Archieven & collecties

1041 SAND, 2000 - 2005

inhoud: Syntactische atlas van de Nederlandse dialecten (SAND). De on-line tool voor dialectsyntactisch onderzoek (DynaSAND), bestaat uit een database, een zoekmachine, een cartografische component en een bibliografie en is te raadplegen via de website van het Meertens Instituut.

De collectie is digitaal en bevat:
1. projectaanvraag;
2. data van de mondelinge vragenlijsten.

Zie: archief nr. 197
Voor de audiocollectie, zie: archief nr. 2024

resultaat: Barbiers, S. et al (2006). Dynamische Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (DynaSAND).

o Barbiers, S., L. Cornips & S. van der Kleij (eds). (2002). Syntactic Microvariation. Electronische publicatie van Meertens Instituut en NIWI. URL: http://www.meertens.knaw.nl/books/synmic
o Barbiers, S. (2002). 'Variation in Negation: Questions for the Syntactic Atlas of the Dutch dialects'. In: S. Barbiers, L. Cornips & S. van der Kleij (eds.), Syntactic Microvariation.
o Barbiers, S. (ms). 'Variation in the right-periphery: Questions for the Syntactic Atlas of the Dutch dialects.'
o Barbiers, S. (te verschijnen). 'Fronting in imperative clauses.' In: W. van der Wurff (ed.), Imperative Clauses in generative grammar. Studies offered to Frits Beukema. Linguistik Aktuell/Linguistics Today. Amsterdam: John Benjamins.
o Cornips, L & W. Jongenburger (2001). 'Het design en de methodologie van het SAND-project.' In: Nederlandse Taalkunde, 215-232.
o Cornips, L. & W. Jongenburger (2001). 'Elicitation techniques in a Dutch syntactic dialect atlas project.' In: H. Broekhuis & T. van der Wouden (ed.), Linguistics in The Netherlands 2001 18. John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 57-69.
o Cornips, L. (2002). 'Variation between the infinitival complementizers om/voor in spontaneous speech data compared to elicitation data.' In: S. Barbiers, L. Cornips & S. van der Kleij (eds.), Syntactic Microvariation.
o Cornips, L. & Poletto, C. (2004). 'On standardising syntactic elicitation techniques.' In: Lingua.
o Craenenbroeck, J. van. (2000). 'Complementerend van: een voorbeeld van syntactische variatie in het Nederlands.' In: Nederlandse Taalkunde 5-2, 133-163.
o Craenenbroeck, J. van. (te verschijnen). 'Van as a marker of dissociation: Microvariation in Dutch.' In: J.-W. Zwart & W. Abraham (eds.), Germanic in syntax-typological settings.
o Craenenbroeck, J. van & J.M. van Koppen (te verschijnen). 'Subject doubling in Dutch dialects.' In: Proceedings ConSole 9.
o Craenenbroeck, J. van & J.M. van Koppen (te verschijnen). 'Pronominal doubling and the structure of the left periphery in southern Dutch.' In: S. Barbiers, L. Cornips & S. van der Kleij (eds.), Syntactic Microvariation.
o Hoekstra, E. & M. van Koppen (2000). 'Het Bildts as resultaat van Fries-Hollands taalcontact.' In: D. Boutkan & A. Quak (eds.), Language, Substratum, Superstratum Adstratum in Germanic languages.
o Hoekstra, E. & M. van Koppen (2000). 'Het diminutiefsysteem in het Bildts: Fries of Hollands?' In: D. Boutkan & A. Quak (eds.), Language, Substratum, Superstratum Adstratum in Germanic languages.
o Neuckermans, A., G. de Vogelaer & G. Vanden Wyngaerd (2000). 'Voegwoordcongruentie in de Vlaamse dialecten. In: V. De Tier, M. Devos & J. Van Keymeulen (eds.), Nochtans was scherp van zin, Huldealbum Hugo Ryckeboer. Vakgroep Nederlandse taalkunde, Gent, 215-221.
o Neuckermans, A., Gunther de Vogelaer & Guido Vanden Wyngaerd (2002). 'Complementizer agreement in the Flemish dialects.' In: S. Barbiers, L. Cornips & S. van der Kleij (eds.), Syntactic Microvariation.
o Zeijlstra, H. (2001). 'Negation: answers and questions.' HIL Project Description Paper. In: HIL Project Description Papers 2001.
Populair-wetenschappelijke publicaties
o S. Barbiers & M. van Oostendorp (2000). 'D doe! Syntactische atlas brengt verschillen in zinsbouw in kaart'. In:Onze Taal 69.11, 318-319.
o S. Barbiers (2001). 'Talen, dialecten, nijlpaarden en fruitvliegjes'. In: Respons (2002).

.

2 inventarisnummer(s)

  

terug

1041:1
SAND projectaanvraag, 1999
1041:2
SAND datat mondelinge vragenlijst