studien Łber das Haus / Gustav Bancalari, 1896
- Das antike Theater und die modernen Reformbestrebungen im Theaterbau / Eduard Moritz, 1910
- Das Bauernhaus in Tirol und Voralberg / J.W. Deiniger, z.j. >>grootformaat map.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:1.9 Krantenknipsels, afbeeldingen, foto's en documentatie. 1923-1969 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake het Gooi, erfgooiers, Bovenkarspel, vestingbouw.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:10.20 Typoscripten en knipsels. 1959-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Kerstmis, ontgroeningen, Sint Barbara, rijtuigen, schouwen, apotheken, ezelinnemelk, H. Boerhaave en letters tekenen. Inhoudsopgave van artikelen door D.J. van der Ven in de Schouw.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:10.24 Typoscripten en correspondentie. 1939-1973. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. meubelindustrie, schouwen, haarden en vrouwelijke kerkedracht.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:10.33 Publicatie en afbeeldingen. 1957-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake molens in Vlaanderen. Bevat de publicatie 'Twee eeuwen Vlaams molenrecht' door A. Lowyck, 1957. Bevat het tweede molennummer van het tijdschrift 'Ons Heem', 1964.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:10.4 Correspondentie, afbeeldingen, brochure, typoscripten,inhoudsopgave tijdschriften. 1929-1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. het 10 jarig bestaan van de C.M.C. en de Nederlandse boerencoŲperatie, de Drentse zuivelindustrie en de Bond van plattelandsvrouwen. Correspondentie met Redactie Melk (1957)
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:11.10 Knipsels, gidsen, folders en brochures. 1913-1963 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Noord-Brabant (Midden-Brabant en Tilburg) en de Nederlandsche Folkloreschouw (1929).
Bevat o.m. de publicaties:
- Op wielen en wegen, jrg. 1, nr. 1 (1954)
- Noord Brabant / [foto's van Martien Coppens], z.j.
- Gids voor de toerist in Midden-Brabant / [met bijdragen van J.H. van Mosselveld ... et al.], z.j.
- Nederlandsche folklore-schouw : te houden van 20 juli tot 5 augustus 1929 op het Tilburgsch sportpark en andere terreinen te Tilburg / Brabantsche folklore-vereeniging, 1929
- Tilburg hoe het groeide, 1941
Poster 'Zomer bulletin 1963', VVV Tilburg>>>grootformaat map.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:11.11 Knipsels. 1917-1946 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Utrecht en Tienhoven.
Bevat o.m. de publicaties:
- Catalogus van gidsen, brochures en kaarten ten dienste van het toerisme in Nederland, [1922]
- Zeven eeuwen Tienhovense geschiedenis in vogelvlucht / uitg. door het herdenkingscomitť 700 jaar Tienhoven, 1946.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:11.12 Knipsels, folders, kaarten, tijdschriften, schriften, brochures en een foto. 1912-1959 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake Gelderland, o.a. Winterswijk, Arnhem, Elspeter bos, Velp en Rozendaal.
Bevat een schrift met aantekeningen door D.J. van der Ven [uit 'Geschiedenis van den boerenstand en den landbouw in Nederland' / H. Blink, 1902-1904] en een schrift met aantekeningen over Arnhem door D.J. van der Ven.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:11.13 Knipsels, folders, gidsen en afbeeldingen. 1912-1954 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Overijssel, o.a. Zwolle, Kampen en Hengelo.
Bevat o.m. de publicatie 'De machinefabriek van Gebr. Stork & Co. te Hengelo en Het tuindorp 't Lansink der Hengelosche Bouwvereeniging' / door C. Beets, 1914.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:11.16 Knipsels, foto's, afbeeldingen en een drukproef. 1951-1966 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Noord-Holland, o.a. o.a. Beverwijk, Haarlem, Bloemendaal en Spaarnwoude.
Bevat de publicatie 'Negen eeuwen Spaarnwoude / Frans van Geldrop, 1965.
Bevat een drukproef met een artikel van D.J. van der Ven.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:11.26 Knipsels, brochures en boeken. 1913-1953 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake Gelderland, o.a. Arnhem, Epe, Gorssel, Wolfheze, Artilleriemuseum te Doorwerth, de Betuwe en de Hoge Veluwe.
Bevat de publikaties:
- GeÔllustreerde gids voor de gemeente Gorssel, [1913].
- Liedjes uit het boerenleven / Jan van Riemsdijk, z.j.
- Grond- en woningbedrijf der gemeente Renkum te Oosterbeek, 1921.
- Landgoed Groot Wolfhezen / Hotel maatschappij "De Tafelberg", 1916.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:11.27 Knipsels en documentatie. 1915-1958 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. Het Gulden Vlies, de Souvereine Orde van Malta en de Johanniterorde. Twee Congreskaarten van D.J. van der Ven van het Algemeen Kunst Congres in 1915. Deel uit de publikatie 'Op uw' stoel door uw land : bijzonderheden van Vaderlandsche plaatsen en plaatsnamen' / door E. Laurillard betreffende Zuid Holland, Zeeland, Noord Brabant en Limburg.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:11.7 Boeken, gidsen, knipsels, afbeeldingen en een typoscipt. 1910-1913 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake Wassenaar en Den Haag, o.a. Huize 'De pauwhof' te Wassenaar, het Mauritshuis en het Haagse Bosch.
Bevat o.m. de publicaties:
- Abridged catalogue of the pictures and sculpture in the Royal Picture Gallery (Mauritshuis), The Hague, 1910
- De storm van 30 sept.-1 Oct. 1911 in het Haagsche bosch / Staatsboschbeheer, 1912
- 's-Gravenhage en Scheveningen / uitgeg. in opdracht van het Gemeentebestuur, 1913.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:13.28 Knipsels. 1921-1940 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake nieuwjaar.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:13.32 Knipsels, vragenlijsten, aantekeningen en correspondentie. 1913-1941 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake eieren en palmpasen. Bevat enkele ingevulde vragenlijsten over de folkloristische onderwerpen palmpasen, pinksterblom, popverbranding, judas, sinterklaas en dauwtrappen.
Affiche van de tentoonstelling van 1500 Palmpaaschstokken gehouden in Arnhem>>>grootformaat map.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:13.45 Knipsels. 1957-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen van D.J. van der Ven over uiteenlopende onderwerpen, gepubliceerd in diverse tijdschriften ('Bromfiets', 'De schouw', 'Arts en auto').
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:13.49 Knipsels, aantekeningen en correspondentie. 1921-1970 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Thorn, viering van Nieuwjaar en folklore in het algemeen.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:14.14 Knipsels, typoscripten en correspondentie. 1932-1938 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake Zeeuwse klederdrachten. Lezingen door D.J. van der Ven bij de 'Oogstfilm van Nederlandsche volksgebruiken'. Recensies hiervan. Correspondentie over 'Onze jeugd in nationale dracht' door D.J. van der Ven. (1933).
Bevat artikelen en lezingen door D.J. van der Ven.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:14.2 Knipsels, typoscripten, correspondentie, aantekeningen, afbeeldingen, foto's en een affiche. 1919-1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Recensies betreffende o.a. lezingen, 'Neerlands Volksleven' en de Zuiderzeefilm door D.J. van der Ven. Recensies betreffende Mevr. Van der Vens volksdansdemonstraties en '30 Contra dansen' uit 'The English Dancingmaster' door John Playford Londoen 1650 1728'. Interview met de heer en mevrouw Van der Ven in De Telegraaf van 25 januari 1941. Stukken over (activiteiten op) de Meihof. Correspondentie betreffende o.a. subsidie voor de Zuiderzeefilm en de Eerste Heemkundeweek.
Bevat het 'Verslag over 1919 van de Vereeniging V.V.V. te Arnhem'.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:14.3 Knipsels, afbeeldingen, foto's, aantekeningen, negatieven en een manuscript. 1922-1965 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.m. melkjukken, melkvrouwen en zakkendragers.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:14.6 Correspondentie en knipsels. 1937-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Recensies en correspondentie inzake m.n. 'In de ban van burchten, kastelen en paleizen' door D.J. van der Ven. Correspondentie o.a. met V.V.V.'s in Duitsland en Tom Bouws van de KRO. Recensies van o.m. de vertoning van de Zuiderzeefilm in LŁbeck (1937) en artikelen uit de Duitse pers over het echtpaar Van der Ven (1938).
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:14.8 Knipsels, afbeeldingen en foto's. 1952-1966 en z.j. 1 omslag.
Bevat de publicaties: Stroofjes ... over enkele Belgische uitvinders uit de 19e eeuw / J.S. van Berchem, 1966, en De haard in ons volksleven / D.J. van der Ven [1951].
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:15.11 Knipsels. 1912-1962 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake o.a. Friesland (Zuidwesthoek, Leeuwarden, Bolsward, Franeker), de uitgave 'Schoon Nederland', Watertoerisme, In sloot en plas. Inzake Nederlandse dialecten.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:15.15 Knipsels. 1913-1963 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake folkloredagen en carnaval.
Bevat:
- knipsels over carnaval, 1963. O.a. carnavalskrant 'De razende moerbode' van 23-2-1963.
- Katern 'Reizen en trekken' van 'De Nieuwe Courant', 28 juni 1913.
- Knipsels betreffende folkloredagen, 1922-1942.
- Leids Universiteitsblad van 3 februari 1933.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:15.29 Knipsels, handgeschreven aantekeningen en een typoscript. 1924-1958 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake reizen. Bevat 'Nauwkeurige en exacte kaart van Nederland samengesteld volgens officieele gegevens van buurtschappen enz. welker naam eensluidend is met meer bekende plaatsen' (uit 'Toeristenkampioen', 1936). Bevat een speciale Holland-aflevering van de publicatie 'World traveler', 1924.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:16.11 Foto's en afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake wassen en bleken.
Bouwtekening van een blekerspers (1881)>>>grootformaat map.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:16.23 Knipsels, een typoscript en een drukproef. 1927-1962 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake huisartsen, vrouwen van artsen en plattelandsartsen.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:16.24 Correspondentie, menu's, lijsten en rekeningen. 1916-1925 en z.j. 1 map.
N.B. Betreft o.a. de tafelschikking (+ menu van het diner en gelukwensen ter gelegenheid van de promotie van Elise van der Ven (1925). Gelukstelegrammen ter gelegenheid van het huwelijk van de Van der Vens (1916).
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:16.33 Knipsels en afbeeldingen. 1958-1972 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de Veluwe.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:16.41 Rouwkaart, dankbetuiging en genealogische aantekeningen. 1973-1975 en z.j. 1 omslag.
N.B. Rouwkaart voor D.J. van der Ven, 15 mei 1973. Dankbetuiging door Elise van der Ven voor medeleven met het verlies van D.J. van der Ven. Aantekeningen over de voorouders van D.J. van der Ven.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:16.5 Foto's en afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake koek- en wafelijzers, nieuwjaarijzers, brood en pastei.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:16.6 Foto's en afbeeldingen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake koek- en wafelijzers, nieuwjaarijzers, brood en pastei.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:17.12 Correspondentie, een artikel en een brochure. 1935-1973 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat brochure door D.J. van der Ven 'Het bier in de Nederlandse historie en folklore', overdruk uit het dertiende Nacobrouw Jaarboekje 1949. Lijst met plaats en datum van lezingen door D.J. van der Ven over 'De rol van het bier in het Nederlandsche volksleven' (oktober 1935 - juni 1936). Correspondentie over de overdracht van het Van der Ven bierarchief, het zuivelarchief en volkskundig archief (1970 - 1973).
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:17.20 Typoscripten en een tijdschrift. 1950 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat artikelen door D.J. van der Ven over o.a. tuinen in Warmond, meubilering van het boerenhuis, transport, schrikkeljaar in Purmerend en koppermaandag. Bevat een aflevering van het 'Bouwkundig weekblad', jrg. 68, nr. 29 (1950).
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:17.21 Typoscripten, knipsels, afbeeldingen, foto's, aantekeningen, drukproeven, foto's en aantekeningen. 1947-1968 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake bedden. Bevat de publicatie 'Het bed in de loop der eeuwen', 1950. Bevat schetsen en proeven voor een niet-gepubliceerde bundel van D.J. van der Ven, 'Bedverhalen'.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:18.12 Knipsels en afbeeldingen. 1910-1965 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. kasteel Doornenburg, kasteel Nederhemert en de Valkhof. Bevat drukproeven van de publicatie 'Met de Betuwsche stoomtram door de Over-Betuwe' door D.J. van der Ven [1910].
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:18.17 Tijdschriften. 1952-1954 en z.j. 1 omslag.
N.B. Afleveringen van 'Naarden nieuws' met artikelen door D.J. van der Ven [?] over o.a. geuren en smaken.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:18.21 Knipsels, foto's, negatieven, afbeeldingen, aantekeningen en een boekje. 1935-1959. 2 omslagen.
N.B. Inzake bebouwing, huizen en boerderijen in o.a. Zuid-Limburg en Twente; vakwerkbouw, hutten en huizen in het openluchtmuseum Skansen in Stockholm en elders in Zweden.
Bevat de publikatie 'Het vakwerkhuis in Limburg' door P.A. Schols, 1958, met een briefkaart van de schrijver en aantekeningen door D.J. van der Ven.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:18.32 Knipsels, foto's, correspondentie en afbeeldingen. 1924-1957. 1 omslag.
N.B. Inzake bejaarden, gouden bruiloften, weduwen en weduwnaars, dood en rouw.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:18.36 Knipsels en afbeeldingen. 1934-1962 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de Betuwe en de Liemers.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:18.39 Foto's, knipsels, aantekeningen, correspondentie, brochures, kaarten, afbeeldingen en een typoscript. 1867-1976 en z.j. 2 mappen.
N.B. Inzake o.a. Zwitserland. Bevat kaarten en knipsels van Lunteren. Kaart uit Volkstumatlas von Niedersachsen: Garbenstand beim Roggen + 2 kaarten betr. Forschungsnetz. Typoscript 'Die Niederlande : Bericht Łber Erfahrungen und Erkentnisse verschiedener Ferienreisen' / Almuth Schmidt, z.j. Aflevering van 'Oudheidkundig jaarboek', jrg. 2, nr. 4 (1934). Brochures 'Perchtenbilder aus dem 18. Jahrhundert' / von Frederike Prodinger, 1959, en 'Volkukundiche Samlungen : FŁhrer durch das Museum fŁr VŲlkerkunde und Schweizerische Museum fŁr Volkskunde Basel, 1953. Liedblad 'Dat liedeke van den Giftighen draecke'. Publikatie 'Specima van een nieuw druk-procedť' / Drukkerij Vada.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:18.5 Knipsels, afbeeldingen, correspondentie, typoscripten, aantekeningen, muziekbladen en foto's. 1920-1965 en z.j. 2 omslagen.
N.B. Inzake o.a. maatregelen ter bevordering van de vruchtbaarheid der begaafden, bruiloften, voorlichting bij huwelijkszaken, het celibaat en vrijstersmarkten. Correspondentie hierover.
Bevat de muziekbladen 'Verjaardagslied voor Prins Bernhard' / Adam Haag (1937); 'k Ben in Parijs geweest / Louis Dupont; De boodschap van 15 juni / Adam Haag.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:18.8 Knipsels en brochures. 1921-1958 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Japan.
Bevat de een overdruk met opdracht van 'Een merkwaardige kakamono' / Anne Halbema, en de brochure 'Japan en de buitenwereld in de 18e eeuw' / J. Feenstra Kuiper.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:18.9 Knipsels. 1909-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven in het Fries Landbouwblad over o.a. kerstmis, eetbare paddestoelen en boeren. Aflevering van 'Bouwkunst' (1909). Recensie van een lezing door D.J. van der Ven in 'De Huisvrouw' (1939).
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:19.1 Typoscripten. 1936-1952 en z.j. 1 omslag.
N.B. Bevat lezingen door D.J. van der Ven, o.a.:
- over 'Heemkunde en Vaderlandswaardering' tijdens de Eerste Nederlandsche Heemkunde Week, 1940
- te Alphen (N.B.) over heemkunde in Noord Brabant, ca. 1952
- over folklore ten Noorden en ten Zuiden van de Moerdijk, ca. 1936
- op de Bilthovense aanvullingscursus voor Onderwijsopleiding en Onderwijsvernieuwing over de 'jonge tak van wetenschap, de volkskunde', ca. 1939
- over gewestelijke folklore tijdens de achtste Folkloredag te Amsterdam, 1939
- ter inleiding van de vertoning van de Oogstfilm, ca. 1940-1945
- Radiopraatje door D.J. van der Ven voor de VPRO over Vaderlandswaardering.
Artikelen door D.J. van der Ven over o.a. de sociale unie van stad en land, het heemgeleide en Veluws folkloreonderzoek.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:19.2 Knipsels, afbeeldingen, foto's, typoscripten en een kaart. 1949-1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de Vrede van MŁnster en Adriaan Pauw en het slot te Heemstede.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:19.28 Plakboek met knipsels. 1933-1938 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven uit o.a. het Agrarisch Nieuwsblad en de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Bevat de overdruk 'De mensch in het landschap M.I.L', 1937.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:19.3 Knipsels. 1937-1938 en z.j. 1 omslag.
N.B. Artikelen door D.J. van der Ven in de serie Folklore en maatschappij over o.a. Drentse Sinterklaaslegende en adventblazen, verschenen in het Agrarisch Nieuwsblad.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:19.31 Knipsels. 1954-1959. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. wijn, wijnbouw en wijngilden.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:19.35 Knipsels en een brochure. 1913-1929 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake dialect en de Nederlandsche folklore-schouw te Tilburg.
Bevat de publikatie 'Nederlandsche folklore-schouw te houden van 20 juli tot 5 augustus 1929 op het Tilburgsch sportpark en andere terreinen te Tilburg', 1929.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:19.9 Correpondentie en (dagboek)aantekeningen. 1912-1969. 1 omslag.
N.B. Bevat:
- 'Openluchtmuseum VI. Het Zweedsche Openluchtmuseum aan de Wetternsee bij JonkŲping', beschrijving met illustraties van dit openluchtmuseum door D.J. van der Ven, 3 9 juni 1912.
- Dagboek van D.J. van der Ven gedurende een verblijf te Zweden, o.a. bezoek aan GŲteborg aan Stockholm en lezing voor de Zweeds Nederlandse vereniging, oktober november 1920
- Briefwisseling met E. Hoffmann Krayer, Museum fŁr VŲlkerkunde Bazel, 1936
- Briefwisseling met S. Dijkstra, Boekhandel Tille, Leeuwarden, 1969 inzake het oorlogsverleden van D.J. van der Ven.
- Briefwisseling met Algot Triberg,Norra Smalands, JŲnkŲping, 1912-1913
- Briefwisseling met G.J. von Karlin, Directeur Cultuur Historisch Museum te Lund, 1912
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:2.16 Typoscripten, knipsels, afbeeldingen en foto's. 1923-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake klederdrachten in o.a. Bunschoten en Spakenburg. Artikel door D.J. van der Ven over Veluws folklore-onderzoek.
Materiaal is in slechte staat.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:2.19 Knipsels, afbeeldingen en foto's. 1924-1939 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake Zeeuwse klederdracht.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:2.22 Typoscript, knipsels, foto's, afbeeldingen en 1 negatievenstrook. 1929-1954 en z.j. 3 omslagen.
N.B. Typoscript van van het boek 'Asselt aan de Maas' door D.J. van der Ven. Recensies en aankondigingen inzake de film 'Levende folklore in Asselt aan de Maas' (1936-1937). Knipsels, foto's en afbeeldingen betreffende Asselt. Artikelen door D.J. van der Ven over de Limburgse kleikunst in bouwkeramiek en woninginrichting.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:2.27 Typoscripten, foto's, knipsels en correspondentie. 1919-1969 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake klederdrachten, touwslagerijen, biezenmatten en Nationale Visserijtentoonstelling te Katwijk (1963). Artikel door D.J. van der Ven over de Genemuidensche matterij. Correspondentie tussen De Rijkslandbouwconsulent voor de griend en rietcultuur, Ir. W.D.J. Tuinzing en de directeur van het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, 1963.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:2.29.1 Tijdschriften met artikelen van D.J. van der Ven. 1950-1967. 1 map.
N.B. Bevat nummers van:
- Arts en auto, 1957
- Bromfiets, 1957-1959
- CMC melk : orgaan van de CoŲperatieve Melkcentrale, 1955-1960
- Het horecabedrijf (Hocra), 1963
- Huizen en grond, 1954
- Lindbergh post, 1950
- Meubel, 1961
- Ons jonge platteland, 1967
- De schouw, 1966
- Shell en de landbouw, 1962
- Spoor- en tramwegen, 1957
- De tuinbouw, 1950
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:2.30 Knipsels en typoscript. 1920-1964 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de Achterhoek, streekhistoricus H.W. Heuvel, bouwkunst en het hagelkruis. Briefkaart van H.W. Heuvel te Borculo, 1921. Typoscript van het gedicht 'Met 'n vrendelek ooge en ne riemende penne deur onzen mooien Achterhook' door B. Stegeman. Bevat artikelen door D.J van der Ven over o.m. WŁrzburg en het restaureren van kerken.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:2.9 Typoscripten, knipsels, brochures, foto's, afbeeldingen. 1954-1972 en z.j. 1 map.
N.B. Inzake schepen (narrenschepen, onderzeeŽrs, de blauwe schuit). Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:20.20 Typoscripten, knipsels en foto's. 1928-1966 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. lente en vakantie, maarts sneeuwwater en de meidauw als volksgeneesmiddel en het Sint Jorisfeest bij de padvinders.
Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:21.12 Knipsel, brochure en foto's. 1951-1954 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake pottenbakken in o.a. Beesel.
Bevat de brochure: "Nieuwe luister van een oud handwerk", z.j.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:21.31 Typoscripten, knipsels, artikelen, foto's, afbeeldingen en correspondentie. 1950-1967 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake de Blauwe Schuit.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:21.42 Schrift. Z.j. 1 map.
N.B. Bevat aantekeningen van D.J. van der Ven over o.a. dendrologie, houtteelt, bosculturen, de Veluwezoom en het park Sonsbeek.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:21:7 Knipsels, afbeeldingen, foto's, brochures, ansichtkaarten, een vragenlijst en een typoscript. 1949-1971 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. Henegouwen, Binche, Belgisch Limburg en kastelen in BelgiŽ.
Bevat de brochures:
- Henegouwen, grote Belgische provincie / Emile Cornez, 1959
- Les anciennes abbatiales et l'eglise Carolingienne Saint-Ursmer de Lobbes / Simon Brigode, 1949
- Le Roeulx : de juwelen van onze kroon / Emile Debacker, z.j.
Bevat een artikel door D.J. van der Ven.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:22.10 Knipsels, folder, afbeeldingen en foto's. 1913-1967 en z.j. 1 omslag
N.B. Inzake gebruiken bij dood en begrafenis, rouw en grafstenen.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:22.29 Knipsels, aantekeningen, en brochures. 1952-1979 en z.j. 1 map.
N.B.
Varia van Elise van der Ven: o.a. knipsels over gezondheid, recepten, schrift met beoordelingen romans, briefpapier D.J. van der Ven.
Bevat de brochures:
- Uw geluk ligt in Uw schoonheid / Parfumerie Zomerhuis, z.j.
- Jeanne Gatineau, z.j.
- Jeanne Gatineau : lessen in schoonheidsverzorging, z.j.
- Alarm? : erste und harmlose Signale ihres Herzens, z.j.
- Allerlei met rauwe groenten / Voorlichtingsbureau van de voedingsraad, [1952]
- Blijf jong, leef lang! / Hupkes kruidenierswaren, z.j.
- Kruiden zijn in / Hans Kooger, 1970
- Van tuin naar tafel : 185 recepten voor groenten en fruit, z.j.
- Dr vd Hoog huidverzorging, z.j.
- Dr vd Hoog cosmetica op medische basis, z.j.
- Dr vd Hoog make-up, z.j.
- Tuinbouwtips :
- Tuinbouwtips, 11 afleveringen, 1957-1959
- Tuinkruiden, Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad, z.j.
- Het natrium-arme dieet / LIGA, z.j.
- Uw zoutloos maal : een smakelijk maal! / Voorlichtingsbureau voor de Voeding, z.j.
- Platvoeten! : welk een kwelling! / Physical Culture, z.j.
- De natuur uw arts : tweemaandelijks tijdschrift vopor persoonlijk welzijn, no. 21 (mei/juni 1979)
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:22.33 Knipsels en een publicatie. 1923-1930. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. amuletten en monumentenzorg.
Bevat 'Het bier inde Nederlandse historie en folklore' door D.J. van der Ven. - Overdruk uit het dertiende Nacobrouw jaarboekje 1949.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:23.10 Typoscripten. Z.j. 1 map.
N.B. Manuscript van 'De vrouw in de Nederlandsche folklore, deel IV', door D.J. van der Ven (ongepubliceerd).
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:23.11 Typoscripten. Z.j. 1 map.
N.B. Manuscript van 'De vrouw in de Nederlandsche folklore, deel III', door D.J. van der Ven (ongepubliceerd).
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:23.14 Knipsels en correspondentie. 1913-1947 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. de vrouw in het verleden, de tentoonstelling 'De vrouw 1813 1913' en de vrouw in de folklore. Correspondentie over 'Zingende bijen op kerstnacht' en de tekst van 'Schuitje varen over de zee' (1933).
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:23.18 Typocript. Z.j. 1 omslag.
N.B. Betreft 'De vrouw in de Nederlandsche folklore, deel III' door D.J. van der Ven (ongepubliceerd).
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:23.20 Typocript. Z.j. 1 omslag.
N.B. Betreft 'De vrouw in de Nederlandsche folklore, deel II', door D.J. van der Ven (ongepubliceerd).
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:23.22 Typoscripten, knipsels, foto's aantekeningen en afbeeldingen. 1940-1967. 1 map.
N.B. Inzake o.a. trekschuiten, huwelijksbootjes, wijnschepen en plezierjachten. Bevat artikelen door D.J. van der Ven.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:23.26 Knipsels, foto's en afbeeldingen. 1924-1948. 1 map.
N.B. Inzake Zeeuwse klederdrachten.
Bevat een overdruk van 'De ouderwetsche kamer sedert haar oprichting in 1882' door A.M. de Man, z.j.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:23.30 Typoscripten, knipsels en aantekeningen. 1947-1968 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. bierkannen, brouwerijen en de viering van het feest van Sint Sebastianus.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:23.31 Knipsels, aantekeningen en foto's. 1935 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. bierbereiding en brouwerijen.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:23.32 Knipsels, aantekeningen en een typoscript. 1960 en z.j. 1 omslag.
N.B. Inzake o.a. drinkbekers, drinkglazen, wijnglazen, bierglazen en brouwerijen.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1