Archieven & collecties

49 Collectie liedboeken, -bladen en -handschriften op microfilm en microfiche (16e - 18e eeuw)

inhoud: Deze films van de collectie liedboeken uit de 16e-18e eeuw zijn gebruikt bij een drietal projecten bij de afdeling volkslied van het Meertens Instituut: Fontes Hymnodiae, Melodicon en voor het Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600.

resultaat: C.A. Höweler & F.H. Matter. Fontes hymnodiae Neerlandicae impressi 1539-1700; de melodieën van het Nederlandstalig geestelijk lied 1539 - 1700; een bibliografie van de gedrukte bronnen. Nieuwkoop, 1985.
Martine de Bruin & Johan Oosterman (eds.) ; met medew. van Clara Strijbosch ... [et al.]. Repertorium van het Nederlandse lied tot 1600. Gent / Amsterdam, 2001. 2 dln.

Openbaar.

2 inventarisnummer(s)

  

terug

49:1
Microfiches. Kopieën van liedboeken, -bladen en -handschriften [met aanduiding van signatuur en vindplaats van het origineel].
N.B. Bevat:
- Devotieboek van Enken van Hoven. - Limburg (omgeving Sint-Truiden?): s.n., 3e kwart 15e eeuw?. [3978 MFiche 15e HsGeUB 1330. Origineel: Gent, UB, 1330].
- Verscheyden Litanien tot ghebruyck des Catholijcken Leghers ende alle Godtvruchtighe menschen / Sailly, Thomas] [naam]. - Antwerpen: Plantijn, C. [wed. Plantijn en J. Moerentorf], 1595. [3978 MFiche 16e Avilla. Origineel: Amsterdam UB: 1210 F 17].
- Onbeweeghlicken Grondt der warer Menschwerdinghe ende Menscheyt Jesu Christi van Mensche, wter [...] / P.D.B. [naam] et al. - Rotterdam: Waesberghe, J. van (1556-1626), 1593. [3978 MFiche 16e Bisschop 1. Origineel: Amsterdam UB: 978 E 5:1].
- Antwoordt-liedt, op eens wederdoopers lasterliet / Bisschop, Pieter de] [naam]. - Rotterdam: Waesberghe, J. van (1556-1626), 1593. [3978 MFiche 16e Bisschop 2. Origineel: Amsterdam UB: 978 E 5:2].
- Den Boom der Giericheyt in Rijm is dit Boecxken ghenaemt, met haren vruchten [..] Noch zijn h [...] / D.V.P. [naam]. - Amsterdam: Campen, Wilhelm Jansz, alias de Veen, woenende in die Nieuwe stadt, 1595. [3978 MFiche 16e Boom. Origineel: Amsterdam UB: 971 H 11 (Vel F ontbreekt)].
- Dit boeck ghenoemt den costelen schat aller kerstenen menschen. Dat ghemaket is van broder deri [...] / Coelde van Munster, Dierick [naam]. - Deventer]: Paffroet, Richard], [1499?]. [3978 MFiche 16e Coelde van Munster. Origineel: Stuttgart WLB: Inc. 6094 B].
- Tweeling Vanden Bruydt Christi en d'Egipsche vroeivrouwen // Doet dees tweeling twee comedi [...] / Coornhert, Dirk Volckertz. [naam]. - Amsterdam: Muller, Harmen Jansz, 1582. [3978 MFiche 16e Coornhert. Origineel: Amsterdam UB: 974 G 7 (1)].
- Psalmen Davids, Wt den Franchoyschen dichte in Nederlantschen ouergeset, door P. Dathenum. Mids [...] / Datheen, P. [naam]. - s.l.: s.n., 1573. [3978 MFiche 16e Datheen 1. Origineel: Amsterdam UB: Mini 6].
- Les Pseavmes De David, mis en rime francoise par CL. Marot, & Th. de Beze. Psalmen Davids, Wt d [...] / Datheen, P. [naam] et al. - Franeker]: Rade?], 1594. [3978 MFiche 16e Datheen 2. Origineel: Amsterdam UB: 2007 E 41].
- Een devoot ende profitelijck boecxken, inhoudende veel ghestelijcke Liedekens ende Leysenen, di [...]. - Antwerpen: Cock, Symon, 1539. [3978 MFiche 16e Devoot. Origineel: Haarlem SB: 176 K 9 (kat. A (f. 1-8) ontbr.)].
- Een Nieuw geestelick Liedtboecxken, ghetoghen wt den Ouden ende Nieuwe Testamente. - s.l.: s.n., 1593. [3978 MFiche 16e Ganglofsz. Origineel: Amsterdam UB: OK 65-299:2].
- Den Geheelen Souter der Koenicklijcken Propheten Dauids, met alle de Compositiones op de Psalme [...]. - Wesel [Vianen-]: Hasselt, Augustijn van], 1567. [3978 MFiche 16e Geheelen Souter. Origineel: Brussel KB: Fétis 1470 A LP].
- Een nieu Geusen Lieden--Boecxken/ Waerinne begrepen is den gantschen handel der Nederlanden/ in [...]. - s.l.: Heyndricksz, Aelbrecht, 1598. [3978 MFiche 16e Geuzenliedboek. Origineel: Wolfenbüttel HAB: A: 183.4 Poet].
- De CL. Psalmen Dauids, in dichte ghestelt Door Willem van Haecht. Hier sijn by ghevoecht de Com [...] / Haecht, Willem van [naam]. - Antwerpen: s.n., 1579. [3978 MFiche 16e Haecht 1. Origineel: Brussel KB: II 17.641 A LP].
- De Psalmen Dauids, in Nederduytschen dichte ghestelt: Midtsgaders de Compositien op-de Psalmen, [...] / Haecht, Willem van [naam]. - Antwerpen: Conincx, Aernout s' (?), 1582. [3978 MFiche 16e Haecht 2. Origineel: Amsterdam UB: 2408 G 1].
- De Psalmen Dauids, in Neder-duytschen dichte ghestelt: Midtsgaders de Compositien op-de Psalmen [...] / Haecht, Willem van [naam]. - Antwerpen: Coninx, Aernout s', 1583. [3978 MFiche 16e Haecht 3. Origineel: Amsterdam UB: OK 69-91 (1)].
- Een Hantboecxken inhoudende den heelen Psalter des H. propheete Dauid. Eensamelijck den Catechi [...] / B.A.] [naam]. - Frankfurt [=Wesel?]: Braeker, Hans de, 1565. [3978 MFiche 16e Hantboecxken. Origineel: Haarlem Stadsbibliotheek: 86 C 12].
- Een suyverlick Boecxken/ begrypende alle de Gheestelicke Liedekens gemaeckt eertydts by de sali [...] / Harmansz. van Warvershoef, Tonis [naam]. - Amsterdam: Muller, Harmen Jansz., [1600 ca.]. [3978 MFiche 16e Harmansz. Origineel: Amsterdam UB: 976 C 9].
- Een suyverlick Boecxken/ begrypende alle de Gheestelicke Liedekens gemaeckt eertydts by de sali [...] / Harmansz. van Warvershoef, Tonis [naam]. - Amsterdam: Muller, Harmen Jansz., [1600 ca.?]. [3978 MFiche 16e Harmansz 2. Origineel: Amsterdam UB: OK 91-60].
- Een suyverlick boecxken, begrijpende alle de geestelijcke liedekens / Harmansz. van Warvershoef, Tonis [naam]. - Amsterdam: Muller, Harmen Jansz., [1596?]. [3978 MFiche 16e Harmansz 3. Origineel: Amsterdam UB: 2435 E 7-3].
- Hier beghint een deuoet Boexken van die gebenedide heilige vijfwonden ons liefs heeren Ihesu cr [...]. - Amsterdam: Woerden, Hugo Ianszoen van, [1506 ca.]. [3978 MFiche 16e Hier. Origineel: Amsterdam UB: Ned.Inc. 51].
- Schriftuerlijck Lied-boecxken/ inhoudende: eenighe nieuwe liedekens/ op diuersche tijden gheste [...] / Honich, T.C. [naam]. - Amsterdam]: Muller, Harmen Jansz.], [1591 of 1592]. [3978 MFiche 16e Honich. Origineel: Amsterdam UB: 974 G 2].
- Retrogratie incarnatie / Houwaert, Jan Baptist [naam]. - Antwerpen: Laet, Hans de, 1563. [3978 MFiche 16e Houwaert. Origineel: Haarlem Stadsbibliotheek: 88 A 1 (incompl.)].
- Een nieu liedeken Op die wijse, Vader onse in Hemelrijck [inc:] Hoort toe ghy minschen groot e [...]. - Steenwijk]: Zangers, H. 't], [1567 ca.]. [3978 MFiche 16e Kampen (negatieven). Origineel: Kampen GA: Oud Archief Kampen inv. nr. 2259.].
- Een nieu liet Op de wijse vanden antechrist [inc:] Wie wil hooren een nieuw liet. - Steenwijk]: Zangers, H. 't], [1567 ca.]. [3978 MFiche 16e Kampen (negatieven). Origineel: Kampen GA: Oud Archief Kampen inv. nr. 2259.].
- Een nieu liedeken Op die wijse van duyren [inc:] O Godt van Hemelrijcke. - Steenwijk]: Zangers, H. 't], [1567 ca.]. [3978 MFiche 16e Kampen (negatieven). Origineel: Kampen GA: Oud Archief Kampen inv. nr. 2259.].
- Dat hooghe Liedt Salomo/ tracterende van Christo/ ende sijne Bruydt de Ghemeynte: Sanghewijs in [...] / Mander, Karel van] [naam]. - Amsterdam: Claesz., Cornelis, 1598. [3978 MFiche 16e Mander 1. Origineel: Amsterdam UB: 976 D 7-1 (ontbr. kat. D, E en F)].
- De Harpe/ oft Des herten Snaren-spel. Inhoudende veel stichtlijcke Liedekens: Nu andermael door [...] / Mander, Karel van [naam]. - Haarlem: Rooman, G., 1599. [3978 MFiche 16e Mander 2. Origineel: ].
- Trouwe vermaninge Aende christelicke Gemeynten van Brabant, Vlanderen, Henegou, ende andere oml [...] / Marnix Heer van St. Aldegonde, Philips van [naam]. - Leiden: Paedts, J., 1589. [3978 MFiche 16e Marnix. Origineel: Amsterdam UB: 971 G 4].
- Een nieu Liedeken [Hoert toe ghie iogers cley en groot] [2] Een schoon gheestelijck nyeu liedek [...]. - Antwerpen: Ghelen, Jan van, [1540+]. [3978 MFiche 16e Meusebach. Origineel: Berlijn DSB: Yd 7803 nr. 54].
- Een nieu liet van de groen Kercke, na de wijse, O Retorijcke bloemken puere [O Kercke Christi b [...] / Wybo, Joris [naam]. - s.l.: s.n., [1576?]. [3978 MFiche 16e Meusebach. Origineel: Berlijn DSB: Yd 7803 nr. 52].
- Een schoon gheestelick ny Liedt (Ryst wt den slaep ..). - s.l.: s.n., [1583-1600]. [3978 MFiche 16e Meusebach. Origineel: Berlijn DSB: Yd 7803 nr. 51].
- Sammlung Meusebach: Hierin drie 16e-eeuwse Ned. liedbladen. - s.l.: s.n., [16e eeuw]. [3978 MFiche 16e Meusebach. Origineel: Berlijn SPK: Yd 7803].
- Psalmen vnde Ledern/ vorthgebracht dorch H.N. doe em de Heer mith de rude sijner castijdinge an [...] / Niclaes, Hendrik [naam]. - Antwerpen]: Plantijn, Chr.], [1566-1567]. [3978 MFiche 16e Niclaes. Origineel: Amsterdam UB: 2007 F 43].
- Dit Boec wort genoemt: Het Offer des Heeren/ om het inhout van sommighe opgheofferde kinderen G [...]. - Delft]: Hendricksz, Aelbrecht], 1578. [3978 MFiche 16e OfferB 1. Origineel: Amsterdam UB: OK 65-186].
- Dit Boec wort genaemt: Het Offer des Heeren, om het inhout van sommighe opgheofferde kinderen G [...]. - s.l.: s.n., 1580. [3978 MFiche 16e OfferB 2. Origineel: Amsterdam UB: OK 65-378].
- Dit Boeck wort genoemt: Het Offer des Heeren om het inhout van sommige opgeofferde kinderen God [...]. - Amsterdam?]: Campen, Willem Jansz.?], [1591 [=1592?]. [3978 MFiche 16e OfferB 3. Origineel: Amsterdam UB: OK 65-189].
- Een nieu Liedeken [O schepper fier] Een nieu Liet vande geboorte ons liefs Heeren Jesu Christi [...]. - Amsterdam: Gevaerts, Peeter, 1598. [3978 MFiche 16e Pamflet 1598. Origineel: Wolfenbüttel Herzog August Bibliothek: Aug. fol. 32.5 nr. 138].
- De Spiegel der minnen. Begrijpende in ses batement spelen die seer amoreuse historie van Dieric [...] / Van Rijssele, Colijn [naam]. - Haarlem: Zuren, J. van, 1561. [3978 MFiche 16e Rijssele. Origineel: Amsterdam UB: 2797 G 43].
- Sommighe Nieuwe Schriftuerlicke Liedekens, ghemaeckt uyt den ouden en nieuwen Testamente, waer [...]. - Haarlem: Rooman, Gillis , [1586 ca.?]. [3978 MFiche 16e Sommighe 1. Origineel: Amsterdam UB: 976 D 8:7 (ontbr. fD1 en D8)].
- Sommighe nieuwe Schriftuerlijcke Liedekens ghemaeckt uyt den ouden ende nieuwen Testamente/ wae [...]. - Haarlem: Rooman, Gillis, 1599. [3978 MFiche 16e Sommighe 2. Origineel: Amsterdam UB: 976 D 7:3].
- Spelen van sinne byden .xix gheconfirmeerden Cameren van Rethorijcken Binnen der Stede van Ghen [...]. - Antwerpen: Crom, Mat.], 1539. [3978 MFiche 16e Spelen. Origineel: Amsterdam UB: Ned.Inc. 132].
- Diversche Refereynen ende Liedekens, Uut Hollant, ende Zeelant, van verscheyden beminders der C [...] / Sterlinx, Peeter [naam]. - Mechelen: Cranenbroeck, Gielis van, 1582. [3978 MFiche 16e Sterlinx. Origineel: Parijs Bibliothèque Nationale: Yi 1614].
- Een corte bekentenisse ende grondige aenwijsinge wt der H. Schrift/ dat Godt/ Vader/ Soon/ en h [...] / Timmerman, Herman [naam]. - Amsterdam: Biestkens de Jonghe, Nicolaes , [1595]. [3978 MFiche 16e Timmerman. Origineel: Amsterdam UB: Mini 442].
- 11. Ander psalmen door J.U. Autheur der Duytscher ghemeynten (die te Londen was) sangkboek, nam [...] / Utenhove, J. [naam]. - Emden: Ctematius, Gellius, 1559. [3978 MFiche 16e Utenhove 1. Origineel: Amsterdam UB: 481 G 30-3].
- Andere 26 Psalmen Dauides [sic] nieuwelick toeghemaeckt, ende op dicht ghestelt by den seluen A [...] / Utenhove, J. [naam]. - Emden: Ctematius, Gellius, 1559. [3978 MFiche 16e Utenhove 2. Origineel: Amsterdam UB: 481 G 30-2].
- 26. Psalmen ende ander ghesanghen, diemen in de Duydtsche Ghemeynte te Londen, was Ghebruyckend [...] / Utenhove, J. [naam]. - Emden: Ctematius, Gellius [=Erven, G. vande], 1558. [3978 MFiche 16e Utenhove 3. Origineel: Amsterdam UB: 481 G 30-1].
- Veelderhande Liedekens, gemaect uut den Ouden ende Nieuwen Testamente die voortijts in druck zi [...]. - Emden]: Biestkens van Diest, Nicolaes], 1566. [3978 MFiche 16e VhL 1. Origineel: Haarlem Stadsbibliotheek: 176 E 11].
- Veelderhande Liedekens, gemaect uut den Ouden ende Nieuwen Testamente, die voor-tijts in Druck [...]. - Amsterdam]: Biestkens van Diest, Nicolaes, 1582. [3978 MFiche 16e VhL 2. Origineel: Amsterdam UB: OK 65-307].
- Veelderhande Liedekens, ghemaect uut den Ouden ende Nieuwen Testamente, die voortijts in Druck [...]. - Haarlem: Rooman, Gillis, 1589. [3978 MFiche 16e Vhl 3. Origineel: Den Haag KB: 1708 D 37].
- Den lvst-hof van de Christelicke zielen, Waer in begrepen zijn De Christelicke Ghedichten. In d [...] / Viverius, Jacobus [naam]. - Leiden: Guyot, Christoffel, 1600. [3978 MFiche 16e Viverius. Origineel: Amsterdam UB: 976 G 26-1].
- Een Waerschouwingh voor alle goede Borgheren ende inghesetenen deser stadt van Antwerpen. - s.l.: s.n., 1584. [3978 MFiche 16e Waerschouwingh. Origineel: Brussel KB: VB 10 204 vol 6 (20)].
- Cantiones Natalitiae op. quartum. Cantus II / Berckelaers, J. [naam]. - Antwerpen: Aertssens, Henricus, 1688. [3978 MFiche 17e Berckelaers 1. Origineel: Brussel KB: II 54.871 A LP (Bijgeb: Berckelaers z.j. (altus)].
- Cantiones Natalitiae. [opus quintum] Altus / Berckelaers, J. [naam]. - s.l.: s.n., [1695 ca.]. [3978 MFiche 17e Berckelaers 2. Origineel: Brussel KB: II 54.871 A LP (Geb. achter: Berckelaers 1688 (cantus II)].
- BYBELSCHE History-Liedekens, Lof-zangen en Gebeden, des Ouden en Nieuwen Testaments. Vermeerder [...]. - Amsterdam: Groot, Wed. van Michiel de, 1683. [3978 MFiche 17e Bijbelse. Origineel: Amsterdam UB: Muz 263 (ontbr. pp145-6)].
- Christelick, A.B.C.Boeck.. Gedaen, .. I. January des Jaers MDCLVIII. / Brugman, Pieter Jansz. [naam]. - Beverwijk: Brugman, Pieter Jansz., 1658. [3978 MFiche 17e Brugman. Origineel: Amsterdam UB: 403 G 6].
- Diversche LIEDEKENS [Onderdeel van de konst van RETHORIKEN] / Casteleyn, Mathys de [naam]. - Rotterdam: Waesberghe, Jan van, 1616. [3978 MFiche 17e Casteleyn. Origineel: Utrecht UB: Moltzer 6 C 19: 3 ].
- Bewijs van de Ware GodtS-dienst, Gestelt in ses Boecken. [..] Mitsgaders eenige Christelicke G [...] / Groot, Hugo de] [naam]. - Amsterdam: Baardt, Wed. van Rieuwert Dircksz van, 1648. [3978 MFiche 17e Groot. Origineel: Amsterdam UB: 495 G 38].
- HET HOOGHE-LIEDT SALOMONS Overgheset in Nederduytsche Dichte door I.B. Hier zijn oock bygevough [...] et al. - s.l.: s.n., 1616. [3978 MFiche 17e Hooglied. Origineel: Amsterdam UB: 1179 H40-2].
- De CL Psalmen des Conincklijcken Propheten Davids, ende Geestelijcke Liedekens, wtgelesen mitsg [...] / Ligarius, Johannes [naam]. - Utrecht: Amelisz, Jan, 1625. [3978 MFiche 17e Ligarius. Origineel: Haarlem Stadsbibliotheek: 87 C 8].
- 't Vermaeck der Jeught Waer in ghvonden worden veel Schoone Eerlijcke Amoureuse Ghesanghen, [...] / Wellens, Boudewijn Jansz. [naam] et al. - Franeker: Salwaarda, Thomas Lamberts, 1612. [3978 MFiche 17e Wellens. Origineel: Haarlem Stadsbibliotheek: 87 B 45].
- Een Gheestelijck Liedt Boecxken, inhoudende niewe Liedekens, die noyt in druck en zijn ghew [...] / Deught wint [naamspreuk] [naam]. - s.l.: s.n., [1603]. [3978 MFiche GLB1603. Origineel: Amsterdam UB: 1995 E 4 (3)].
49:2
Microfilms. Kopieën van liedboeken, -bladen en -handschriften [met aanduiding van signatuur en vindplaats van het origineel].
N.B. Bevat:x
- Gruuthuse-handschrift. - Brugge: s.n., 1390 - 1400. [3978 MFilm 14e HsGruuthuse. Origineel: Den Haag KB: 79 K 10].
- Deventer Liederenhandschrift. - IJsselstreek (Deventer, later Zutphen): s.n., eind 15e eeuw. [3978 MFilm 15e HsBeSPK mgo185. Origineel: Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, ms. germ. 8o 185].
- Utrechts Sint-Agnes handschrift. - Utrecht, Regularissen, Sint Barbara?: s.n., 1480-1500. [3978 MFilm 15e HsBeSPK mgo190 (2x). Origineel: Berlijn SPK: ms. germ. 8o 190].
- Liedboek van Lijsbet Ghoeyvaers. - Sint-Clara-klooster van de Clarissen-Urbanisten van Obbrussel, te Brussel: s.n., [1500 ca.]. [3978 MFilm 15e HsPaBN Ne39. Origineel: Parijs, Bibliothèque Nationale, Néerl. 39].
- Hs. met theoretisch muziektractaat, Latijnse antifonen, responsoria, tropen etc., meditatiesche [...]. - IJsselstreek (ws. Deventer, Heer-Florenshuis): s.n., [1500 ca.]. [3978 MFilm 15e HsUtUB 16H34. Origineel: Utrecht UB: 16 H 34].
- Weense liederenhandschrift. - Brabant (Brussel, regularissen: Sion?): s.n., eind 15e eeuw. [3978 MFilm 15e HsWeONB SN12875. Origineel: Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, SN 12875].
- Handschrift-Van Hulthem. - Brussel (Molenbeek): s.n., [1405 ca.]. [3978 MFilm 15e Hulthem. Origineel: Brussel KB: 15589-623].
- Orgel oder Instrument Tabulaturbuch / Ammerbach, Elias Nicolaus [naam]. - s.l.: s.n., 1583. [3978 MFilm 16e Ammerbach. Origineel: München BSB: 4 Mus pr 130].
- Ode Puerilis / Apherdianus, Petrus [naam]. - s.l.: s.n., 1565. [3978 MFilm 16e Apherdianus. Origineel: Londen BL: 11409 aaa 41 (1)].
- Encomion Ecclesiae / Apherdianus, Petrus [naam]. - s.l.: s.n., 1568. [3978 MFilm 16e Apherdianus. Origineel: Londen BL: 11409 aaa 41 (2)].
- Paraclesis ecclesiae / Apherdianus, Petrus [naam]. - s.l.: s.n., 1569. [3978 MFilm 16e Apherdianus. Origineel: Londen BL: 11409 aaa 41 (4)].
- Carmen scolasticum / Apherdianus, Petrus [naam]. - s.l.: s.n., 1570. [3978 MFilm 16e Apherdianus. Origineel: Londen BL: 11409 aaa 41 (5)].
- Colloquium Davidis / Apherdianus, Petrus [naam]. - s.l.: s.n., 1571. [3978 MFilm 16e Apherdianus. Origineel: Londen BL: 11409 aaa 41 (6)].
- Carmen Scholasticum / Apherdianus, Petrus [naam]. - s.l.: s.n., 1572. [3978 MFilm 16e Apherdianus. Origineel: Londen BL: 11409 aaa 41 (7)].
- De Fragilitate Humana / Apherdianus, Petrus [naam]. - s.l.: s.n., 1573. [3978 MFilm 16e Apherdianus. Origineel: Londen BL: 11409 aaa 41 (8)].
- Elegia de Morte / Apherdianus, Petrus [naam]. - s.l.: s.n., 1574. [3978 MFilm 16e Apherdianus. Origineel: Londen BL: 11409 aaa 41 (9)].
- Brevis Exhortatio ad Deum laudandum / Apherdianus, P. [naam]. - s.l.: s.n., 1575. [3978 MFilm 16e Apherdianus. Origineel: Londen BL: 11409 aaa 41 (10)].
- Carmen Heroicum pauca pro ponens de immortalitate animae corporique humani resurrectione. Ode e [...] / Apherdianus, P. [naam]. - Amsterdam: Muller, Herman, 1576. [3978 MFilm 16e Apherdianus. Origineel: Londen BL: 11409 aaa 41 (11)].
- Elegia de Magno die Iudicii Ode ecclesia eiusdem argumenti / Apherdianus, P. [naam]. - s.l.: s.n., 1577. [3978 MFilm 16e Apherdianus. Origineel: Londen BL: 11409 aaa 41 (12)].
- Hymnen Oft Lofsangen diemen ghewoonelijc is te singhen ter vesperen tijt/ in de heylyghe Roomsc [...] / Batson, Jan [naam]. - s.l.: Batson, Jan?], 1576. [3978 MFilm 16e Batson. Origineel: Antwerpen SB: F 230896].
- Suster. Bertkens boeck tractierende vadesen puncten ] / Bertken, Suster [naam]. - Utrecht: Berntsz, Jan, 1516. [3978 MFilm 16e Bertken. Origineel: Den Haag KB: 151 F 9].
- Antwoordt-Liedt/ Op een Wederdoopers Laster-liet/ [..] Door den Autheur oversien voor den vier [...] / Bisschop, Pieter de] [naam]. - Rotterdam: Waesberghe, Jan van, 1595. [3978 MFilm 16e Bisschop (2x). Origineel: Haarlem SB: 69 K 13:3].
- Het Prieelken der gheestelijcker Wellusten. Inhoudende veel schoone gheestelijcke Liedekens / L [...] / Boudewijns, Katherina [naam]. - Brussel: Velpius, Rutgeert, 1587. [3978 MFilm 16e Boudewijns. Origineel: Brussel KB: II 25968 A LP].
- Psalmen David, Vyfftich, mit vier partyen, seer suet ende lustich om singen ende speelen op ver [...] / Buschop [Boscoop], Cornelius [Cornelis] [naam]. - Dusseldorf: s.n., 1568. [3978 MFilm 16e Buschop. Origineel: München BSB: 4, Mus. pr. 88-beibd. 6].
- Het Leuen van die Heylighe ende waerdighe maecht Geertruyd van Oosten, Baghijnken tot Delft. Ve [...]. - Leuven: Fabri, Franciscus, 1589. [3978 MFilm 16e Canisius. Origineel: Utrecht UB: THO RAR 2-83 (4)].
- T'LEVEN VANDE gloriose Moeder Godts ende altijt Maghet Maria, By een ghvoecht uyt die Boecken v [...] / Canisius, Petrus (ook) [naam]. - Leuven: Maas, Jan, 1590. [3978 MFilm 16e Canisius. Origineel: Utrecht UB: THO RAR 2-83 (3)].
- Catechisme, Ov Instrvction En La Religion Chrestienne, Comme elle a este dressee pour les Eglis [...]. - Haarlem: Rooman, Gillis, 1590. [3978 MFilm 16e CatOI. Origineel: Berlijn SPK: Ep 8040].
- Die Christelycke Leeringhe. In zoete ende lichte Muzijcke, Met vier Partijen. Superius. Deze Pa [...]. - s.l.: Velpius, Rutgeert, 1591. [3978 MFilm 16e ChrL. Origineel: Brussel KB: III 59.070 A 4 LP].
- Veelderhande Schriftuerlicke Nieuwe Liedekens, Vermaninghen, Leeringhen, Ghebeden ende Lofsangh [...] / L.C. [Clock, Leendert] [naam]. - Haarlem: Rooman, Gillis, 1598. [3978 MFilm 16e Clock. Origineel: Gent UB: Res 812].
- Abrahams Wtganck Argument oft Jnhout. Hoe sich die gheloouiche tot Godt moet draghen/ t ijf tot [...] / Coornhert, Dirk Volckertz. [naam]. - Rees: Zanten, Derck [Wylicks] van, 1575. [3978 MFilm 16e Coornhert. Origineel: Londen BL: 11557.de.20].
- De Psalmen Dauids. Ende ander Lofsanghen, wt den Francoyschen Dichte in Nederlanschen [sic] oue [...] / Datheen, P. [naam]. - s.l.: s.n., 1566. [3978 MFilm 16e Datheen 1. Origineel: Den Haag KB: 1 C 2].
- Biblia: Dat is, De Gantsche Heylighe Schrift, grondelick ende trouvvelick verduydtschet. Met ve [...] / Datheen, P. [naam]. - Delft: Hendricksz, Aelbert (1581), 1582. [3978 MFilm 16e Datheen 10. Origineel: Den Haag KB: 4 J 15].
- De C.L. Psalmen Dauids, wt den Franchoyschen dichte in Nederlantschen ouergeset, door Petrvm Da [...] / Datheen, P. [naam]. - Leiden: Paedts Jacobszoon, Jan, 1587. [3978 MFilm 16e Datheen 11. Origineel: Den Haag KB: 1703 G 6].
- Honderdvijftig Psalmen Davids uit de Franzose dicht in Nederlandse overgezet] / Datheen, P. [naam]. - Leiden: Verschout, Andries, 1587. [3978 MFilm 16e Datheen 12. Origineel: Den Haag KB: 2 L 1:2].
- Biblia: Dat is, De gantsche Heylighe Schrift, grondelick ende trouvvelick verduytschet. Met ver [...] / Datheen, P. [naam]. - Leiden: Paedts Jacobszoon, Jan, 1589. [3978 MFilm 16e Datheen 13. Origineel: Den Haag KB: 1708 D 19].
- De C.L. Psalmen Dauids: Wt den Fransoyschen dichte in Nederlandtschen ouer-gheset, door P. Dath [...] / Datheen, P. [naam]. - s.l.: Heyndricxsz., Aelbrecht, 1594. [3978 MFilm 16e Datheen 14. Origineel: Londen BL: 3041.aaa.1(2)].
- De C.L. Psalmen Davids, wt den Fransoyschen dichte in Nederlantschen overgeset, door Petrvm Dat [...] / Datheen, P. [naam]. - Dordrecht: s.n., 1599. [3978 MFilm 16e Datheen 15. Origineel: Londen BL: 3035.a.8].
- De Psalmen Dauids. Ende ander lofsangen, wt den Franscoyschen [sic] dichte, in Nederlantschen o [...] / Datheen, P. [naam]. - Emden?]: Kinderen, Lenaert der?], 1567. [3978 MFilm 16e Datheen 2. Origineel: Den Haag KB: 1708 G 13].
- De CL. Psalmen Davids, Wt Den Fransoyschen Dichte in Nederlantschen ouergheset, Door Petrum Dat [...] / Datheen, P. [naam]. - Rouen: Clemence, Abel, 1567. [3978 MFilm 16e Datheen 3. Origineel: Den Haag KB: 1713 F 26].
- Die Psalmen Davids. Ende ander Lof sanghen, wt den Franchoyschen Dichte In Nederlandtschen ouer [...] / Datheen, P. [naam]. - s.l.: s.n., 1567. [3978 MFilm 16e Datheen 4. Origineel: Den Haag KB: 1712 G 8].
- De Psalmen Davids, Wt Den Franchoyschen dichte in Nederlantschen ouergeset, Door Petrum Dathenu [...] / Datheen, P. [naam]. - Dordrecht]: Canin, Jan], 1572. [3978 MFilm 16e Datheen 5. Origineel: Brussel KB: Fétis 1472 A LP].
- De C.L Psalmen Davids. Wt den Franchoyschen Dichte in Neder-lantschen ouer-gheset, door Petrvm [...] / Datheen, P. [naam]. - Leiden: Verschout, Andries, 1578. [3978 MFilm 16e Datheen 6. Origineel: Utrecht UB: 109 O 19].
- De C.L. Psalmen Dauids. Wt den Franchoyschen Dichte in Nederlantschen ouergheset, door Petrvm D [...] / Datheen, P. [naam]. - Delft: Hendricksz., Aelbert, 1581. [3978 MFilm 16e Datheen 7. Origineel: Den Haag KB: 13 K 15].
- De C.L. Psalmen Dauids, Wt den Fransoyschen dichte, in Nederlandtschen ouergheset, Door P.D. Mi [...] / Datheen, P. [naam]. - Dordrecht: Verhaghen, Peter, 1581. [3978 MFilm 16e Datheen 8. Origineel: Den Haag KB: 1701 E 15:2].
- De C.L. Psalmen Davids. Wt den Fransoyschen dichte in Nederlantschen ouerghesedt Door Petrvm Da [...] / Datheen, P. [naam]. - Leiden: Paedts Jacobszoon, Jan, [1572 [=1581]. [3978 MFilm 16e Datheen 9. Origineel: Den Haag KB: 2 F 4].
- Deuchdelijke Solvtien, gesolueert by vele ingenieuse Componisten van diuersche Cameren van Reth [...]. - Antwerpen : Rade, Gielis vanden, 1575. [3978 MFilm 16e DeuchS 1 (2x). Origineel: Zie comm.:
Gent UB: BL 2036
Antwerpen SB: C 41559 (f. C4-5 geb. achter E3
kat. E aldus: E1-3, (C4-5), E6-8, E4-5)].
- Deuchdelijcke Solvtien, ghesolueert bij vele ingenieuse Componisten van diueersche Cameren van [...]. - Antwerpen : Rade, Gielis vanden, [1575]. [3978 MFilm 16e DeuchS 2. Origineel: Brussel KB: 8e Cl. XIII B Sol. A LP ].
- Diuersche Refereynen ende Liedekens, seer playsant om lesen. Duysent Ghuldens, Silueren Coppen [...]. - s.l.: s.n., 1574. [3978 MFilm 16e DivRL 1. Origineel: London BL: 11555.b.23].
- Diuersche Refereynen ende Liedekens seer playsant om lesen. Duysent guldens, silueren Coppen en [...]. - s.l.: s.n., 1574. [3978 MFilm 16e DivRL 2 (2x). Origineel: Gent UB: BL 8511 [Zeer incompleet ...]].
- Drie eenlingen Seer vermaeckelijck over tafel in bruyloften ende vrolijcke maeltijden te speele [...]. - Delft: Schinckel, Bruyn Harmansz , 1597. [3978 MFilm 16e DrieE. Origineel: Den Haag KB: 1703 F 51].
- Den Sendtbrief Pauli tot den Romeynen, op stichtsanghen gheset, nemende daer toe de bequaemste [...] / Fruytiers, J. [naam]. - Leiden: Paedts Jacobszoon, Jan, 1582. [3978 MFilm 16e Fruytiers. Origineel: Leiden UB: 1498 E 16].
- Die Vijf Claechlieden Ieremie over Ierusalem, ende d'landt Iuda, Doense Godt strafte om haer on [...] / Haecht, Willem van [naam]. - Antwerpen: Haecht, W. van, 1578. [3978 MFilm 16e Haecht (2x). Origineel: Antwerpen SB: C 16070].
- Carmen Sapphicum, quo a Deo opt. max. contra hostium conatus auxilium, ac sibi salutem precatur [...] / Haecmundanus, Cornelio [naam]. - Amsterdam?: Jacobi. Guilielmum, 1554. [3978 MFilm 16e Haecmundanus. Origineel: Londen BL: 11408. aa. 39 (1)].
- Ode sacra tricolos tetrastrophos ad psalmun [!]. 45. iuxta Hebr. Verit. expensum in tranquillum [...] / Crocus, Cornelis [naam]. - s.l.: s.n., 1544. [3978 MFilm 16e Haecmundanus. Origineel: Londen BL: 11408. aa. 39 (2)].
- Leges in gymnasio Harlemensi et Amsterodamensi, aliis & omnibus sub dioecesi Reuerendismi D. Epi [...]. - Amsterdam: Harmannus, Ioannis, 1576. [3978 MFilm 16e Haecmundanus. Origineel: Londen BL: 11408 aa 39 (3)].
- Beschryuinghe van het ghene dat vertoocht wierdt ter incomste van d'Excellentie des Princen van [...] / Heere, Lucas de [naam]. - Gent : Clerck, Weduwe van Pieter de , 1578. [3978 MFilm 16e Heere 1. Origineel: Gent UB: Gent. 484 (1)].
- Beschryuinghe van het ghene dat vertoocht wierdt ter incomste van d'Excellentie des Princen van [...] / Heere, Lucas de [naam]. - Gent : Clerck, Weduwe van Pieter de , 1578. [3978 MFilm 16e Heere 2. Origineel: Gent UB: Ti. 165].
- Een testament, ghemaeckt by Soetken van den Houte, het welcke sy binnen Ghendt in Vlaenderen me [...] / Houte, Soetken van den [naam]. - Delft: Heyndricxz., Aelbrecht, 1586. [3978 MFilm 16e Houte. Origineel: Gent UB: Gent 7875].
- Den Handel der Amoreusheyt. Begrepen in dry Boecken/ inhoudende dry excellente/ constighe/ soet [...] / Houwaert, J.B. [naam]. - Brussel: Brecht, Jan van, 1583. [3978 MFilm 16e Houwaert. Origineel: Brussel KB: II 55.002 A].
- Handschrift Butsel. - Brugge of Gent?: s.n., 1560-1570. [3978 MFilm 16e HsBsKB divers. Origineel: Brussel KB: IV 114].
- [Handschrift]. - Zuidelijke Nederlanden (Limburg of Luik): s.n., midden 16e eeuw (na 1532). [3978 MFilm 16e HsBsKB divers. Origineel: ].
- [Brussels-Doorniks stemboekje]: superius. - Brugge: s.n., 1511. [3978 MFilm 16e HsBsKB divers. Origineel: Brussel KB: IV 90].
- [Handschrift]. - Noordelijke Nederlanden (Holland?): s.n., 2e helft 16e eeuw. [3978 MFilm 16e HsBsKB divers. Origineel: Brussel KB: IV 178].
- [Handschrift]. - Brabant, wrsch. Groenendaal, te Hoeilaart: s.n., 1420-1460. [3978 MFilm 16e HsBsKB divers. Origineel: Brussel KB: 2559-2562].
- [Handschrift]. - Maastricht: s.n., [1470 ca.]. [3978 MFilm 16e HsBsKB divers. Origineel: Brussel KB: II 112].
- Handschrift Koning. - Noordelijke Nederlanden (Holland?): s.n., 1500-1510. [3978 MFilm 16e HsBsKB divers. Origineel: Brussel KB: II 270-II (f. 121-176)].
- Handschrift Meerman. - Zuid-Holland (Dordrecht?): s.n., [1525 ca.]. [3978 MFilm 16e HsBsKB II2631-B. Origineel: Brussel, KB, II 2631].
- Ain schöone kunstliche underweisung in disem büechlein / Judenkünig, Hans [naam]. - s.l.: s.n., 1523. [3978 MFilm 16e Judenkünig. Origineel: München BSB: 4 Mus. th. 729].
- Het Hooghe-liedt van Salomo ,.. de ghemeynte, sangh-wijs in rijme ghestelt, door C.v. Mandere. [...] / Mander, Karel van [naam]. - Haarlem: s.n., 1595. [3978 MFilm 16e Mander 1. Origineel: Gent UB: G 8343].
- Dat hooghe Liedt Salomo/ tracterende van Christo/ ende sijne Bruydt de Ghemeynte: Sanghewijs in [...] / Mander, Karel van] [naam]. - Haarlem: Soete, Fransoys, 1598. [3978 MFilm 16e Mander 2. Origineel: Gent UB: BL 7335].
- Trouwe vermaninge Aende christelicke Gemeynten van Brabant, Vlanderen, Henegou, ende andere oml [...] / Marnix Heer van St. Aldegonde, Philips van [naam]. - Leiden: Paedts, J., 1589. [3978 MFilm 16e Marnix. Origineel: Gent UB: Meul. 726].
- Sovterliedekens. VIII. Het elfste musyck boeck mit vier Partien, VVaer Inne Begrepen syn xxviij [...] / Mes, Gherardus [naam]. - Antwerpen: Susato, Thielman, 1561. [3978 MFilm 16e Mes Souterliedekens. Origineel: Londen BL: K.8.a.12 (S, Ct)].
- Sovterliedekens. VII. Het thienste musyck boeck mit vier Partien, VVaer Inne Begrepen syn xxxxi [...] / Mes, Gherardus [naam]. - Antwerpen: Susato, Thielman, 1561. [3978 MFilm 16e Mes Souterliedekens. Origineel: Londen BL: K.8.a.12 (S, Ct)].
- Sovterliedekens VI Het negeste musyck boeck mit vier Partien, VVaer Inne Begrepen syn xxxxi psa [...] / Mes, Gherardus [naam]. - Antwerpen: Susato, Thielman, 1561. [3978 MFilm 16e Mes Souterliedekens. Origineel: Londen BL: K.8.a.12 (S, Ct)].
- Sovterliedekens V Het achste musyck boeck mit vier Partien, VVaer Inne Begrepen syn xxxxi psalm [...] / Mes, Gherardus [naam]. - Antwerpen: Susato, Thielman, 1561. [3978 MFilm 16e Mes Souterliedekens. Origineel: Londen BL: K.8.a.12 (S, Ct)].
- Dat ierste boeck vanden niewe Duytsche liedekens, Met III. IIII. V. VI. ende VIII. partyen. Van [...]. - Maastricht: Baethen, Jacop, 1554. [3978 MFilm 16e NDL. Origineel: Heilbronn SA: Heilbronn. Bibl. K. Karlsgym. BB 669].
- Nieu: Amstelredams Lied-boeck, vol Amoreuse nieu Jaren, Mey-Lieden, Tafel Lieden, en veelderhan [...]. - Amsterdam]: Adriaensz., Barendt, 1591. [3978 MFilm 16e NiALb. Origineel: Gent UB: BL 7099 (2)].
- Een nieu devoot Boecxkin/ vol schoone gheestelicke Liedekins/ ende Leysenen/ uut diversche plae [...]. - Gent: Clerck, Pieter de, 1576. [3978 MFilm 16e NiDB. Origineel: Gent UB: Gent 337 (p[231] defect)].
- Een nieu Guese Liede Boecxken/ Waerinne begrepen is den gantschen Handel der Nederlantscher ghe [...]. - s.l.: s.n., [1576?]. [3978 MFilm 16e NiGeuLb. Origineel: Göttingen NSUB: 8 H Holl II 2551 RARA].
- Dit Boec wort genoemt: Het offer des Heeren/ om het inhout van sommighe opgheofferde kinderen G [...]. - Amsterdam: Biestkens, Nicolaes II, 1578. [3978 MFilm 16e OfferB. Origineel: Gent UB: Res 832].
- Een lietboecxken/ tracterende vanden Offer des Heeren/ int welcke oude ende nieuwe Liedekens/ w [...]. - Emden?]: Goebens, Goossen?], 1578. [3978 MFilm 16e OfferB. Origineel: Gent UB: Res 832-1].
- Een Lietboecxken tracterende van den Offer des Heeren .. - Steenwijk]: Zangers, H. 't ], 1566. [3978 MFilm 16e OfferLB. Origineel: Gent UB: Acc. 6859-1].
- Een waerachtich nieu liedeken/ van het ouergeven der Stadt Hulst/ in handen van onsen Edelen/ e [...]. - Antwerpen: Ballo, Anthoni de, 1596. [3978 MFilm 16e Pamfletten Brussel KB. Origineel: Brussel KB: VB 10.204 VIII A 6a].
- BECLACH, Van die van Hollant en Zeelandt . - Antwerpen: Ballo, Anthoni de, 1598. [3978 MFilm 16e Pamfletten Brussel KB. Origineel: Brussel KB: VB 10.204 VIII A 15].
- Theatrum musicum longe amplissimum / Pierre Phalèse & Jean Bellère [naam]. - Leuven / Antwerpen: Phalèse (jr.), Pierre, 1571. [3978 MFilm 16e Phalèse 1. Origineel: München BSB: 2o Mus. pr.104].
- Liber Musicus, duarum vocum cantiones, tum latinas tum gallicas atque teutonicas longe suavissi [...]. - Leuven / Antwerpen: Phalèse, Pierre, 1571. [3978 MFilm 16e Phalèse 2. Origineel: München BSB: 4o Mus. pr. 134/2].
- EEN DUYTSCH MUSYCK BOECK, DAER INNE BEGREPEN SYN VELE SCHOONE LIEDEKENS MET IIII. MET V. ende V [...]. - Leuven: Phalèse, Pierre], [1572]. [3978 MFilm 16e Phalèse 3. Origineel: München BSB: 4o Mus. pr. 185/2].
- Refereynen ende Liedekens van diuersche Rhetoricienen wt Brabant/ Vlaenderen, Hollant, ende Zee [...]. - s.l.: Plantijn], 1563. [3978 MFilm 16e RefLiedBrus (2x). Origineel: Gent UB: Acc. 10992; Groningen UB: ? ? e 244.].
- Den Spiegel der minnen. Begrijpende in ses Batement spelen die seer amoreuse historie van Dieri [...] / Van Rijssele, Colijn [naam]. - Antwerpen: Waesberghe, Jan van (1556-1626), 1577. [3978 MFilm 16e Rijssele. Origineel: Den Haag KB: 1702 E 30].
- J.P. Sannes, Psalmen Davids. - Weststellingwerf: s.n., [1590 ca.]. [3978 MFilm 16e Sannes. Origineel: Leeuwarden PB: Hs 1239].
- Schriftuerlicke Liedekens, met noch sommighe Lofsangen ende Ghebeden, uan nieus uele uermeerder [...]. - Leiden: Paedt Jacobszoon, Jan, 1595. [3978 MFilm 16e SchrL. Origineel: Den Haag KB: 1703 F 11].
- Sommighe nieuwe Schriftuerlijcke Liedekens/ ghemaeckt uyt den ouden ende nieuwen testamente/ nu [...]. - Franeker]: Rade, Gillis vanden], 1591. [3978 MFilm 16e SomNSL 1. Origineel: Parijs BN: Yi 1621].
- Sommighe nieuwe Schriftuerlijcke Liedekens/ ghemaeckt uyt den ouden ende nieuwen Testamente/ nu [...]. - Haarlem: Rooman, Gillis, 1593. [3978 MFilm 16e SomNSL 2. Origineel: Den Haag KB: 1703 D 22-1].
- Sommighe nieuwe schriftuerlijcke liedekens, ghemaekt uyt den ouden ende nieuwen testamente, .. [...]. - Haarlem: Rooman, Gillis, 1596. [3978 MFilm 16e SomNSL 3. Origineel: Gent UB: BL. 7099 (10)].
- Sommighe nieuwe Schriftuerlijcke Liedekens .. ghemaeckt uyt den Ouden ende Nieuwen Testamente, [...]. - Haarlem: Rooman, G.?], 1599. [3978 MFilm 16e SomNSL 4. Origineel: Den Haag KB: 1703 H 41].
- Sommighe Psalmen ende ander ghesanghen, die men in die Christe Ghemeynte in dese Nederlanden is [...]. - Emden: Ctematius, Gellius?], 1566. [3978 MFilm 16e SomPsG. Origineel: Den Haag KB: 1714 E 33].
- Een bequaem Maniere om Ionghers soetelijck by sanck te leeren, tghene dat alle kersten menschen [...] / Sonnius, Franciscus] [naam]. - s.l.: Tavernier, Weduwe van Anneet, 1571. [3978 MFilm 16e Sonnius. Origineel: Brussel KB: II 28.979 A3 LP].
- Souter Liedekens Ghemaect ter eeren Gods, op alle die Psalmen van David: tot stichtinghe, ende [...]. - Antwerpen: Cock, Symon, 1540. [3978 MFilm 16e Souterliedekens 1. Origineel: Brussel KB: III 58. 752 A LP].
- Souter Liedekens Ghemaeckt ter eeren Gods op alle die Psalmen van Dauid: tot stichtinghe ende e [...]. - Brussel: s.n., 1559. [3978 MFilm 16e Souterliedekens 2. Origineel: Utrecht UB: D oct 1299 (Rariora) (tbl. besch., ontbr. fA4-5)].
- Souter liedekens, gemaeckt ter eeren Gods op alle die Psalmen van David, tot stichtinge ende ee [...]. - Antwerpen: Laet, Hans de, 1584. [3978 MFilm 16e Souterliedekens 3. Origineel: Gent UB: BL 2039-4].
- De Spaensche Vlote: Dat is, Een cort verhael van de gantsche gheleghentheyt/ ende wedervaren de [...]. - s.l.: s.n., 1591. [3978 MFilm 16e SpVlote. Origineel: Brussel KB: II 31.651 A].
- Dit is een schoon suyverlijck Boecxken/ in den welcken ghy vinden sult veel schoone Leysenen/en [...] / Munster, Dirk van] [naam]. - Antwerpen [=Alkmaar]: Baert, Th. Pietersz., [1572?]. [3978 MFilm 16e SuB 1. Origineel: Utrecht UB: 212 H 16].
- Dit is een schoon suyverlijck Boecxken in den welcken ghy vinden sult veel schoone Leysenen end [...]. - Amsterdam: Claesz., Cornelis, [1600 ca.]. [3978 MFilm 16e SuB 2. Origineel: Den Haag KB: 1704 F 28].
- Dit is een schoon suverlijc boecxken]. - Utrecht?]: Borculo, Herman van?], [1600, voor?]. [3978 MFilm 16e SuB 3. Origineel: Den Haag KB: 7 D 13 (Ontbr. fA1, A8 en kat. C)].
- 25. Psalmen end andere ghesangh en [!] diemen in de Duydtsche Ghemeynte te Londen, was ghebruyc [...] / Utenhove, J. [naam]. - Emden: Ctematius, Gellius, 1557. [3978 MFilm 16e Utenhove 1. Origineel: Gent UB: G 7970 (p46-47 op losse strook)].
- 26. Psalmen ende ander ghesanghen, diemen in de Duydtsche Ghemeynte te Londen, was Ghebruyckend [...] / Utenhove, J. [naam]. - Emden: Ctematius, Gellius [=Erven, G. vande], 1558. [3978 MFilm 16e Utenhove 2. Origineel: Gent UB: G 343-6].
- 11. Ander psalmen door J.U. Autoor der Duydtscher ghemeynten (die te Londen was) sangkboeck, na [...] / Utenhove, J. [naam]. - Emden: Ctematius, Gellius, 1558. [3978 MFilm 16e Utenhove 3. Origineel: Gent UB: Gent 343-7].
- LXIIII, Psalmen ende ander ghesangen, diemen in de Duytsche Ghemeynte te Londen was ghebruycken [...] / Utenhove, J. [naam]. - Emden: Ctematius, Gellius, 1561. [3978 MFilm 16e Utenhove 4. Origineel: Gent UB: G 7969].
- Hondert Psalmen Davids. Mitsgaders het ghesangk Marie, t'ghesangk Zacharie, t'ghesangk Simeons, [...] / Utenhove, J. [naam]. - Londen: Daye, Ian, 1561. [3978 MFilm 16e Utenhove 5. Origineel: Gent UB: G 1994-6].
- De Artijckelen des Gheloofs, door Jan Uutenhoue Overghesettet / Utenhove, J. [naam]. - s.l.: s.n., 1566. [3978 MFilm 16e Utenhove 6. Origineel: Den Haag KB: 1 B 13-3].
- Veelderhande Gheestelicke Liedekens uut den Ouden ende Nieuwen Testamente, gestelt op A b c. - Emden]: Ctematius, Gellius], 1563. [3978 MFilm 16e VhGL. Origineel: Leeuwarden PB: 1334 Gdg. kluis].
- Gheestelicke Liedekens nu neerstich gebetert, ende met vele Nieuwe, in druck noyt wtghegaen, ve [...]. - Emden]: Erven, G. van de], 1563. [3978 MFilm 16e VhGL. Origineel: Leeuwarden PB: 1334 Gdg].
- Veelderhande Liedekens, ghemaeckt uut den Ouden ende Nieuwen Testamente, die voortijts in druck [...]. - Delft]: Schinckel-Hendricksz-pers], 1577. [3978 MFilm 16e VhL 1. Origineel: Londen BL: 3103.a.1].
- Veelerhande Liedekens, ghemaeckt uut den Ouden ende Nieuwen Testamente, De [!] voortijts in Dru [...]. - Amsterdam]: Biestkens van Diest, Nicolaes], 1579. [3978 MFilm 16e VhL 2. Origineel: Parijs BN: Yi 1618].
- Veelderhande Liedekens, ghemaeckt uut den Ouden ende Nieuwen Testamente, die voortijdts in druc [...]. - s.l.: s.n., 1579. [3978 MFilm 16e VhL 3. Origineel: Londen BL: 11556.bbb.16].
- Veelderhande Liedekens/ gemaect uyt den Ouden en Nieuwen Testamente/ die voortijts in Druck sij [...]. - Franeker]: Rade, Gillis vanden], 1591. [3978 MFilm 16e VhL 4. Origineel: Parijs BN: Yi 1620].
- Veelderhande Liedekens ghemaect wt den Ouden ende Nieuwen Testamente/ die voortijdts in druck z [...]. - Rotterdam]: Dirck Mullem, [1582 [=1595 ca.?]. [3978 MFilm 16e VhL 5 (2x). Origineel: Haarlem SB: 176 D 7].
- Veelderhande liedekens/ ghemaeckt wt den Ouden ende Nieuwen Testamente/ die voortijts in Druck [...]. - Leiden: Dorp, Jan Claes, 1599. [3978 MFilm 16e VhL 6. Origineel: Gent UB: Acc. 12548].
- Veelderhande Schrifturelijcke Leysenen ende Gheestelijcke Liedekens alle Menschen tot devotie v [...]. - Antwerpen: Verhulst, Martinus, [1678 ca.]. [3978 MFilm 16e VhSL1600. Origineel: Brussel KB: II 26144 A LP].
- Gheestelijcke Liedekens/ ghemaeckt (ende oock sommighe by een vergaedert) tot stichtinge aller [...] / Wybo, Joris [naam] et al. - Antwerpen: Troyen, Jasper, 1582. [3978 MFilm 16e Wybo 1. Origineel: Brussel KB: II 25967 A 1].
- Gheestelijcke Liedekens gemaect (ende oock sommige by een vergadert) tot stichtinge aller Chris [...] / Wybo, Joris [naam] et al. - Gorcum: Haensberch, Jan], 1596. [3978 MFilm 16e Wybo 2. Origineel: Antwerpen SB: C 14449].
- Himni Quorum Usus Est In Ecclesiastico Dei Culta Una Cum aliquot praeclaris canticis, prosis et [...] / Wynkius Yprens, Frater Carolus [?] [naam]. - Gent: Manilius, Gislenum [Ghileyn], 1573. [3978 MFilm 16e Wynkius. Origineel: Gent UB: Gent 288].
- Apollo of ghesangh der Musen, wiens lieflijcke stemmen merendeels in vrolijcke en eerlijcke ghe [...]. - Amsterdam: Pietersz, Dirck, 1615. [3978 MFilm 17e Apollo 1615. Origineel: Den Haag KB: 10 G 20].
- Airs DE DIFFERENTS AUTHEURS, MIS EN TABLATURE DE LUTH / Bataille, Gabriel [naam]. - Parijs: Ballard, Pierre, 1608. [3978 MFilm 17e Bataille 1. Origineel: München BSB: 4 Mus.pr. 55 [?]].
- Airs DE DIFFERENTS AUTHEURS [..] II-VIII, XI / Bataille, Gabriel [naam]. - s.l.: s.n., 1614-1618, 1623. [3978 MFilm 17e Bataille 2. Origineel: Den Haag Gemeentemuseum].
- Gheestelycke rym-konst / Beer, F. Petri de [naam]. - Antwerpen: Mesens, Jacob, 1657. [3978 MFilm 17e Beer. Origineel: Gent UB: Rés. 489 (1 film neg., geh.: ontbr. pp1-2, 38-39; 2 stroken (pos&neg) pp44-53; 2 stroken (id.) pp54-64.)].
- Den Bloem-hof van de Nederlantsche Jeught beplant met uijtgelesene Elegien, Sonnetten, Epithala [...]. - Amsterdam: Pers], Dirck Pieterss., 1608. [3978 MFilm 17e Bloemhof 1. Origineel: Den Haag KB: 1 B 17].
- Den Bloem-Hof van de Nederlandsche Jeught. beplant. Met uijtgelesen liedekens en dichte, [..]. - Amsterdam: Pers], Dirck Pietersz., 1610. [3978 MFilm 17e Bloemhof 2. Origineel: Den Haag KB: 1 B 18].
- Den boom der giericheyt, met haren vruchten, d'welck gemaeckt is op de vraghe wat giericheyt is [...] / D.V.P. [naam]. - Haarlem: Casteleyn, Vinc., 16xx. [3978 MFilm 17e Boom. Origineel: Leiden UB: 1499 G 12].
- Cantiones natalitiae - Bassus [6 stemboekjes] / Borremans, G. [naam]. - Antwerpen: s.n., 1660. [3978 MFilm 17e Borremans. Origineel: Brussel KB: II 54 872 A LP (Huys cat.: 36)].
- Nieuwe LOF-SANGEN en Geestelijcke Liedekens Gemaeckt, ende ten dienste der aendachtige Leesers [...] / Busschoff, Bernardus [naam]. - Amsterdam: Lootsman, Wed. Theunis Jacobsz., 1695. [3978 MFilm 17e Busschoff. Origineel: Den Haag KB: 174 H 45].
- STICHTELYCKE RYMEN. Om te Lezen of te zingen / Camphuysen, D.R. [naam]. - s.l.: s.n., 1624. [3978 MFilm 17e Camphuysen. Origineel: Den Haag KB: 5 A 2].
- Den blompot Der gheestelijcker Liedekens. Ghedicht ende ghebrocht int licht door Gillis de Cost [...] / Coster, Gillis de [naam]. - Antwerpen: Janssens, Gheleyn, 1614. [3978 MFilm 17e Coster (2x). Origineel: Antwerpen MPM: R 51-4].
- De Langh-ghewenschte vernieuwynge der vrede-vreught. Vertoont en uytgesproken op de Brugsche Ke [...] / Droomers, Jan [naam]. - Brugge: Pee, Ignatius van, 1698. [3978 MFilm 17e Droomers. Origineel: Gent UB: BL 8097].
- Een nieu Liedt-boeck, genaemt den Druyven-Tros der Amoureusheyt: In hem begrijpende veelderhand [...] / Lenaerts van der Goes, Pieter [naam]. - s.l.: s.n., 1602. [3978 MFilm 17e Druiventros 1. Origineel: Amsterdam, UB: Toonkunst 207-G-12].
- Een nieu Liedt-boeck, genaemt den Druyven-Tros der Amoureusheyt / Goes, Pieter Lenaerts van der [naam]. - s.l.: s.n., [z.j. [1602 ca.]. [3978 MFilm 17e Druiventros 2. Origineel: privébezit (Bindfouten. Ontbr. A1 (ttl), A7 en L8 (register?))].
- ENCHUYSER LIED-BOECXKEN, Behelsende eenighe Bruylofts-Psalmen, en verscheyden seer vermaeckelij [...]. - Enkhuizen: Palensteyn, Jan, [1688 of later]. [3978 MFilm 17e Enchuyser. Origineel: London BL: 1077.a.43].
- Christelick Tresoirtjen, ofte Aengroeysel van het By-voeghsel tot den Christelicken Jonghelingh [...] / Heussen, F. E. den [naam]. - Amsterdam: Brandt, Marten Jansz., 1645. [3978 MFilm 17e Heussen. Origineel: Leiden UB: 1198 E 25: 2].
- Florida, sive Cantiones, è quamplurimis praestantisimorum nostri aevi Musicorum Librus selectae [...] / Hove, Joachim van den [naam]. - Utrecht: Roy, Salomen de, 1601. [3978 MFilm 17e Hove. Origineel: Den Haag Gemeentemuseum].
- Lüneburg, Rätsbücherei, mus. amt. pract. 1198. Hs., gedateerd 20 martis 1687, met klaviermuziek. - s.l.: s.n., 1687. [3978 MFilm 17e HsLüRB mapr1198. Origineel: Lüneburg, Rätsbücherei, mus. amt. pract. 1198].
- Een nieu Devoot Geestelijck Lietboeck. Inhoudende vele schoone Leysliedekens, ende Nieuwe-Jaren [...] / Janssens van Roosendael, Nicolaes [naam]. - Antwerpen: Janssens, Gheleyn, 1605. [3978 MFilm 17e Janssens van Roosendael. Origineel: Gent UB: Acc. 9110].
- Arien und Cantaten Mit 1.2.3. und 4 Stimmen / Kittel, Caspar [naam]. - Dresden: Bergens, Gimel, 1638. [3978 MFilm 17e Kittel. Origineel: ? [via Kassel: Deutsches Musikgesch. Archiv]].
- [Collectie melodieën, waaronder selecties uit 8 opera's van J.-B. Lully, en stukken voor solo-i [...] / Lully, Jean-Baptiste] [naam]. - s.l.: s.n., [1686 ca.]. [3978 MFilm 17e Lully. Origineel: Berkeley Jean Gray Hargrove Music Library (University of California): MS 890].
- De Gulden HARPE, Inhoudende al de Liedekens die voor desen by K.V.M. gemaeckt enden .... V [...] / Mander, C. van [naam]. - Haarlem: Passchiers van Wesbusch, Hans, 1627. [3978 MFilm 17e Mander. Origineel: Antwerpen SB: F 30011 (alleen kat. P, N, T, Y, Z en Aa. Hiervan ontbr. p370 en 371)].
- Erster Theil Teutscher Villanellen mit 1. 2. und 3. Stimmen, auf die Tiorba, Laute, Clavicijmbe [...] / Nauwach, Johann [naam]. - s.l.: s.n., 1627. [3978 MFilm 17e Nauwach. Origineel: ? Mus 845 [via Kassel: Deutsches Musikgesch. Archiv]].
- Aen Neelken Jaspers, een Meysjen van 17. Jaren, de welcke Anno 1571. tot Antwerpen, om de getuy [...]. - s.l.: s.n., [1610]. [3978 MFilm 17e Neelken. Origineel: Antwerpen SB: C 14443].
- Den nieuwen verbeterden Lust-Hof Gheplant vol uytghelesene, welgherijmde, eerelijcke, Amoreuse [...]. - Amsterdam: Pietersz, Dirk, [1607]. [3978 MFilm 17e Nieuwen verbet. Lust-hof. Origineel: Leiden UB: 1497 F 37].
- Een nieu Geu-sen Lieden-Boecxken Waerinne begrepe is den gantschen handel der Nederlanden, in v [...]. - s.l.: s.n., 1601. [3978 MFilm 17e NiGeuLb. Origineel: Londen BL: 11517 bb 34].
- Een nieu Liedeken vande wilde vogelen strijt, Die sy onder een hebben, maer singhen Godt lof al [...]. - Antwerpen: Verhoeven, Abraham, 1621. [3978 MFilm 17e NiLiedeken. Origineel: Londen BL: 1193 f 16].
- Het Oudt Haerlems Liedt-Boeck, Inhoudende Vele Historiale ende Amoureuse Liedekens: Oock Tafel, [...]. - Amsterdam: Bouman, Jacobus, [1680 ca.]. [3978 MFilm 17e OHLb. Origineel: Londen BL: 11556 aa 14].
- Een nieu Liedeken, gemaeckt van de Zee-Rovers van Nieupoort, die door de Zee-Capiteyn Jan van C [...]. - s.l.: s.n., [1630?]. [3978 MFilm 17e Pamflet 1630. Origineel: London BL: 1870.d.1.(92) (besch.)].
- Een ney Lydeken gemaekt op den Brabantschen toch, geschyet int laest van Mey, door die Hochmoge [...]. - s.l.: s.n., [1632?]. [3978 MFilm 17e Pamflet 1632. Origineel: FHB Bückeburg; acc 28/91 Flugblätter].
- Hier is wat wonder wat nieuws, van de Ghereformeerde Brandt-stichterije van de Geusen, ghedisco [...]. - s.l.: Verhoeven, Abraham, 1622. [3978 MFilm 17e Pamflet1622. Origineel: Brussel KB: 33519 A LP].
- HET Kleen Parpken [!] Met Het Trompetje: Vol rare Gheestelijcke Liedekens. Waer by gevoeght is [...]. - Middelburg: Later, Anthony de, 1651-1652. [3978 MFilm 17e Parpken. Origineel: Londen BL: 11555.a.21].
- AMSTERDAMSCHE PEGASUS Waer in (uyt lust) by een vergadert zijn/ veel Minnelijcke Liedekens/ (no [...] / Velden, Matthijs van [naam] et al. - Amsterdam: Aertsz van Ravesteyn, Paulus, 1627. [3978 MFilm 17e Pegasus 1 en 2. Origineel: Londen BL 11556 bbb 66: 1 ].
- [Minnaers Harten Jacht] / M. C. [naam] et al. - s.l.: s.n., [1627?]. [3978 MFilm 17e Pegasus 2. Origineel: Londen BL: 11556 bbb 66: 2].
- NIEU LIEDT-BOECK, Ghenaemt De Nieuwe verbeterde Venus Minne-Gifjens, ofte Amstelredamsche Romme [...]. - Rotterdam: Steenwegen, Philips Jacobs van, 1627. [3978 MFilm 17e Pegasus 2. Origineel: Londen BL: 11556 bbb 66: 3].
- P. G. D. P. S. J., Gheestelijck Paradiisken der Wel-lusticheden. [Deel 1-6] / Pretere S.J., P. Guilielmus de] [naam]. - Antwerpen: Aertssens, H., 1619. [3978 MFilm 17e Pretere. Origineel: Brussel KMC: FA IV 162 ([I] D1-4 ontbreekt)].
- Handgeschreven toevoegsels voor- en achterin het Gheesteliick Paradiisken der Wel-lusticheden. [...] / Pretere S.J., P. Guilielmus de] [naam]. - Antwerpen: Aertssens, H., 1619. [3978 MFilm 17e Pretere. Origineel: Brussel KMC: FA IV 162 ([I] D1-4 ontbreekt)].
- Handgeschreven toevoegsels voor- en achterin het Gheesteliick Paradiisken der Wel-lusticheden. [...] / Pretere S.J., P. Guilielmus de] [naam]. - Antwerpen: Aertssens, H., 1619. [3978 MFilm 17e Pretere. Origineel: Brussel KMC: FA IV 162 ([I] D1-4 ontbreekt)].
- Handgeschreven toevoegsels voor- en achterin het Gheesteliick Paradiisken der Wel-lusticheden. [...] / Pretere S.J., P. Guilielmus de] [naam]. - Antwerpen: Aertssens, H., 1619. [3978 MFilm 17e Pretere. Origineel: Brussel KMC: FA IV 162 ([I] D1-4 ontbreekt)].
- Handgeschreven toevoegsels voor- en achterin het Gheesteliick Paradiisken der Wel-lusticheden. [...] / Pretere S.J., P. Guilielmus de] [naam]. - Antwerpen: Aertssens, H., 1688. [3978 MFilm 17e Pretere. Origineel: Brussel KMC: FA IV 162 ([I] D1-4 ontbreekt)].
- Handgeschreven toevoegsels voor- en achterin het Gheesteliick Paradiisken der Wel-lusticheden. [...] / Pretere S.J., P. Guilielmus de] [naam]. - Antwerpen: Aertssens, H., [1688]. [3978 MFilm 17e Pretere. Origineel: Brussel KMC: FA IV 162 ([I] D1-4 ontbreekt)].
- Het Prieel de[r] Gheestelijcke Melodie: Inhoudende veel schoone Leysenen, Gheestelicke Liedeken [...] / Bauhuysen, Bernard van] [naam]. - Brugge: Soeta[ert], Pieter, 1609. [3978 MFilm 17e Prieel 1 (2x). Origineel: Gent UB: BL 8398].
- Het Prieel der gheestelicker melodiie [!]; Inhoudende veel schoone Leysenen, ende Gheestelijcke [...]. - Antwerpen: Verdussen, Hieronymus, 1614. [3978 MFilm 17e Prieel 2. Origineel: Mainz SB XII u 953 (Film 19)].
- Princesse Liet-boec: Dat is, Der Jonckvrouwen Clachtighe Sentbrieven (Heroidum Epistolae ghenae [...] / Lange, Willem Ryers de] [naam]. - Amsterdam: Barentsz., Hendrick, 1605. [3978 MFilm 17e Princesse Liet-boec. Origineel: Leiden UB: 1497 G 18 (Zelfde druk in zelfde jaar verschenen met andere ttlpag: Princesse Liet-boec)].
- Gulde-Jaers Feest-Daghen of den Schat der geestlycke Lof-sangen Gemaeckt op Elcken Feest dagh v [...] / Stalpart van der Wiele, J.B. [naam]. - Antwerpen: Cnobbaert, Jan, 1635. [3978 MFilm 17e Stalpart. Origineel: Utrecht UB: F oct 43/44].
- Het Paradys der Gheestelycke en kerckelycke Lof-Sangen, Op de principaelste feest-daghen des gh [...] / Haefacker, Aeg. [naam] et al. - Antwerpen: Aertsens, Hendrik, 1638. [3978 MFilm 17e Theodotus. Origineel: Utrecht UB: Gregorius 62].
- Thysius luitboek / Smout, Adriaen Jorisz [naam]. - Leiden: s.n., 1595-1630. [3978 MFilm 17e Thysius. Origineel: Leiden UB: Ms. Thysius 1666].
- Het Triumph-hofjen Jesu Christi ende Marie. Gemaeckt van twee Bloem-beddekens. I. De Rood' Angi [...] / I.A.S. [initialen] [naam]. - Hoorn: Haen, J.C., 1633. [3978 MFilm 17e Triumph-hofjen. Origineel: Gent UB: BL 8540].
- Venus Minne-gifjens. - Amsterdam: Blau-Laecken, Cornelis Willemsz, [1622]. [3978 MFilm 17e V Minneg (2x). Origineel: Leiden UB: 1198 F 8].
- Davids tranen Of Boetpsalmen / Vondel, J. van [naam] et al. - Amsterdam: Jansz, Broer, 1664. [3978 MFilm 17e Vondel / Leeuw. Origineel: Stuttgart WLB: Sch. K Musik Lee 190/40].
- Geestelijke Liedekens op de Hoogh-tijden en voornaamste feestdagen door het jaar uit veele auth [...] / Aengwarda, Nicolaus [naam]. - Dokkum: s.n., 1757. [3978 MFilm 18e Aengwarda (olim MF Hs Aengwarda). Origineel: Gent, KANTL Handschriften KANTL [geen signatuur]].
- GEREFORMEERDE BLOEM-HOF, Verciert Met verscheydene Christelijke GEBEDEN en GESANGEN. / W.T.B. [=Wolterus ter Burgh] [naam]. - Amsterdam: Putte, Abraham van der, [1740 ca.]. [3978 MFilm 18e Burgh. Origineel: Utrecht UB: Mag EAZ 586].
- Collecties liedbladen London British Library. - Gent: o.a.: Paemel, Van , 17xx. [3978 MFilm 18e Lbl Londen BL. Origineel: Londen BL: 1871.C.1; 8079.C.4 (25); 8079.C.8 (89); 8079.C.12 (32) ].
- Der getreue Music-Meister, welcher so wol für Sänger als Instrumentalisten allerhand Gattungen [...] / Telemann [naam]. - Hamburg: s.n., 1728. [3978 MFilm 18e Music-Meister. Origineel: [Uppsala KB: 147 A b(?)]].
- Dagelijksche Huys-Catechisatie, Bestaende in Morgen-oeffeningen, over de Articulen des Christel [...] / Ridderus, Franciscus [naam]. - Amsterdam: Groot, Wed. van Gysbert de, 1700. [3978 MFilm 18e Ridderus. Origineel: Utrecht UB: AB EAG 297].
- Collectie liedbladen Koninklijke Bibliotheek. - s.l.: s.n., [eind 18e- begin 19e eeuw]. [3978 MFilm 18e-19e Lbl KB. Origineel: Den Haag KB: 6 E 16].
- 'De Spaensche Vlote, een historisch lied uit het einde der XVIe eeuw', in: De Dietsche Warande [...] / A.A. Angillis [naam]. - s.l.: s.n., 1857. [3978 MFilm LIT Angilis. Origineel: onbekend].
- The Souterliedekens and its relation to psalmody in the Netherlands [Unpubl. diss. Univ. of Mic [...] / Bruinsma, Henry A. [naam]. - Ann Arbor: s.n., 1948. [3978 MFilm LIT Bruinsma. Origineel: (onbekend)].
- Afbeeldingen van koperen blaasinstrumenten. [3978 Mfilm LIT Koperen blaasinstr. Origineel: onbekend].